EY Spectrum

Obszar: Doradztwo podatkowe

EY Spectrum to model, który umożliwia przeprowadzenie ilościowej oceny wpływu przedsiębiorstwa, projektu inwestycyjnego lub branży na gospodarkę (ang. economic impact assessment lub EIA). 

Co EY może dla Ciebie zrobić

 • W jaki sposób działa

  W większości przypadków, w ocenach wpływu ekonomicznego przedsiębiorstw, projektów inwestycyjnych lub branż wyróżnia się trzy rodzaje efektów:

  Efekty bezpośrednie 

  Bezpośredni wkład analizowanej firmy lub projektu inwestycyjnego lub branży w rozwój gospodarki poprzez własną produkcję, zatrudnienie, płacone podatki, itp.

  Efekty pośrednie

  Aby móc „wytwarzać" efekty bezpośrednie, konieczne jest nabywanie towarów i usług (np. surowców) od innych firm. W ten sposób efekty ekonomiczne rozprzestrzeniają się poza analizowaną firmę (inwestycję czy branżę). Ale firmy współpracujące z analizowaną firmą mają również swoich dostawców. Ci kolejni dostawcy współpracują jeszcze z kolejnymi firmami. Dlatego efekty pośrednie są mierzone w całym łańcuchu dostaw.

  Efekty indukowane

  Analizowana firma, projekt inwestycyjny czy branża, a także każdy podmiot zaangażowany w łańcuch dostaw, płaci wynagrodzenia swoim pracownikom. Pracownicy ci wydają część swoich wynagrodzeń na towary i usługi. Przyczynia się to do dodatkowego popytu w gospodarce, co z kolei generuje dodatkową produkcję, a w efekcie dodatkowe zyski, wartość dodaną, zatrudnienie, podatki, itp.

  W EY ilościowa ocena wpływu firm, branż lub projektów inwestycyjnych na gospodarkę jest przeprowadzana z wykorzystaniem modelu EY Spectrum. Od strony technicznej, EY Spectrum to innowacyjne połączenie tzw. modelu przepływów międzygałęziowych z nowoczesnymi narzędziami ekonometrii przestrzennej (szczegółowy, techniczny opis podejścia w języku angielskim dostępny jest tutaj.

  EY Spectrum odzwierciedla międzysektorowe i regionalne powiązania handlowe w danym kraju. Znając skalę i strukturę wydatków operacyjnych lub inwestycyjnych analizowanej firmy lub branży, model umożliwia śledzenie obiegu wydatków w gospodarce i ustalenie wynikających z nich efektów ekonomicznych.

  EY Spectrum bierze pod uwagę nie tylko to, jakie sektory zaopatrują analizowaną firmę czy branżę, ale również lokalizację dostawców. Uwzględnia zarówno odległość między regionami, jak i ograniczenia dostępności towarów/usług na niektórych obszarach geograficznych.

 • Co jest wynikiem modelu EY Spectrum

  Wynikiem modelu EY Spectrum jest ilościowa ocena, w jaki sposób firma, projekt inwestycyjny lub branża przyczynia się – poprzez efekty bezpośrednie, pośrednie i indukowane – do wzrostu:

  • Produkcji
  • Wartości dodanej (wkład do PKB kraju/regionu)
  • Liczby osób zatrudnionych
  • Dochodów sektora finansów publicznych:
   • Według źródeł: PIT, CIT, VAT, akcyza, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne dochody sektora finansów publicznych
   • Według podsektorów: rządowy, samorządowy (gminy, powiaty, województwa) oraz ubezpieczeń społecznych

  Powyższe efekty są prezentowane w formie zagregowanej, a także osobno dla poszczególnych branż. Z kolei wyniki dla dochodów sektora finansów publicznych prezentowane są bez rozbicia sektorowego.

  Tradycyjnie, analizy oddziaływania na gospodarkę (ang. economic impact assessment) umożliwiają ocenę wpływu firmy/projektu inwestycyjnego/branży na gospodarkę krajową. Model EY Spectrum daje możliwość rozszerzenia tej perspektywy poprzez spojrzenie na efekty dla gospodarki lokalnej.

  Regionalny wymiar analizy ma znaczenie, gdyż:

  • wpływ ekonomiczny danej firmy/inwestycji koncentruje się w niektórych regionach – zwykle, choć niekoniecznie, położonych w najbliższym sąsiedztwie
  • o ile działalność pojedynczego podmiotu lub pojedyncza inwestycja może mieć relatywnie niewielki wpływ na gospodarkę całego kraju, to może mieć ona istotne znaczenie dla gospodarki lokalnej (np. dla lokalnego rynku pracy lub dla dochodów wybranych jednostek samorządu terytorialnego)

  Model EY Spectrum umożliwia przeprowadzanie regionalnych analiz oceny oddziaływania firmy, branży lub projektu inwestycyjnego na gospodarkę na poziomie NUTS-3 (np. „podregion” – zwykle grupa powiatów – w Polsce, większe hrabstwa – w Wielkiej Brytanii, czy „Kreise” – w Niemczech) dla dowolnego kraju UE, a także dla niektórych innych krajów europejskich. Dodatkowe założenia lub dane (jeśli są dostępne) mogą pozwolić na podzielenie efektów na niższe poziomy agregacji regionalnej (np. miasta).

  Podsumowując, wyniki modelu EY Spectrum są dostarczane w następującym podziale:

  Wskaźniki Sektory Regiony Rodzaj efektów
  Wartość dodana (~PKB) Około kilkadziesiąt sektorów
  (w zależności od kraju)
  Poziom NUTS-3
  (w przypadku Polski to jest „podregion”,
  czyli grupy powiatów)
  Bezpośrednie
  Miejsca pracy Pośrednie
  Dochody budżetu centralnego (według rodzaju) Indukowane
  Dochody samorządów terytorialnych (według rodzaju) Całkowite
 • Do jakich celów służy EY Spectrum?

  • Raportowanie niefinansowe - ocena ekonomicznego znaczenia firmy może stanowić uzupełnienie raportów CSR, zapewniając interesariuszom dodatkową wiedzę na temat wartości dostarczanej przez przedsiębiorstwo dla krajowej i lokalnej gospodarki.
  • Komunikacja marketingowa - wyniki analizy wpływu firmy na gospodarkę często stanowią atrakcyjny materiał dla mediów i innych interesariuszy (np. władz lokalnych). Dzięki temu, mogą wspierać proces komunikowania aktywności przedsiębiorstwa.
  • Wsparcie dla inwestycji - wyniki analizy z wykorzystaniem EY Spectrum mogą stanowić cenną informację w Państwa komunikacji z władzami krajowymi lub lokalnymi w sprawie istniejącej lub planowanej inwestycji.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Economic Analysis Team

Dowiedz się więcej o naszym zespole 

Dowiedz się więcej (EN)

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami.