5 min. czytania 24 maj 2024
Female farmer walking down in a greenhouse

Dlaczego najbardziej skuteczni inwestorzy koncentrują się na zrównoważonym rozwoju przed i po IPO?

Autor Martin Steinbach

EY EMEIA IPO Leader

Over 20 years of experience in the corporate finance field: IPO, M&A, private equity, venture capital and mezzanine finance. IPO thought leader.

Kontakt lokalny

EY Polska, Climate Change Sustainability Services, Manager

Biegły Rewident oraz ekspert i autor publikacji w zakresie raportowania niefinansowego i ESG.

5 min. czytania 24 maj 2024

Dyrektywa UE wkrótce zobowiąże firmy do opracowania i przyjęcia strategii ESG. W oczekiwaniu na tę regulację, spółki będące w procesie IPO powinny jasno określić swoje podejście w tym zakresie.

W skrócie
  • UE rozszerza przepisy dotyczące ESG, w związku z czym firmy muszą nadać priorytet ESG w swojej strategii komunikacyjnej, ponieważ wymóg raportowania dla wybranych podmiotów będzie obowiązywać już za 2024 rok.
  • Podczas przygotowywania kompleksowego planu komunikacji, spółki wchodzące na giełdę będą musiały sobie zadać trzy strategiczne pytania dotyczące obszaru ESG.

Dla firm poszukujących kapitału i inwestorów, sprawozdawczość oraz ocena zrównoważonego rozwoju przestały być wiodącą praktyką i stały się standardową procedurą. Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie w spółkach wchodzących na giełdę muszą opracować przekonującą strategię i plan komunikacji w zakresie środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), aby przyciągnąć i utrzymać uwagę inwestorów przed i po wejściu na giełdę.

Sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju jest już standardem dla spółek notowanych na giełdzie

Sprawozdawczość w zakresie ESG jest już obowiązkiem regulacyjnym dla wielu notowanych spółek. Jej znaczenie rośnie, ponieważ przy dokonywaniu inwestycji gracze na rynku kapitałowym i inwestorzy instytucjonalni coraz częściej biorą pod uwagę długoterminową wartość i niefinansowe wskaźniki.

Spektrum zrównoważonych inwestycji rozszerza się dzięki funduszom, produktom indeksowym i instrumentom pochodnym, a także bezpośrednim inwestycjom kapitałowym. Wymaga to większego zakresu informacji i większej odpowiedzialności ze strony dostawców produktów finansowych wobec inwestorów końcowych.

Od czasu wprowadzenia obowiązkowej sprawozdawczości ESG, stała się ona standardem dla wielu spółek giełdowych. Dlatego też, nawet na etapach poprzedzających IPO i w jego trakcie, dobrowolna komunikacja wokół kryteriów ESG, jest kluczowym czynnikiem udanego debiutu na rynku kapitałowym. Szerokie obowiązki sprawozdawcze, których spółki nienotowane na giełdzie będą musiały przestrzegać począwszy od roku sprawozdawczego 2025, dodatkowo zwiększają motywację spółek wchodzących na giełdę do ich przestrzegania.

Newsletter EY

Wszystkie niezbędne informacje z zakresu Sustainability i ESG w zasięgu ręki.

Zapisz się

ESG jest jednym z głównych czynników decyzyjnych dla inwestorów

Kiedy inwestorzy podejmują decyzje o tym, gdzie ulokować swoje pieniądze, jednym z ich najważniejszych kryteriów jest to, czy organizacja posiada solidną strategię ESG i kompleksowy plan komunikacji. Organizacje, które tego nie robią, szybko zauważą, że ich pula inwestorów gwałtownie się kurczy.

Podczas 26 Konferencji ONZ w Sprawie Zmian Klimatu (COP26) do inicjatywy inwestorskiej "Net Zero Asset Manager" dołączyli kolejni zarządzający aktywami. Co więcej, w globalnym badaniu inwestorów instytucjonalnych EY z 2021 roku, 74% z 324 ankietowanych inwestorów stwierdziło, że wycofało się z inwestycji w spółki o słabej pozycji ESG, podczas gdy 86% stwierdziło, że spółki wykazujące się szerokiem podejściem do obszaru ESG i wynikami miałyby znaczący i bezpośredni wpływ na rekomendacje analityków.

Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie powinny uczynić ESG istotnym elementem swojej strategii komunikacyjnej

Jako łącznik komunikacyjny pomiędzy spółką a uczestnikami rynku kapitałowego, takimi jak inwestorzy, analitycy, organy regulacyjne i inne spółki, osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie mają do odegrania znaczącą rolę w skutecznym przyciąganiu odpowiednich inwestorów.

"Jednak w ostatnich ankietach przeprowadzanych wśród osób odpowiedzialnych za relacje inwestorskie, jako wyzwania w dziedzinie ESG wymienia się obecnie brak jednolitych standardów i jedynie ograniczoną porównywalność informacji dla inwestorów". Wiele firm korzysta ze standardów raportowania, ale nie ma jednego powszechnie obowiązującego. Prawie dwie trzecie z nich korzystało z Global Reporting Initiative (GRI) w roku obrotowym 2020, podczas gdy około 10% korzystało z Niemieckiego Kodeksu Zrównoważonego Rozwoju (DNK).

Twórcy indeksów i agencje ratingowe również wspierają inwestorów w ocenie kryteriów ESG. Ocena i włączenie do indeksu ESG, a także ranking w ramach indeksu, dają wyraźne sygnały kierownictwu wyższego szczebla i ich działom relacji inwestorskich w zakresie pozycjonowania i komunikacji.

Inwestorzy dokładają należytej staranności, aby ocenić ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju

Z punktu widzenia inwestorów pojawia się jednak również kwestia ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju. Inwestorzy venture capital i private equity w fazie przed debiutem giełdowym zgłaszają coraz większe zapotrzebowanie na badanie due diligence ESG. Chcą wiedzieć na wczesnym etapie, czy firma ponosi ryzyko w ramach zrównoważonego rozwoju, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej wartość.

Mogą one obejmować rodzaje ryzyka, które wpływają zarówno na przebieg działalności firmy (perspektywa outside-in), jak i na ludzi czy środowisko (perspektywa inside-out). Perspektywa outside-in odnosi się do rodzajów ryzyka, na które narażona jest firma, takich jak decyzje polityczne (Zielony Ład UE) lub środki regulacyjne, a także większa świadomość społeczna w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zasadniczo chodzi o średnio- i długoterminową odporność modelu biznesowego w ramach transformacji w kierunku zrównoważonej i neutralnej klimatycznie gospodarki. 

Perspektywa inside-out dotyczy ryzyka związanego ze społecznym i środowiskowym wpływem działalności gospodarczej na cały łańcuch wartości firmy. Oprócz ryzyka związanego z odpowiedzialnością odszkodowawczą, chodzi tu przede wszystkim o ryzyko reputacyjne i jego wpływ - w szczególności na potencjał rynkowy i atrakcyjność jako pracodawcy. Jako spółka notowana na giełdzie, funkcja relacji inwestorskich musi uwzględniać te ryzyka ESG jako część wewnętrznych programów zarządzania ryzykiem i zgodnością z przepisami.

Dobrowolna procedura stanie się obowiązkiem od 2023 r.

Podczas gdy sprawozdawczość w zakresie ESG może obecnie stanowić dobrowolną procedurę spółki, to już od 2024 r. treści związane z ryzykiem ESG będą stanowić część obowiązków sprawozdawczych w sprawozdaniu z działalności dla wszystkich dużych spółek i spółek giełdowych.

Jest to kolejna istotna zmiana w kontekście rewizji dyrektywy UE dotyczącej sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. W porównaniu z obecnie obowiązującymi wymogami dotyczącymi raportowania, niniejsza propozycja zawiera kompleksowe zmiany. 

W przyszłości firmy będą musiały przedstawić swoją strategię związaną ze zrównoważonym rozwojem i wynikające z niej cele, rolę Zarządu i Rady Nadzorczej oraz znaczące negatywne skutki w związku z działalnością firmy i jej łańcuchem wartości. Informacje te będą stanowić część sprawozdania z działalności i będą podlegać obowiązkowi atestacji.

Ponadto, rozporządzenie w sprawie Taksonomii UE - które już weszło w życie - zobowiązuje niektóre spółki do wskazania udziału "zielonych" przychodów, inwestycji (CAPEX) i kosztów operacyjnych (OPEX) w odniesieniu do sześciu celów środowiskowych.

Wnioski

Osoby odpowiedzialne za relacje inwestorskie w spółkach notowanych na giełdzie potrzebują kompleksowego planu komunikacji w zakresie ESG, który jasno określa stanowisko i strategię firmy w tym obszarze, tak aby móc przyciągnąć inwestorów i zadowolić rynek kapitałowy oraz organy regulacyjne.

Dlatego niezwykle ważne jest, aby firmy będące w procesie IPO działały tak, jakby były spółkami giełdowymi w odniesieniu do ESG na długo przed wejściem na giełdę. Umożliwi to sklasyfikowanie spółki jako zrównoważonej inwestycji przed i po IPO oraz zwrócenie się do szerszych grup inwestorów na arenie międzynarodowej.

Przygotowując strategię ESG i plan komunikacji, spółki wchodzące na giełdę będą musiały zadać sobie następujące strategiczne pytania:

  • Czy firma ma strategię ESG?
  • Według jakich krótko- i długoterminowych, a także finansowych i niefinansowych wskaźników Twoja firma chce być oceniana przez analityków?
  • Czego oczekują inwestorzy i analitycy w zakresie tematów ESG i czy spółka jest dobrze przygotowana do spełnienia wymogów regulacyjnych w zakresie sprawozdawczości ESG?

Idealnie byłoby, gdyby spółki wchodzące na giełdę przygotowywały się do tego na wczesnym etapie w ramach całościowej oceny gotowości do IPO.

Podsumowanie

Włączenie celów ESG do strategii przed i po debiucie giełdowym może pomóc zwiększyć zainteresowanie interesariuszy i stworzyć długoterminową wartość.

Informacje

Autor Martin Steinbach

EY EMEIA IPO Leader

Over 20 years of experience in the corporate finance field: IPO, M&A, private equity, venture capital and mezzanine finance. IPO thought leader.

Kontakt lokalny

EY Polska, Climate Change Sustainability Services, Manager

Biegły Rewident oraz ekspert i autor publikacji w zakresie raportowania niefinansowego i ESG.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)