Jaką wartość mogą przynieść ujawnienia ryzyka ESG? Jaką wartość mogą przynieść ujawnienia ryzyka ESG?

Autorzy
Paweł Flak

EY Polska, Consulting, Associate Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Dominika Rocka

EY Polska, Ekspert, Financial Risk & Analytics

Ekspert w dziedzinie zagadnień regulacyjnych i zarządzania ryzykiem finansowym, pomaga sprostać wyzwaniom podmiotów sektora finansowego stawianym przez regulatorów oraz klientów.

3 min. czytania 27 maj 2021

Jak będą wyglądały ujawnienia ryzyka ESG w ramach Filara III?

Ramy Filara 3 dotyczące ujawniania informacji ostrożnościowych na temat czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego są nowym wymogiem regulacyjnym i mają na celu:

 • umożliwić inwestorom i zainteresowanym stronom porównanie wyników instytucji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ich działalności finansowej. 
 • wspierać instytucje w publicznym ujawnianiu znaczących i porównywalnych informacji na temat zagrożeń i słabości związanych z ryzykami ESG, w tym ryzykiem przejścia i ryzykiem fizycznym, które mogą spotęgować inne rodzaje ryzyka w ich bilansie. 
 • wspierać instytucje w zapewnianiu przejrzystości w zakresie ograniczania ryzyk ESG, w tym poprzez informowanie o tym, w jaki sposób instytucje wspierają swoich klientów i kontrahentów w procesie dostosowawczym do np. zmian klimatu i przejścia na bardziej zrównoważoną gospodarkę.

Ten artykuł wchodzi w skład 2/2021 wydania  Biuletynu Ryzyka

Sekwencyjne podejście do wypracowania standardów ujawniania ryzyk ESG w ramach Filara III

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

EBA proponuje sekwencyjne – 3-etapowe podejście przy opracowywaniu i wdrażaniu standardów technicznych dotyczących ujawnień ryzyk ESG w ramach Filara  III, zgodnie ze stopniowym podejściem stosowanym przy opracowywaniu rozporządzenia w sprawie taksonomii i innych odpowiednich inicjatyw dotyczących ESG na szczeblu UE:

 • pierwszy etap obejmuje opublikowany w marcu 2021 dokument konsultacyjny i dotyczy przede wszystkim ryzyka klimatycznego, w tym ujawnień w zakresie kluczowych wskaźników efektywności oraz ujawnień ilościowych dotyczących ryzyka przejścia i ryzyka fizycznego, wskaźnika GAR i innych działań łagodzących oraz ujawnień jakościowych dotyczących ryzyk ESG.
 • drugi etap obejmie kolejny dokument konsultacyjny dotyczący kluczowych wskaźników efektywności i ujawnień ilościowych w zakresie innych rodzajów ryzyka środowiskowego (kryteria taksonomii uwzględnią je do końca 2022 r.)
 • ostatni etap – obejmie swym zakresem ilościowe informacje na temat ryzyka społecznego i ryzyka związanego z ładem korporacyjnym, jak również przegląd istniejących ujawnień w zakresie ryzyk ESG.

Zgodnie z art. 449a Rozporządzenia CRR od dnia 28 czerwca 2022 r. duże instytucje, które wyemitowały papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym dowolnego państwa członkowskiego, będą ujawniały informacje na temat ryzyk ESG, w tym ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia. W polskich warunkach wymogi te będą miały znaczenie dla innych instytucji o znaczeniu systemowym w rozumieniu art. 131 dyrektywy 2013/36/UE. Opublikowany przez EBA w dniu 1 marca 2021 dokument konsultacyjny zawiera propozycję zakresu ujawnianych informacji zarówno w ujęciu ilościowym, jak i jakościowym.

Zakres ujawnień pierwszego etapu prac nad standardami ujawnień ESG obejmuje:

 1. Informacje na temat ryzyka klimatycznego – jak zmiana klimatu może wpłynąć na wzrost innych ryzyk ekspozycji w bilansie banku,
 2. Informacje na temat działań ograniczających – jakie działania podejmują banki, aby ograniczać wpływ ww. ryzyk na pozycje bilansowe banku,
 3. Informacje na temat wskaźnika GAR – identyfikujące działania instytucji w zakresie finansowania aktywów, które są zrównoważone środowiskowo zgodnie z taksonomią UE, takie jak działania zgodne z celami Europejskiego Zielonego Ładu i porozumienia paryskiego.

