Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu?

Komitety Audytu - audytor wewnętrzny

Niezależnie od tego czy spółka zleca audyt wewnętrzny podmiotowi zewnętrznemu, czy też posiada własną komórkę audytu wewnętrznego, niezbędna jest stała współpraca Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym. Sprawdź czy w relacjach z audytorem wewnętrznym zadałeś już wszystkie niezbędne pytania.

Skuteczny system kontroli wewnętrznej to potężne zabezpieczenie przeciwko uchybieniom w kontrolach finansowych lub w sprawozdaniu finansowym. W przypadku spółki WorldCom, informacje o błędach rachunkowych pochodziły właśnie od pracownika działu kontroli wewnętrznej. Silny, skuteczny zespół audytu wewnętrznego może także w niektórych obszarach ułatwić pracę audytora zewnętrznego a także sprawić, że procedury kontrolne audytu wewnętrznego i zewnętrznego będą się wzajemnie uzupełniać. Posiadanie w spółce funkcji audytu wewnętrznego to także jedna z dobrych praktyk rekomendowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niezależnie od tego, czy spółka zleca audyt wewnętrzny podmiotowi zewnętrznemu, czy też posiada własną komórkę audytu wewnętrznego, niezbędna jest stała współpraca Komitetu Audytu z audytorem wewnętrznym. Dlatego Komitet Audytu powinien spotykać się z audytorem wewnętrznym regularnie i na osobności oraz upewnić się, że audytor wewnętrzny ma do Komitetu Audytu bezpośredni dostęp. Komitet Audytu powinien również upewnić się, że zespół audytu wewnętrznego ma odpowiednią wiedzę i uczestniczy w szkoleniach.

O roli systemu kontroli wewnętrznej dowiesz się więcej w sekcji Komitet Audytu w Praktyce.

Czy zadałeś sobie te pytania:

 • Czy dział audytu wewnętrznego podaje swój regulamin regularnej ocenie? Czy regulamin zapewnia bezstronność zespołu audytu wewnętrznego?
 • Czy wielkość i struktura działu audytu wewnętrznego zapewnia realizację jego celów? Czy dział audytu wewnętrznego posiada wystarczające zasoby dla realizacji obowiązków wskazanych w regulaminie?
 • Jaką rolę pełni audyt wewnętrzny w ocenie kontroli wewnętrznych dotyczących sprawozdania finansowego dokonywanej prze kierownictwo? Czy rola ta jest określona regulaminem audytu wewnętrznego?
 • Czy zespół audytu wewnętrznego jest obiektywny? Jakie procedury stosuje spółka w celu stwierdzenia tej obiektywności?
 • Czy dyrektor działu audytu wewnętrznego ma bezpośredni dostęp do Komitetu Audytu i czy raportuje regularnie? Czy Komitet Audytu nadzoruje proces zatrudniania dyrektora działu audytu wewnętrznego?
 • Czy audytor wewnętrzny posiada odpowiednie doświadczenie?
 • Czy członkowie działu audytu wewnętrznego posiadają odpowiednią wiedze techniczną, aby we właściwy sposób pełnić swoją rolę? Czy departament ma określoną ścieżkę szkoleniową?
 • Czy członkowie zespołu audytowego mają odpowiednią wiedzę z zakresu audytu systemów informacji, aby móc właściwie ocenić poziom technologii?
 • Czy procedury audytu wewnętrznego obejmują zarówno obszary operacyjne jak i finansowe?
 • W jaki sposób zespół audytu wewnętrznego tworzy plan roczny i plany długoterminowe? W jaki sposób dokonuje priorytetyzacji? Jak wygląda plan audytu na ten rok? Czy plan ten uwzględnia harmonogram badania przeprowadzanego przez biegłego rewidenta? Czy praca działu koncentruje się na obszarach wysokiego ryzyka, obszarach, w których stosuje się profesjonalny osąd i szacunki oraz obszarach wrażliwych?
 • Jak dział audytu wewnętrznego dostosowuje się do zmian w środowisku biznesowym spółki?
 • Czy plan audytu wewnętrznego uwzględnia przegląd zasadniczych zasad rachunkowych? W jaki sposób?
 • W jaki sposób przebiega raportowanie działu audytu wewnętrznego i do kogo?
 • Czy dział audytu wewnętrznego raportuje regularnie? Czy raporty te dostarczają szczegółowych informacji na temat działań zarządu i Komitetu Audytu?
 • Czy dział audytu wewnętrznego rekomendował kierownictwu wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej? Czy kierownictwo odpowiedziało na rekomendacje audytu? W jaki sposób audyt wewnętrzny nadzoruje wdrożenie swoich rekomendacji?
 • W jakim stopniu funkcja audytu wewnętrznego jest zlecana na zewnątrz? Jakich obszarów to dotyczy?
 • Czy departament podlega wzajemnej ocenie? Jakie są wyniki ostatniej oceny?
 • Jak audytor wewnętrzny ocenia środowisko kontroli wewnętrznej spółki, w szczególności kontroli najwyższego szczebla?
 • Jak audytor wewnętrzny ocenia kontrole i program stosowane przez spółkę mające zapobiegać nadużyciom?
 • Czy audytorom wiadomo jest o przypadkach nadużyć pracowniczych, wątpliwych płatnościach, przypadkach łamania prawa?
 • W jaki sposób departament audytu wewnętrznego bada kwestie zgłoszone przez osoby zgłaszające naruszenia?
 • Jak audytor wewnętrzny ocenia ryzyko istotnych nieprawidłowości, w tym ryzyko istotnych nieprawidłowości spowodowane poprzez nadużycia oraz w jaki sposób adresuje te ryzyka?
 • Czy departament audytu wewnętrznego doradza Komitetowi Audytu w ocenie ryzyka i doborze strategii ograniczenia ryzyka?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj