4 min. czytania 17 lis 2023
oddelegowanie pracownika

Oddelegowanie pracownika – o czym należy pamiętać?

Autorzy
Marta Larwa

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Marta to licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w obszarze podatków osobistych.

Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

4 min. czytania 17 lis 2023
Powiązane tematy Ludzie w firmie

W dzisiejszej rzeczywistości pracowniczej normą jest wykonywanie pracy poza miejscem zatrudnienia. Istnieje jednak kilka form zastosowania czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy. Pracodawca może zlecić swojemu pracownikowi podróż służbową (potocznie nazywaną delegacją), która ma charakter incydentalny. Z kolei czym innym będzie oddelegowanie pracownika, które wiąże się z dłuższą w czasie zmianą miejsca pracy oraz koniecznością wyrażenia zgody pracownika w ramach porozumienia. 

Delegacja i oddelegowanie pracownika – jakie są różnice?

Przez delegację najczęściej rozumiemy krótkie podróże służbowe. Niemniej jednak przepisy wprost nie definiują pojęcia podróży służbowej, czy też delegacji. Kodeks pracy zawiera regulację dotyczącą sytuacji wykonywania pracy poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Stosownie do treści art. 775 § 1 Kodeksu pracy pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową

Newsletter Ludzie w Firmie

Subskrybuj newsletter i otrzymuj najważniejsze informacje na temat zmian w przepisach PIT, ZUS, a także materiały o nowych trendach HR.

Zapisz się

W oparciu o powyższy przepis Kodeksu pracy można odkodować pojęcie podróży służbowej, które zawiera dwa podstawowe elementy:

  • polecenie pracodawcy,
  • wykonywanie zadania poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy.

Inaczej sprawa wygląda z oddelegowaniem, które co do zasady odnosi się do dłuższych wyjazdów pracownika. Kodeks pracy wiąże oddelegowanie ze zmianą miejsca świadczenia pracy i taka modyfikacja może nastąpić w dwóch formach:

  • w drodze porozumienia stron lub
  • wypowiedzenia zmieniającego.

Rzadziej spotykanym rozwiązaniem jest sytuacja, w której oddelegowanie następuje pod przymusem, a więc w drodze wypowiedzenia zmieniającego. W takim przypadku pracownik ma bowiem prawo do nieprzyjęcia zaproponowanych warunków, ryzykując tym samym rozwiązanie stosunku pracy.

Zdecydowanie częściej stosowaną formą jest porozumienie z pracownikiem, poprzedzone negocjacjami warunków oddelegowania. W końcowym efekcie okazać się bowiem może, że zmuszenie pracownika do świadczenia pracy poza granicami kraju w drodze wypowiedzenia zmieniającego nie spełni oczekiwań pracodawcy.

Jeszcze podróż służbowa czy już oddelegowanie pracownika?

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których podróż służbowa przeciąga się. Długość wyjazdu w przypadku podróży służbowej nie jest precyzyjnie określona. W orzecznictwie i w doktrynie przyjmuje się, że o oddelegowaniu pracownika mówimy w przypadku świadczenia pracy poza siedzibą pracodawcy / stałym miejscem pracy powyżej 3 miesięcy. Może zatem okazać się, że pomimo braku formalnego porozumienia pracodawcy i pracownika taka podróż może zostać uznana za oddelegowanie. Wszystko zależy od okoliczności, w jakich odbywa się taka delegacja.

Opodatkowanie świadczeń związanych z podróżą służbową i oddelegowaniem

Rozróżnienie podróży służbowej i oddelegowania ma istotne konsekwencje. Przepisy ustawy o PIT inaczej traktują oddelegowanie i podróż służbową.

W przypadku oddelegowania przepisy PIT wskazują, że wolna od podatku jest część przychodów osób mających w Polsce miejsce zamieszkania, a przebywających czasowo za granicą i uzyskujących przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy. Zwolnienie z podatku obejmuje każdy dzień pobytu za granicą, w którym podatnik pozostawał w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczym stosunku pracy, w kwocie odpowiadającej 30% diety, określonej w przepisach rozporządzenia o podróżach służbowych.

Ważne jest również to, że świadczenia związane z oddelegowaniem, jak koszt zakwaterowania i wyżywienia, podlegają opodatkowaniu, które wpływa na wynagrodzenie netto pracownika. W praktyce pracodawcy decydują się na tzw. ubruttowienie świadczeń związanych z oddelegowaniem, aby utrzymać odpowiedni poziom wynagrodzenia netto pracownika.

Inaczej jest w odniesieniu do podróży służbowej. Zapewnienie przez pracodawcę wyżywienia i zakwaterowania i pokrycie innych kosztów związanych z podróżą służbową podlega zwolnieniu z PIT. Nie ma więc wpływu na poziom wynagrodzenia netto pracownika. Przy czym przy zwrocie kosztów podróży dla pracowników zastosowanie ma limit zwolnienia, którego przekroczenie skutkuje opodatkowaniem. W praktyce konieczne jest odpowiednie weryfikowanie kosztów związanych z podróżami służbowymi pod kątem prawidłowego zastosowania zwolnienia dla pracowników.

Podsumowanie

Praca poza miejscem pracy / siedzibą pracodawcy jest częstą sytuacją w realiach biznesowych. Dla pracodawcy oznacza to powstanie kosztu samych świadczeń, tj. koszty zakwaterowania, podróży etc., ale również obowiązki w zakresie ZUS i PIT. Dodatkowo w tego typu przypadkach wymagane jest zaangażowanie działu HR w kwestie rozliczeń. Odpowiednie ustrukturyzowanie obszaru podróży służbowych i oddelegowań, w tym wprowadzenie wewnętrznych regulacji w tym zakresie, pozwala na ograniczenie kwestii administracyjnych i sprawne zarządzanie tym tematem, ale również wpływa na osiągnięcie maksymalnej efektywności podatkowej.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Marta Larwa

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Marta to licencjonowany doradca podatkowy z dużym doświadczeniem w obszarze podatków osobistych.

Dagmara Leonik

EY Polska, People Advisory Services, Manager

Dagmara jest ekspertem w dziedzinie prawa pracy i podatków dochodowych.

Powiązane tematy Ludzie w firmie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)