Czy jesteś gotowy na podatkową rewolucję? Polski Ład dotknie wszystkich

Autorzy
Marek Jarocki

EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services

Człowiek ukształtowany przez swoje przekonania i właściwy dobór słów. Kolekcjoner momentów: uśmiechów w domu i sukcesów w pracy.

Tomasz Rolewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Zespół Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory).

5 min. czytania 16 lis 2021

Pakiet zmian podatkowych przewidzianych w Polskim Ładzie jest już po podpisie Prezydenta. Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy będą prowadzili swoje firmy w nowej rzeczywistości podatkowej. 

Polski Ład zawiera wiele ważnych zmian dla przedsiębiorców. Jedna z nich dotyczy wysokości składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą - będzie ona uzależniona od wybranego sposobu opodatkownia. Inną rewolucyjną zmianą są przepisy o podatku od przychodu wielkich korporacji. Ponadto, wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących terminów rozliczania ulg podatkowych, estońskiego CIT oraz rezydencji podatkowej. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców. 

 • Zmiany w PIT i składce zdrowotnej

  • wyłączenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co w praktyce będzie oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymiaru dla wszystkich opłacających składkę);
  • podwyżka wysokości składki zdrowotnej dla:
   - przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych - 9 proc.;
   - przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT - 4,9 proc.;
   - przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT - wysokość składki bedzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia;
   - przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową  - 9 proc. minimalnego wynagrodzenia;

                Więcej na ten temat czytaj w artykule  "Zaplanowanie budżetu wynagrodzeń na 2022 rok to duże wyzwanie dla firm"

  • ujednolicone terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych - termin został wydłużony do 20. dnia miesiąca;
  • nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% powyżej tej kwoty;
  • stała kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy ona przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką podatku);
  • ulga dla tzw. klasy średniej - to ulga dla osób, którzy mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł; kwota ulgi  będzie uzależniona m.in. od wysokości uzyskiwanych zarobków i będzie liczona według dwóch wzorów, wskazanych w przepisach; z ulgi będą też mogli skorzystać przedsiębiorcy - warunkiem będzie jednak posiadanie dochodów (czyli przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od 68 412 zł do 133 692 zł. Ulga ta ma złagodzić negatywne skutki wprowadzenia zakazu odliczenia składki zdrowotnej od podatku.;
  • niższy ryczałt PIT dla informatyków (12% zamiast 15%); 

  Przeczytaj artykuł: Polski Ład atrakcyjny dla informatyków, ale dla firm IT już nie

  • zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowych - po zmianach kluczowa ma być nie pojemność, a moc silnika. Ryczałt za auta do 60 kilowatów wyniesie 250 złotych. Za auta mocniejsze 400 złotych; również odkupienie od firmy pojazdu służbowego będzie mniej opłacalne. - trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i podatek VAT;
  • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;
  • likwidacja karty podatkowej - nadal będą mogli ją stosować tylko podatnicy, którzy rozliczali się w formie karty w 2021 r.
  Podwyższenie składki zdrowotnej jest jedną z najdalej idących zmian z Polskiego Ładu - istotnie obniży dochody netto osób wyżej uposażonych. Co ciekawe, dodatkowe obciążenie bardziej dotknie osób na etacie niż tych prowadzących działalność gospodarczą. O ile bowiem prowadzący działalność muszą liczyć się z podwyższeniem składki zdrowotnej do 4,9 proc., o tyle pracownicy będą płacić ją w wysokości 9 proc. Z tego faktu wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, zarówno pracodawcy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą powinni rozważyć chętniej niż poprzednio korzystanie z przewidzianych prawem ulg i odliczeń, aby zrekompensować tę podwyżkę. Ustawodawca zachęca do szerszego korzystania ze zwiększonych autorskich kosztów uzyskania przychodu, ulgi badawczo-rozwojowej, ulgi na robotyzację i innych preferencji, które do tej pory były przez podatników traktowane często jako niekonieczne opcje. Po drugie, sytuacja popandemiczna przeorganizowała sposób wykonywania pracy. Teraz dużo częściej zasadne jest rozważanie umowy o współpracę w miejsce dawnych umów pracowniczych. Wynika to z faktu, że wszystkie trzy przesłanki stosunku pracy: kierownictwo, czas i miejsce wykonywania w przypadku wielu pracowników straciły na znaczeniu. Podjęcie działalności gospodarczej w miejsce etatu stało się często bardziej naturalne, a przy okazji może przynieść istotną zwyżkę dochodów netto.
  Marek Jarocki
  EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services
 • Zmiany w VAT

  • Grupy VAT – wprowadzenie możliwości wspólnego rozliczania się przez podatników w ramach grup VAT.  Przepisy o grupach VAT wejdą od 1 lipca 2022 r. Więcej na ten temat w artykule pt. Polski Ład wprowadza grupy VAT
  • wprowadzenie szybkiego zwrotu VAT dla podatników bezgotówkowych. W oznaczonych ustawą przypadkach zwrot VAT miałby następować już w terminie 15 dni. Rozwiązanie to obwarowane będzie szeregiem warunków, w tym m.in. wymogiem, aby w rozliczeniu podatnika z wykazaną kwotą VAT do zwrotu w terminie 15-dniowym kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy nie przekraczała 3000 zł. 
  Pozytywnie należy ocenić wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa Grup VAT oraz opodatkowania transakcji finansowych. Z rozwiązania tego skorzystają duże podmioty, w szczególności z sektora finansowego
  Sławomir Czajka
  EY Polska, Partner, Zespół Doradztwa Podatkowego
 • Ulgi dla przedsiębiorców

  Nowe ulgi mają stanowić uzupełnienie wsparcia oferowanego w ramach dotychczasowych rozwiązań i rozszerzyć pomoc oferowaną podatnikom. Działania prorozwojowe to obszar zdecydowanie najbardziej wspierany przez instrumenty fiskalne w ostatnich latach i niewątpliwie cieszy fakt, że ustawodawca nie poprzestał na już wdrożonych instrumentach, ale stawia kolejne kroki na drodze do realnego wspierania innowacyjnej gospodarki
  Aleksander Sipior
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager
 • Zmiany w CIT

  • uchylenie art. 15e, który limitował koszty z tytułu tzw. usług niematerialnych i licencji ponoszone na rzecz podmiotów powiązanych;
  • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;
  • zmiany w exit tax mają na celu doprecyzowanie momentu, w którym następuje „przeniesienie składnika majątku” poza terytorium Polski;
  • zmiany w zakresie definicji właściciela rzeczywistego – test rzeczywistej działalności gospodarczej nie będzie wykonywany na podstawie przepisów CFC, ale ma uwzględniać charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez dany podmiot w zakresie otrzymanej należności;
  • doprecyzowanie rezydencji podatkowej – polskim rezydentem podatkowym będzie mogła zostać zagraniczna spółka, która będzie zarządzana z terytorium Polski, a więc w sposób zorganizowany i ciągły będą tu prowadzone jej bieżące sprawy (zrezygnowano więc z pomysłu, gdzie zagraniczna spółka miała rozliczać się w Polsce jeśli w jej najwyższych organach zasiadał Polak);
  • zmiany w zakresie przepisów wyłączających z kosztów podatkowych tzw. ukryte dywidendy - nowy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT wprowadzi zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendęprzepisy wejdą w życie od 2023 roku;
  • zmiany w zakresie "estońskiego CIT" - zniesiony zostanie limit przychodowy, z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu;
  • zmiany w WHT - ogólne zasady dotyczące zwolnień z WHT / niższych stawek WHT będą obowiązywać tylko w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz jednego odbiorcy nie przekraczają 2 mln zł rocznie. Jeśli przekroczą ten próg, polski płatnik będzie musiał pobrać WHT według ustawowej stawki podstawowej (19% / 20%) (z pewnymi wyjątkami), a następnie możliwe będzie wystąpienie o zwrot WHT. Więcej o zmianach w WHT czytaj w artykule pt. "Polski Ład wprowadza zmiany do reżimu WHT";
  • preferencje dla holdingów - zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych oraz pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych; 
  • nowy podatek od przychodów wielkich korporacji - wyniesie on 0,4 proc. przychodów firmy plus 10% tzw. kosztów nadmiarowych; ma objąć spółki kapitałowe i podatkowe grupy kapitałowe, które wykazują w zeznaniach rocznych stratę lub u których udział dochodów w przychodach wynosi 1% lub mniej; podatku nie będą musiały płacić spółki wchodzące w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, jeżeli:  rok podatkowy spółek obejmuje ten sam okres oraz  obliczony za rok podatkowy udział łącznych dochodów spółek w ich łącznych przychodach jest nie większy niż 1%.; podatku minimalnego nie zapłacą także: spółki energetyczne, wydobywcze (wydobywające kopaliny – węgiel, miedź) oraz zajmujące się międzynarodowym transportem morskim lub lotniczym.

  Przeczytaj więcej o podatku minimalnym w artykule: Polski Ład i podatek minimalny (tzw. podatek przychodowy) – kolejny obowiązek wielu firm

  Wprowadzenie minimalnego podatku od przychodów wielkich korporacji to rewolucyjna zmiana. Po raz pierwszy ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie podatku od przychodu dla spółek kapitałowych. Może to istotnie wpłynąć na sposób działania w ramach grupy kapitałowej oraz na działania konsolidacyjne i reorganizacyjne. Warto przy tym podkreślić, że podatnicy będą mieli bardzo krótki czas na przygotowanie się do tak ważnej zmiany
  Tomasz Rolewicz
  EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
 • Zmiany dotyczące nieruchomości

  • wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych;
  • zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych. Zapowiadana zmiana nie tylko sprawi, że nie będą one podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych.  Przepisy dotyczące najmu i amortyzacji nieruchomości mieszkaniowych zostały odroczone i wejdą w życie dopiero w 2023 roku;
  • przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli będą uzyskiwane poza działalnością gospodarczą; ta zmiana wejdzie w życie w 2023 roku.
 • Pozostałe zmiany

  • zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych – w tym modyfikacja warunków, przy których podatnik może dokonać korekty cen transferowych, albo przy których organ podatkowy może odstąpić od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości narzutu na kosztach usług o niskiej wartości dodanej w ramach transakcji kontrolowanych, czy też zmiany w zakresie odpowiedzialności za niezłożenie informacji o cenach transferowych; lokalna dokumentacja cen transferowych nie będzie musiała zawierać analizy porównawczej lub analizy zgodności, w sytuacji gdy przedsiębiorca w ostatnim roku podatkowym był mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą zgodnie z ich definicjami zawarty w ustawie Prawo przedsiębiorców.;
  • zmiany w zakresie definicji właściciela rzeczywistego – test rzeczywistej działalności gospodarczej nie będzie wykonywany na podstawie przepisów CFC, ale ma uwzględniać charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez dany podmiot w zakresie otrzymanej należności;
  • Zmiany dotyczące finansowania dłużnego, w szczególności wprowadzenie nazwy wskaźnika służącego wyliczeniu maksymalnej wysokości kosztów finansowania dłużnego, jakie w danym roku podatkowym mogą obciążać wynik podatkowy (wskaźnika EBITDA);
  • zmiany w zakresie uznawania kopii certyfikatów rezydencji.

Po wdrożeniu w życie programu Polski Ład podatników czeka prawdziwa rewolucja. Czasu na przygotowanie się do zmian będzie niewiele. Zachęcamy do kontaktu z ekspertami EY – wspólnie ustalimy, jak planowane zmiany wpłyną na Państwa przedsiębiorstwo oraz gdzie szukać oszczędności, by zamortyzować negatywne zmiany. Odwiedź także stronę EY - Polski Ład. Znajdziesz na niej m.in. pytania przedsiębiorców dotyczące wpływu Polskiego Ładu na ich organizacje, artykuły naszych ekspertów i webcasty. 

Strona EY - Polski Ład 

Zapraszamy na nowy cykl spotkań online 

 

3 kwadranse z Polskim Ładem

Zapisz się!

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Polski Ład wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. To ostatni moment, by zidentyfikować wszystkie obszary/procesy w firmie, których dotknie Polski Ład, a następnie przygotować organizację do zmian.

Informacje

Autorzy
Marek Jarocki

EY Polska, Partner, Lider Zespołu People Advisory Services

Człowiek ukształtowany przez swoje przekonania i właściwy dobór słów. Kolekcjoner momentów: uśmiechów w domu i sukcesów w pracy.

Tomasz Rolewicz

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Zespół Podatków Korporacyjnych (BTA - Business Tax Advisory).

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.