4 min. czytania 3 cze 2020
raportowanie ESEF (XBRL)

Raportowanie ESEF (XBRL)

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

4 min. czytania 3 cze 2020

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (European Single Electronic Format - ESEF) za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.  

Regulacje ESEF - podstawowe informacje

Kogo dotyczą regulacje ESEF?

Emitentów papierów wartościowych notowanych na rynkach regulowanych UE.

Jaki jest cel regulacji ESEF? 

Ułatwienie dostępności, analizy i porównywalności danych finansowych poprzez zastosowanie elektronicznego formatu raportowego, który daje możliwość łatwego odczytu przez człowieka przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości odczytu maszynowego. 

Jakie obowiązki regulacje ESEF nakładają na emitentów?

Obowiązki emitentów objętych regulacją ESEF to:

 • udostępnienie kompletnych raportów rocznych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania XHTML, 
 • znakowanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSSF) przy użyciu znaczników XBRL zdefiniowanych w Taksonomii ESEF lub dodanych na poziomie spółki.

Znaczniki XBRL są wbudowane w raport w formacie XHTML przy użyciu technologii Inline XBRL.

Od kiedy obowiązują regulacje ESEF?

Obowiązki dotyczą raportów rocznych za lata obrotowe rozpoczynające się po 1 stycznia 2020 roku (na chwilę obecną wymogi nie dotyczą raportowania śródrocznego), z tym, że obowiązek znakowania XBRL będzie wprowadzany dwuetapowo:

 • od 2020 roku emitenci będą obowiązkowo stosować szczegółowe znaczniki XBRL w zakresie głównych elementów rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
  • rachunku zysków i strat, 
  • sprawozdania z całkowitych dochodów, 
  • sprawozdania z sytuacji finansowej, 
  • sprawozdania z przepływów pieniężnych, 
  • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym 
  • oraz podstawowych informacji o spółce / grupie kapitałowej,
 • od 2022 roku będą obowiązywać dodatkowo blokowe znaczniki XBRL w zakresie informacji dodatkowej / not objaśniających.

Etapy wdrażania oraz główne wyzwania dla emitentów związane z regulacjami ESEF

Decyzje w zakresie dostosowania procesu raportowania ESEF w spółce:

 • określenie stopnia integracji procesu ESEF z dotychczasowym procesem raportowania (czy angażować zewnętrznego usługodawcę czy rozwijać narzędzie wewnętrznie),
 • określenie ram czasowych oraz niezbędnych zasobów IT i kompetencji do prawidłowego wdrożenia oraz zapewnienie przeszkolenia pracowników zaangażowanych w przygotowanie raportów ESEF,
 • wybór firmy doradczej, która może oferować usługę konwersji raportu rocznego na format ESEF (wraz z przypisaniem znaczników XBRL) lub pełnić rolę wsparcia merytorycznego przy szkoleniu pracowników i przypisywaniu znaczników przez spółkę,
 • wybór odpowiedniego dostawcy narzędzia do przygotowania raportów ESEF (zarówno z punktu widzenia samego narzędzia jak i obsługi technicznej) lub opracowanie własnego narzędzia przy wykorzystaniu wewnętrznych zasobów IT,

  Schemat działania przykładowego narzędzia do przypisywania znaczników ESEF ("przeciągnij i upuść")
 • wdrożenie odpowiednich mechanizmów kontrolnych w procesie raportowania ESEF,
 • monitorowanie zmian i aktualizacji regulacji krajowych i europejskich w zakresie ESEF,
 • zapewnienie prawidłowości i spójności danych wsadowych (formaty dat, tekstu, liczb, znaki, itp.).

Przypisywanie liczbom oraz informacjom tekstowym odpowiednich znaczników i atrybutów:

 • wybór prawidłowych znaczników,
 • rozszerzenie taksonomii ESEF tam gdzie jest to wymagane oraz prawidłowe „zakotwiczenie” nowych znaczników,
 • zapewnienie kompletności znakowania.

Przeprowadzenie próbnego wdrożenia i optymalizacja procesów.

Wsparcie w raportowaniu ESEF. 

Coś więcej niż tylko wymogi regulacyjne

Więcej szczegółów (EN)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY 

Subskrybuj

Podsumowanie

5 elementów o których warto pamiętać przy procesie wdrażania rozwiązań ESEF:

 1. Zadbaj o odpowiednie przygotowanie merytoryczne zespołu księgowo-finansowego, aby poznał nie tylko zasady przypisywania znaczników, ale także ogólną koncepcję raportowania ESEF, co pozwoli na sprawne dostosowanie dotychczasowego procesu raportowania.
 2. Przeprowadź próbne przypisanie znaczników w sprawozdaniu finansowym spółki za poprzedni rok finansowy, w tym zidentyfikuj i wprowadź rozszerzenia do taksonomii ESEF. Z dużym prawdopodobieństwem ograniczy to pracę w czasie pierwszego raportowania ze względu na powtarzające się pozycje w sprawozdaniu finansowym w poszczególnych latach.
 3. Jeżeli zagadnienie jest dla Ciebie nowe lub nie masz możliwości zaangażować potrzebnych zasobów wewnętrznych, skorzystaj z pomocy zewnętrznego doradcy.
 4. Wybierz właściwe narzędzie raportowe uwzględniające Twoje preferencje lub samodzielnie zaprojektuj rozwiązanie IT zgodnie z wymogami ESMA.
 5. Jeżeli Twoja dotychczasowa ocena funkcjonowania procesów raportowych wskazywała na potrzebę ich optymalizacji, wykorzystaj nowe wymogi ESEF do pracy nad całością procedur związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i raportowaniem na potrzeby zarządcze i statutowe.

Informacje

Autorzy
Mikołaj Rytel

EY Polska, Partner Zarządzający Działem Audytu i CFO Consulting

Inspirujący lider zespołu. Pasjonat podróży, poznawania świata i nowych ludzi. Entuzjasta tenisa i golfa oraz sportów zimowych.

Anna Zaremba

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)