3 min. czytania 4 kwi 2023
Kontrola podatkowa

Jak się przygotować do kontroli podatkowej i o czym pamiętać?

Autor Anna Pasik

EY Polska, Dział Doradztwa Podatkowego, Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych

Ekspert w zakresie doradztwa podatkowego z bogatym doświadczeniem w dziedzinie sporów podatkowych.

3 min. czytania 4 kwi 2023

Naturalną odpowiedzią na wzrastające potrzeby budżetowe jest poszukiwanie źródeł dodatkowych przychodów. W ostatnich latach wdrożono szereg zmian organizacyjnych i legislacyjnych, które mają zapewnić efektywność i skuteczność kontroli. Organy podatkowe korzystają z zaawansowanych rozwiązań informatycznych, które wspierają je już na etapie selekcji kontrolowanych podmiotów.

Procedura na wypadek kontroli podatkowej lub celno-skarbowej

Obecność kontrolujących w siedzibie spółki może być źródłem stresu i chaosu, które uniemożliwiają sprawną koordynację działań – tymczasem błędy popełnione na wstępnym etapie kontroli mogą mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy przez organ. Właściwe przygotowanie się na wypadek kontroli podatkowej zapewni prawidłowe zarządzenie procesem. 

Jeszcze przed kontrolą spółka powinna wdrożyć właściwe zasady komunikacji z organami podatkowymi czy dotyczące obiegu korespondencji, pracownicy zaś powinni być zaznajomieni z prawami i obowiązkami, jakie ciążą na kontrolowanym. W tym kontekście warto pamiętać, że kontrolujący mogą żądać wyjaśnień nie tylko od członków zarządu czy powołanych pełnomocników, lecz także od innych osób zatrudnionych w spółce – zasadne jest więc wdrożenie odpowiedniej procedury na wypadek kontroli oraz zapewnienie właściwego przeszkolenia personelu.

Należy odpowiednio wcześnie ustalić osoby uprawnione do reprezentacji spółki w toku kontroli podatkowej oraz rozważyć zasadność udzielenia stosownych pełnomocnictw. Pracownicy odpowiedzialni za odbiór korespondencji powinni właściwie zarejestrować każdą przesyłkę urzędową i niezwłocznie przekazać ją do osób odpowiedzialnych za komunikację z organem podatkowym. Niezwykle ważne jest prowadzenie kalendarza kontroli – odnotowany powinien być każdy wpływ pisma, termin na udzielenie odpowiedzi oraz termin wysyłki. Pozwoli to na skuteczne dotrzymanie terminów. Warto też ustalić sposób doręczeń komunikacji (w formie elektronicznej bądź papierowej). 

operating a calculator

Ankieta EY - Barometr monitoringu horyzontalnego

 

Przejdź do ankiety

Dochowanie należytej staranności

W celu minimalizacji ryzyka zakwestionowania rozliczeń spółki warto wprowadzić prawidłowe zasady gromadzenia dokumentacji. Należy na bieżąco właściwie dokumentować transakcje, w tym gromadzić dowody wykonania usług. Pomocne jest jasne ustalenie podziału zadań w organizacji (w tym ustalenie, kto jest odpowiedzialny za pozyskanie danej dokumentacji i jej archiwizację – tak aby wiedza na temat konkretnego zdarzenia gospodarczego nie „zniknęła” z organizacji wraz z odejściem odpowiedzialnego za nie pracownika). Wobec niejasności prawa podatkowego – poza dowodami księgowymi czy potwierdzeniami świadczenia usług – zasadne może być zgromadzenie interpretacji/orzeczeń czy opinii niezależnych doradców, które potwierdzą prawidłowość zastosowanego przez podatnika podejścia (i będą stanowić dowód dochowania należytej staranności). 

W przypadku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli warto zebrać i przeanalizować kluczową dokumentację badanego okresu (dokumenty w obcych językach mogą wymagać tłumaczenia na język polski). Weryfikacja danych może pomóc w podjęciu decyzji co do ewentualnej korekty. Przed samym wszczęciem kontroli (lub w ciągu 14 dni od wszczęcia kontroli celno-skarbowej) podatnik ma bowiem jeszcze szansę na skorygowanie swoich rozliczeń. 

Do korekty rozliczeń może oczywiście dojść również po zakończeniu kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej, kiedy znane są już ustalenia kontrolujących. Należy przy tym pamiętać, że podjęcie decyzji o ewentualnej korekcie lub wejściu w spór nie sprowadza się już jedynie do kwestii zarządzenia ryzykiem osobistym (identyfikacja nieprawidłowości w rozliczeniach może bowiem pociągać za sobą odpowiedzialność karno-skarbową). Potencjalna przegrana może być dla podatnika niezwykle kosztowna (w szczególności w przypadku nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego). 

 

 

Okiem eksperta EY

Dla zwiększenia szans uzyskania pozytywnego wyniku kontroli bardzo ważne jest odpowiednio wczesne opracowanie strategii i konsekwentne prezentowanie organom podatkowym przyjętego stanowiska. O sukces może być trudno bez zaangażowania profesjonalnego pełnomocnika już na wstępnym etapie kontroli. Warto jeszcze przed kontrolą ustalić zasady współpracy z doradcą.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W praktyce przedsiębiorcy przygotowują się do kontroli dopiero po pozyskaniu informacji o zamiarze jej wszczęcia (lub po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej). To jednak zbyt późno, aby zapewnić sprawny przebieg kontroli i ograniczyć ryzyko sporu z organem podatkowym. Dobre przygotowanie do kontroli wymaga bieżącej analizy pozycji podatkowej i wprowadzenia procedur, które nie tylko zapewniają prawidłowe wywiązywanie się z bieżących obowiązków podatkowych, lecz także umożliwią szybkie pozyskanie dokumentacji/informacji w zakresie transakcji i rozliczeń dokonanych w latach przeszłych. Przygotowany i świadomy podatnik jest w stanie lepiej zarządzić kontrolą i związanymi z nią ryzykami. W celu zarządzenia ryzykiem kontroli i zabezpieczenia pozycji podatkowej przedsiębiorstwa warto również rozważyć przystąpienie do Programu Współdziałania. Eksperci EY mają ogromne doświadczenie w zakresie zagadnień, zasad, procesów, procedur i kontroli podatkowych. Z przyjemnością wesprzemy Państwa w wypracowaniu właściwej strategii.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Anna Pasik

EY Polska, Dział Doradztwa Podatkowego, Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych

Ekspert w zakresie doradztwa podatkowego z bogatym doświadczeniem w dziedzinie sporów podatkowych.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter