Co to znaczy być członkiem Komitetu Audytu?

Komitety Audytu - szkolenie i niezbędna wiedza

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym określa wymagania stawiane przed członkami Komitetów Audytu działających w jednostkach zainteresowania publicznego. Są to wymagania odnoszące się nie tylko do wymogów niezależności. To także wymagania odnośnie odpowiedniego poziomu wiedzy i niezbędnych kwalifikacji.

Rosnące oczekiwania stawiane przed członkami Komitetów Audytu przez regulatora a także praktyka funkcjonowania komitetów na bardziej rozwiniętych rynkach, w szczególności Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, sprawiają że aby właściwie wypełniać swoje obowiązki, członkowie Komitetu Audytu, w szczególności nowi, potrzebują odpowiednich szkoleń.

Program szkoleń powinien obejmować co najmniej przegląd przedsiębiorstwa, rolę Komitetu Audytu w przedsiębiorstwie oraz jego obowiązki. Każdy nowy członek Komitetu Audytu powinien także spotkać się i porozmawiać z wyższą kadrą menedżerską, kontrolerami, kierownikami jednostek biznesowych, pracownikami audytu wewnętrznego, zewnętrznego oraz z pozostałymi członkami Komitetu Audytu.

Zakres informacji dla nowych członków Komitetu Audytu

Przed pierwszym posiedzeniem, każdy nowy członek Komitetu Audytu powinien pozyskać wiedzę odnośnie:

 • Celów Komitetu Audytu
 • Harmonogramu raportowania
 • Działalności przedsiębiorstwa i otoczenia, w którym działa
 • Produktów i usług oferowanych przez przedsiębiorstwo
 • Kontroli wewnętrznych, w tym także kluczowych ryzyk oraz procesu raportowania finansowego
 • Kluczowych zasad rachunkowości oraz zasad i reguł unikalnych dla przedsiębiorstwa i jego branży
 • Nierozstrzygniętych sporów i zobowiązań warunkowych
 • Obowiązkach i kontekście funkcjonowania audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
 • Zakresie tegorocznego zewnętrznego audytu oraz terminie wydania opinii i raportu
 • Doświadczeń zarządu, strukturze raportowania i obowiązkach.

Każdy nowy członek Komitetu Audytu powinien także zapoznać się z regulaminem komitetu oraz protokołami z ostatnich posiedzeń.

Bieżące szkolenia

Obecnie od członków Komitetu Audytu oczekuje się odpowiedniego poziomu wiedzy finansowej ważne jest więc, aby być na bieżąco ze zmianami w sprawozdawczości rachunkowej i finansowej oraz wszelkimi zmianami regulacyjnymi.

Członkowie Komitetów Audytu mogą pozyskiwać niezbędną im wiedzę poprzez udział w szkoleniach zewnętrznych i seminariach. Cenne informacje mogą również uzyskać poprzez rozmowy z zarządem, kadrą menedżerską oraz audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Ważne jest również czytanie bieżących informacji biznesowych. Ponadto coraz więcej przedsiębiorstw zaprasza na posiedzenia Komitetów Audytu specjalistów dziedzinowych w celu wygłoszenia prezentacji tematycznych, co pozwala na bieżącą aktualizację wiedzy członków.

Przykładowe obszary dla szkoleń dedykowanych to:

 • Zmiany w sprawozdawczości rachunkowej i finansowej
 • Otoczenie gospodarcze
 • Kluczowe systemy informacyjne, procesy i kontrole
 • Procesy zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa
 • Obszary ryzyka
 • Nadzór korporacyjny
 • Obowiązki Komitetu Audytu
 • Zmiany w prawie

Czy zadałeś sobie te pytania?

 1. Czy w ostatnim czasie miały miejsce istotne zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa lub przepisów istotnych dla jego działalności?
 2. Czy w ostatnim czasie miały miejsce zmiany w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa, systemie księgowym, systemie audytu wewnętrznego lub sprawozdawczości finansowej?
 3. Czy spółka dokonuje okresowej analizy ryzyka dla przedsiębiorstwa? Czy w ostatnim czasie analiza ryzyka uległa zmianie? Czy zostały zidentyfikowane nowe ryzyka?
 4. Czy w ostatnim czasie zaszły jakieś zmiany w profilu przedsiębiorstwa? Czy spółka powiększyła lub zredukowała zakres/wachlarz swoich usług/produktów?

Upewnij się, że stan twojej wiedzy dotyczącej przedsiębiorstwa jest aktualny oraz że komitet zaplanował szkolenia oraz spotkania z kadrą menedżerską, audytorem zewnętrznym, pracownikami audytu wewnętrznego w celu utrzymania właściwego stanu wiedzy. Upewnij się także, że spółka posiada odpowiedni cykl szkoleń wdrożeniowych dla nowych członków Komitetu Audytu.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj