Grantosfera - Profesjonalna pomoc w pozyskiwaniu dotacji

W gąszczu różnorodnych form wsparcia istotne znaczenie ma odpowiednia strukturyzacja projektu i dobór odpowiedniego instrumentu finansowania. Nasz zespół zajmuje się odpowiednim przygotowaniem projektu w celu pozyskania wsparcia w formie dotacji, pożyczek czy innych dostępnych form finansowania na planowany projekt. Ocenimy potencjał Twojego przedsięwzięcia, dostosujemy go do wymogów i przygotujemy odpowiednią dokumentację aplikacyjną. 

Uruchomienie środków z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 stanowi dla przedsiębiorców wielką szansę na pozyskanie wsparcia na planowane projekty i inwestycje. Przedsiębiorcy mają szansę uzyskać dotację na realizację kompleksowych projektów badawczo-rozwojowych i związanych z nimi inicjatyw, jak również otrzymać  wsparcie finansowe na realizację inwestycji w zakresie energii czy ochrony środowiska. Równolegle cały czas są również dostępne dostępne krajowe dotacje (finansowane z polskiego budżetu) przeznaczone na inwestycje.

Grantosfera

Grantosfera - Profesjonalna pomoc w pozyskiwaniu dotacji

W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska otrzyma największe środki od początku członkostwa w Unii Europejskiej. Łącznie na wsparcie przeznaczone zostało aż 76 mld euro, w tym 72,2 mld euro to środki w ramach polityki spójności oraz 3,8 mld euro z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Dofinansowania w ramach nowej perspektywy będą mogły zostać przeznaczone m.in. na:

 • działalność B+R+I (badania, rozwój, innowacje)
 • wdrożenie innowacji w przedsiębiorstwach
 • projektowanie produktów i usług
 • uruchomienie biznesu (start-upów)
 • automatyzację i robotyzację
 • transformację w kierunku GOZ (Gospodarki o obiegu zamkniętym)
 • ochronę wzorów i patentów
 • wejście na rynki zagraniczne

Grantosfera w odcinkach

Obejrzyj poniżej 5 odcinków, w których 5 ekspertów EY przybliża tematykę grantów i dotacji dla przedsiębiorców.

  Grantosfera - obszary wsparcia

  Eksperci Grantosfery posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy publicznej i pozyskiwania wsparcia dla projektów badawczo-rozwojowych i inwestycji, w tym prośrodowiskowych.

  • Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

   Założeniem FENG jest wsparcie zarówno dużych przedsiębiorców, jak i MŚP w latach 2021-2027 w obszarach: rozwój gospodarczy, innowacyjność, B+R, transfer technologii, wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu, cyfryzacja oraz gospodarka 4.0.

   Program będzie się skupiał na realizacji następujących priorytetów:

   a) wsparcie dla przedsiębiorców - finansowanie dedykowane m.in.:

   • realizacji projektów badawczo-rozwojowych, zmierzających do wypracowania innowacji produktowych lub technologicznych (w przypadku dużych firm, moduł projektu obejmujący realizację prac B+R będzie obowiązkowy)
   • wdrażaniu opracowanych samodzielnie w ramach modułu B+R lub zakupionych wyników prac B+R
   • budowie lub rozbudowie infrastruktury badawczo-rozwojowej
   • inwestycjom w obszarze cyfryzacji działalności (w obszarze produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego oraz podniesienie cyberbezpieczeństwa – innowacja co najmniej na skalę przedsiębiorstwa)
   • inwestycjom i projektom z zakresu zazielenienia firm
   • internacjonalizacji i zwiększaniu kompetencji kadry polskich przedsiębiorstw w zakresie realizacji prac B+R

   W nowej perspektywie finansowej konkursy będą miały nieco inną formułę niż dotychczas. Nabory mają mieć charakter ciągły z kilkumiesięcznymi odcinkami czasowymi, a konkursy nie będą odbywały się w podziale na poszczególne działania, tylko będą miały charakter modułowy. Oznacza to, że Wnioskodawca będzie mógł wybrać spośród dostępnych siedmiu modułów te, które wynikają z jego potrzeb i są niezbędne do kompleksowej realizacji projektu – przy czym jeden z modułów: prace B+R lub wdrożenie innowacji jest obligatoryjny (w przypadku dużych firm moduł B+R jest zawsze obligatoryjny). Pozostałe moduły są fakultatywne. Należy podkreślić, że takie podejście pozwala na wsparcie projektów w sposób linearny, co oznacza przeprowadzenie innowacyjnego przedsięwzięcia przez kolejne etapy jego rozwoju, jak również projektów nielinearnych, w których poszczególne moduły odpowiadają na zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorcy z obszaru B+R+I, lecz ich realizacja nie jest od siebie uzależniona.

   b)     środowisko sprzyjające innowacjom - finansowanie dedykowane m.in.:

   • wsparciu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R finansowanych ze środków UE (wsparcie na etapie wyszukania pomysłu, koncepcji projektu B+R i realizacji pierwszego projektu B+R – opracowanie diagnozy potencjału innowacyjnego, doradztwo specjalistyczne, wsparcie finansowe na realizację projektu B+R)
   • wsparciu promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych MŚP
   • wsparciu projektów zmierzających do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP (udział przedsiębiorców w imprezach wystawienniczych, promocja firm i branż)
   • wsparciu powstawania i rozwoju innowacyjnych spółek (start-up / scale-up)
   • finansowaniu innowacyjnej (z uwzględnieniem inwestycji) działalności przedsiębiorstw (instrumenty kapitałowe, instrumenty gwarancyjne, instrumenty mieszane)

   c)     zazielenianie przedsiębiorstw - finansowanie dedykowane m.in.:

   • inwestycjom w zwiększanie efektywności energetycznej przedsiębiorstw z wykorzystaniem instrumentów mieszanych – kredyt ekologiczny (finansowanie dłużne MŚP oraz przedsiębiorstw typu small mid-caps i mid-caps z udziałem banków komercyjnych oraz bezzwrotne w formie dotacji) – modernizacja infrastruktury, wdrażanie nowych i ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów umożliwiających redukcję zużycia energii
   • finansowaniu inwestycji przedsiębiorstw zwiększających efektywność energetyczną z wykorzystaniem instrumentu gwarancyjnego (w przypadku MŚP możliwa dotacja na koszty oprocentowania jak i pokrycie części kosztów inwestycji)

   Beneficjenci: MŚP i duże przedsiębiorstwa

   Forma wsparcia: dotacja, instrumenty zwrotne lub łączące finansowanie zwrotne z dotacjami, dotacje warunkowe (finansowanie o charakterze częściowo zwrotnym).

   Intensywność wsparcia: w założeniu do 70% kosztów kwalifikowanych - maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od konkretnego modułu i lokalizacji projektu.

   Łączny budżet programu wynosi ok. 7,9 mld euro, a pierwsze konkursy, zgodnie z aktualnymi informacjami MFiPR zostaną  ogłoszone w I kwartale 2023 r.

  • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

   FEnIKS to największy program krajowy w całej Unii Europejskiej przeznaczony na realizację inwestycji związanych z klimatem i środowiskiem. Program będzie się skupiał na realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym m.in. na:

   a)     efektywności energetycznej i zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych w zakresie:

   • OZE, sieci energetycznych i gazowych
   • poprawy efektywności budynków
   • systemów i sieci ciepłowniczych, chłodniczych, magazynów energii
   • wysokosprawnej kogeneracji
   • poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

   b)     adaptacji do zmian klimatu, gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie przyrody w zakresie:

   • urządzeń wodnych, małej retencji, jak i uzdatniania wody
   • gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) – kompleksowych projektach związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, systemów selektywnego zbierania odpadów oraz recyklingu

   c)     zmniejszaniu emisji w transporcie w zakresie:

   • elektromobilności
   • transportu intermodalnego

   Beneficjenci: m.in. MŚP i duże przedsiębiorstwa

   Forma wsparcia: dotacja, instrumenty zwrotne lub łączące finansowanie zwrotne z dotacjami, dotacje warunkowe (finansowanie o charakterze częściowo zwrotnym).

   Intensywność wsparcia: w założeniu do 85% kosztów kwalifikowanych - maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od typu i lokalizacji projektu. 

   Łączny budżet projektu będzie wynosił ok. 24 mld euro. Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w II kwartale 2023 r.

  • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

   Celem Programu jest m.in. wsparcie konkurencyjności i innowacyjności firm. Największy strumień finansowania dla przedsiębiorców będzie dostępny w ramach priorytetu 1. Przedsiębiorczość i innowacje, którego łączny budżet to 500 mln EUR (ok. 20% całkowitego budżetu Programu). Zakres zaplanowanych interwencji, umożliwi kontynuację wsparcia na rzecz środowiska sprzyjającego tworzeniu i rozwojowi innowacyjnych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na nowych technologiach.

   Warto zwrócić uwagę na takie obszary wsparcia dla przedsiębiorstw jak:

   • automatyzacja i robotyzacja w MŚP
   • transformacja modeli biznesowych w kierunku GOZ
   • wsparcie procesów wzorniczych w MŚP – wsparcie obejmujące audyt oraz stworzenie strategii wzorniczej, stanowiącej podstawę do wdrożenia innowacji
   • rozwój inteligentnych sieci energetycznych

   Finansowanie przyjmie formę dotacji bezzwrotnej w ramach działań wspierających rozwój startupów oraz w zakresie transformacji MŚP w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Dla projektów związanych ze zmianą modelu biznesowego w oparciu o innowacje wzornicze, a także automatyzację i robotyzację udzielane będą dotacje bezzwrotne na usługi rozwojowe i doradztwo.

   Beneficjenci: m.in. MŚP, duże przedsiębiorstwa - operatorzy dystrybucyjni sieci elektroenergetycznych.

   Forma wsparcia: dotacja, pożyczki, instrumenty finansowe.

   Intensywność wsparcia: uzależniona od ekonomicznej oceny projektu.

   Łączny budżet Programu to 2,65 mld EUR, który jest przeznaczony dla województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części obszaru województwa mazowieckiego tzw. mazowieckiego regionalnego.

  • Fundusz Transformacji Energetyki (FTE)

   Fundusz Transformacji Energetyki to fundusz przeznaczony na przedsięwzięcia związane z transformacją sektora energetycznego. Obecnie trwają prace nad ustawą ustanawiającą Fundusz.

   Do głównych celów i obszarów wsparcia zaliczają się: modernizacja, dywersyfikacja, zrównoważona transformacja sektora energetycznego w zakresie:

   • energetyki jądrowej
   • odnawialnych źródeł energii
   • sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
   • wytwarzania ciepła, rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczych oraz infrastruktury
   • jednostek termicznego przetwarzania odpadów, w tym na paliwo RDF
   • gazowych jednostek wytwórczych
   • magazynów energii elektrycznej i ciepła
   • innowacyjnych technologii
   • wytwarzania i wykorzystania wodoru
   • poprawy efektywności energetycznej
   • sprawiedliwej transformacji
   • wychwytu i składowania dwutlenku węgla

   Beneficjenci: MŚP i duże przedsiębiorstwa.

   Fundusz ten będzie dysponował ogromnym budżetem na inwestycje przedsiębiorców. Budżet FTE będzie składał się ze środków pochodzących ze sprzedaży 40% uprawnień z polskich aukcji praw do emisji CO2 oraz dochodów ze sprzedaży 50% uprawnień niewydanych przedsiębiorcom w poprzednim okresie rozliczeniowym europejskiego systemu handlu prawami do emisji CO2 (ETS). Zgodnie z szacunkami budżet będzie wynosił 112 mld zł do 2031 roku. 

    

  • Fundusz Modernizacyjny

   W ramach Funduszu Modernizacyjnego dostępne będą środki dla przedsiębiorców podejmujących inwestycje związane z szeroko rozumianą zieloną transformacją. W szczególności Fundusz będzie wspierał inwestycje z zakresu:

   • wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej z OZE
   • poprawy efektywności energetycznej (z wyjątkiem efektywności energetycznej wskutek wytwarzania energii przy wykorzystaniu stałych paliw kopalnych)
   • magazynowania energii i modernizacji sieci energetycznych, w tym rurociągów należących do systemów ciepłowniczych, sieci przesyłu energii elektrycznej oraz zwiększenia połączeń międzysystemowych między państwami członkowskimi
   • wspierania sprawiedliwych przemian w regionach uzależnionych od węgla, tak aby ułatwić pracownikom zmianę miejsca zatrudnienia oraz zdobywanie nowych i specjalistycznych umiejętności, wspierać edukację, inicjatywy zatrudnieniowe i start-upy
   • efektywności energetycznej w sektorach transportu, budownictwa, rolnictwa i odpadów

   Środki uzyskane z Funduszu Modernizacyjnego w Polsce będą przeznaczane na inwestycje mające na celu modernizację krajowego systemu energetycznego oraz poprawę efektywności energetycznej w ramach Programów Priorytetowych:

   1. Elektroenergetyka inteligentna infrastruktura energetyczna
   2. Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych
   3. Renowacja z gwarancją oszczędności EPC (Energy Performance Contract) Plus
   4. Moje Ciepło
   5. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne
   6. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu
   7. Kogeneracja  dla  Ciepłownictwa
   8. Kogeneracja  powiatowa
   9. Przemysł energochłonny - OZE
   10. Przemysł energochłonny - poprawa efektywności energetycznej

   W ramach Funduszu Modernizacyjnego duże przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie dla „zielonych” inwestycji takich jak np.:

   • wysokosprawna kogeneracja – finansowana w obecnie trwającym naborze
   • odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, dekarbonizacja i zmniejszenie zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji – w ramach planowanego naboru
  • Wsparcie dla podmiotów energochłonnych – środki krajowe

   Równolegle ze środków krajowych trwa nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego Wsparcie dla przemysłu energochłonnego.

   Na czym polega program:

   O wsparcie ubiegać się mogą inwestycje w zakresie:

   • Dekarbonizacji przemysłu energochłonnego poprzez realizację niskoemisyjnych technologii wytwarzania produktów. Do wsparcia kwalifikują się przedsięwzięcia mające na celu przekształcenie procesów technologicznych, a także jednostek wytwórczych w oparciu o niskoemisyjne źródła energii
   • Przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, z wyłączeniem przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
   • Przedsięwzięć polegających na zmniejszeniu zużycia zasobów surowców pierwotnych wykorzystywanych do produkcji, poprawiających gospodarowanie zasobami
   • Przedsięwzięć dotyczących budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej

   Beneficjenci wsparcia: Program przewiduje częściowo bezzwrotne wsparcie na inwestycje, dostępne dla przedsiębiorstw z wybranych sektorów oraz po spełnieniu warunku zużycia energii przez instalację energochłonną w wymiarze min. 250 GWh/rok (zarówno energii elektrycznej, jak i gazu, koksu itp.).

   Forma wsparcia: Formą wsparcia jest preferencyjna pożyczka z częściowym umorzeniem – umorzenie może wynosić do 40% wartości pożyczki. Pożyczka przyznawana może być w kwocie od 5 mln zł do 300 mln zł (w przypadku inwestycji w zakresie dekarbonizacji maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 mld zł). Pożyczka może być oprocentowana na warunkach WIBOR 3M, nie mniej niż 1,5 % w skali roku.

   Umorzenie uzależnione jest od osiągnięcia wskaźnika celu – redukcji emisji, uzyskania oszczędności energii, itp. i wynosi odpowiednio dla każdego działania:

   • Dekarbonizacja przemysłu - do 40%
   • Efektywność energetyczna - do 20%
   • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych - do 15%
   • OZE – do 30%

   Budżet programu to 4 mld zł. Wnioski można składać w trybie ciągłym, od 4 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2023 r. (lub do wyczerpania środków).

  • Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki (granty rządowe)

   Granty rządowe dla przedsiębiorców przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. Program wspiera projekty inwestycyjne ukierunkowane na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki.

   Wsparcie przyznawane jest z dwóch tytułów:

   • tworzenia nowych miejsc pracy (projekty usługowe, w tym Centra Usług Biznesowych oraz Centra Badawczo-Rozwojowe)
   • kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji (projekty przemysłowe, w tym o znaczeniu strategicznym oraz innowacyjne)

   Forma wsparcia: dotacja bezzwrotna udzielona na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem.

   Beneficjenci: MŚP, duże przedsiębiorstwa.

  Sprawdź czy się kwalifikujesz! 

  Skorzystaj z kalkulatora dotacji FENG

  Co nas wyróżnia

  Ponad

  1,2 mld PLN

  uzyskanych dotacji dla naszych klientów

  Newslettery EY

  Zapisz się na wybrane newslettery i bądź na bieżąco

  Subskrybuj

  Kontakt

  Wypełnij formularz kontaktowy, nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.