5 min. czytania 20 lut 2024
JPK CIT

(R)ewolucja w JPK Księgi Rachunkowe. Zmiany w raportowaniu CIT

Autorzy
Michał Wiącek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie podatków korporacyjnych i licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 12118).

Aleksandra Sewerynek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology and Transformation, Partner

Kieruje działem podatkowym Tax Technology & Transformation EY w biurze w Warszawie. Liderka inicjatywy Agile Tax w regionie CESA.

Jakub Bubas

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology & Transformation, Senior Manager

Specjalizuje się w projektach pozwalających na automatyzację oraz wsparcie z zakresu IT funkcji podatkowej przedsiębiorstwa.

5 min. czytania 20 lut 2024
Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

Zmiany w podejściu do zarządzania danymi podatkowymi to rzeczywistość, z którą mierzą się dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa. Kluczową rolę w tym procesie odgrywa postępująca cyfryzacja rozliczeń. W ostatnich latach zjawisko to przełożyło się bezpośrednio na uszczelnienie całego systemu podatkowego. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych zmian w tym zakresie, wprowadzanych przez JPK_KR, powszechnie znanym jako JPK_CIT.  

Zmiany w podejściu do zarządzania danymi podatkowymi 

Postępująca cyfryzacja jest coraz bardziej widoczna w obszarze podatkowym, co w ostatnich latach przełożyło się bezpośrednio na uszczelnienie całego systemu podatkowego, w szczególności przez zmianę sposobu raportowania danych w zakresie VAT. W wyniku, wprowadzanie elektronicznych obowiązków raportowych, organy podatkowe zostały wyposażone w szereg narzędzi pozwalających na zautomatyzowanie i ułatwienie procesów związanych z typowaniem podmiotów do kontroli i postępowania podatkowego oraz z ich przeprowadzaniem.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Wydarzenie EY

Kongres Teraz Podatki: Top 10 wyzwań podatkowych na 2024 rok

Dowiedz się więcej

W tym celu powstał Jednolity Plik Kontrolny, który, co dzisiaj wyraźnie widać, zwiększył efektywności przeprowadzanych kontroli. Naturalną ewolucją jest domknięcie raportowania w zakresie podatków pośrednich przez wprowadzenie KSeF oraz rozszerzenie obowiązków o dane dotyczące podatków bezpośrednich.

Wyrazem tego rozszerzenia są zapowiedziane zmiany, które obejmą plik JPK_KR (Księgi Rachunkowe) roboczo zwany również JPK_CIT. W tym zakresie, resort finansów planuje wprowadzenie zmian dla podatników CIT i zobowiązanie ich do przesyłania ksiąg rachunkowych organom podatkowym w formie opartej o obecne JPK_KR. Wobec takiej formy raportowania danych, organy podatkowe będą mogły jeszcze skuteczniej analizować uzyskane dane z wykorzystaniem aplikacji analitycznych Ministerstwa Finansów.

 

Ostatnie lata przyzwyczaiły już nas do kolejnych zmian podatkowych. Pomimo faktu, że 2023 r. był w tym zakresie spokojniejszy, zwolennicy automatyzacji procesów podatkowych mogą czuć się usatysfakcjonowani kolejnym krokiem do wymuszonej przepisami digitalizacji rozliczeń. Standaryzacja e-raportowania otwiera nowe możliwości zarówno przed dostawcami oprogramowania „tax tech” jak i przed administracją skarbową. Finalnie na rozwiązaniach tych powinni skorzystać również podatnicy, ale to oni biorą na siebie główny ciężar implementacji. Nowa struktura w zakładanym obecnie kształcie to zmiana raczej o charakterze ewolucyjnym. Niemniej, niezależnie od dyskusji o realności zakładanych terminów, zachęcamy już dziś do oceny na ile wymusza ona zmiany w przyjętych przez podatników procedurach księgowań i prezentacji danych.
Michał Wiącek
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

JPK_CIT: Kiedy zaczną obowiązywać zmiany?

Pod koniec ubiegłego roku Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt nakłada na podatników obowiązki w zakresie raportowania ksiąg rachunkowych w formule JPK_KR (tzw. JPK_CIT). Ponadto Ministerstwo zaproponowało zmianę struktury logicznej (czyli schematu) JPK_KR poprzez rozszerzenie jej o dodatkowe elementy. Zebranie większej liczby informacji umożliwi organom podatkowym lepsze typowanie przedsiębiorców do kontroli.

Zmiany w tym zakresie wejdą w życie od 1 stycznia 2025 r. Analizując propozycję zmian można dostrzec podobieństwo na wzór rozwiązań raportowania danych w podatku VAT po wprowadzeniu KSeF. Wprowadzenie JPK_KR (CIT) ma na celu raportowania szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym przypadku wyniku bilansowego i podatkowego (wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym, a podatkowym), co będzie miało bezpośrednie przełożenie na dokonywanie weryfikacji przez organy podatkowych kalkulacji podatkowych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych przez podatników.

Propozycja zmian legislacyjnych zobliguje przedsiębiorców do dostosowania ich systemów finansowo-księgowych, w tym do konieczności zweryfikowania aktualnego sposobu rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Brak wdrożenia w terminie nowych rozwiązań będzie skutkował problemami z wysyłką JPK_CIT, ale może też być podstawą do nałożenia przez organ skarbowy kary finansowej.

Przepisy ustawy mają wejść w życie z początkiem 2025 r. ale nowe obowiązki nie od razu obejmą wszystkich podatników.

Harmonogram wdrożenia JPK_CIT:

 • 31 grudnia 2024 r. – dla dużych podatników CIT, których przychody przekroczyły 50 mln euro oraz dla podatkowych grup kapitałowych,
 • 31 grudnia 2025 r. – dla pozostałych płatników CIT i PIT zobowiązanych do składania JPK_VAT,
 • 31 grudnia 2026 r. – dla wszystkich pozostałych podatników.

Warto zwrócić uwagę, że w obecnym stanie prawnym nie ma w podatkach dochodowych obowiązku obligatoryjnego przekazywania danych w formie ujednoliconych struktur logicznych. Księgi są przekazywane wyłącznie na żądanie organu.Podatnicy, których nowy obowiązek obejmie w pierwszej kolejności, złożą JPK_CIT za 2025 r., co oznacza, że w najbliższych miesiącach muszą przygotować swoje systemy informatyczne do tego, by generowały raporty w sposób zgodny z nowymi wymogami.

Nowa struktura JPK_KR

Wprowadzenie JPK_KR (CIT) ma na celu raportowania szczegółowych danych związanych z zapisami księgowymi, w tym przypadku wyniku bilansowego i podatkowego, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na dokonywanie weryfikacji przez organy podatkowych kalkulacji podatkowych wykazywanych w sprawozdaniach finansowych przez podatników. Istotnym jest fakt, że nowa struktura wprowadza wystandaryzowane plany kont dla różnego typu jednostek, tj. dla banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, organizacji pożytku publicznego i wolontariatów, funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych oraz pozostałych jednostek opisanych w załączniku 7 do rozporządzenia. Oznacza to konieczność sporządzenie w tym zakresie mapowania danych dla poszczególnych rodzajów kont.

Ponadto, w strukturze JPK_KR zostaną wprowadzone dodatkowe oznaczenia (znaczniki), które mają ułatwić identyfikację kont ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie – z jednej strony usprawnią działalność kontrolną jednostek Krajowej Administracji Skarbowej, a z drugiej – w razie kontroli zmniejszą zaangażowanie podatników w udzielanie wyjaśnień dotyczących zapisów.

Rozporządzenie przewiduje, że podatnicy będą musieli uzupełnić księgi w szczególności o:

 • dane identyfikacyjne kontrahenta podatnika, czyli przede wszystkim NIP, a jeśli kontrahent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w danych identyfikacyjnych podatnik powinien również uwzględnić nazwisko i pierwsze imię tego kontrahenta. W odniesieniu do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za kontrahenta należy uznać wyłącznie taką osobę fizyczną, która została wcześniej zidentyfikowana jako kontrahent w księgach rachunkowych, zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.,
 • numer identyfikujący fakturę w Krajowym Systemie e-Faktur, jeżeli został nadany,
 • znaczniki identyfikujące konta rachunkowe,
 • dane potwierdzające nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, w tym: określenie rodzaju dowodu potwierdzającego nabycie, wytworzenie lub wykreślenie z ewidencji, numer identyfikacji podatkowej kontrahenta podatnika, wysokość, rodzaj i typ różnicy pomiędzy wynikiem bilansowym i podatkowym.
 • wysokość i rodzaj dochodu podlegającego opodatkowaniu w odniesieniu do podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. 

Z uzasadnienia do projektu rozporządzenia wynika, że podatnicy będą zobowiązani do wskazania:

 • kosztów podatkowych niebędących kosztem bilansowym,
 • kosztów bilansowych niebędących kosztem podatkowym,
 • przychodów podatkowych niebędących przychodem bilansowym,
 • przychodów bilansowych niebędących przychodem podatkowym,
 • przychodów niepodlegających opodatkowaniu,
 • kosztów związanych z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu,
 • dochodów wolnych od podatku.

Co istotne, większość z wyżej wymienionych danych będzie raportowania już na poziomie pojedynczego zapisu.

Raportowanie CIT w formie pliku JPK – rozporządzenie na etapie opiniowania

Projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania. Dostępny jest – wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i wszystkimi załącznikami na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z propozycją nowej struktury logicznej JPK_KR można zapoznać się na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeśli rozporządzenie wejdzie w życie w proponowanym kształcie, będzie miało wpływ na sytuację przedsiębiorców objętych obowiązkiem przekazywania ksiąg rachunkowych. Obowiązek dostosowania systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów spoczywać będzie na podatnikach i to oni poniosą koszty wdrożenia nowych systemów.

 

 

Okiem ekspertów EY

Warto sobie uświadomić, że nadchodzące zmiany będą dużym wyzwaniem nie tylko merytorycznym (podatkowo-księgowym), ale również technologicznym, tj. stworzenie narzędzia wspierającego proces przygotowania rocznego rozliczenia CIT i generowania JPK_KR oraz zapewniającego konkretne funkcjonalności umożliwiające pobieranie z różnych źródeł danych i przechowywania ich w sposób ustandaryzowany. Zmiany w tym zakresie będą wymagały od podatników znacznej przebudowy systemów finansowo – księgowych ERP. Wobec czego konieczna będzie integracja pomiędzy systemami, w celu zapewniania integralności z danymi zawartymi między innymi w KSeF oraz utworzenie funkcjonalności dotyczącej uzgadniania wyniku bilansowego i podatkowego. Wiązać się to będzie z ustrukturyzowaniem w odpowiedni sposób planu kont oraz potencjalnymi zmianami w zakresie obecnych procedur księgowych. JPK_KR to ważny moment dla przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które efektywnie dostosują się do nowych wymogów, będą lepiej przygotowane na przyszłe transformacje w zakresie digitalizacji podatków, a także na dalsze wyzwania i zmiany na rynku.

Podsumowanie

Cyfrowa transformacja i digitalizacja podatków nabierają tempa. W artykule odpowiadamy na pytania: Co to jest JPK_CIT? Czy JPK_CIT jest obowiązkowy? Kiedy podatników zaczną obowiązywać zmiany, a także co warto wiedzieć o strukturze JPK_KR?

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Michał Wiącek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Ekspert w zakresie podatków korporacyjnych i licencjonowany doradca podatkowy (numer wpisu 12118).

Aleksandra Sewerynek

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology and Transformation, Partner

Kieruje działem podatkowym Tax Technology & Transformation EY w biurze w Warszawie. Liderka inicjatywy Agile Tax w regionie CESA.

Jakub Bubas

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Tax Technology & Transformation, Senior Manager

Specjalizuje się w projektach pozwalających na automatyzację oraz wsparcie z zakresu IT funkcji podatkowej przedsiębiorstwa.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)