Persbericht

20 december 2022 Amsterdam, NL

EY sluit in Nederland goed jaar af

EY-organisatie wil wereldwijd verder als twee zelfstandige, multidisciplinaire firma’s.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

Related topics Assurance Tax Consulting
  • Groei van de omzet bedraagt 9%.
  • Gemiddeld aantal partners (FTE) 249.
  • Gemiddeld aantal medewerkers (FTE) 4.362.
  • Ruim 72% van de EY medewerkers vindt dat hun ervaring bij EY 'exceptional' is.
  • 1.405 medewerkers namen deel aan een EY Ripples activiteit. 
  • Het aantal geïnvesteerde uren in corporate social responsibility activiteiten bedroeg 19.428 uur. 

Het wereldwijde bestuur van accountants- en adviesorganisatie EY kondigde, na het sluiten van het gebroken boekjaar 2021/2022 op 30 juni jongstleden, een voorgenomen besluit tot splitsing aan van de wereldwijde organisatiestructuur. Dit heeft ertoe geleid dat in een groot aantal aangesloten landenorganisaties gestemd gaat worden over het voorgestelde besluit om het huidige EY verder te laten gaan als twee zelfstandige, multidisciplinaire firma’s. Naar verwachting start dit proces begin 2023 en zal daarna een definitief besluit volgen.

EY ziet wereldwijd in de sterk veranderde markten meer mogelijkheden om langetermijnwaarde te creëren voor haar stakeholders door als twee zelfstandige en multidisciplinaire firma’s verder te gaan. De één gericht op het leveren van accountancy- en gerelateerde adviesdiensten, de ander op het leveren van een breed scala aan consultancydiensten.

Volgens Jeroen Davidson, voorzitter raad van bestuur EY Nederland, is dit ingezette proces ook voor EY in Nederland een logische ontwikkeling. ‘Twee multidisciplinaire en onderscheidende firma’s kunnen meer focus leggen op hun kerntaken. De nadruk van de accountants blijft op het dienen van het publieke belang door het leveren van kwalitatief hoogwaardige audits vanuit een multidisciplinaire aanpak. De consultants daarentegen gaan zelfstandig verder met een breed en groeiend scala aan adviesdiensten, variërend van juridisch- en belastingadvies tot ondersteuning bij digitale transformaties. Wij denken dat onze klanten zo meer te kiezen hebben en zo zullen er voor onze medewerkers meer carrièremogelijkheden ontstaan.’

Ontwikkelingen in Nederland

EY Nederland heeft ondanks uitdagende marktomstandigheden een goed boekjaar achter de rug. De omzet steeg met negen procent, van €900 miljoen naar €983 miljoen. De winst nam, mede als gevolg van incidentele baten, toe met 30 procent, van €170 miljoen tot €221 miljoen.

  • Alle service lines droegen bij aan groei van de omzet: Consulting met €187 miljoen (+30%), Tax met €314 miljoen (+7%), Assurance met €359 miljoen (+6%) en Strategy & Transactions met €90 miljoen (+4%);
  • Het gemiddeld aantal medewerkers (FTE) groeide met één procent, van 4.314 tot 4.362. Het aantal partners (FTE) steeg licht, van 248 naar 249;
  • Ruim 72 procent van de EY medewerkers vindt dat hun werkervaring bij EY exceptioneel is;
  • 1.405 medewerkers namen deel aan een EY Ripples activiteit (intern CSR programma), tegen 807 een jaar eerder. Het aantal geïnvesteerde uren in corporate social responsibility activiteiten steeg van 15.040 naar 19.428 uren.

NextWave strategie

Jeroen Davidson: ‘Onze inspanningen staan in het teken van NextWave. Dit is onze wereldwijde ambitie en strategie om aan de hand van de purpose ‘building a better working world’ langetermijnwaarde te creëren voor onze stakeholders. Daarbij richten wij ons op vier pijlers: ‘client value’, ‘people value’, ‘social value’ en ‘financial value’. Dit komt erop neer dat we onze klanten bedienen met innovatief en kwalitatief de beste dienstverlening, onze medewerkers een exceptionele werkervaring en ontwikkeling bieden én een duurzame bijdrage leveren aan de maatschappij waarin we opereren. Tezamen stelt het ons in staat om financiële resultaten te boeken die in lijn zijn met onze verwachtingen.’

‘Het afgelopen boekjaar was door COVID-19 en de oorlog in Oekraïne uitdagend. Gaandeweg het jaar werd duidelijker dat de Nederlandse economie - mede door overheidsmaatregelen - robuust is en investeringen op een hoog peil bleven. Dat zagen we ook terug in de vraag naar onze diensten. Alhoewel alle service lines positief hebben bijgedragen aan de groei, is er met name een sterke groei gerealiseerd door Consulting. Er was veel vraag bij onze klanten naar advisering over digitale transformaties van bedrijven en in toenemende mate ook ESG gerelateerde vraagstukken’, aldus Davidson.

Zorg voor medewerkers

‘Onze medewerkers hebben in deze uitdagende omstandigheden veel en goed werk verzet. Dit vroeg om de nodige flexibiliteit en extra inzet van iedereen. Als raad van bestuur waarderen we dit zeer. Als blijk van die waardering en ter compensatie van gestegen kosten heeft iedere medewerker een tussentijdse structurele salarisverhoging gekregen’, stelt Davidson. ‘In het afgelopen jaar zijn we ook meerdere nieuwe programma’s gestart op het gebied van wellbeing. Onze zorg voor het welzijn van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit.’

Aantrekkelijke werkgever

De werving van talentvolle nieuwe medewerkers vraagt elk jaar om een grotere inspanning. Niet alleen werven we om onze groei in bestaande vakgebieden te ondersteunen, tegelijkertijd zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers voor vakgebieden die sterk in opkomst zijn zoals duurzaamheid, het opsporen van fraude of data-analyse. Desondanks lukte het ook in het afgelopen boekjaar om de gestelde wervingsdoelen te realiseren. De inzet op het bieden van vaste contracten en investeren in opleidingen werpt duidelijk vruchten af en wordt gewaardeerd.

Groei aantal medewerkers en partners

Het aantal EY medewerkers en aan EY verbonden partners steeg in Nederland. Gedurende het boekjaar werkten gemiddeld 4.362 FTE’s bij EY in Nederland waarvan 529 in ondersteunende diensten. Dat is een stijging van één procent ten opzichte van een jaar eerder. Deze stijging bleef beperkt door een toename van de inhuur uit andere EY landen en bij onze global delivery service centra (GDS). Het aantal partners steeg, zij het zeer licht, van 248 naar 249.

Maatschappelijke betrokkenheid

EY draagt op een duurzame wijze bij aan de maatschappij waarin we opereren. Daarbij streven we te voldoen aan de doelen die EY wereldwijd stelt op het gebied van CO2 uitstoot. Dit onder meer door het leasewagenpark te elektrificeren en zakelijk reizen te beperken tot het noodzakelijke. Daarnaast ondersteunt EY verschillende maatschappelijke initiatieven zoals JINC, Refugee Talent Hub, Life Terra en Stichting NL Cares. In het afgelopen boekjaar is EY ook hoofdsponsor geworden van KNLTB padel en zijn wij samenwerkingen aangegaan met het Nederlands Film Festival en Dutch Design Week.

Vooruitzichten

Inflatie, stijgende rentes, verder toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de huidige geopolitieke dynamiek hebben invloed op de bereidheid van onze klanten om te blijven investeren. Bovendien leidt het huidige investeringsklimaat tot terughoudendheid bij bedrijven om zich in Nederland te vestigen of hun hoofdkantoor en/of productie naar Nederland te verplaatsen. Tegen deze achtergrond is het moeilijk uitspraken te doen over hoe de groei van de omzet van EY in Nederland zich het komende jaar gaat ontwikkelen.

Lees verder of download het jaarverslag 2021/2022.