23 mar 2022
Czy w pandemii centra są handlowe?

Europejski plan RePowerEU

Autorzy
Katarzyna Kłaczyńska Lewis

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Attorney and Counselor-At-Law, Liderka Zespołu Energetyki, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatu

Międzynarodowy ekspert w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Prowadzi transgraniczne projekty w zakresie dekarbonizacji i ekologicznej transformacji.

Dariusz Kryczka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel

Starszy Menadżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju. Ekspert ds. energii i klimatu.

Ewa Waślicka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i koordynatorka Centrum Kompetencyjnego EY Europejskiego Zielonego Ładu

23 mar 2022
8 marca 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła RePowerEU – komunikat dotyczący działań nadzwyczajnych mających na celu zwiększenie odporności ogólnounijnego systemu energetycznego w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Odnawialne źródła energii, wodór i biometan mają w szybkim tempie zastąpić importowany gaz z Rosji.

Obecnie Rosja dostarcza ponad 40% całkowitego zużycia gazu w Unii Europejskiej  oraz odpowiada za 27% importu ropy naftowej i 46% importu węgla dla Wspólnoty. W celu uniezależnienia się od dostaw z Rosji Komisja Europejska przedstawiła plan RePowerEU, czyli wspólne europejskie działanie na rzecz bardziej przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii.

Komisja Europejska w ramach RePowerEU przedstawiła następujące środki:

- łagodzenie podwyżek detalicznych cen energii w celu wsparcia gospodarstw domowych o niskich dochodach i innych dotkniętych rosnącymi cenami podmiotów;

- magazynowanie odpowiedniej ilości gazu, aby przygotować państwa członkowskie UE na następny okres/sezon zimowy;

- działania na rzecz likwidacji zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych w średnim i długim okresie, poprzez:

  • dywersyfikację dostaw gazu za pomocą zwiększenia importu LNG oraz dostaw gazu spoza Rosji, a także zwiększenie wolumenów produkcji i importu biometanu oraz wodoru ze źródeł odnawialnych;
  • zintegrowany system energetyczny UE, w dużej mierze oparty na odnawialnych źródłach energii, większej efektywności energetycznej, elektryfikacji oraz eliminacji wąskich gardeł infrastrukturalnych i regulacyjnych.

Ten artykuł wchodzi w skład - Ukraina: Serwis Informacyjny

Łagodzenie wysokich cen detalicznych energii i wsparcie zagrożonych firm

Pierwszy zestaw środków przedstawionych w komunikacie ma na celu zaradzenie gwałtownie rosnącym cenom energii, pogłębionym przez niepewność dostaw spowodowaną inwazją rosyjską. Wzrost cen energii z dużym prawdopodobieństwem przyczyni się do pogłębienia ubóstwa, wpłynie na spadek konkurencyjności przedsiębiorstw i doprowadzi do wyższych cen wielu towarów, w szczególności żywności.

W pierwszej kolejności, Komisja potwierdza, że ​​zgodnie z art. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej w obecnych, wyjątkowych okolicznościach państwa członkowskie mogą ustalać ceny regulowane dla wrażliwych konsumentów, gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw, aby pomóc chronić konsumentów i całą gospodarkę. Załącznik 1 do komunikatu Komisji w sprawie planu RePowerEU zawiera wytyczne dotyczące stosowania tego artykułu, przypominając, że pozwala on na wyjątkowe, ograniczone w czasie wdrożenie cen regulowanych w szczególnych okolicznościach.

Komisja potwierdza również, że państwa członkowskie mogą rozważyć tymczasowe środki podatkowe od zysków nadzwyczajnych i redystrybuować do konsumentów część przychodów sektora energetycznego, w szczególności pochodzących z handlu uprawnieniami do emisji (mechanizm transferu). Takie środki muszą spełniać określone kryteria, aby zapewnić ich proporcjonalność, ograniczenie w czasie i uniknięcie nadmiernych zakłóceń rynku. Załącznik 2 określa warunki jakie powinny spełniać te instrumenty. Komisja odwołuje się również do tzw. ogólnej klauzuli korekcyjnej Paktu Stabilności i Wzrostu, która umożliwia państwom członkowskim stosowanie elastyczności fiskalnej podczas poważnych wstrząsów gospodarczych.

Ponadto Komisja zachęca do kontynuacji środków wprowadzonych przez zestaw narzędzi do regulacji cen energii (ang. Energy Prices Toolbox) z października ubiegłego roku, tj. możliwości zapewnienia krótkoterminowego wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym wysokimi cenami energii poprzez zastosowanie unijnych zasad pomocy publicznej lub możliwe ustanowienie nowych tymczasowych ram kryzysowych pomocy publicznej w celu udzielenia wsparcia przedsiębiorstwom dotkniętym kryzysem (Załącznik 3). Ocena możliwości poprawy struktury rynku energii elektrycznej oraz wprowadzenie alternatywnych mechanizmów ustalania cen to kolejne pilne działania opisane w komunikacie, mające na celu kontrolę cenową.

Przygotowanie do kolejnego okresu zimowego

Drugi zestaw środków dotyczy osiągnięcia wyższych poziomów napełnienia magazynów gazu, w celu dobrego przygotowania do kolejnego sezonu grzewczego. Według komunikatu obecne dostawy gazu wystarczą do końca obecnego sezonu nawet w przypadku całkowitego wstrzymania dostaw z Rosji. Jednakże, aby być dobrze przygotowanym na następną zimę, napełnianie magazynów gazu w całej UE powinno rozpocząć się już teraz.

Komisja zapowiedziała przedstawienie propozycji legislacyjnej zgodnie z którą będzie wymagać, , aby istniejąca infrastruktura magazynowa na terytorium UE była wypełniona do co najmniej 90% ich pojemności do 1 października każdego roku.

Komisja będzie wspierać skoordynowane operacje uzupełniania gazu, na przykład poprzez wspólne zaopatrzenie, zbieranie zamówień i dopasowywanie dostaw. Biorąc pod uwagę, że nie wszystkie państwa członkowskie dysponują na swoim terytorium możliwościami magazynowania, Komisja ustanowi mechanizm dla sprawiedliwego podziału kosztów zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Nowe połączenia międzysystemowe, niezbędne dla nieprzerwanego przepływu energii w całej UE, powinny być kompatybilne z wodorem.

Uniezależnienie UE od rosyjskiego gazu

Ostatni zestaw działań odnosi się do likwidacji uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu na długo przed 2030 r. i opiera się w pierwszej kolejności na dywersyfikacji dostaw energii poprzez zwiększenie importu LNG oraz importu gazociągowego od dostawców spoza Rosji.

Kolejnym krokiem w dywersyfikacji źródeł energii jest podwojenie rocznej produkcji biometanu do 2030 r., w szczególności z odpadów i pozostałości rolniczych.

Dalsze zastępowanie rosyjskiego gazu przyspieszy rozwój ram regulacyjnych promujących europejski rynek wodoru, wsparcie rozwoju zintegrowanej infrastruktury gazowej i wodorowej, magazynów i portów w ramach inicjatywy europejskiej inicjatywy na rzecz wodoru.

Innym środkiem ułatwiającym wdrażanie projektów dotyczących energii odnawialnej będzie przyspieszenie i uproszczenie wydawania pozwoleń na odnawialne źródła energii. Rozwój łańcucha wartości sektora energetyki słonecznej i wiatrowej oraz pomp ciepła jeszcze bardziej zmniejszy zależność UE od paliw kopalnych.

Komisja zapowiedziała również przedstawienie  wytycznych dotyczących tego, kiedy i w jaki sposób wykorzystywać piaskownice regulacyjne, aby umożliwić testowanie innowacyjnych technologii, produktów lub usług, które mają na celu usprawnienie wdrażania odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Dekarbonizacja przemysłu w celu szybszego przejścia na elektryfikację i odnawialny wodór jeszcze bardziej zwiększy nasze możliwości produkcji opartej o technologie niskoemisyjne.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Działania ogłoszone w RePowerEU pochodzą w dużej mierze z unijnego Zielonego Ładu – flagowej inicjatywy, której głównym celem jest uczynienie Europy neutralną dla klimatu w tej połowie tego stulecia. Istotną nowością jest przyspieszony horyzont czasowy, który stanowi nowy bodziec do realizacji celów przyjętych wcześniej propozycji legislacyjnych w ramach pakietu Fit for 55 i pakietu grudniowego. Podczas gdy firmy wciąż starają się ocenić jaki wpływ na ich działalność będą miały polityki Zielonego Ładu, obecnie muszą uwzględnić również możliwość powstania nowych regulacji zapowiadanych w ramach RePowerEU.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Katarzyna Kłaczyńska Lewis

EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Attorney and Counselor-At-Law, Liderka Zespołu Energetyki, Zrównoważonego Rozwoju i Zmian Klimatu

Międzynarodowy ekspert w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Prowadzi transgraniczne projekty w zakresie dekarbonizacji i ekologicznej transformacji.

Dariusz Kryczka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Senior Manager, Counsel

Starszy Menadżer w Kancelarii EY Law w Zespole Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju. Ekspert ds. energii i klimatu.

Ewa Waślicka

EY Polska, Kancelaria EY Law, Associate

Specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i koordynatorka Centrum Kompetencyjnego EY Europejskiego Zielonego Ładu