3 min. czytania 7 lut 2023

Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli przychody w roku podatkowym. W zeznaniu oprócz uzyskanych przychodów podatnicy wykazują również ulgi i preferencje podatkowe. Dotyczy to także podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy posiadają prawo do skorzystania z systemu ulg proinnowacyjnych.

ip box

Ulgi proinnowacyjne w zeznaniu PIT za 2022 rok

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

3 min. czytania 7 lut 2023

Zeznanie roczne PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli przychody w roku podatkowym. W zeznaniu oprócz uzyskanych przychodów podatnicy wykazują również ulgi i preferencje podatkowe. Dotyczy to także podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy mają prawo do skorzystania z systemu ulg proinnowacyjnych.

System ulg zachętą do innowacji

Początek 2022 r. oraz Polski Ład przyniosły korzystne zmiany w zakresie ulg proinnowacyjnych. Ustawodawca nie tylko uatrakcyjnił znaną już wcześniej ulgę B+R, ale także wprowadził nowy rodzaj preferencji. Całość rozwiązań pozwoliła utworzyć bardzo interesujący system wsparcia dla przedsiębiorców.

Obecnie podatnicy mogą skorzystać nie tylko ze wspomnianej ulgi na działalność badawczo-rozwojową, ale także z ulgi IP-BOX, na robotyzacje, na prototyp, na innowacyjnych pracowników oraz ulgi na ekspansję. Ustawodawca uznał także, że zasadnym będzie dopuszczenie możliwości skorzystania z niektórych rozwiązań łącznie. Preferencje te w założeniu mają się bowiem wzajemnie uzupełniać i pozwalać przedsiębiorcom na wygenerowanie znaczących oszczędności.  Więcej o uldze IP Box i jej rozliczeniu w zeznaniu rocznym, kwalifikowanym prawie własności intelektualnej oraz działalności badawczo-rozwojowej można przeczytać w artykule pt. "Działalność badawczo-rozwojowa i ulga IP Box. Co to jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej?".

Kolejne istotne zmiany przyniosła nowelizacja przepisów tzw. Polski Ład 2.0. Na skutek noweli nastąpiło obniżenie stawki podatku PIT z 17 do 12%, co istotnie wpłynęło na rozliczenia preferencji i ulg podatkowych. W artykule pt. "Jak Polski Ład 2.0 wpływa na system ulg proinnowacyjnych?" przedstawiono podsumowanie, jak nowa stawka podatkowa wpływa na rozliczenie 50% kosztów uzyskania przychodu i ulgi na innowacyjnych pracowników.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Ulgi na innowacje dostępne dla wszystkich przedsiębiorców

Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie przesądza o możliwości skorzystania z systemu ulg proinnowacyjnych. Z preferencji mogą skorzystać niemal wszyscy przedsiębiorcy. Nie tylko osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, które dzięki swoim umiejętnościom twórczym rozwijają biznes związany z produkcją np. niewielkich elementów z żywic, ale także osoby wprowadzające takie wyroby na rynek jako gotowe produkty. Z ulg na działania innowacyjne korzystać też mogą małe winiarnie, czy osoby specjalizujące się w automatyce budynkowej tworzące autorskie systemy. Ustawodawca nie ogranicza preferencji do ściśle określonej dziedziny, ważne jednak aby prowadzona działalność spełniała przesłanki związane z innowacyjnym charakterem prowadzonych prac.

W praktyce rozwiązania proinnowacyjne nie są jednak często stosowane. Przedsiębiorcy nie są świadomi możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Brak odpowiedniej promocji dostępnych rozwiązań oraz brak profesjonalnego wsparcia najczęściej skutkują wątpliwościami podatników. Przedsiębiorcy niechętnie podejmują ryzyko w obawie przed niepoprawnym zastosowaniem preferencji i koniecznością korygowania rozliczeń oraz ewentualnej dopłaty podatku wraz z odsetkami. 

5 najczęstszych wątpliwości podatników rozliczających PIT

1. Czy mogę korzystać z ulgi B+R, jeżeli nie mam zatrudnionych pracowników oraz nie ponoszę kosztów osobowych?

Tak. Podmiot, który realizuje działalność badawczo-rozwojową może rozliczyć koszty materiałów i surowców, jeżeli tworzy prototypy czy projekty pilotażowe. Innym przykładem może być koszt amortyzacji środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych (dalej: WniP [1]) wykorzystywanych w działalności B+R. Przedsiębiorca nie musi ponosić kosztów osobowych, aby realizować działalność badawczo-rozwojową we własnym zakresie.

2. Czy mogę korzystać z ulgi na ekspansję, jeżeli chcę przygotować materiały promocyjne na targi i potem jeździć promując własny produkt na różne eventy branżowe?

Tak. Ulga na ekspansję jest skierowana do producentów, którzy wdrażają nowe produkty lub zdobywają nowe rynki dzięki już wytwarzanym produktom. Nie ma żadnych ograniczeń co do wielkości podmiotu. Natomiast należy przeanalizować ponoszone koszty w tym zakresie oraz rozliczyć maksymalnie 1 000 000 zł kosztów w danym roku podatkowym.

3. Czy jako informatyk tworzący i komercjalizujący oprogramowanie mogę jednocześnie korzystać z IP-Box oraz ulgi B+R?

Tak. W Polskim Ładzie wprowadzono przepisy (art.  30ca. pkt 8 i 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: PIT), które w jasny i czytelny sposób normalizują możliwości korzystania z ulgi B+R oraz IP-Box dla tego samego przedsiębiorcy. Dzięki temu można w sposób stosunkowo łatwy wyodrębnić przychody, które są kwalifikowane do IP-Box oraz koszty, które są kwalifikowane do ulgi B+R. Podatnik może przy określaniu dochodu z tytułu kwalifikowanego IP odliczyć koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia tegoż IP. Nie trzeba więc dokonywać wyboru na koniec roku podatkowego pomiędzy dwoma „wykluczającymi się” preferencjami, tak jak to było do końca 2021 r.

4. Co zrobić, jeżeli zacząłem działalność, nie płacę podatku dochodowego, ale ponoszę dużo kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

Zgodnie z zapisami ustawy PIT przedsiębiorca spełniający wymogi bycia Start-upem (dwa pierwsze lata podatkowe realizacji działalności gospodarczej) uzyska zwrot gotówkowy [2] (przelew na konto z urzędu skarbowego) w wysokości równej — możliwym do uzyskania oszczędnościom, z tytułu ulgi B+R, gdyby wysokość podatku pozwalała na pełne skorzystanie z ulgi.

5. Czy wymogiem kwalifikacji projektów do działalności badawczo-rozwojowej jest realizacja współpracy z jednostką naukową?

Taki wymóg istnieje tylko przy kwalifikacji projektów do działu badań podstawowych. Natomiast nie ma takiego wymogu przy kwalifikacji do działu badań aplikacyjnych czy prac rozwojowych. W wypadku wątpliwości gdzie zakwalifikować dany projekt można wystąpić o interpretację indywidualną lub skontaktować się ze specjalistą w zakresie oceny kwalifikowalności projektów.

Przypisy:

[1] Z wyłączeniem budynków, budowli i samochodów osobowych.

[2] art.  26ea ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

System ulg proinnowacyjnych obowiązuje podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w dokładnie takim samym stopniu, jak podatników podatku od osób prawnych. Podmioty, które we własnym zakresie opracowują i testują swoje produkty, usługi czy procesy mają możliwość korzystania ze wszystkich elementów systemu, włączając ulgę na robotyzację, prototyp czy ulgę na innowacyjnych pracowników. Polskie przepisy podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie zawsze są w stanie zidentyfikować czy dane działalnie jest działaniem kwalifikowanym do skorzystania z preferencji związanych z innowacją. Warto zwrócić jednak uwagę, że Polski Ład w sposób spójny i kompleksowy uregulował system ulg, zaś ich pełne zastosowanie po raz pierwszy będzie miało miejsce w rozliczeniach za rok podatkowy 2022.
Paweł Perzyński
Senior People Advisory Services, EY Polska

Podsumowanie

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w swoich rozliczeniach za 2022 r. po raz pierwszy będą mogli wykazać w sposób kompleksowy ulgi proinnowacyjne. Ulga podatkowa na robotyzację, ulga podatkowa na prototyp, ulga podatkowa na zatrudnienie innowacyjnych pracowników — to trzy nowe ulgi zawarte w programie Polski Ład. Rozwiązania te skierowane są nie tylko do dużych podmiotów prowadzących działalność produkcyjną, ale także indywidualnych przedsiębiorców. W artykule podsumowane zostały największe wątpliwości podatników w zakresie rozliczeń związanych z innowacjami. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter