IORP II

IORP II heeft de vereisten voor pensioenfondsen op het gebied van governance en risicomanagement verder verscherpt. EY ondersteunt pensioenfondsen bij de implementatie van IORP II met onze diepgaande kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement, interne audit en actuariële werkterrein.

Dankzij onze ruime ervaring met het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving, zoals IORP II, begrijpen wij heel goed wat nodig is om te voldoen aan de vereisten van integraal risicomanagement, governance, de introductie van sleutelfuncties en de driejaarlijks uit te voeren eigen-risicobeoordeling. Met deze kennis ondersteunen wij een toenemend aantal instellingen in de pensioensector.

IORP II introduceert drie sleutelfuncties voor pensioenfondsen.

  1. De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem en heeft een initiërende en adviserende rol bij het vormgeven van het risicobeheer.
  2. De interne auditfunctie is belast met het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering van het pensioenfonds.
  3. De actuariële functie ziet onder meer toe op de berekeningen van de technische voorzieningen en premiestelling van het pensioenfonds.

Wij kunnen u helpen om deze sleutelfuncties in uw organisatie te verankeren aan de hand van het three lines of defense model, maar ook andere invullingen zijn denkbaar en mogelijk binnen de kaders van de richtlijn. Zo kan de risicobeheerfunctie uitgevoerd worden door een risk manager en kan de actuariële functie belegd worden bij de huidige adviserend actuaris. De richtlijn maakt overigens onderscheid tussen ‘personen die sleutelfuncties vervullen’ en ‘houders van een sleutelfunctie’. Wij begrijpen hoe we dit in de praktijk het beste kunnen vormgeven.

Pensioenfondsen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de toetsing van de geschiktheid en betrouwbaarheid van kandidaten. EY kan u helpen bij het opstellen van eisen voor kandidaten en het inrichten van een interntoetsingsproces.

Onze aanpak

Wij besteden aandacht aan de volgende punten en bijbehorende vragen in verband met de implementatie en naleving van IORP II:

  • De inrichting van sleutelfuncties. Zijn uw fondsdocumenten nog wel up-to-date? Zijn de drie sleutelfuncties ingebed in uw governance en beleid? Geeft dit aanleiding om uw bestuursmodel te heroverwegen?
  • De uitvoering van sleutelfuncties. Welke aspecten kunt u straks (nog) uitbesteden? Wie merkt u aan als houder en wie als personen die de functie vervullen? Komen er extra personen/organen bij?
  • Geschiktheid van houders van sleutelfuncties en personen die sleutelfuncties vervullen. Welke eisen stelt u aan kandidaten? Hoe gaat u dit toetsen?
  • Aanpassing van het uniform pensioenoverzicht. Heeft u voldaan aan de extra informatievereisten? Heeft u ervoor gezorgd dat u tijdig uw systemen inregelt op het jaarlijks verzenden c.q. beschikbaar stellen van het UPO aan gewezen deelnemers?

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.