Polski Ład - ważne zmiany dla firm

Eksperci EY przeprowadzą Twoją firmę przez proces wdrażania zmian w obszarze podatków, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Z nami zrobisz to bezpiecznie.

Program Polskiego Ładu od samego początku istnienia budził wiele obaw i wątpliwości wśród przedsiębiorców, przede wszystkim z uwagi na skalę zmian. Dużym wyzwaniem jest to, że większa część zmian dotyczy jednocześnie wielu procesów w oragnizacji. Przykładem jest proces zatrudniania, który z powodu zmian w przepisach o składce zdrowotnej bedzie wymagał przemodelowania zarówno procesu rekrutacji, jak i systemów wynagradzeń. 

Po trzech miesiącach obowiązywania zmian podatkowych wynikających z Polskiego Ładu, rząd po raz trzeci w ciągu jednego roku planuje zmienić zasady rozliczenia podatku PIT. Zmiany będą istotne, bo zakładają m.in. obniżkę podatku PIT z 17% do 12%, likwidację ulgi dla klasy średniej oraz zmiany w składce zdrowotnej. Dla firm oznacza to kolejną aktualizację systemów kadrowo-płacowych. Z kolei podatnicy na nowo muszą oswajać się ze zmianami w wynagrodzeniach. 

 

 

Obejrzyj nagrania z 8 spotkań poświęconych kluczowym wyzwaniom związanych z Polskim Ładem.
3 kwadranse z Polskim Ładem

 

Polski Ład - pytania i odpowiedzi 

 • W jaki sposób podatek minimalny wpłynie na korzyści z tytułu prowadzenia działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej bądź polskiej strefy inwestycji?

  To w jakim wymiarze wprowadzenie podatku minimalnego dotknie tzw. „strefowiczów”, czyli podmioty działające w ramach specjalnej strefy ekonomicznej bądź polskiej strefy inwestycji, zależy od wielu czynników i wymaga każdorazowo analizy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji podatnika. 

  Zgodnie z aktualnym projektem przepisów podatnicy ci będą uprawnieni do odpowiedniego pomniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym o wartość dochodu wygenerowanego na podstawie zezwolenia lub decyzji o wsparciu. Problem polega jednak na tym, że odliczenie to jest niewspółmierne i w skrajnych wypadkach nie zniweluje negatywnego wpływu podatku minimalnego na przedsiębiorstwa korzystające z ulg.

  Na ostateczny wynik wpływ ma przede wszystkim rodzaj prowadzonej przez firmę działalności oraz rentowność prowadzonego biznesu – w szczególności to jak się ona kształtuje dla działalności strefowej oraz tej podlegającej opodatkowaniu. Przykładowo, 

  • w jednym scenariuszu funkcjonowanie w ramach strefy pomniejszy podatek minimalny od pozostałej działalności, zaś
  • w innym przypadku może się okazać, iż korzyść ze zwolnienia stanie się minimalna, a w efekcie ta forma wsparcia znacząco straci na atrakcyjności.

  Warto zauważyć, że z założenia według planowanego kształtu przepisów podatek minimalny ma jedynie wyrównywać poziom opodatkowania w przypadku biznesów niskodochodowych. Jednak w przypadku podmiotów strefowych wyrównanie to w skrajnych przypadkach może niweczyć sens zwolnienia podatkowego.

  W naszym odczuciu, podatek minimalny będzie na szczęście dotyczył jedynie ograniczonego grona firm działających w strefach. Przede wszystkim firmy strefowe to w dużej mierze podmioty produkcyjne o znacznych inwestycjach w środki trwałe. Stąd, wysokie odpisy amortyzacyjne przełożą się na to, iż nie zostaną one sklasyfikowane jako podmioty, na które nakłada się obowiązek uiszczania podatku minimalnego (udział dochodów w przychodach, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji, będzie większy niż 1%). Dodatkowo, przepisy nie będą miały zastosowania m.in. do podatników rozpoczynających działalność w pierwszych trzech latach, co oznacza, że podatkiem tym nie zostaną również dotknięte nowe podmioty realizujące inwestycje typu greenfield, które z zasady w pierwszym okresie generują straty.

  W konsekwencji, wprowadzenie podatku minimalnego dotknie najprawdopodobniej wąską grupę przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach specjalnej strefy ekonomicznej bądź polskiej strefy inwestycji, a to jak bardzo negatywny będzie wpływ tego podatku na atrakcyjność zwolnienia strefowego  zależy od indywidualnej sytuacji beneficjenta. 

  Jeśli posądzacie Państwo, iż podatek minimalny może dotknąć wasze przedsiębiorstwo, warto już dziś przeanalizować konkretny wpływ tego podatku na sumaryczne obciążenia firmy. W sytuacji, gdy rentowność działalności strefowej jest znacząco wyższa od rentowności pozostałej działalności, może się bowiem okazać, że potrącenie dochodu strefowego spowoduje zmniejszenie zobowiązania z tytułu podatku minimalnego od działalności pozastrefowej. Z drugiej strony, możliwe jest, że dla niektórych przedsiębiorców działalność w strefie po wejściu w życie minimalnego podatku dochodowego, okaże się dużo mniej atrakcyjna niż w chwili obecnej. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 20.10.2021 r.

 • Czy dodatkowe odliczenie w ramach ulgi na robotyzację będzie dotyczyło kosztów związanych z zakupem czy z amortyzacją środków trwałych?

  Faktycznie, brzmienie przepisów w tym zakresie nie jest jasne, co skutkuje tym, iż przedsiębiorcy nie mają pewności, w jaki sposób ulga będzie rozliczana. 

  W jednej części przepisów mowa o tym, iż podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania, kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, za które uznaje się m.in. koszty nabycia fabrycznie nowych urządzeń. Podczas gdy, w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów, podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi na robotyzację wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych od zakupionych robotów. W konsekwencji zagadnienie to budzi wiele wątpliwości. 

  Dodatkowo, rodzi się pytanie, czy w przypadku, kiedy przedsiębiorca będzie mógł korzystać z ulgi wraz z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych, proponowana forma wsparcia będzie dla podatników w ogóle atrakcyjna – zwłaszcza, że sam odpis nie jest duży i obejmuje zaledwie 50% kosztów danego roku.  

  Niemniej jednak, bez względu na to, w jakiej formule zostanie ostatecznie wprowadzona rozważana ulga, uważamy, iż każdy z tych scenariuszy ma swoje zalety – i powinien być rozpatrywany względem indywidualnej sytuacji klienta. 

  Widzimy podstawy by uznać, iż nawet w potencjalnie gorszym scenariuszu, w którym przedsiębiorcy będą uprawnieni do odliczania kosztów amortyzacji, znajdzie się szerokie grono podatników, którzy skorzystają bardziej z takiej konstrukcji ulgi, niż w przypadku możliwości odliczenia kosztów zakupu środków trwałych. Mianowicie, w przypadku interpretacji, zgodnie z którą kwalifikowaniu podlegałyby odpisy amortyzacyjne, są argumenty by stwierdzić, iż dodatkowe odliczenie będzie dotyczyło również robotów nabytych wcześniej. W konsekwencji, pomimo, iż benefit związany pojedynczym środkiem trwałym może okazać się w danym roku mniejszy, to sumarycznie może dotyczyć szerszego spektrum zakupów poczynionych na robotyzację. 

  W związku z powyższym, jeśli brzmienie nie zostanie jednoznacznie doprecyzowane, atrakcyjność ulgi będzie w dużej mierze zależała od przyjętego podejścia i odpowiedniej argumentacji, która pozwoli na bezpiecznie korzystanie z instrumentu przed podatnika. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 20.10.2021 r.

 • Kto może skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?

  Na początku warto zauważyć, że ulga na innowacyjnych pracowników nie jest niezależnym instrumentem wsparcia  – ma ona charakter uzupełniający, komplementarny do ulgi badawczo-rozwojowej. W efekcie z ulgi tej będą mogły skorzystać firmy, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, korzystają już lub zaczną korzystać z Ulgi B+R oraz zatrudniają pracowników, dedykowanych do jej wykonywania.

  W ramach ulgi na innowacyjnych pracowników przedsiębiorcy, będą mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy, które są potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników. Warunkiem jest by pracownicy, których dotyczy ulga, byli zaangażowani w prace B+R w wymiarze co najmniej w 50% swojego miesięcznego czasu pracy. 

  Kto w praktyce będzie beneficjentem ulgi na innowacyjnych pracowników?

  Z nowej ulgi będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

  • korzystali z ulgi B+R, ale nie mieli wystarczającej podstawy do odliczenia, stąd nie wykorzystywali całości odpisu w danym roku,
  • dotychczas nie korzystali z ulgi B+R ze względu na niski dochód (w tym często podmioty, rozliczające się na bazie metody koszt plus), niepozwalający na dokonanie pełnych odliczeń z tytułu ulgi B+R, bądź osiąganie straty,
  • korzystają z ulgi B+R, mając dotychczas wystarczającą podstawę do opodatkowania aby efektywnie ją konsumować, ale dzięki proponowanym w Polskim Ładzie zmianom, nabędą prawo do zwiększonego odpisu kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w prace B+R (aktualnie dodatkowe odliczenie wynosi 100%, a od 2022 r. będzie to aż 200%), skutkujące skonsumowaniem całej podstawy opodatkowania. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 20.10.2021 r.

 • Jak nowe regulacje pracy zdalnej wpłyną na obowiązki pracodawcy? Co w przypadku zawartych porozumień o telepracę, czy zachowują one ważność?

  Planowane zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające przepisy o pracy zdalnej, to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby zarówno pracodawców jak i pracowników, szczególnie teraz – w dobie pandemii, kiedy elastyczne modele zatrudnienia zyskują na popularności. Oprócz wielu korzyści, jakie niesie ze sobą ta zmiana, wiąże się ona także z pewnymi obowiązkami dla obu stron stosunku pracy. 

  Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie ustawy pracą zdalną będzie praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą, w tym w miejscu zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Wcześniej jednak obie strony stosunku pracy będą musiały dokonać uzgodnienia w sprawie telepracy – może być ono w formie papierowej lub elektronicznej. Zakres uzgodnienia będzie musiał obejmować sam fakt wykonywania pracy zdalnej, ustalenie czy będzie to praca zdalna częściowa czy też całkowita, jak również miejsce świadczenia takiej pracy zdalnej. Wykonywanie pracy zdalnej będzie możliwe także na polecenie pracodawcy, przy czym będzie mogło ono zostać wydane wyłącznie z przyczyn obiektywnych (losowych) i niezależnych od pracodawcy oraz wyłącznie na określony czas. Jednak wcześniej pracodawca będzie musiał uzyskać od pracownika informacji, czy posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. 

  Kolejny ważny obowiązek pracodawców będzie dotyczył pokrycia określonych kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej. To pracodawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Ponadto, będzie zobowiązany także do pokrycia kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnego dostępu do łączy telekomunikacyjnych. Po stronie pracodawcy będzie także zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. 

  Pojawią się też obowiązki związane z BHP, choć w okrojonej wersji z uwagi na to, że praca będzie wykonywana z miejsca zamieszkania pracownika. 

  Wszystkie ogólne zasady i warunki korzystania z pracy zdalnej w firmie będą musiały być określone w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową lub w regulaminie – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia ze związkami oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa. 

  Odnosząc się z kolei do pytania o ważność zawartych już porozumień w sprawie telepracy to zgodnie z projektem zmian w Kodeksie pracy dotychczasowe przepisy o telepracy mogą być stosowane nie dłużej niż do upływu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zmianie Kodeksu pracy. 

  Na koniec warto przypomnieć, że projekt zmian w Kodeksie pracy, który wprowadza pracę zdalną jest na etapie opiniowania, a przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia odwołania na obszarze Polski stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 11.10.2021 r.

  Raport EY: Praca zdalna pod kontrolą

  Raport EY & GIGLIKE: GIG on. Nowy Ład na rynku pracy

 • Jaki będzie wpływ uchylenia art. 15e ustawy o CIT na ceny transferowe, w szczególności na APA?

  Ustawodawca zdecydował się w Polskim Ładzie na uchylenie art. 15e ustawy o CIT. Dla przypomnienia, jest to przepis, który ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych. Aby uniknąć tych ograniczeń, organizacje uzyskiwały APA, czyli uprzednie porozumienia cenowe. Dlatego dziś zasadne jest pytanie, czy wyeliminowanie art. 15e pozwoli bez przeszkód odliczać wspomniane koszty? Czy APA będzie nadal potrzebna? Czy pojawi się coś w zamian? 

  Polski Ład wprowadza cały szereg przepisów które dotyczą usług, o których mowa w art. 15e ustawy o CIT. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na propozycję wprowadzenia podatku minimalnego. W dużym uproszczeniu, będzie to podatek należny w sytuacji, gdy spółka poniosła stratę lub jej dochodowość jest niższa niż 1%. Spółki, które spełniają te dwa warunki płaciłyby podatek w wysokości 19%, a jednym z elementów podstawy do opodatkowania będzie m.in. suma kosztów, które przewyższają limit o którym mówił art. 15e ustawy o CIT. 

  W nowelizacji ustaw podatkowych wskazano, że podmioty, które posiadają już APA, zachowują prawa na zasadach określonych w art. 15e. Co jednak istotne, nie będzie możliwości przedłużenia czy odnawiania wniosków APA obejmujących usługi, których odliczalność była ograniczana art. 15e ustawy o CIT. Dotyczy to decyzji, których okres obowiązywania rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku i kończy 31 grudnia 2021 r. 

  Drugim zagadnieniem, na które warto zwrócić uwagę, jest podatek od przerzucanych przychodów (należny gdy podatek z tytułu transakcji z podmiotem powiązanym należny podatek jest niższy o 25% niż wynosiłby gdybyśmy zastosowali standardową stawkę 19%). Dotyczy on zatem transakcji realizowanych z krajami (spoza Unii i EOG), które mają niższe stawki podatkowe niż Polska. Opodatkowaniu podlegają min. rozliczenia związane z usługami , o których mowa obecnie w art. 15e ustawy o CIT. 

  Gdy porówna się skalę zastosowania art. 15e ustawy o CIT a planowaną skalę podatku minimalnego czy podatku od przerzuconych przychodów, wydaję się, że zmiany te są pozytywne. Masowość art. 15e ustawy o CIT zostanie bowiem ograniczona. Nie zwalnia to jednak ze śledzenia drogi legislacyjnej nowych przepisów i analizy, w jaki sposób nowe propozycje Polskiego Ładu mogą być dla Państwa istotne. Na ten moment jednak nie rekomendujemy pochopnych działań, jak np. wycofywanie wniosków o APA.

  Data udzielenia odpowiedzi: 11.10.2021 r.

 • Jak efektywnie zaplanować budżet wynagrodzeń na 2022 r.?

  Polski Ład wprowadzi szereg zmian, które będą miały bezpośrednie przełożenie na wynagrodzenie pracowników/współpracowników. Dobra wiadomość jest taka, że Sejm uchwalił przepisy, które podwyższają kwotę wolną od podatku do 30.000 zł oraz podnoszą drugi próg podatkowy do 120.000 zł. Na tym kończą się jednak pozytywne zmiany. Nowelizacja ustaw podatkowych zakłada daleko idące zmiany dotyczące składki zdrowotnej, w tym przede wszystkim wprowadza zakaz jej odliczania od podatku. Spowoduje to materialne obniżenie wynagrodzenia netto pracowników, bowiem składka zdrowotna stanie się w całości kosztem przez nich ponoszonym. 

  Dlatego pierwszym krokiem przed planowaniem budżetu wynagrodzeń na 2022 r. jest przeprowadzenie symulacji i kalkulacji wynagrodzeń w przedsiębiorstwie, by oszacować jak zmiany wprowadzone przez Polski Ład wpłyną na wynagrodzenia pracowników. Warto zidentyfikować, jakiej części pracowników dotkną zmiany i jak zmieni się wynagrodzenie netto osób przekraczających limity dopuszczalne ulgą dla klasy średniej. Ponadto, warto ustalić jakie kwoty byłyby konieczne, by zrekompensować pracownikom te straty, czyli jak zwiększyć budżet wynagrodzeń, by pracownicy zarabiali taką samą kwotę netto w 2022 roku. 

  Drugim krokiem jest szukanie rozwiązań, które zniwelują negatywne zmiany dla pracowników. Niestety nie ma tutaj rozwiązań uniwersalnych. Są jednak pewne kategorie pracowników, którym możemy pomóc. 

  • Informatycy, programiści i 50% KUP – to korzystne rozwiązanie będzie nadal funkcjonować. Należy jednak odpowiednio się do niego przygotować, w szczególności z zakresie ewidencjonowania dowodów, odpowiedniego wyodrębnienia honorarium autorskiego oraz wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowie o pracę;
  • programiści, inżynierowie lub inne osoby pracujące nad rozwojem nowych produktów lub usług – ulga B+R, znana już od 2016 r. i przynosząca przedsiębiorcom realne oszczędności („Polski Ład” zakłada w tym przypadku odliczenie 200% wydatków kwalifikowalnych od 2022 r., w miejsce dotychczasowych 100%).

  Warto również przeanalizować możliwość: 

  • skorzystania z nowych ulg, które proponuje Polski Ład, w szczególności ulgi na robotyzację czy ulgi na innowacyjnych pracowników;
  • rozważenia zmiany formy współpracy, w szczególności umowy o pracę na współpracę B2B. Obie formy mają swoje zalety i wady, ale w niektórych przypadkach zmiana może oznaczać oszczędności zarówno dla pracownika jak i dla pracodawcy.
  • wprowadzenia częściowej odpłatności pracowników za pakiety medyczne, ubezpieczenie na życie i inne benefity (wprowadzenie odpłatności już na poziomie 1 złotego pozwala, aby świadczenia te mogły korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, o ile spełnione są pewne formalne warunki).Warto potwierdzić możliwość korzystania z takiego zwolnienia interpretacją indywidualną. Choć w przeliczeniu na jednostki będzie to niewielka kwota, ale przy dużej organizacji i dużej ilości pracowników, korzyść może być znacząca.
  • odzyskanie nadpłat w ZUS (np. w obszarze składki wypadkowej).

  Powyższe rozwiązania mogą przynieść przedsiębiorstwu oszczędności, które będzie można wykorzystać do zwiększenia budżetu wynagrodzeń. Dlatego warto przeprowadzić analizę szeroko, nie skupiając się wyłącznie na budżecie na wynagrodzenia, ale całym budżecie firmy. Dyskusję tę warto przeprowadzić na poziomie całego zarządu, nie tylko osób odpowiedzialnych za HR, aby mieć pewność, że wzięte pod uwagę zostały wszystkie kluczowe dla budżetu wynagrodzeń elementy. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 11.10.2021 r.

  Zaplanowanie budżetu wynagrodzeń na 2022 rok to duże wyzwanie

  Przeczytaj więcej o 50% KUP

 • Polski Ład zakłada zlikwidowanie możliwości pomniejszenia podatku o składkę zdrowotną. Jakie będą zmiany i dla jakich grup podatników/pracowników?

  Zgadza się. Polski Ład zakłada likwidację możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wprowadza nowe zasady obliczania składki. Obecnie przedsiębiorcy płacą składkę w wysokości 382 zł. Od 1 stycznia 2022 r. podstawą wymiaru składki zdrowotnej będą co do zasady rzeczywiste dochody. 

  Wysokości składki zdrowotnej będzie następująca dla: 

  • przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych - 9 proc.; 
  • przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT - 4,9 proc.; 
  • przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT - wysokość składki będzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia; 
  • przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową - 9 proc. minimalnego wynagrodzenia.

  Podwyższenie składki zdrowotnej jest jedną z najdalej idących zmian z Polskiego Ładu - istotnie obniży dochody netto osób wyżej uposażonych. Co ciekawe, dodatkowe obciążenie bardziej dotknie osób na etacie niż tych prowadzących działalność gospodarczą. O ile bowiem prowadzący działalność muszą liczyć się z podwyższeniem składki zdrowotnej do 4,9 proc., o tyle pracownicy będą płacić ją w wysokości 9 proc. Z tego faktu wynikają dwa wnioski. 

  Po pierwsze, zarówno pracodawcy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą powinni rozważyć chętniej niż poprzednio korzystanie z przewidzianych prawem ulg i odliczeń, aby zrekompensować tę podwyżkę. Ustawodawca zachęca do szerszego korzystania ze zwiększonych autorskich kosztów uzyskania przychodu, ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi na robotyzację i innych preferencji, które do tej pory były przez podatników traktowane często jako niekonieczne opcje. 

  Po drugie, sytuacja popandemiczna przeorganizowała sposób wykonywania pracy. Teraz dużo częściej zasadne jest rozważanie umowy o współpracę w miejsce dawnych umów pracowniczych. Wynika to z faktu, że wszystkie trzy przesłanki stosunku pracy: kierownictwo, czas i miejsce wykonywania w przypadku wielu pracowników straciły na znaczeniu. Podjęcie działalności gospodarczej w miejsce etatu stało się często bardziej naturalne, a przy okazji może przynieść istotną zwyżkę dochodów netto. 

  Niniejsza odpowiedź została oparta o projekt przepisów aktualny na dzień 23.09.2021 r. Z uwagi na dalsze prace legislacyjne nad projektem ustawy, przepisy dotyczące składek zdrowotnych mogą jeszcze ulec zmianie.

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.09.2021 r.

 • Co zmieni się w kwestii należytej staranności i zwolnień w stosunku do usług niematerialnych podlegających WHT? Jak będzie odpowiedzialność zarządu w zakresie WHT?

  W świetle obecnego brzmienia projektu nowelizacji, nowy system „pay-and-refund” ma zostać ograniczony do dochodów pasywnych (takich jak dywidendy, licencje, czy odsetki) – płatności za usługi niematerialne zostaną wyłączone z ww. reżimu. Oznacza to, że w stosunku do tego rodzaju płatności, polscy płatnicy nie będą musieli pobierać WHT według ustawowej stawki podstawowej (20%), aby następnie wystąpić o jego zwrot. W takich przypadkach, nadal będzie możliwość bezpośredniego stosowania preferencji WHT przez płatników, niezależnie od wysokości płatności. Będzie to jednak uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, w szczególności warunku należytej staranności. 

  Wskazany warunek należytej staranności nie został zdefiniowany w ustawach podatkowych, co nastręcza wiele kłopotów płatnikom, chcących zabezpieczyć rozliczenia na gruncie podatku u źródła. Wydaje się jednak, że z perspektywy WHT pojęcie należytej staranności powinno oznaczać podjęcie przez płatnika odpowiednio udokumentowanych działań zmierzających do ustalenia statusu odbiorcy należności podlegających WHT. Obok dwóch dotychczasowych kryteriów oceny dochowania ww. warunku należytej staranności, tj. kryterium charakteru oraz skali działalności prowadzonej przez płatnika, Nowy Ład wprowadzi trzecie kryterium, dotyczące powiązań w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT pomiędzy płatnikiem a podatnikiem. W konsekwencji, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w grupie kapitałowej, obejmujące płatności za usługi niematerialne, będą wymagały bardziej rygorystycznych standardów dochowywania należytej staranności. W takich przypadkach, konieczne może okazać się w szczególności wprowadzenie dodatkowej wewnętrznej procedury określającej zasady postępowania przy dokonywaniu weryfikacji odbiorców należności i zakresie gromadzonych dokumentów oraz informacji, jak również wprowadzenie nowych rozwiązań w ramach komunikacji z kontrahentami w celu usprawnienia przepływu dokumentów i informacji. 

  Brak dochowania należytej staranności może mieć dla płatnika poważne konsekwencje. Jeżeli organy podatkowe uznają, że płatnik nie dochował należytej staranności i bezpodstawnie zastosował preferencję w zakresie WHT, może on zostać zobowiązany do zapłaty całości należnego WHT wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości podatkowych. Co więcej, płatnik będzie mógł zostać obciążony dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10 proc. kwoty brutto wypłaconych należności, jeżeli organ podatkowy uzna, że przeprowadzona przez płatnika weryfikacja kontrahenta nie odpowiadała wymogom należytej staranności. Należy również pamiętać o nowych sankcjach osobistych (odpowiedzialność karna) za niedopełnienie procedur weryfikacji transakcji podlegających WHT. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z Ordynacją podatkową, odpowiedzialność płatnika przy płatnościach do zagranicznego podmiotu powiązanego nie podlega wyłączeniu nawet w sytuacji braku winy płatnika za niepobranie podatku w należytej wysokości. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.09.2021 r.

  Czytaj więcej: Polski Ład wprowadza zmiany do reżimu WHT

 • Grupa VAT - kto może ją utworzyć, jakie mogą być z niej korzyści?

  Wśród wielu zmian w przepisach podatkowych przewidzianych w ramach programu Polski Ład pojawiła się możliwość tworzenia grup VAT. Patrząc na doświadczenia innych krajów europejskich, powinna być to zmiana korzystna, bowiem ma ona na celu uproszczenie rozliczeń podmiotów ze sobą powiązanych, w szczególności poprzez wprowadzenie wspólnego rozliczania dla potrzeb podatku od towarów i usług. 

  Grupę VAT będą mogły utworzyć podmioty powiązane jednocześnie finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Warunki te zostały szczegółowo rozwinięte w proponowanym art. 15a ust. 3-5 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi w tym zakresie implementację założeń przewidzianych w unijnej Dyrektywie VAT z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku interpretacyjnego Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiotowym zakresie. 

  Nie należy zapominać, że Grupę VAT mogą utworzyć podatnicy: 

  • posiadający siedzibę na terytorium Polski lub 
  • nieposiadający siedziby na terytorium kraju w zakresie, w jakim prowadzą działalność gospodarczą na terytorium kraju za pośrednictwem oddziału położonego na terytorium kraju. 

  Co istotne, przepisy nie przewidują konieczności posiadania statusu Podatkowej Grupy Kapitałowej na gruncie CIT. 

  Odpowiadając na drugie pytanie, warto tutaj zaznaczyć, że dzięki grupie VAT zostanie utworzony szczególny rodzaj podatnika do celów VAT. Najważniejszą korzyścią dla podmiotów wchodzących do grupy będzie fakt, że dostawa towarów i świadczenie usług dokonane przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy nie podlegają opodatkowaniu. Oznacza to neutralność podatkową wewnątrz grupy VAT, dzięki której zmniejszy się ilość dokumentów do analizy koniecznych do przygotowania plików JPK_VAT zawierających w sobie deklarację VAT i ewidencję. Utworzenie grupy VAT to również brak analizy odliczenia VAT wewnątrz grupy i brak faktur wewnętrznych w ramach grupy (wystarczy wystawienie np. noty księgowej). Ponadto dla obrotów wewnątrzgrupowych wyłączone zostaje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.09.2021 r.

  Czytaj więcej o Grupach VAT

 • Czy warto będzie skorzystać z porozumienia inwestycyjnego, które proponuje Polski Ład?

  Porozumienie inwestycyjne jest ciekawym rozwiązaniem. Jest bowiem swego rodzaju „jednym okienkiem”, w którym inwestor będzie mógł uzyskać wszelkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w Polsce, w tym: 

  • ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane;
  • klasyfikację i rodzaj wyrobu akcyzowego lub klasyfikację samochodu osobowego – w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN);
  • opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku, czy też interpretację przepisów prawa podatkowego.

  Porozumienie to powinno zapewnić podatnikom stabilność prowadzenia działalności, a większego znaczenia nabierze również już faza planowania i dyskusji z organami administracji publicznej, której celem będzie odpowiednie zaprezentowanie planowanego przedsięwzięcia, przewidzenie obszarów wymagających objęcia porozumieniem oraz konsekwencji z tym związanych. 

  Ustawodawca wprowadza to rozwiązanie, by przyciągnąć inwestorów do Polski i zmniejszyć dla nich ryzyka inwestycyjne związane z częstymi zmianami interpretacji przepisów. Inwestorzy będą mieli z góry określone skutki podatkowe planowanych inwestycji, które będą wiążące dla organów podatkowych. W trakcie obowiązywania porozumienia inwestycyjnego będzie możliwość zmian jego warunków, a inwestor będzie mógł je wypowiedzieć w każdym czasie. Wydaje się zatem, że z perspektywy ekonomicznej będzie to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców chcących inwestować w Polsce. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 17.09.2021 r.

  Czytaj więcej o Porozumieniu inwestycyjnym

 • Czy gdybym wrócił po 4 latach spędzonych w Wielkiej Brytanii do Polski w 2022 roku, to mógłbym skorzystać z zapowiadanej ulgi na powrót?

  Zgodnie z najnowszym brzmieniem projektu zmian do ustaw podatkowych, który jest częścią Polskiego Ładu ulga na powrót będzie dostępna dla osób, które: 

  • posiadają polskie obywatelstwo lub obywatelstwo państwa wymienionego w załączniku do ustawy – obecnie są to państwa należące do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub
  • posiadają Kartę Polaka, lub
  • przez trzy lata posiadały nieprzerwanie miejsce zamieszkania w wybranych państwach wskazanych w ustawie (należących do UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej, ale między innymi również w Australii, Japonii, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy USA), lub
  • przez pięć lat zamieszkiwały w Polsce przed trzyletnim okresem przerwy poprzedzającej rok powrotu (z dodatkowymi warunkami).

  Odpowiadając zatem konkretnie na to pytanie: osobie powinna przysługiwać ulga na powrót przy obecnym brzmieniu projektowanych przepisów. 

  Należy jednak pamiętać również o dodatkowych warunkach skorzystania z ulgi na powrót, w tym między innymi o: konieczności posiadania certyfikatu rezydencji lub innego dowodu dokumentującego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia. 

  Niniejsza odpowiedź została oparta o projekt przepisów aktualny na dzień 15.09.2021 r. Z uwagi na dalsze prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o PIT, przepisy o uldze na powrót mogą jeszcze ulec zmianie.

  Data udzielenia odpowiedzi: 17.09.2021 r.

  Czytaj więcej o uldze na powrót

 • Jakie skutki dla firm niesie ze sobą uchylenie art. 15e ustawy o CIT?

  Zgodnie z projektowanymi zmianami przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu uchylony zostanie art. 15e ustawy o CIT, który nakazuje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów części wydatków na usługi niematerialne. Tym samym, oddziaływanie powyższego przepisu zostało ograniczone do lat podatkowych 2018-2021. Uchylenie go nie oznacza bynajmniej, że podatnicy tracą możliwość obrony swoich praw za te lata, np. poprzez złożenie wniosków o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. Przeciwnie, aktualnie istnieje możliwość przyjęcia spójnego podejścia, zapewniającego prawidłowość opodatkowania za cały dotknięty art. 15e ustawy o CIT okres. Jak pokazuje praktyka, podatnicy mogą otrzymać bardzo istotne zwroty podatku, który został uprzednio nadpłacony ze względu na zbyt ostrożną interpretację powyższego przepisu.

  W tym zakresie, istotna jest prawidłowa kwalifikacja poniesionych wydatków, a także prawidłowe zbadanie związku poniesionych wydatków z prowadzoną działalnością – jak potwierdza bowiem uzyskany przez nas już prawomocny i potwierdzony przez NSA wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 marca 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 2452/20, zakresem limitowania powinny być objęte jedynie koszty pozorne, poniesione jedynie celem zawyżenia wyniku finansowego jednego podmiotu powiązanego kosztem wyniku drugiego takiego podmiotu. Co więcej, cały czas wątpliwa pozostaje zgodność tego przepisu z normami wyższego rzędu z uwagi na dyskryminujący charakter. W tym kontekście, wadliwość przepisu została potwierdzona pośrednio przez samego ustawodawcę – poprzez usunięcie go z porządku prawnego.

  Rozliczenia usług niematerialnych pomiędzy podmiotami powiązanymi nie pozostają jednak poza zainteresowaniem fiskusa. Doświadczenia stosowania art. 15e ustawy o CIT pokazały, że jego konstrukcja nie pozwoliła na efektywne opodatkowanie podmiotów wykazujących stratę podatkową. W efekcie, Polski Ład przewiduje powstanie nowej daniny – tzw. podatku minimalnego, który ma dotknąć podmioty, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie mniej niż 1%, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Podobnie jednak jak w przypadku art. 15e ustawy o CIT, już sama konstrukcja przepisu budzi poważne wątpliwości z uwagi na jej dyskryminacyjny charakter. Równocześnie, może stanowić istotne zagrożenie dla wielu branż, w tym m.in. dla biznesów opartych o półprodukty, których ceny aktualnie rosną w zastraszającym tempie.

  Na koniec warto podkreślić, że to, na co powinny zwrócić uwagę firmy już teraz, to sposób prezentacji wyników podatkowych. Może ona istotnie wpłynąć na powstanie i wysokość zobowiązania podatkowego w zakresie podatku minimalnego. Równocześnie, każda z takich zmian powinna zostać rzetelnie przeanalizowana pod kątem zgodności z ustawą o CIT, przepisów o raportowaniu schematów podatkowych oraz możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dodatkowo, należy pamiętać o limitowaniu wynikającym w latach 2018-2021 z art. 15e ustawy CIT– w tym zakresie mamy znaczne doświadczenie w odzyskiwaniu dla naszych klientów nadpłaconych podatków.

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.10.2021 r.

  Przeczytaj: Usługi niematerialne w kosztach podatkowych – możliwe rozliczenie bez limitu

 • Czy ulga na działalność badawczo-rozwojową jest atrakcyjna dla firm w sektorze farmaceutycznym?

  Wspomniana ulga to nie tylko działalność w ramach badań naukowych, ale również prace rozwojowe, których definicja jest na tyle szeroka, że z powodzeniem znajdzie zastosowanie u sporej liczby podatników.

  Warto wiedzieć, że za prace rozwojowe uważa się co do zasady działalność obejmującą wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, m.in. do projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług. Nie mogą to być jednak działania rutynowe o czym wielokrotnie zapominają firmy przy składaniu wniosków. do ulepszenia produktów lub procesów, warto przeanalizować pod kątem poprawnego wykorzystania ulgi B+R.

  W sektorze farmaceutycznym, bardzo często widzimy, że sporo aktywności może zostać zakwalifikowanych zarówno jako badania naukowe, ale również jako prace rozwojowe. Na tym rynku najczęściej spotykamy się z sytuacją, w której podatnicy korzystający z ulgi B+R prowadzą badania kliniczne. Ze względu jednak na specyfikę sektora, często zdarza się, że poszczególne procesy w ramach badań klinicznych, bądź innych aktywności stanowiących potencjalne prace rozwojowe, są prowadzone częściowo w różnych jurysdykcjach. Chcę zwrócić uwagę, że wspomniany sposób prowadzenia biznesu, nie przekreśla możliwości skorzystania z profitów wynikających z ustawowej ulgi. Warto o tym pamiętać!

  Jednakże ograniczenie działalności do aktywności tylko w wybranej fazie badania klinicznego (w szczególności do którejkolwiek z pierwszych trzech z czterech faz badań klinicznych), co do zasady, nie stoi na przeszkodzie, aby działalność ta mogła wpisać się w zakres prac rozwojowych, które będą uprawniać do skorzystania z ulgi b+r.

  Mimo, że na polskim rynku farmaceutycznym dominują producenci leków generycznych, nie stanowi to żadnej przeszkody do uznania takiej działalności za działalność uprawniającą do skorzystania z ulgi.

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.10.2021 r.

 • Czy łatwo będzie można skorzystać z zapowiadanej ulgi na prototyp?

  Ulga na prototyp to rozwiązanie skierowane do podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt. Analizując jej definicję, jak i dotychczasowej ulgi B+R, nie trudno zauważyć, że częściowo mogą się na siebie nakładać, a działania podejmowane dzisiaj jako produkcja prototypowa, po wejściu w życie Polskiego Ładu mogą zostać zakwalifikowane jako produkcja testowa.

  Dobrym przykładem może być tutaj interpretacja indywidualna wydana przez KIS o sygnaturze 0111-KDIB1-3.4010.480.2020.1.PC, która dotyczyła odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach pierwszej próby produkcyjnej i pierwszej partii produkcyjnej. Organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że może odliczyć koszty w ramach ulgi B+R, podczas gdy opisany stan faktyczny (podatnik w sprawie chciał przetestować produkcję i zachowanie się wykorzystanych materiałów w warunkach produkcji przemysłowej by otrzymać nowy lub ulepszony produkt pod kątem założonych i uzyskanych w skali laboratoryjnej parametrów) bardziej spełnia definicję ustawową nowej ulgi na produkcję testową.

  Podmioty, które zdecydują się przygotować prototyp, będą mogły zaliczyć wydatki poniesione na jego wytworzenie w koszty uzyskania przychodu. Jeżeli jednak rozliczają już ulgę B+R, powinny zweryfikować czy rozliczane przez nich koszty w zakresie prototypów będą od 2022 roku wciąż kwalifikowane do ulgi B+R (w której koszty można rozliczać w 100%), czy już w ramach nowej ulgi na produkcję testową (gdzie koszty można rozliczyć tylko w 30%).

  Data udzielenia odpowiedzi: 29.10.2021 r.

  Przeczytaj: Polski Ład - wpływ wprowadzanej ulgi na prototypy na rozliczanie produkcji prototypowej w dotychczasowej uldze B+R

 • Które branże i podmioty zostaną najmocniej dotknięte przez niekorzystne zmiany w budżetowaniu wynagrodzeń, które zostaną wprowadzone na mocy Polskiego Ładu? Jak można je „zamortyzować”?

  Polski Ład przewiduje szereg zmian mających bezpośredni wpływ na budżetowanie wynagrodzeń. Zmiany obejmują tak szeroką skalę, że może się zdarzyć, że zmienią podstawy biznesowe prowadzonej działalności. Wydaje się, że najbardziej niekorzystne będą one dla branży IT i branż usługowych, de facto wszystkich branż, w których koszty pracownicze są istotnym elementem budżetu.

  Warto jednak zwrócić uwagę nie na branże, a na średnią wynagrodzeń, bowiem Polski Ład będzie najbardziej niekorzystny dla osób, których płace są wysokie (przekraczają brutto 11.000 zł miesięcznie). 

  Są trzy rozwiązania, które może wprowadzić pracodawca w tym zakresie.

  • Po pierwsze, może zrekompensować stratę w wynagrodzeniu netto swoim pracownikom. Warto podkreślić, że nie ma tutaj prawnego obowiązku. Wręcz przeciwnie. Kwestia podatku dochodowego jest kwestią dochodów osobistych pracowników. Jednakże na dzisiejszym, konkurencyjnym rynku, taka rekompensata może okazać się konieczna.
  • Drugie rozwiązanie to brak rekompensaty, czyli niezmienność wynagrodzenia brutto. Niesie to jednak wysokie ryzyko, że gdy w styczniu, lutym pracownik otrzyma na konto mniejsze niż dotychczas wynagrodzenie netto, to może to doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. 

  Dlatego wydaje się, że najlepsza jest opcja pośrednia. Zalecamy, by pracodawcy przejęli inicjatywę i zaprosili pracowników do szczerych rozmów na ten temat. Nie powinny one opierać się jedynie o kwestię podwyższenia/braku podwyższenia wynagrodzenia, ale muszą dotyczyć employee value proposition, czyli zestawu korzyści oferowanych przez pracodawcę pracownikowi, którego wynagrodzenie jest jedynie częścią. Istotne jest to, by pracownicy byli przekonani o wysokiej wartości dodatkowego pakietu oferowanego przez pracodawców. Dobrze przygotowana propozycja to nie tylko sposób na przyciągnięcie nowych talentów, ale również zatrzymanie w firmie tych, którzy są cenionymi pracownikami.

  Należy pamiętać, że powyższe działania należy rozpocząć już teraz! 

  Data udzielenia odpowiedzi: 18.11.2021

 • Czy pracownik może zrezygnować z ulgi dla klasy średniej? W jaki sposób może to zrobić?

  Tak, pracownik może złożyć do pracodawcy wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę wynikającą z ulgi dla klasy średniej – w takim przypadku płatnik najpóźniej od następnego miesiąca przestaje pomniejszać dochód.

  Data udzielenia odpowiedzi: 18.11.2021

 • Czy płatnik wyliczając podatek nowemu pracownikowi będzie stosował miesięcznie nową ulgę 425 zł (5100/12) na podstawie składanego PIT2 ? W druku jest odniesienie do uchylonego punku w ustawie. Czy pracownik może złożyć pracodawcy deklarację aby płatnik nie stosował ulgi 425 zł przy obliczaniu zaliczki?

  Płatnik wyliczając podatek nowemu pracownikowi będzie stosował miesięcznie nową kwotę zmniejszającą podatek 425 zł (5100/12) na podstawie składanego formularza PIT-2 na nowym wzorze, który na moment publikacji tej odpowiedzi jeszcze nie został udostępniony przez MF. Co istotne, pracownik nie może złożyć pracodawcy deklaracji, aby płatnik nie stosował ulgi 425 zł przy obliczaniu zaliczki. Biorąc pod uwagę, że najnowszy wzór PIT-2 nie został jeszcze opublikowany, nie wykluczamy, że ostateczna praktyka może ulec zmianie.

  Data udzielenia odpowiedzi: 18.11.2021

 • Jak rozróżnić należytą staranność w WHT przy płatnościach do podmiotów powiązanych i niepowiązanych?

  Od 2022 r. do przepisów dotyczących podatku u źródła zostanie wprowadzone rozróżnienie sytuacji, gdy płatności są dokonywane do podmiotu powiązanego i niepowiązanego. Praktycznych różnic będzie co najmniej kilka. Dla przykładu, organy podatkowe zyskają podstawę ku temu, by zróżnicować poziom wymaganej dokumentacji. Przepisy nie precyzują jaka dokumentacja w danym momencie będzie potrzebna. Im więcej jej zbierzemy, tym nasze rozliczenia będą pewniejsze i mniej narażone na kwestionowanie.

  I tak, w przypadku transakcji z podmiotami niepowiązanymi, standardem jest zbieranie w szczególności certyfikatów rezydencji, oraz oświadczenia potwierdzającego, że podmiot zagraniczny będący podatnikiem jest rzeczywistym właścicielem otrzymywanych płatności.

  W przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi zakładany standard przy dochowaniu należytej staranności jest dużo wyższy. Musimy mieć świadomość, że certyfikat rezydencji i wyżej wspomniane oświadczenie mogą być niewystarczające. Organy podatkowe mogą oczekiwać, że będziemy mieć dodatkowe dokumenty, które pozwolą na weryfikację, kto jest rzeczywistym właścicielem płatności, czy prowadzi on rzeczywistą działalność gospodarczą w kraju rezydencji. Należyta staranność powinna wówczas obejmować m.in. uzyskanie dokumentów grupowych wskazujących na przepływy finansowe między podmiotami w grupie oraz rolę poszczególnych podmiotów w jej strukturze, a także dokumentów, na podstawie których będzie można ustalić substancję biznesową powiązanego odbiorcy należności. Dokumentami, które spełnią te warunki są np. sprawozdania finansowe, dokumentacja TP (polityka cen transferowych, lokalna dokumentacja cen transferowych), dokumenty dotyczące całej grupy, uchwały podejmowane przez te podmioty. Biorąc pod uwagę, że przepływ powyższych informacji oraz dokumentów może być utrudniony, warto więc już teraz sprawdzić, jakie dokumenty możemy zebrać i jakie ewentualnie inne dokumenty czy informacje mogą je zastąpić. 

  Data udzielenia odpowiedzi: 01.12.2021

Chcesz się dowiedzieć jak Polski Ład wpłynie na Twoją działalność? 

Wypełnij formularz kontaktowy, nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.
 

Polski Ład - webcasty

Doradztwo podatkowe

EY TV – Win-win situation, czyli efektywne podejście do 15e CIT

Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem w odzyskiwaniu uprzednio limitowanych kosztów, który opowie o swoich doświadczeniach we współpracy z podatnikami i organami podatkowymi, zmieniającym się podejściu organów i sądów do kwestii interpretacji przepisów ustawy o CIT oraz o optymalnym podejściu zapewniającym zarówno efektywność rozliczeń jak i bezpieczeństwo przedsiębiorców.

Doradztwo podatkowe

Polski Ład 2.0 w IT – skorzystaj z ulg i zatrzymaj talenty

Poznaj dostępne i bezpieczne preferencje podatkowe, zarówno z perspektywy korzyści dla firmy, jak i zatrudnionych w niej specjalistów.

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

EY TV - Opodatkowanie działalności holdingowej w Polsce – wątpliwości i praktyczne wnioski

Dowiedz się więcej o zasadach funkcjonowania tzw. „reżimu holdingowego” w CIT, korzyściach płynących z wybrania tej formy opodatkowania oraz praktycznych wątpliwościach, które pojawiają się na etapie wdrożenia.

Polski Ład - nasze usługi

Newslettery EY

Zapisz się na wybrane newslettery i bądź na bieżąco

Subskrybuj