5 min. czytania 20 cze 2022
Podatek cyfrowy

20 najważniejszych zmian w Polskim Ładzie po 1 stycznia 2022 r.

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

5 min. czytania 20 cze 2022
Dobiega końca pierwsze półrocze obowiązywania Polskiego Ładu. W tym czasie doczekał się on już kilku nowelizacji. Część zmian weszła w życie, nad innymi trwają prace legislacyjne, pojawiają się też zapowiedzi kolejnych.

Pierwsze pół roku obowiązywania Polskiego Ładu pokazało, że reforma w wielu kwestiach wymaga doprecyzowania. Dlatego dobrze, że weszły w życie pierwsze nowelizacje oczekiwane przez podatników i że od 1 lipca wejdą w życie kolejne. By uporządkować wiedzę w tym zakresie, wybraliśmy 20 najważniejszych nowelizacji Polskiego Ładu, na które przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę.

 

Biznes w czasach zmian

Częste nowelizacje przepisów podatkowych, skutki wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja - to tylko część wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy. W ramach specjalnego serwisu EY przedstawiamy istotne informacje, które warto znać, prowadząc biznes w tych czasach. 

Więcej szczegółów

Najważniejsze zmiany Polskiego Ładu

Data wejścia w życie/Etap prac legislacyjnych

Podstawa prawna zmian

 • Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
 • Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej
 • Możliwość wyboru rozliczenia według skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt.
 • Możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
 • Przywrócenie wspólnego rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach obowiązujących w 2021 r.
 • Ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT - zeznania te będą składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia
 • Brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika.
 • Oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.
 • Wprowadzenie wielu nowych preferencji dla rodziców, opiekunów i dzieci (np. zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców).
 • Przesuniecie daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących przedsiębiorców do prowadzenia ksiąg podatkowych w formie elektronicznej i przesyłania ich co miesiąc do urzędu skarbowego.

1 lipca 2022 r.

Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1265)

 • Wyłączenie z przychodów uwzględnianych przy obliczaniu składki zdrowotnej większości przychodów wolnych od PIT, tj. niepodlegających opodatkowaniu, w tym zwolnionych oraz od których zaniechano poboru podatku.
 • Możliwość uwzględnienia przy kalkulacji składki tzw. różnic remanentowych
 • Zmiana zasad dotyczących sprzedaży środków trwałych, które dla potrzeb PIT były amortyzowane przed 2022 r. Przy kalkulacji podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla prowadzących działalność dochód ma nie być powiększany o odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed 1 stycznia 2022 r.

 

13 marca 2022 r.

 

Ustawa z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 807)

 • Przeniesienie rozwiązań uregulowanych w rozporządzeniu ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. dotyczącym podwójnego sposobu naliczania zaliczek na podatek dochodowy.
 • Płatnik - od lutego do grudnia 2022 r. - nie musi pobierać zaliczki na podatek w części, w jakiej ta obliczona według Polskiego Ładu jest wyższa od obliczonej według zasad z 2021 r.
 • Możliwość złożenia oświadczenia PIT-2 także w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

10 marca 2022 r.

 

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2 pkt 4, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Ustawa z 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U z 2022 r., poz. 558)

 • Zmiana terminu pobrania i przekazania części zaliczek na PIT m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, emerytur i rent.
 • Ograniczenie poboru zaliczek za styczeń, które u pracowników czy zleceniobiorców uzyskujących przychód do 12 800 zł brutto były wyższe niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.
 • Wyrównanie wynagrodzenia dla pracowników, którzy za styczeń 2022 r. otrzymali niższe uposażenie.

 

8 stycznia 2022 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 28).

 

 

Okiem eksperta EY

Już pierwsze tygodnie obowiązywania Polskiego Ładu pokazały, że reforma w wielu kwestiach wymaga doprecyzowania. Zmiany były wprowadzane w ramach kilku nowelizacji (w styczniu i w marcu), jednak największa z nich dopiero przed nami. 1 lipca ma bowiem wejść w życie tzw. korekta Polskiego Ładu, która dotyczy w głównej mierze przepisów o PIT i składce zdrowotnej.

Dla przedsiębiorców zmiany te oznaczają ponowne dostosowanie wewnętrznych procesów do nowych regulacji. Działania te należy podjąć już w czerwcu, mowa tu w szczególności o zapewnieniu zgodności systemów kadrowo-płacowych z nowymi wymogami, czy też o zaktualizowaniu bądź uzyskaniu nowych oświadczeń osób zatrudnionych, które mają wpływ na ustalanie wysokości ich wynagrodzeń.

To jednak nie wszystko. Firmy powinny także już teraz rozpocząć przygotowania do całorocznego procesu rozliczenia PIT pracowników w 2023 r. Skala wprowadzanych zmian jest bowiem tak szeroka, że ich skutki dotyczyć będą każdej grupy osób zatrudnionych w firmie. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, przeprowadzenie ponownej kampanii informacyjnej, w ramach której w szczególności warto odnieść się do kwestii związanych z ewentualną dopłatą bądź niedopłatą PIT po stronie osób zatrudnionych w rozliczeniu za 2022 r. Po drugie, zorganizowanie przeglądu podatkowego rozliczeń PIT i ZUS, audytu systemów płacowych oraz szkoleń zespołów odpowiedzialnych za procesy płacowe, po to by jak najbardziej efektywnie przygotować organizację do rozliczenia PIT za 2022 r.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Firmy powinny już teraz rozpocząć przygotowania do całorocznego procesu rozliczenia PIT pracowników w 2023 r. Skala wprowadzanych zmian jest bowiem tak szeroka, że ich skutki dotyczyć będą każdej grupy osób zatrudnionych w firmie.

Artykuł ukazal się w "Rzeczpospolitej" - w dodatku "Podatki i księgowość", 20.06.2022 r.

 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)