Ryzyko technologiczne

Zespoły EY świadczą usługi w zakresie dokonywania przeglądów oraz atestacji, aby pomóc firmom zrozumieć i zarządzać ryzykiem biznesowym związanym z technologią w epoce transformacji.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Biznes w obecnych czasach nie istnieje bez technologii. Podczas gdy technologia informacyjna (IT) wspiera prowadzenie każdej firmy, zrozumienie ryzyka związanego z jej wykorzystaniem staje się coraz ważniejsze. Zdolność do zrozumienia tych zagrożeń oraz wypełnienia luki, która często istnieje między środowiskiem biznesowym a IT, stanowi główną siłę zespołów EY. Praca specjalistów EY pomaga decydentom zrozumieć ryzyko oraz budować zaufanie między technologią a biznesem.

Zespoły ds. ryzyka technologicznego mogą pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie wysiłków na rzecz ochrony wyników biznesowych oraz poprzez zapewnienie wiarygodnej komunikacji w zakresie kontroli wewnętrznej i zgodności z przepisami inwestorom, zarządowi, organom regulacyjnym, klientom i innym interesariuszom. Zespoły EY przedstawiają ocenę ryzyk technologicznych, na które wystawione są przedsiębiorstwa dzięki:

 • Zrozumieniu strategii, inicjatyw, procesów i problemów związanych ze środowiskiem kontroli w obszarze IT, certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zróżnicowanym przeglądom w zakresie chmury obliczeniowej, certyfikacjom zgodności z warunkami umownymi lub zarządzaniem zasobami oprogramowania
 • Dostarczaniu usług, które wspierają poruszanie się po cyfrowej rzeczywistości w celu podejmowania bardziej trafnych oraz szybszych decyzji

Zespół EY pomaga:

 • Dostrzec szerszą perspektywę związaną z zagrożeniami technologicznymi, w celu podejmowania lepszych, szybszych oraz bardziej trafnych decyzji
 • Budować zaufanie i pewność w sprawozdawczości finansowej 
 • Zapewnić klientom, partnerom strategicznym, rządom i władzom wiarygodnej komunikacji i gwarancji w zakresie kontroli wewnętrznej lub zgodności z przepisami
 • Określić i ulepszyć proces reakcji na zagrożenia związane z postępem technologicznym
 • Spełnić zmieniające się wymogi regulacyjne oraz zgodności z wymaganiami korporacyjnymi
 • Kontrolować koszty zapewniania zgodności
 • Zbudować zaufanie do produktów i usług nowych technologii od samego początku
 • Podjąć proaktywne działania w zakresie ograniczania ryzyka technologicznego 

Nasze usługi składają się z:

 • Audyt IT

  Dzięki tej usłudze uzyskujemy lepsze zrozumienie ryzyka technologicznego, aby pomóc kierownictwu we wdrożeniu lepszych systemów kontroli. Lepsza kontrola i wgląd prowadzą do lepszego informowania. Lepsze informowanie pomaga z kolei ludziom podejmować szybsze i bardziej trafne decyzje 

  Usługa ta obejmuje wykonywanie procedur związanych z przeglądami technologii informacyjnej na potrzeby badania sprawozdań finansowych lub w ramach audytu zintegrowanego, w tym ocenę konstrukcji mechanizmów kontrolnych w obszarze IT oraz ich efektywności operacyjnej jak również testowanie kontroli aplikacyjnych. Badane są również mechanizmy kontrolne w ramach infrastruktury IT, w połączeniu z audytem sprawozdania finansowego, audytem wewnętrznym lub inną formą atestacji. Audyty informatyczne umożliwiają:

  • Zrozumienie zmian w biznesie związanych z IT (co się zmienia i dlaczego)
  • Dekompozycję przepływu transakcji i danych w procesach biznesowych od momentu ich zainicjowania do raportowania
  • Krytyczną analizę procesów biznesowych w celu określenia miejsc, w których mogą wystąpić ryzyka
  • Ocenę istniejących kontroli mających na celu przeciwdziałanie tym zagrożeniom
  • Doradztwo w zakresie możliwości wzmocnienia procesów lub kontroli, przy wykorzystaniu inwestycji technologicznych poczynionych przez klientów

  Dzięki tym wysiłkom dostarczamy spostrzeżenia, wnioski i dozwolone usługi, które pomagają w przełożeniu niepewności na zaufanie, zwłaszcza w obszarach nowych technologii i zagrożeń.

 • Atestacja

  Oceniamy tutaj mechanizmy kontrolne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, prywatności, poufności, dostępności i integralności przetwarzania.

  Przeprowadzana jest niezależna ocena w celu:

  • Weryfikacji założeń kierownictwa dotyczących procesów biznesowych i kontroli w środowisku IT
  • Testowania procesu biznesowego i kontroli w odniesieniu do konkretnych standardów atestacji i uzgodnionych procedur

  Podejście EY pomaga firmom w budowaniu silniejszych relacji z klientami, inwestorami, partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami, poprzez zapewnienie większego zaufania do komunikacji w zakresie kontroli wewnętrznej. Zwiększone zaufanie jest zapewnione przez wynikające z tego raporty atestacyjne lub poświadczające, takie jak SOC1, SOC2, Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych (ISAE 3402) i inne.

 • Certyfikacja

  EY CertifyPoint jest globalną jednostką certyfikującą EY. Jako akredytowany i niezależny instytut certyfikacyjny, EY CertifyPoint może pomóc organizacjom spełnić ich podstawowe wymagania, jak również poprawić efektywność i skuteczność systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Mając działalność biznesową w centrum, identyfikujemy obszary nadmiarowości, wąskie gardła i potencjalny wzrost wydajności poprzez systematyczne i niezależne podejście certyfikacyjne zgodne z uznanymi, globalnie przyjętymi standardami.

  Zapewniamy certyfikaty zgodności z normami ISO, takimi jak bezpieczeństwo informacji (ISO27001), jakość (ISO9001), zarządzanie usługami IT (ISO20000), zarządzanie ciągłością działania (ISO22301) i zarządzanie środowiskowe (ISO14001). Możemy też pomóc Ci ocenić luki i uzyskać niezbędną gotowość do certyfikacji. EY CertifyPoint oferuje również kursy dla głównych wdrożeniowców i audytorów, w tym certyfikację personelu dla kilku norm ISO.

 • Zarządzanie ryzykiem osób trzecich

  Możemy zająć się celowym ryzykiem i możliwościami, które wykraczają poza namacalne ryzyko korporacyjne, dzięki czemu są one wykorzystywane w sposób cyfrowy, wzmacniane przez procesy typu end-to-end i zarządzane w sposób umożliwiający zaufanie wśród partnerów biznesowych.

 • Ocena ryzyka stron trzecich

  Usługa ta zapewnia obiektywną ocenę skuteczności systemów i zarządzania pod względem wymogów regulacyjnych oraz usług zlecanych na zewnątrz w odniesieniu do zleconej działalności gospodarczej w coraz bardziej zdigitalizowanym, zależnym od danych i opartym na technologii ekosystemie.

  Pomagamy klientom w przeprowadzaniu ocen zgodności w zakresie:

  • Szczególnych praw i regulacji mających zastosowanie do poszczególnych dziedzin działalności, wpływających zarówno na sprawozdawczość finansową, jak i na działalność operacyjną
  • Prawa ogólnie stosowanego kraju, w którym podmiot prowadzi działalność
  • Wewnętrznych zasad i procedury firmy

  Dodatkowo, tworzymy i wdrażamy ramy zarządzania zgodnością w różnych lokalizacjach i liniach biznesowych.

 • Zarządzanie ryzykiem kontraktowym

  Pomagamy także w dążeniu do sprawności w zakresie zarządzania kontraktami i zgodnością z przepisami poprzez przejrzyste sterowanie, realizację i monitorowanie kontraktami przy zamykaniu finansowych, kontraktowych i operacyjnych „martwych punktów” w stosunkach biznesowych. Dzięki naszym usługom w obszarze zapewnienia zgodności, EY może pomóc klientom poprawić procesy i systemy zarządzania umowami, zarządzać warunkami umów w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów oraz poprawić relacje z dostawcami. Usługa polega na wsparciu klientów w:

  • Zrozumieniu czynników ryzyka związanych z każdą ze stron trzecich i rodzajem umowy oraz określenie obszarów zainteresowania dla planu audytu stron trzecich
  • Wykonywaniu uzgodnionych procedur dotyczących atrybutów kontraktów klientów organizacji; powiązanych systemów, procesów i kontroli kontraktowych; struktury umów oraz przestrzegania warunków kontraktu przez kontrahenta.
  • Świadczeniu usług w zakresie oceny i przedstawiania rekomendacji w związku z umową, portfelem umów, powiązanymi procesami, systemami i kontrolami oraz przestrzeganiem warunków umowy.
 • Zarządzanie aktywami oprogramowania (SAM)

  Proces Zarządzania aktywami oprogramowania (SAM) identyfikuje i ogranicza ryzyko - takie jak bezpieczeństwo finansowe, umowne, prawne i informacyjne związane z korzystaniem z oprogramowania - oraz pomaga zoptymalizować koszty oprogramowania.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.