Nền tảng Tính toán và Báo cáo cho IFRS 17 (RCP)

IFRS 17 là một trong những thay đổi lớn nhất về kế toán trong lĩnh vực bảo hiểm trong thập kỷ qua, tác động sâu rộng tới mô hình hoạt động của các công ty bảo hiểm. Đội ngũ chuyên gia lành nghề của chúng tôi có thể giúp các công ty tuân thủ các quy định IFRS 17 mới nhất với Nền tảng của EY về Báo cáo và Tính toán (Reporting and Calculation Platform RCP).

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

IFRS 17 sẽ tạo ra một thay đổi sâu sắc đối với cách hạch toán kế toán trong báo cáo tài chính theo IFRS của các công ty bảo hiểm. Điều này không chỉ tạo ra những tác động đáng kể tới dữ liệu, hệ thống và các quy trình được sử dụng trong hoạt động báo cáo tài chính mà còn ảnh hưởng tới người lập báo cáo tài chính.

Nền tảng Tính toán và Báo cáo (RCP) của EY được thiết kế để giúp các công ty bảo hiểm đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực IFRS 17.
RCP là một giải pháp tổng thể có khả năng thực hiện các phép tính phức tạp, bút toán kế toán, báo cáo tài chính và thuyết minh theo yêu cầu của IFRS 17. RCP được thiết kế để làm cho việc tuân thủ IFRS 17 của các công ty bảo hiểm trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Một số lợi ích chính của RCP:

  • Dễ dàng sử dụng và mở rộng quy mô
  • Đáp ứng tối ưu các yêu cầu của IFRS 17 với chi phí hiệu quả
  • Thực hiện các phép tính IFRS 17 cho cả ba mô hình đo lường
  • Tùy chỉnh cho IFRS 17 với các tùy chọn tham số đơn giản 
  • Cùng lúc thực hiện phân tích độ nhạy của nhiều yếu tố rủi ro
  • Bao gồm một phân hệ kế toán đầy đủ với Sơ đồ tài khoản cho IFRS 17
  • Dễ dàng tích hợp vào các hệ thống và phần mềm kế toán hiện có
  • Ghi nhớ tất cả các tính toán, tạo các báo cáo có thể kiểm toán, cũng như tất cả các thuyết minh bắt buộc cho IFRS 17

Yêu cầu bản chạy thử

Hãy để đội ngũ EY Bảo hiểm cho bạn thấy cách nền tảng của chúng tôi giúp báo cáo IFRS 17 của bạn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn

Gửi yêu cầu ngay bây giờ