Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu?

Komitety Audytu - sprawozdawczość finansowa

Jednym z głównych zadań Komitetu Audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Sprawdź o jakie kluczowe obszary i zagadnienia należy zapytać.

Jednym z głównych zadań Komitetu Audytu jest nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej, systemem sprawozdawczości finansowej, zasadami rachunkowości i raportowania oraz sprawozdaniami finansowymi. Dzisiejsza sprawozdawczość finansowa staje się coraz bardziej skomplikowana, tym samym Komitet Audytu powinien stwierdzić czy sprawozdania finansowe są zrozumiałe i przejrzyste. Zarząd ponosi główną odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe i ujawnienia. Odpowiedzialnością Komitetu Audytu jest między innymi nadzór nad skutecznością systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sprawozdawczości finansowej i procesów zarządczych, które przekładają się na proces przygotowania sprawozdania finansowego. W celu dopełnienia tego obowiązku Komitet Audytu aktywnie spotyka się z zarządem w celu właściwego zrozumienia pozycji i ujawnień ujętych w sprawozdaniu finansowym. Dla Komitetu Audytu niezwykle ważne jest, aby sprawozdawczość była zrozumiała i przejrzysta. Dokonując przeglądu sprawozdań finansowych Komitet Audytu powinien poprosić zarząd o podsumowanie kluczowych kwestii zawartych w sprawozdaniu finansowym. Komitet audytu powinien również zwrócić uwagę na nowe zasady rachunkowości przyjęte w okresie sprawozdawczym, kluczowe zasady rachunkowości, czynniki ryzyka, luki w systemie kontroli wewnętrznej, istotne kwestie rachunkowe i ujawnienia. Komitet Audytu powinien omówić te kwestie z niezależnymi audytorami oraz dokonać przeglądu luk w systemie kontroli wewnętrznej oraz procesów, których dotyczą. Komitet Audytu powinien również dowiedzieć się jakie ryzyka audytor zewnętrzny uznał za istotne oraz czy zespół audytowy zidentyfikował jakieś trudne lub sporne kwestie wymagające konsultacji ze swoim zespołem technicznym.

Ryzyka dotyczące sprawozdawczości finansowej

 • Rozważ czy sprawozdania przedkładane przez spółkę są wiarygodne oraz zrozumiałe
 • Oceń jakość zasad rachunkowości i ich adekwatność
 • Dowiedz się jak najwięcej o działalności spółki oraz istotnych ryzykach
 • Postaraj się zrozumieć skomplikowane kwestie rachunkowe i sprawozdawcze, takie jak wartość godziwa i tym podobne kwestie oraz sposób w jaki zarząd je adresuje
 • Skoncentruj się na utracie wartości aktywów, jakości dochodów, przepływach pieniężnych, płynności spółki, kowenantach bankowych a także innych kwestiach finansowych, na które wpływ mają czynniki ekonomiczne
 • Zapoznaj się ze zmianami w sprawozdawczości finansowej oraz zmianami w otoczeniu regulacyjnym oraz ich wpływie na sprawozdanie finansowe
 • Dowiedz się czy zarząd rozważał zasady rozpoznawania przychodów oraz metody rozliczania umów leasingu, w szczególności w kontekście zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej w tym zakresie
 • Przedyskutuj sposób w jaki spółka księguje skomplikowane transakcje przychodowe oraz czy w bieżącym roku miała miejsce zmiana zasad rozpoznawania przychodów

Czy zadałeś sobie te pytania:

 • Ogólne

  • Jeśli miały miejsce istotne zmiany w otoczeniu biznesowym, takie jak pojawienie się nowej konkurencji lub zmiany regulacji prawnych, jaki wpływ miały one na wyceny i szacunki; realizację i wartość aktywów, w tym aktywów trwałych, obrotowych, wartość firmy i inwestycje; jak wpłynęły na kwestię klasyfikacji, takich jak klasyfikacja długu?
  • Czy Komitet Audytu i kierownictwo zapoznali się z nadchodzącymi zmianami w wymogach regulacyjnych? Czy kierownictwo jest gotowe na spełnienie nowych wymogów?
  • Czy Komisja Nadzoru Finansowego stwierdziła w okresie naruszenie przepisów przez spółkę? Czego dotyczyło naruszenie? Czy na spółkę nałożono jakieś sankcje?
  • Czy spółka płaci swoje zobowiązania w terminie bez konieczności zbywania aktywów, restrukturyzacji długu lub kapitału?
  • Czy spółka odpowiednio rozważyła przesłanki co do kontynuacji działalności?
  • Czy w okresie miały miejsce jakieś istotne kwestie dotyczące funkcjonowania spółki takie jak nadmierne przestoje? Jeśli tak, jak zarząd zaadresował ryzyko:
  • Potencjalnych sporów umownych i skutków rachunkowych, takich jak rozpoznanie przychodu czy zobowiązania warunkowe
  • Niewłaściwej wyceny zapasów (czy nie zostały poniesione niestandardowe koszty)
  • Utraty wartości aktywów
  • Czy miały miejsce istotne braki magazynowe lub uszkodzenia? Jeśli tak, ja do nich doszło i jakie działania naprawcze zostały podjęte?
  • Czy miały miejsce jakieś istotne zmiany w postanowień umownych, które mogłyby mieć wpływ na zmiany w księgowaniach (np. rozpoznawanie przychodów, zapasy)?

  Przykłady:

  • Umowy konsygnacyjne
  • Umowy sprzedaży ze wstrzymaną dostawą
  • Zmiany warunków dotyczących transportu
  • Finansowanie
  • Jeśli w spółce miały miejsce zmiany organizacyjne, czy zarząd rozważył wpływ zmian na sprawozdanie finansowe?

  Przykłady:

  • Zaprzestanie/zawieszenie działalności
  • Zmiany w segmentach
  • Koszty zakończenia działalności takie jak koszty wypowiedzenia umów lub koszty związane z przymusowymi zwolnieniami
  • Zmiany w systemie kontroli wewnętrznej
  • Konsolidacja
  • Czy spółka oceniała okresowo działalność segmentową?
  • W części dotyczącej realizacji przez zarząd biznes planu, czy zarząd rozważył wpływ na sprawozdawczość finansową? Jeśli tak, z jakim rezultatem?

  Przykłady:

  • Istotne nakłady na środki trwałe, w tym potencjalne problemy z wyceną aktywów lub problemy dotyczące umów z dostawcami
  • Przejęcia
  • Czy między kolejnymi latami działalności miały miejsce istotne fluktuacje lub odchylenia pomiędzy budżetem a rzeczywistym wykonaniem?
  • Czy miały miejsce istotne zmiany w szacunkach w okresie? Czy miały miejsce istotne zmiany tendencji lub zdarzenia, które mogłyby implikować taka zmianę, takie jak zmiana częstotliwości lub kosztu gwarancji, zmiany technologii? Czy spółka zmieniła sposoby sporządzania szacunków lub czy zmieniły się założenia do ich sporządzania?
  • Czy miała miejsce jakaś dobrowolna zmiana zasad rachunkowości, jak np. zmiana metody wyceny zapasów, zmiana zasad rozpoznawania przychodów? Jeśli tak, w jaki sposób spółka zadecydowała iż taka zasada jest lepsza? Czy audytor potwierdzi właściwość tej zmiany w dokumentacji do sprawozdania finansowego? Czy spółka oczekuje długoterminowych efektów tej zmiany? Jakich?
  • Czy w ciągu roku przyjęto jakieś nowe standardy rachunkowości? Jeśli tak, jaki wpływ miało przyjęcie tych zasad na sprawozdanie finansowe?
  • Jak wygląda polityka rachunkowości spółki w porównaniu najczęstszymi praktykami stosowanymi w branży?
  • Czy miały miejsce jakieś niezaksięgowane wydarzenia? W jaki sposób zarząd ocenił ich materialność? Czy zarząd ocenił konsekwencje tych błędów?
  • Czy sprawozdanie zarządu z działalności odpowiednio wyjaśnia sytuację finansową spółki?
  • Jakie są rekomendacje niezależnego biegłego rewidenta odnośnie procesu sprawozdawczego? Jak odpowiedział na nie zarząd?
  • Czy miały miejsce jakieś spory między audytorem a zarządem odnośnie zasad rachunkowości lub ujęcia w księgach istotnych transakcji?
  • Czy audytor konsultował ze swoim działem technicznym istotne kwestie? Jeśli tak, czego dotyczyły?
  • Czy wystąpiły jakieś istotne zdarzenia po dacie bilansowej (np. transakcje lub zdarzenia po dacie bilansowej, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego)? Jeśli tak, jak zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym lub ujawnione w notach?
  • Czy spółka ujawniła ryzyka związane z wystąpieniem w najbliższej przyszłości — w ciągu jednego roku od daty sprawozdania finansowego — zdarzeń, które mogłyby istotnie wpłynąć na sprawozdanie finansowe?
  • Czy były nieprawidłowości w spółce?
 • Środki pieniężne

  • Czy spółka posiada środki pieniężne o ograniczonej dostępności? Jeśli tak, czy zostały poprawnie ujawnione?
  • Czy jakaś część środków pieniężnych podlega kompensowaniu? Jeśli tak, czy ten fakt został ujawniony w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy prezentacja rachunku przepływów pieniężnych jest spójna ze sprawozdaniami z lat ubiegłych? Czy miały miejsce istotne transakcje, co do których zarząd miał wątpliwości co do klasyfikacji w rachunku przepływów pieniężnych (np. przepływy z działalności operacyjnej vs. finansowej)?
  • W przypadku nowych lub nietypowych zdarzeń, czy zostały one poprawnie ujęte w rachunku przepływów pieniężnych?
 • Instrumenty finansowe

  • Jak spółka inwestuje nadwyżki finansowe? Jak wygląda polityka inwestycyjna w kwestii stóp zwrotu i ryzyka?
  • Czy w ciągu roku miały miejsce istotne zmiany w rodzajach inwestycji posiadanych przez spółkę?
  • Czy spółka zainwestowała w “egzotyczne” lub niestandardowe instrumenty finansowe?
  • Czy spółka posiada istotne inwestycje w długu publicznym emitowanym przez kraje europejskie, które mają problem finansowe takie jak Grecja? Jeśli tak, czy spółka rozważa ujawnienie dotyczące koncentracji ryzyka kredytowego?
  • Czy spółka zawierała w ciągu roku kontrakty na stopy procentowe; kontrakty walutowe lub inne kontrakty typu opcje, forward, future, swap; lub inwestowała w inne typy instrumentów pochodnych? Jak zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym? Jakie spółka stosuje zasady zawierania takich kontraktów i ich wyceny?
  • Jak zostały zaprezentowane zyski i straty z instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy spółka stosuje instrumenty pochodne jako instrument zabezpieczający? Czy spółka udokumentowała stosowane zabezpieczenia i dokonuje okresowej oceny ich efektywności?
  • Czy spółka rozważyła ryzyko kredytowe kontrahentów jak również swoje własne ustalając wartość godziwą instrumentów pochodnych?
  • Czy spółka posiada lub udziela pożyczek podmiotom powiązanym w różnych walutach, od których wykazuje różnice kursowe w sprawozdaniu skonsolidowanym lub w rachunku wyników? Jeśli tak, czy spółka dokonała oceny czy taka pożyczka spełnia definicję inwestycji długoterminowej? Czy spółka właściwie zaksięgowała straty lub zyski z różnic kursowych?
  • Jak spółka klasyfikuje dłużne instrument finansowe: utrzymywane do terminu zapadalności czy dostępne do sprzedaży?
  • Jak określono wartość godziwą instrumentów finansowych, co do których nie można wprost określić wartości rynkowej? Jeśli do określenia tej wartości skorzystano z usług osób trzecich, jakie działania podjął zarząd, aby zrozumieć jak określono te ceny?
  • Czy miały miejsce inne niż chwilowe spadki ich wartości?
  • Czy na instrumentach tych ustanowiono zastaw lub inne zabezpieczenie? Jeśli tak, czy zostały one właściwie ujęte w sprawozdaniu? Czy zobowiązania warunkowe wynikające z tych transakcji zostały właściwie ujawnione?
  • Czy spółka wyemitowała zamienne instrumenty dłużne lub zamienne akcje uprzywilejowane? Jeśli tak, czy spółka rozważyła czy ze względu na możliwość konwersji nie wymagają one odrębnego ujęcia księgowego?
  • Korzystając z usług wyceny w celu oszacowania wartości godziwej instrumentów finansowych, w jaki sposób spółka weryfikuje i zatwierdza takie wyceny?
 • Należności/pożyczki

  • Jaki jest wskaźnik obrotu należności?
  • Jak wygląda w porównaniu z zeszłym rokiem?
  • Czy spółka posiada istotne przeterminowane należności od podmiotów powiązanych, w tym także od pracowników lub osób świadczących usługi na jej rzecz? Jak wygląda ich stan w porównaniu z zeszłym rokiem?
  • Jaka jest wysokość odpisu na należności nieściągalne w tym roku? O ile zmienił się on w porównaniu z zeszłym rokiem?
  • W jaki sposób spółka oblicza wysokość rezerwy na złe długi? Czy miały miejsce jakieś zmiany w metodologii liczenia? Jeśli tak, dlaczego? Jak oceniono jej właściwość? Jak zmieniła się wysokość rezerwy rok do roku w stosunku do zmiany wysokości należności handlowych/z tytułu pożyczek? Jeśli wysokość nie uległa zmianie, dlaczego?
  • Czy istnieje wysoki stopień koncentracji ryzyka kredytowego? (np. branża, położenie geograficzne, jeden dłużnik)?
  • Czy spółka posiada należności od rządów europejskich doświadczających problemów płynnościowych? Czy wiekowanie tych należności uległo pogorszeniu w ciągu roku? Czy spółka planuje przyjęcie obligacji lub innych instrumentów o długim terminie wykupu od tych rządów jako spłata tych należności?
  • Jakiej wysokości odpisu należności dokonała spółka w tym roku? Czy w zeszłym roku należności te były objęte rezerwą? Jeśli nie, dlaczego?
  • Czy spółka odnotowała wzrost w restrukturyzacjach należności trudnych do odzyskania? W jaki sposób dokonywane są te restrukturyzacje?
 • Zapasy

  • W jaki sposób spółka wycenia zapasy (np. metody first in first outweighted average)? Czy spółka stosuje kalkulację kosztu standardowego? Czy wszystkie odchylenia zostały przeanalizowane i poprawnie ujęte? Kiedy i gdzie odbyła się inwentaryzacja? Czy w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powstały różnice inwentaryzacyjne? Jeśli tak, dlaczego?
  • Jakie procedury zostały przeprowadzone w stosunku do zapasów składowanych w magazynach zewnętrznych?
  • Jakie procedury po końcu roku podjęto w celu sprawdzenia właściwego ujęcia w księgach zapasów, na których odbywał się ruch w okresie końca roku?
  • Jakie procedury sprawdzające zostały przeprowadzone w celu potwierdzenia właściwego stanu zapasów (np. pominięcie zapasów wadliwych)? Czy zapasy wadliwe, uszkodzone, nierotujące zostały objęte rezerwą? Czy spółka dokonała istotnego odpisu?
 • Inwestycje w podmiotach powiązanych

  • Czy spółka posiada spółki zależne wyceniane metodą praw własności? Jeśli tak, dlaczego stosowana jest ta metoda i czy jest właściwa w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
  • Czy spółka właściwie ujęła inwestycje we wspólnych przedsięwzięciach (joint ventures, joint operations)?
  • Czy wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały wyłączone w trakcie konsolidacji?
 • Środki trwałe

  • Czy spółka przyjmuje właściwe okresy ekonomicznej użyteczności I metody amortyzacji środków trwałych? Czy uległy one zmianie w stosunku do zeszłego roku?
  • Czy w ciągu roku spółka zawarła jakieś nowe istotne umowy leasingu? Czy spółka przenalizowała klasyfikację i sposób rozliczenia umów leasingu dla celów księgowych i podatkowych?
  • Czy Zarząd przeanalizował wpływ zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na obecny sposób ujęcia umów leasingu?
  • Czy spółka dokonała kapitalizacji kosztów związanych z istotnymi projektami w ciągu roku? Jeśli tak, jakiego rodzaju były to koszty?
  • Czy spółka dostrzegła w ciągu roku jakieś przesłanki utraty wartości aktywów? Jeśli tak, w jaki sposób oszacowano jej skutki? Czy przykładowo oszacowana wartość jedynie nieznacznie przekracza wartość bilansową aktywa?
  • Czy spółka poddała ocenie tegoroczną działalność pod kątem likwidacji środków trwałych (np. zakup nowych środków trwałych; zawarcie nowych umów leasingowych; zmiany w prawie, umowach)? Czy spółka dokonała przeglądu zmian w szacunkach, np. okresów ekonomicznej użyteczności?
  • Czy zarząd dokonał przeglądu aktywów pod kątem dostępności do sprzedaży? Jeśli aktywa zaklasyfikowano jako dostępne do sprzedaży, czy uwzględniono ocenę pod kątem utraty wartości lub zaprzestania działalności? Jeśli tak, jakie są wnioski zarządu z tej oceny?
 • Pozostałe aktywa

  • Co spółka ujmuje w pozostałych aktywach? Czy spółka poprawnie klasyfikuje aktywo jako długo lub krótkoterminowe?
  • Czy podobnie jak w przypadku środków trwałych spółka zidentyfikowała przesłanki co do utraty wartości? Jeśli tak, jakie spółka podjęła kroki w tym zakresie?
  • Czy oceniono wartość firmy pod kątem utraty wartości?
 • Zobowiązania długo- i krótkoterminowe

  • Jakie procedury zostały przeprowadzone w celu identyfikacji istotnych niezaksięgowanych zobowiązań?
  • Czy spółka posiada jakieś nietypowe, istotne rezerwy? Jakie istotne rezerwy zawiązała spółka na koniec roku w procesie zamykania ksiąg?
  • Czy spółka dokonywała w ciągu roku modyfikacji, konwersji lub wygaszenia niespłaconych długów?
  • Czy spółka wypełnia obowiązki umów pożyczek/kredytów? Czy spółce grozi ryzyko niewywiązania się z tych zapisów w przyszłym roku?
  • Czy spółka rozważyła poprawność ujęcia długu jako zobowiązania długoterminowe, w szczególności odnosząc się do ryzyka niespełnienia kowenantów?
  • Na jakich aktywach jest ustanowiony zastaw w celu zabezpieczenia długu? Czy aktywa te zostały poprawnie zaprezentowane i/lub ujawnione w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy spółka poręczała zobowiązania innych podmiotów? Jeśli tak, czy wykazała odpowiednio poręczenia w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy spółka rozważyła konieczność wykazania zobowiązań z tytułu szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu?
 • Nieprzewidziane zdarzenia

  • Czy prawnik zgłaszał jakieś istotne pozwy sądowe lub nieprzewidziane zdarzenia? Jeśli tak, jak zdarzenia te zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy spółka podjęła jakieś zobowiązania lub miały miejsce jakieś nieprzewidziane zdarzenia wskazujące na potencjalne poniesienie zobowiązania lub utratę wartości aktywów, a nie ujawniła ich w sprawozdaniu finansowym? Jeśli tak, ze względu na brak możliwości racjonalnego oszacowania strat, czy spółka ujawniła w sprawozdaniu ten fakt?
  • Jak wygląda proces ustalania czy można oszacować zakres strat? Czy spółka ponawia proces oceny w każdym okresie sprawozdawczym?
  • Czy informacja dotycząca zdarzeń nieprzewidzianych powodujących straty jest uaktualniana?
  • Czy zarząd zidentyfikował jakieś inne zdarzenia nieprzewidziane wymagające utworzenia rezerwy lub ujawnienia, takie jak wycofanie produktów lub obowiązki dotyczące ochrony środowiska?
  • Czy niezależny biegły rewident otrzymał wszystkie listy od prawników?
 • Kapitał akcyjny

  • Czy istnieją w spółce jakieś instrument kapitałowe, które podlegają obowiązkowemu lub dobrowolnemu wykupowi przez posiadacza? Jeśli tak, czy spółka oceniła klasyfikacje tych instrumentów?
  • Czy spółka posiada udział niekontrolujący, który podlega wykupowi poza kontrolą spółki? Jeśli tak, czy spółka oceniła właściwą klasyfikację takich udziałów?
  • Czy istnieją jakieś obostrzenia co do korzystania z zysków zatrzymanych?
  • Czy istnieją jakieś ograniczenia ze względu na emisję akcji uprzywilejowanych lub zakup akcji własnych?
 • Przychody i koszty

  • Jak wygląda polityka rozpoznawania przychodów spółki w porównaniu z innymi spółkami z branży? Czy polityka ta uległa zmianie w bieżącym roku? Czy spółka wdrożyła nowe linie produktowe, działa w nowych obszarach I tym samym powinna zrewidować istniejącą politykę rachunkowości pod kątem rozpoznawania przychodów?
  • Czy spółka odpowiednio ujawniła różne kategorie transakcji przychodowych?
  • Jak wygląda polityka sprzedaży? Czy uległa ona zmianie w porównaniu z zeszłym rokiem? Jeśli tak, dlaczego?
  • Czy Zarząd przeanalizował wpływ zmian Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na poszczególne strumienie przychodowe?
  • Czy zysk brutto uległ procentowo istotnej zmianie w stosunku do roku ubiegłego? Jeśli tak, dlaczego?
  • Czy w sprawozdaniu wykazano niestandardowe, nietypowe składniki przychodów lub kosztów?
  • Jakich analiz dokonał zarząd oraz audytorzy w celu identyfikacji skomplikowanych transakcji powodujących problem z właściwym rozpoznaniem przychodów i ich księgowaniem (wieloskładnikowe umowy)?
  • Czy do spółki mają zastosowanie jakieś specyficzne dla branży zasady rachunkowości? Jeśli tak, w jaki sposób różnią się one od ogólnych zasad rozpoznawania przychodu?
  • Jak została rozpoznana strata z tytułu zdarzeń nieprzewidzianych?
  • Czy spółka dokonywała zmian w postanowieniach umownych do transakcji, za które następuje płatność w formie akcji? Jeśli tak, czy te zmiany mają wpływ na rozpoznany w sprawozdaniu koszt wynagrodzenia?
  • Czy spółka zawarła jakieś nowe kontrakty z zarządem/kluczową kadrą? Jeśli tak, czy spółka zaksięgowała zmiany postanowień odnośnie wynagrodzeń tych osób? Czy wszystkie tego typu transakcje zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym?
 • Podatki dochodowe

  • Czy istnieje jakieś nietypowe powiązanie między dochodem przed opodatkowaniem a podatkiem dochodowym? Jeśli tak, jakiego typu i czy ujawniono istotne pozycje bilansujące?
  • Jaka jest wysokość efektywnej stopy podatkowej w tym roku i jak wygląda ona w porównaniu z rokiem ubiegłym?
  • Czy spółka posiada dochody z transakcji w obcych jurysdykcjach stosujących niższe stawki podatkowe? Jeśli tak, czy spółka ujęła efekt takich dochodów na stawkę efektywnej stopy podatkowej?
  • Czy miały miejsce istotne zmiany przepisów podatkowych, stawek podatkowych, metod liczenia? Jeśli tak, czy zostały one odpowiednio ujęte w sprawozdaniu finansowym?
  • Jak spółka identyfikuje niepewne zobowiązania podatkowe? Jak spółka ocenia prawdopodobieństwo, że takie zobowiązanie zostanie podtrzymane przez władze podatkowe?
  • Czy spółka dokonała uzgodnienia księgowań dotyczących podatku odroczonego z księgowaniami pomocniczymi? Czy spółka sporządziła bilans podatkowy w celu identyfikacji wszystkich różnic przejściowych?
  • Czy spółka rozpoznała aktywo z tytułu podatku odroczonego istotnej wysokości? Czy spółka przewiduje realizacje tego aktywa? Jeśli tak, czy przewidywania spółki co do przyszłego dochodu podatkowego są właściwe i spójne z innymi prognozami?
  • Czy spółka wykazała straty na działalności kontynuowanej i dochody z pozostałych źródeł (np. zaprzestania działalności, zdarzeń nadzwyczajnych)?
 • Podmioty powiązane

  • Czy spółka posiada istotne transakcje z podmiotami powiązanymi? Czy dokonano ich oceny i ujęcia w księgach oraz ujawnienia w sprawozdaniu finansowym?
  • Jeśli sprawozdanie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta w jaki sposób upewniono się, iż wszystkie istotne transakcje z podmiotami powiązanymi zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym?
  • Czy ujawnienia dotyczące podmiotów powiązanych w sprawozdaniu finansowym są kompletne?
 • Transakcje strukturyzowane

  • Jaki jest cel biznesowy transakcji strukturyzowanej?
  • Czy zarząd rozumie i potrafi wytłumaczyć transakcję strukturyzowaną?
  • Jakie były implikacje księgowe oraz podatkowe takiej transakcji?

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj