3 min. czytania 24 cze 2020
EY- people planning

Opublikowano Wytyczne EBA Loan origination and monitoring

Autor Dominika Rocka

EY Polska, Manager - Ekspert w zespole Risk Consulting

Ekspert w dziedzinie zagadnień regulacyjnych i zarządzania ryzykiem finansowym, pomaga sprostać wyzwaniom podmiotów sektora finansowego stawianym przez regulatorów oraz klientów.

Współautorzy
3 min. czytania 24 cze 2020

29 maja 2020 roku, po prawie roku od opublikowania dokumentu konsultacyjnego, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przedstawił finalną wersję Wytycznych EBA Loan origination and monitoring. Wytyczne te są elementem Planu Działań Komisji Europejskiej w związku z wysokim poziomem kredytów nieobsługiwanych w bankach europejskich.

Ten artykuł wchodzi w skład Biuletynu Ryzyka

Celem opublikowanych właśnie Wytycznych EBA jest poprawa procesów i mechanizmów udzielania nowych kredytów w Europie poprzez wprowadzenie solidnych, ostrożnych i jednolitych standardów w tym zakresie, a w konsekwencji poprawa stabilności finansowej i odporności europejskich banków. Kolejnym celem jest zapewnienie zgodności praktyk stosowanych przez instytucje z zasadami ochrony konsumentów oraz zasadami uczciwego ich traktowania.

Wytyczne są obszerne i dotyczą szeroko rozumianego procesu udzielania kredytów i pożyczek konsumentom, SME oraz dużym przedsiębiorstwom, w szczególności określają:

 • wymogi przeprowadzania wyczerpującej oceny wiarygodności kredytowej kredytobiorców przy udzielaniu nowych kredytów oraz w trakcie trwania kredytu, a także wymagania dotyczące przetwarzania informacji i danych dla przeprowadzenia takiej oceny;
 • oczekiwania nadzorcze dotyczące polityki cenowej dla kredytów w oparciu o ryzyko (risk-based pricing);
 • wskazówki w zakresie metod wyceny zabezpieczeń w formie nieruchomości i ruchomości w momencie udzielania kredytu oraz w zakresie monitorowania i weryfikacji ich wartości w oparciu o wyniki monitoringu zabezpieczeń;
 • zasady bieżącego monitorowania ryzyka kredytowego i ekspozycji kredytowych, w tym sytuacji kredytobiorców.

Ponadto Wytyczne poruszają takie zagadnienia, jak czynniki ESG (czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) oraz zrównoważone finansowanie w procesach kredytowych i w ocenie EBA stanowią one dobry punkt wyjścia do przygotowania się na nadchodzące zmiany w tym zakresie. 

Przesunięty termin na dostosowanie wytycznych EBA

Wytyczne pierwotnie miały obowiązywać od 30 czerwca 2020 roku, jednak wydłużony został czas na dostosowanie - będą obowiązywać od 30 czerwca 2021 r. Instytucje skorzystają również z następujących przepisów przejściowych:

 • zastosowanie wytycznych do już istniejących kredytów i pożyczek wymagających renegocjacji lub zmian umowy z pożyczkobiorcami będzie obowiązywać od 30 czerwca 2022 r., oraz
 • instytucje będą mogły zająć się ewentualnymi lukami w danych i dostosować swoje ramy monitorowania i infrastrukturę do 30 czerwca 2024 r.

Wpływ konsultacji publicznych na wersję finalną Wytycznych EBA

Wiele uwag zgłoszonych podczas procesu konsultacji zostało uwzględnionych w finalnej wersji Wytycznych, w konsekwencji niektóre zapisy zostały doprecyzowane, a inne usunięte. Przykładowo: 

 • doprecyzowano zapisy dotyczące wymogów w zakresie podejmowania decyzji kredytowych,
 • aby uwzględnić w Wytycznych stosowane obecnie praktyki rynkowe, wskazano, że instytucje mogą korzystać z dotychczasowych modeli / podejść w odniesieniu do niewielkich wartościowo pożyczek,
 • wskazano, że informacje do pozyskania od klientów na potrzeby oceny wiarygodności wymienione w załącznikach do Wytycznych nie są obowiązkowe, a jedynie stanowią punkt odniesienia do rozważenia przez instytucje,
 • usunięto punkty dotyczące miar/wskaźników stosowanych przy ocenie kredytobiorców, 
 • usunięto wytyczne dotyczące przeprowadzania testów warunków skrajnych,
 • usunięto szereg punktów dotyczących monitorowania ekspozycji kredytowych i kredytobiorców.

Link do finalnej wersji wytycznych: https://eba.europa.eu/eba-seeks-future-proof-loan-origination-standards-taking-consideration-significant-transition 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

Bardzo  szeroko sformułowane wymogi Wytycznych mogą mieć istotny wpływ na procesy zarządzania ryzykiem kredytowym w bankach, w tym model biznesowy, zasady i procedury kredytowe, procesy pozyskiwania danych o kredytobiorcach i ich analizy, jak również na procesy wczesnego ostrzegania. Biorąc pod uwagę fakt, że dostosowanie się do Wytycznych może wiązać się ze zmianami w obszarze danych i systemów IT, ważne jest, aby rozsądnie zaplanować plan działań w tym zakresie. 

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Dominika Rocka

EY Polska, Manager - Ekspert w zespole Risk Consulting

Ekspert w dziedzinie zagadnień regulacyjnych i zarządzania ryzykiem finansowym, pomaga sprostać wyzwaniom podmiotów sektora finansowego stawianym przez regulatorów oraz klientów.

Współautorzy
 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)