5 min. czytania 29 cze 2022
Podatek cyfrowy

Polski Ład - wiele ważnych zmian w CIT

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

5 min. czytania 29 cze 2022
28 czerwca 2022 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt nowelizacji ustaw podatkowych, która ma być kolejną korektą Polskiego Ładu. 

W zakresie ustawy o CIT, planowane zmiany mają objąć m.in. uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie”, odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym, zmianę przepisów dotyczących podatku od przerzucanych dochodów i podatku u źródła (WHT),  zmiany dot. polskiej spółki holdingowej, estońskiego CIT i transakcji rajowych oraz szereg innych modyfikacji. Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany planowane przez rząd wraz z ich uzasadnieniem wskazanym w założeniach do projektu nowelizacji, skierowanego do konsultacji publicznych.

 

Biznes w trudnych czasach

Częste nowelizacje przepisów podatkowych, skutki wojny w Ukrainie, rosnąca inflacja - to tylko część wyzwań, z jakimi obecnie mierzą się firmy. W ramach specjalnego serwisu EY przedstawiamy istotne informacje, które warto znać, prowadząc biznes w tych czasach. 

Więcej szczegółów

 • Uchylenie przepisów o „ukrytej dywidendzie” z uwagi na m.in.: (i) istotne wątpliwości interpretacyjne dotyczące przedmiotowej regulacji w zakresie wzajemnych zależności pomiędzy przepisami o ukrytej dywidendzie i o cenach transferowych, (ii) szeroki charakter przesłanek prowadzących do uznania kosztów za ukrytą dywidendę (możliwe byłyby sytuacje, w których zakresem przepisu objęte byłyby określone transakcje uzasadnione gospodarczo, których głównym celem nie jest de facto transfer nadwyżek finansowych do podmiotów powiązanych) oraz (iiI) postulaty organizacji branżowych wskazujące na konieczność ograniczenia przepisów antyabuzywnych, mogących dotyczyć podobnych kategorii płatności (tych samych kategorii płatności mogłyby dotyczyć m.in. przepisy o ukrytej dywidendzie, o podatku od przerzuconych dochodów i podatku minimalnym).
 • Modyfikacja i odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym. Zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym ma obowiązywać od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Z kolei modyfikacja ww. regulacji ma obejmować w szczególności: (i) podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania (m.in. wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów opłat z tytułu umowy leasingu środków trwałych, wyłączenie z przychodów wartości należności handlowych zbywanych na rzecz podmiotów z branży faktoringowej, wyłączenie wartości podatku akcyzowego), (ii) wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania – wg wyboru podatnika (podstawa opodatkowania to 4% przychodów (stawka podatku 10%) albo podstawa opodatkowania to 2% przychodów + koszty pasywne tj. finansowanie dłużne i usługi niematerialne + ujawnienie WNIP (stawka podatku 10%), (iii) rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku (o spółki komunalne, małych podatników, podatników w przypadku których większość przychodów zostało osiągniętych w związku z wykonywaniem działalności leczniczej, podatników, których rentowność w 1 z 3 ostatnich lat podatkowych była powyżej wskaźnika 2%, a także podatników postawionych w stan upadłości lub likwidacji).
 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, ukierunkowana na: (i) objęcie zakresem podatku od przerzuconych dochodów jedynie kosztów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, (ii) doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (iii) doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%), (iv) uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania ma się odnosić wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego), (v) odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.
 • Zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC), ukierunkowana – zgodnie z uzasadnieniem rządu – na eliminację podwójnego lub wielokrotnego opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych. W ramach nowelizacji ma zostać doprecyzowana definicji jednostki zależnej, a także przesłanka dotycząca wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku.
 • Wydłużenie zakresu czasowego ważności oświadczenia płatnika dla celów WHT, który umożliwia wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu pay-and-refund. W wyniku planowanych zmian, złożenie oświadczenia pozwalałoby nie stosować tego mechanizmu do końca roku podatkowego, w którym złożył to oświadczenie (a nie jak obecnie, jedynie przez trzy miesiące).
 • Zmiana przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) w przypadku wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych. Obecnie, podmioty dokonujące ww. wypłat są zobowiązane do przekazywania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu powiązań pomiędzy nimi a podatnikiem (odbiorcą należności z papierów wartościowych) oraz o fakcie, iż wypłaty dokonane na rzecz tego samego podmiotu zagranicznego przekroczyły w roku podatkowym 2 mln zł, co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację zostały także zobowiązane do jej aktualizacji, przed dokonaniem wypłaty, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją. Zgodnie z planowanymi zmianami, część ww. obowiązków ma zostać wyłączona w stosunku do szeroko rozumianych płatników (tj. zarówno emitenta jako płatnika sensu stricto, jak i podmiotu będącego tzw. płatnikiem technicznym) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych). W tym celu proponowane jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i innych papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa oraz odpowiednią zmianę w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku.
 • Zmiana w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych ma obejmować doprecyzowanie kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych, tj. wyłączeniu ma podlegać wyższa kwota (kwota 3.000.000 zł; 30% EBITDA). Zmienią się również przepisy o kosztach finansowania dłużnego przeznaczonego na transakcje kapitałowe. Zmiana jest ukierunkowana na wyłączenie stosowania ww. przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG. Ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.
 • Zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH), ukierunkowana na złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia. Proponowane zmiany mają obejmować: (i) zastąpienie definicji spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej definicjami krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej, (ii) doprecyzowanie przepisów m.in. w zakresie 1 roku posiadania przez spółkę holdingową udziałów (akcji) w spółkach zależnych), (iii) rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną, (iv) przyznanie prawa do korzystania przez spółkę holdingową ze zwolnienia z CIT dywidend wynikającego z Dyrektywy Parent Subsidiary, (v) umożliwienie, aby w ramach PSH krajowa spółka zależna mogła korzystać ze zwolnienia w przewidzianego dla specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji, (vi) wprowadzenie 100% zwolnienia z dywidend (aktualnie zwolnienie dla 95% dywidendy) wraz z korespondującym wyłączeniem obowiązków płatnika WHT dla spółki zależnej.
 • Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT) poprzez modyfikacje w zakresie: (i) sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (w wysokości 50% wydatków, odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości związanych z używaniem składników majątku niewykorzystywanych na cele działalności gospodarczej nie będzie stanowić wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą), (ii) terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD), przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego (przesądzenie, że zawiadomienie to składa się do końca pierwszego roku podatkowego, w którym podatnik ma być opodatkowany ryczałtem), (iii)  warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej (dookreślenie, że zobowiązanie to wygasa w całości po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych), (iv) terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia (jednoznaczne wskazanie, że w przypadku zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia w całości, podatnik jest zobowiązany uiścić podatek w terminie przewidzianym na złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowym poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem), (v) terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.
 • Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych. Zmiany w tym zakresie mają obejmować: (i)  urealnienie progów istotności dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych - dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji), (ii) zmianę zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych, (iii) likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym (doprecyzowanie, że przepis dotyczy rzeczywistego właściciela należności wynikającej z transakcji, a także odejście od konstrukcji domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach).
 • Zmiana Ordynacji podatkowej dot. obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych. Obowiązek sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie będzie występował w przypadku podmiotów, które są obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy CIT. Zwolnienie z obowiązku sporządzenia informacji o umowach z nierezydentami nie dotyczy zatem podmiotów, które - składając informację o cenach transferowych - wykazują w niej tzw. transakcje rajowe. W tych przypadkach podmioty, po spełnieniu określonych ustawowo warunków, będą zobowiązane zarówno do złożenia ORD-U, jak i informacji o cenach transferowych.
 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK) poprzez wskazanie, że znowelizowane zasady rozliczania strat znajdą zastosowanie do tzw. nowych strat spółek tworzących PGK, a zatem powstałych począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2021 r.
 • Zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika poprzez odejście od kwartalnej aktualizacji podawanych do publicznej wiadomości danych dużych podatników, na rzecz aktualizacji dokonywanej raz w roku. Po zmianie aktualizacja następować będzie w terminie do dnia 30 września, według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym indywidualne dane podatników mają zostać podane do publicznej wiadomości (tj. wg stanu na dzień 1 sierpnia).
 • Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków poprzez doprecyzowanie, że zwrot podatku nastąpi bez konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Część zmian ma na celu wyjaśnienie wielu wątpliwości interpretacyjnych powstałych po wejściu w życie pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Choć dużo  będzie zależało od ostatecznej redakcji przepisów, warto już teraz przeprowadzić analizę planowanych zmian, aby ocenić ich wpływ na bieżące oraz planowane działania biznesowe. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Twitter