3 min. czytania 26 maj 2023
reorganizacja spółek

Reorganizacja spółek – planowane zmiany w opodatkowaniu

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.

3 min. czytania 26 maj 2023

8 maja 2023 r. do I czytania na posiedzeniu Sejmu został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (przyjęty przez Radę Ministrów 18 kwietnia 2023 r.). Projekt ten zakłada zmiany w odniesieniu do opodatkowania operacji transgranicznych i krajowych oraz sposobu ich zabezpieczenia. 

Zgodnie z treścią projektu ustawa powinna wejść w życie w dniu 1 sierpnia 2023 r. Więcej o założeniach projektu przeczytają Państwo w artykule: Zmiana Kodeksu spółek handlowych. Opodatkowanie transgranicznych przekształceń, łączeń i podziału spółek.

Projektowana nowelizacja KSH

Opublikowany projekt ustawy stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, służąc przy tym wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-106/16 Polbud Wykonawstwo.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Na mocy projektowanych zmian, do prawa polskiego mają zostać wprowadzone następujące, przewidziane dyrektywą, nowe typy operacji transgranicznych:

 • podziały transgraniczne;
 • przekształcenia transgraniczne.

Ponadto projekt przewiduje:

 • rozszerzenie kontroli legalności operacji transgranicznych w postaci instytucji wydawania zaświadczenia o zgodności takiej operacji z prawem polskim;
 • rozszerzenie ochrony wspólników, pracowników i wierzycieli, których interesy mogą być bezpośrednio związane z planowaną operacją transgraniczną;
 • wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji podziału przez wyodrębnienie.

Zmiany w ustawach podatkowych

Projekt ustawy o zmianie Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw zakłada liczne zmiany w obszarze opodatkowania.

Podatki dochodowe

Zgodnie z uzasadnieniem projektowanych zmian w ustawach o podatkach dochodowych, mają one na celu dostosowanie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych do projektowanych zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych:

 • do podziału przez wyodrębnienie co do zasady będą miały zastosowanie przepisy właściwe dla podziału przez wydzielenie w zakresie dzielonego majątku; jednocześnie, projekt proponuje odpowiednie dostosowanie skutków podatkowych dla spółki dzielonej, której przyznawane są udziały;
 • odpowiednie stosowanie do przekształcenia transgranicznego bez wymogu przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego będą miały przepisy właściwe w przypadku przeniesienia przez podatnika, który posiada siedzibę lub zarząd na terytorium RP, składników majątku swojego zagranicznego zakładu; projekt zakłada również odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących wartości początkowej;
 • w zakresie połączenia uproszczonego (konsolidacyjnego) bez przyznawania udziałów spółki przejmującej projekt przewiduje odpowiednie doprecyzowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT regulujących skutki po stronie spółki przejmującej oraz jej wspólników;
 • w projekcie odzwierciedlone zostało rozszerzenie zdolności do łączenia się spółki komandytowo-akcyjnej oraz przyznanie jej zdolności podziałowej poprzez odpowiednie ujęcie tej spółki w projektowanych przepisach ustawy o CIT i ustawy o PIT.

Zmiany w Ordynacji podatkowej

Zgodnie z projektem, do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • rozszerzenie kontroli legalności operacji transgranicznych w postaci instytucji wydawania zaświadczenia o zgodności takiej operacji z prawem polskim; zgodnie z założeniami projektu, organem właściwym w sprawie wydawania opinii o zgodności danej operacji transgranicznej z przepisami prawa podatkowego byłby Szef Krajowej Administracji Skarbowej;
 • uwzględnienie następstwa prawnego spółki komandytowo-akcyjnej:
  - jako spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej w przypadku łączenia osób prawnych oraz spółek osobowych,
  - jako spółki przejmującej lub spółki powstałej w wyniku podziału;
 • uwzględnienie odpowiedzialności podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej jako spółki przejmującej lub spółki powstałej w wyniku podziału,
 • uwzględnienie podziału przez wyodrębnienie w treści dyspozycji przepisów dotyczących sukcesji podatkowej oraz odpowiedzialności podatkowej w przypadku podziału spółki.

Projektowana nowelizacja stanowi ważny etap usprawnienia funkcjonowania jednolitego rynku i pozwala na realizację unijnej zasady swobody przedsiębiorczości w szerszym zakresie, niż dotychczas. Przewidziane w projekcie liczne zmiany w odniesieniu do operacji transgranicznych mogą być uznane za stosunkowo rewolucyjne w kontekście dotychczasowych uregulowań procesów reorganizacyjnych. Przykładowo bowiem podział przez wyodrębnienie ma szansę zastąpić - dzięki zasadzie sukcesji uniwersalnej – wiele transakcji typu „asset deal” jak i tzw. transakcji „aportowych”. 

Podsumowanie

W konsekwencji planowanych zmian, warto już teraz wziąć pod uwagę projektowane przepisy, aby odpowiednio przygotować się do planowaniua przyszłych procesów reorganizacyjnych i transakcyjnych.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Jarosław Łukasik

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Manager

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych, międzynarodowym planowaniu podatkowym oraz wykorzystaniu dostępnych ulg w działalności biznesowej.