Co to jest wskaźnik GAR i dlaczego jest istotny?

Wskaźnik GAR (Green Asset Ratio) – przedstawia proporcje aktywów, które są przyjazne dla środowiska i które znacząco przyczyniają się do celów, jakimi są łagodzenie zmian klimatu lub przystosowanie do zmian klimatu albo które umożliwiają inne działania zmierzające do osiągnięcia tych celów.

GAR jest szczególnie ważny przy ustalaniu strategii, jako że nawet bank z niskim wskaźnikiem GAR może określić, jak chce zmienić swoją działalność z biegiem czasu, aby spełnić cele porozumienia paryskiego, umożliwia również pomiar i monitorowanie tej strategii.

EBA jest zdania, że wskaźnik GAR powinien obejmować wszystkie ekspozycje w księdze bankowej wobec przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych (NFC), w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), gospodarstw domowych (nieruchomości mieszkalne, kredyty na remont domów i wyłącznie pożyczki na pojazdy silnikowe)  oraz samorządy / gminy (finansowanie domów), w tym kredyty i pożyczki, dłużne papiery wartościowe, instrumenty kapitałowe i przejęte zabezpieczenie nieruchomości.

Zestawienie informacji podlegających ujawnieniu w ramach Filara III

Poniższa tabela przedstawia zestawienie informacji ilościowych, które stanowią przedmiot konsultacji EBA w zakresie ujawnień filara III:

Nr wzoru Zakres ujawnień Szczegółowe informacje
Ujawnienia ilościowe dotyczące ryzyka przejścia
1 Księga bankowa- Ryzyko klimatu – ryzyko przejścia: Jakość ekspozycji w podziale na sektory. Ekspozycje podzielone wg sektorów, w tym ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane, ekspozycje w stage 2, ekspozycje wobec podmiotów wyłączonych z unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, itd.
2 Księga bankowa- Ryzyko klimatu – ryzyko przejścia: Ekspozycje wg sektorów NACE A do H oraz L -  Przedziały terminów zapadalności 

Ekspozycje w podziale na sektory gospodarki oraz przedziały terminów zapadalności:

 • Do 5 lat
 • 5  - 10 lat
 • 10 – 20 lat
 • Powyżej 20 lat
 • Bez określonego terminu zapadalności
 • Średni ważony termin zapadalności
3 Księga bankowa- Ryzyko klimatu – ryzyko przejścia: Kredyty zabezpieczone na nieruchomości – Efektywność energetyczna zabezpieczeń  Ekspozycje wg zabezpieczeń w formie nieruchomości o różnym poziomie efektywności energetycznej wg standardów EPC (certyfikat efektywności energetycznej).
4 Ryzyko klimatu – ryzyko przejścia: - Mierniki dla ekspozycji księgi bankowej  
 • Wartość godziwa ekspozycji wobec każdego z sektorów wymienionych we wzorze,
 • Względne emisje CO2 dla ekspozycji według sektorów, wyrażone jako miernik właściwy dla każdego sektora zgodnie z szablonem
 • Odchylenie od Scenariusza Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA)
5 Ekspozycje w portfelu bankowym wobec firm najbardziej obciążonych emisją dwutlenku węgla 
 • Nazwa i LEI firmy / podmiotu, w tym również wskazanie czy jest to jeden z 20 największych emitentów na świecie i / lub UE i / lub na poziomie państw członkowskich
 • Wartość bilansowa brutto
 • Wartość bilansowa brutto wobec firmy w porównaniu z całkowitą wartością bilansową brutto
 • Wartość bilansowa brutto ekspozycji zrównoważonych środowiskowo
6 Ryzyko klimatu – ryzyko przejścia: Portfel handlowy Ekspozycje w podziale na sektory gospodarki, w tym ekspozycje wobec podmiotów wyłączonych z unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego.
Ujawnienia ilościowe dotyczące ryzyka fizycznego
7 Ekspozycje w portfelu bankowym narażone na ryzyko klimatu – ryzyko fizyczne

2 warianty ujawnień – uproszczony i zaawansowany.

Wg wariantu uproszczonego: Ekspozycje w podziale na sektory, w tym ekspozycje narażone na chroniczne skutki zmian klimatycznych, ekspozycje podatne na ostre zmiany klimatyczne, w tym również ekspozycje obsługiwane, ekspozycje klasyfikowane do stage 2 oraz ekspozycje nieobsługiwane.

Ujawnienia ilościowe na temat działań mitygujących
8 Aktywa na potrzeby kalkulacji wskaźnika Green Asset Ratio (GAR) 

Wartość brutto ekspozycji w podziale na następujące cele środowiskowe:

 • Łagodzenie zmian klimatu,
 • Adaptacja do zmian klimatu.

Dla każdego celu wskazanie wartości ekspozycji zrównoważonych środowiskowo w podziale na kredytowanie specjalistyczne, działalność wspomagającą oraz działalność na rzecz przejścia.

9 Green Asset Ratio (GAR) KPIs  Informacje na temat odsetka działalności instytucji (tj. wartości bilansowej brutto kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych i instrumentów kapitałowych w ich portfelu bankowym), które finansują działalność zrównoważoną środowiskowo.
10 Inne działania mitygujące ryzyko zmian klimatu  Informacje jakościowe na temat charakteru działań mitygujących z oznaczeniem rodzaju ryzyka klimatycznego, rodzaj kontrahenta i instrumentu finansowego.

Ujawnienia jakościowe na temat ryzyk ESG są podzielone wg kategorii ryzyka:

Nr tabeli Kategoria ryzyka Szczegółowy zakres ujawnień
1 Informacje jakościowe dotyczące ryzyka środowiskowego
 • Strategia biznesowa i procesy – cele w zakresie zarządzania ryzykami ESG, cele ilościowe, limity, w tym w zakresie wskaźnika GAR, polityki i procedury dotyczące współpracy z klientami / kontrahentami
 • System zarządzania – role i odpowiedzialności zarządu i rady nadzorczej, rozwiązania organizacyjne, polityka wynagrodzeń, 
 • Zarządzanie ryzykiem – polityki i procedury w zakresie identyfikacji i monitorowania sektorów i ekspozycji wrażliwych na ryzyka ESG, limity, czynniki kontrolne, testy warunków skrajnych i analizy scenariuszowe
2 Informacje jakościowe dotyczące ryzyka społecznego
3 Informacje jakościowe dotyczące ryzyka dotyczącego ładu korporacyjnego

Pierwsze ujawnienia informacji na temat ryzyk ESG w ramach raportu Filara III są planowane na koniec 2022 roku, zatem banki już teraz powinny zacząć przygotowania do gromadzenia odpowiednich danych i informacji na potrzeby wypełnienia zbliżających się nowych obowiązków regulacyjnych.

Podsumowanie

Agenda w zakresie zrównoważonego rozwoju dla instytucji finansowych nabiera tempa. W ramach mandatu wynikającego z rozporządzenia CRR EBA rozpoczyna konsultacje dotyczące ujawnień ryzyka ESG w ramach Filara III. To jedna z kilku inicjatyw regulacyjnych w zakresie przejrzystości ESG specyficzna dla sektora finansowego. Równolegle prowadzone są działania dotyczące ujawnień informacji niefinansowych (NFRD) oraz ujawnień dotyczących produktów inwestycyjnych i porad finansowych (SFDR). Wymaga to analizy i gromadzenia szeregu nowych danych i informacji, aby było możliwe spełnienie wymogu w połowie 2022 roku.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autorzy
Paweł Flak

EY Polska, Consulting, Associate Partner

Praktyk z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ryzykiem finansowym.

Dominika Rocka

EY Polska, Ekspert, Financial Risk & Analytics

Ekspert w dziedzinie zagadnień regulacyjnych i zarządzania ryzykiem finansowym, pomaga sprostać wyzwaniom podmiotów sektora finansowego stawianym przez regulatorów oraz klientów.