4 min. czytania 1 gru 2022
Podatek cyfrowy

Grantosfera – nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców

Autor Sylwia Wójcik

EY Polska, Business Tax Advisory (BTA), Senior

Ukończyła Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Interesuje się muzyką, literaturą i sportem.

4 min. czytania 1 gru 2022
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

W nowej perspektywie duży nacisk zostanie położony na realizację projektów kompleksowych i zintegrowanych. Premiowane będą projekty, które zakładają wsparcie wielu działań w ramach jednego projektu.

Długo wyczekiwane programy wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 zostały w końcu zatwierdzone. Programem, którym w szczególności powinni być zainteresowani przedsiębiorcy jest Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), następca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Zgodnie z zapowiedzią, już wkrótce należy spodziewać się uruchomienia pierwszych konkursów w ramach tego Programu. FENG  ma na celu wsparcie dużych przedsiębiorców i MŚP w latach 2021-2027 w następujących obszarach: rozwój gospodarczy, innowacyjność, B+R, transfer technologii, wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, cyfryzacja oraz gospodarka 4.0.

Trzeba przygotować się na zmiany…

Nowa perspektywa finansowa będzie oparta na nowych zasadach, dlatego potencjalni wnioskodawcy powinni przygotować się na zmiany dotychczas znanych im formuł pozyskiwania wsparcia. Nabory mają mieć charakter ciągły z kilkumiesięcznymi odcinkami czasowymi, a konkursy nie będą odbywały się w podziale na poszczególne działania, tylko będą miały charakter modułowy. Oznacza to, że wnioskodawca będzie mógł wybrać spośród dostępnych siedmiu modułów te, które wynikają z jego potrzeb i są niezbędne do kompleksowej realizacji projektu – przy czym jeden z modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji jest obligatoryjny (w przypadku dużych firm moduł B+R jest zawsze obligatoryjny). Pozostałe moduły są fakultatywne.

Należy podkreślić, że takie podejście pozwala na wsparcie projektów w sposób linearny, co oznacza przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona. Niezwykle ważne będzie odpowiednie dobranie modułów na etapie planowania projektu, ponieważ po uzyskaniu wsparcia, nie będzie możliwości, aby rozszerzyć dany projekt o dodatkowe moduły. 

Wejdź do świata Grantosfery

Dowiedz się więcej

622212860

… i zaplanować odpowiednie kroki

Kluczowe zatem będzie zbadanie potrzeb rozwojowych przedsiębiorcy i zaplanowanie odpowiednich kroków już teraz. Przeprowadzenie analizy potrzeb i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa na obecnym etapie (przed rozpoczęciem naboru wniosków) pozwoli:

 • odpowiednio ustrukturyzować projekt,
 • zaadresować wszystkie potrzeby firmy,
 • pozyskać odpowiednie zasoby kadrowe,
 • nawiązać współpracę z jednostkami naukowymi,
 • zmaksymalizować szansę na uzyskanie dotacji (poprzez zmaksymalizowanie możliwej do uzyskania liczby punktów).

Co ważne, z projektowanych zapisów kryteriów oceny wynika, iż preferowane będą projekty zawierające jak najwięcej modułów, dlatego warto aplikować o wsparcie wielu działań w ramach jednego projektu, niż wnioskować o wsparcie na kilka mniejszych.

Wsparcie modułowe i inne formy

W wersji FENG zaakceptowanej przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2021 roku i przekazanej do Komisji Europejskiej modułami podstawowymi były B+R lub infrastruktura B+R, natomiast modułami fakultatywnymi były: wdrożenie innowacji, kompetencje, zazielenienie przedsiębiorstw, cyfryzacja, oraz internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa. Aktualnie, na skutek negocjacji z Komisją Europejską dokonano aktualizacji w tym obszarze. W wyniku wprowadzonych zmian, moduł wdrożenie innowacji lub moduł B+R mają charakter obligatoryjny, natomiast moduł infrastruktura B+R zakwalifikowano do grupy modułów fakultatywnych.

Tak, jak już wcześniej zakładano w ramach Programu, projekty o charakterze badawczo-rozwojowym, będą objęte dotacjami bezzwrotnymi, z uwagi na to, że są obarczone dużym ryzykiem i miałyby trudność z pozyskaniem finansowania rynkowego. Inaczej będzie w przypadku projektów, które charakteryzują się niskim ryzykiem – dla nich przewiduje się wsparcie w ramach instrumentów zwrotnych. Możliwe będzie także łączenie w ramach jednej operacji dotacji oraz instrumentów zwrotnych, co pozwoli na zwiększenie wkładu finansowego ze strony inwestorów prywatnych.

W zaakceptowanym Programie doprecyzowano, iż wszystkie moduły wsparcia, z wyjątkiem modułu dotyczącego wdrożeń wyników prac B+R, finansowane będą w formie dotacji. Należy jednak podkreślić, że infrastruktura B+R musi służyć realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, natomiast pozostałe moduły, czyli cyfryzacja, internacjonalizacja, zazielenienie oraz kompetencje, muszą być powiązane z wynikami prac B+R.

W przypadku wdrożeń wyników prac B+R poziom ryzyka jest mniejszy niż w przypadku projektów związanych z realizacją prac B+R i związany jest głównie z niepewnością dotyczącą efektów komercjalizacji. W wyniku negocjacji z Komisją stwierdzono zatem, aby w przypadku tego modułu wykorzystać tzw. dotację zwrotną. Jest to forma finansowania łącząca wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji oraz dotacji, która będzie częściowo zwrotna po spełnieniu warunków związanych z efektami wdrożenia. Część wsparcia (min. 50 proc.) przedsiębiorcy będą musieli zwrócić w zależności od uzyskanych efektów, związanych np. z uzyskanymi przychodami z inwestycji. Taka forma wsparcia będzie miała na celu połączenie zalet dotacji (zmniejsza ryzyko i koszty finansowania, zwiększa skłonność do realizacji projektu) oraz finansowania zwrotnego (umożliwi ponowne wykorzystanie zwróconych środków). Mechanizm ten jest bezpieczniejszy dla przyszłych wnioskodawców niż w przypadku dotychczasowych zasad, gdzie nieosiągnięcie wskaźnika przychodu mogło skutkować proporcjonalnym obniżeniem dofinansowania całego projektu.

Należy podkreślić, że poza wyżej wymienionym wsparciem modułowym, w ramach Programu planowane jest również wsparcie przedsiębiorców w obszarze projektów pilotażowych i monitoringowych, animacji, sieciowania, a także akademii innowacji. Wspierane będą działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych z środków UE.

Przedsiębiorcy zamierzający wkroczyć na ścieżkę innowacji zostaną objęci wsparciem już na etapie wyszukania pomysłu na projekt B+R, koncepcji projektu badawczo – rozwojowego oraz realizacji pierwszego projektu B+R. Planuje się także kontynuację dotychczasowego Kredytu technologicznego oraz wsparcie transformacji cyfrowej procesów w przedsiębiorstwach.

Aktualnie Komisja Europejska zatwierdziła już Program i wstępnie oczekuje się, że konkursy ruszą w I kwartale 2023 roku.

Nadal tryb konkursowy

Aby zwiększyć szansę na uzyskanie wsparcia w ramach FENG konieczne będzie ustrukturyzowanie projektów odpowiednio wcześniej. Przeprowadzenie dogłębnej analizy potencjału rozwoju przedsiębiorstwa w celu złożenia aplikacji obejmującej kompleksowe wsparcie (zarówno z zakresu prac B+R, infrastruktury B+R, wdrożenia wyników, cyfryzacji, zielonych inwestycji, jak również wsparcia rozwoju kompetencji pracowników) pozwoli na zminimalizowanie ryzyka niepowodzenia w zakresie uzyskania grantu. Pragniemy podkreślić, że w dalszym ciągu dotacje będą przyznawane w trybie konkursowym, zatem konieczne jest wypracowanie odpowiedniej strategii i przygotowanie dokumentacji, aby zwiększyć szanse na uzyskanie grantu.

Z jednej strony stanowi to dużą szansę dla przedsiębiorców, ponieważ będą mogli realizować projekty w sposób kompleksowy i zintegrowany, czyli w ramach jednego wniosku (bez konieczności oczekiwania na uruchomienie naboru wniosków na wsparcie danego obszaru działalności – np. cyfryzacji), z drugiej strony natomiast oznacza większy stopień skomplikowania dokumentacji i samego procesu przygotowania inwestycji, co wymaga odpowiedniego przemyślenia i dopracowania projektów.

Istotnym jest fakt, że rozszerzenie projektu o dodatkowe moduły w trakcie jego realizacji nie będzie możliwe, a uzyskanie kolejnego dofinansowania na projekt o niewielkim zakresie może być utrudnione z uwagi na to, że najwyżej punktowane będą projekty składające się z jak największej liczby modułów.

Ponadto, w obecnej perspektywie finansowej duży nacisk zostanie położony na współpracę sektora biznesu z jednostkami naukowymi, zatem premiowane będą projekty, które zakładają taką współpracę.

Kluczowe będzie zatem, aby już teraz podjąć działania w zakresie:

 • identyfikacji potrzeb przedsiębiorstwa,
 • nawiązywania relacji biznesowych z innymi podmiotami (w szczególności jednostkami naukowymi),
 • strukturyzowania projektów.
W ostatnim czasie pojawiły się informacje o możliwości zawieszenia wypłaty środków nie tylko z Krajowego Programu Odbudowy, ale także Funduszu Spójności w ramach którego będzie finansowany FENG. Jeśli się tak stanie, mogą pojawić się pewne trudności w szybkim uzyskaniu refundacji środków z Komisji Europejskiej. Jednocześnie dłuższy dialog na szczeblu Polska-Komisja Europejska może generować w późniejszym etapie przyspieszone działania związane z wydatkowaniem środków. Dlatego ustrukturyzowanie projektów odpowiednio wcześniej może okazać się kluczem do pozyskania grantów. Wsparcie udzielane w ramach FENG będzie niewątpliwie wielką szansą dla wszystkich przedsiębiorców na pozyskanie kapitału na realizację inwestycji i stymulację ich wzrostu.
Sylwia Wójcik
Senior, Business Tax Advisory, Doradztwo Podatkowe EY
businessman workig and using calculator with laptop on desk

Kalkulator dotacji FENG 

Skorzystaj z kalkulatora dotacji FENG i dowiedz się czy Twój projekt ma szansę na uzyskanie dodatkowych środków na rozwój. 

Skorzystaj z kalkulatora dotacji FENG

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Niebawem firmy mogą spodziewać się uruchomienia pierwszych konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Wsparcie będzie oparte na nowych zasadach, dlatego potencjalni wnioskodawcy powinni już teraz przygotować się na zmiany dotychczas znanych im formuł pozyskiwania wsparcia.

Tekst został opublikowany w Rzeczpospolitej w dn. 27.10.2022 r.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Sylwia Wójcik

EY Polska, Business Tax Advisory (BTA), Senior

Ukończyła Uniwersytet Opolski oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Interesuje się muzyką, literaturą i sportem.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)