8 min. czytania 15 mar 2021
raportowanie MDR w Polsce

MDR – kluczowe terminy raportowania schematów podatkowych

Autor Magdalena Zalech

Associate Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.

8 min. czytania 15 mar 2021

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy zobowiązani są identyfikować i przekazywać organom podatkowym informacje o schematach podatkowych MDR. W związku z pandemią ustawowe terminy raportowania schematów podatkowych uległy zmianom lub zawieszeniu, a 1 lipca 2020 r. wprowadzono zmiany do przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych na mocy których NSP (numery schematów podatkowych) nadane schematom podatkowym transgranicznym przed tym dniem straciły ważność. Wprowadzono także obowiązek ponownego raportowania określonych schematów transgranicznych.

Eksperci EY przygotowali praktyczne opracowanie, w którym omówili najważniejsze kwestie dotyczące raportowania MDR. W dokumencie poruszone zostały takie zagadnienia jak: 

 1. Podstawowe terminy raportowania MDR
 2. Zawieszenie terminów raportowania schematów krajowych
 3. Ponowne raportowanie schematów podatkowych transgranicznych
 4. „Bieżące” raportowanie schematów podatkowych transgranicznych
 5. Zawieszenie raportowania w innych krajach UE

Raportowanie schematów podatkowych w Polsce

Pobierz materiał

Poniżej przedstawiamy więcej informacji o schematach podatkowych.

Schematy podatkowe MDR – co to jest?

Informacje o schematach podatkowych zostały wprowadzone ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 poz. 2193) i znalazły swoje miejsce w Rozdziale 11a Ordynacji Podatkowej. Według definicji tam zawartej, schemat podatkowy MDR to uzgodnienie, które:

 • spełnia kryterium głównej korzyści oraz posiada ogólną cechę rozpoznawczą, 
 • posiada szczególną cechę rozpoznawczą lub 
 • posiada inną szczególną cechę rozpoznawczą.

Warto pamiętać, że Ordynacja podatkowa wskazuje definicję kryterium głównej korzyści. Według niej kryterium głównej korzyści uważa się za spełnione, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności oraz faktów należy przyjąć, że podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej mógłby zasadnie wybrać inny sposób postępowania, z którym nie wiązałoby się uzyskanie korzyści podatkowej rozsądnie oczekiwanej lub wynikającej z wykonania uzgodnienia, a korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podmiot spodziewa się osiągnąć w związku z wykonaniem uzgodnienia.

Kto jest zobowiązany do raportowania schematów podatkowych?

Przepisy wskazują trzy kategorie podmiotów zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych. Są to:

 • promotorzy – czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w szczególności doradca podatkowy, adwokat, radca prawny, pracownik banku lub innej instytucji finansowej doradzającego klientom, która opracowuje, oferuje, udostępnia lub wdraża uzgodnienie lub zarządza wdrażaniem uzgodnienia;
 • korzystający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której udostępniane jest lub u której wdrażane jest uzgodnienie, lub która jest przygotowana do wdrożenia uzgodnienia lub dokonała czynności służącej wdrożeniu takiego uzgodnienia;
 • wspomagający - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w szczególności biegły rewident, notariusz, osoba świadcząca usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, księgowy lub dyrektor finansowy, bank lub inna instytucja finansowa, a także ich pracownik, która przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności, podjęła się udzielić, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych osób, pomocy, wsparcia lub porad dotyczących opracowania, wprowadzenia do obrotu, organizowania, udostępnienia do wdrożenia lub nadzorowania wdrożenia uzgodnienia.

Raportowanie schematów podatkowych MDR

Raportowanie schematów podatkowych na podstawie przepisów MDR (Mandatory Disclosure Rules) polega na przekazaniu informacji o określonych uzgodnieniach (tj. czynnościach lub zespole powiązanych czynności) do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Raportowanie dotyczy schematów podatkowych – zarówno krajowych jak i transgranicznych, które spełniają kryteria (tzw. cechy rozpoznawcze) które wskazuje Ordynacja podatkowa w przypadku gdy dany schemat ma lub może mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w Polsce lub jedna ze stron uzgodnienia jest podatnikiem.

Zakres zdarzeń podlegających raportowaniu dotyczy okresu po 25 czerwca 2018 r. w odniesieniu do schematów transgranicznych oraz po 1 listopada 2018 r. w odniesieniu do schematów innych niż transgraniczne.

Raportowanie schematów podatkowych w Polsce

Pobierz materiał

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Eksperci EY przygotowali praktyczne opracowanie, w którym omówili najważniejsze terminy dotyczące raportowania MDR (Mandatory Disclosure Rules),  w tym podstawowe terminy raportowania wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa, oraz informacje dotyczące zawieszenia terminów raportowania schematów krajowych i zawieszenia raportowania w innych w krajach UE. W dokumencie poruszono również kwestię ponownego raportowania schematów transgranicznych i „bieżącego” raportowania schematów podatkowych transgranicznych.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Magdalena Zalech

Associate Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego

Ekspertka w zakresie opodatkowania transakcji międzynarodowych i reorganizacji. Doradza podmiotom z branży dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego w złożonych projektach.