EY Green Deal Center of Excellence

Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu

Unia Europejska obrała kurs na konsolidację wszystkich fragmentarycznych polityk w zakresie środowiska, przemysłu, energii, klimatu i innych istotnych obszarów w jedne, zintegrowane ramy Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ).

Celem EZŁ jest wprowadzenie UE na drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej do połowy stulecia oraz oddzielenie wzrostu gospodarczego od ekstensywnego wykorzystywania nieodnawialnych zasobów naturalnych. Te propozycje polityczne stanowią największą reformę legislacyjną, jaką kiedykolwiek podjęła UE i będą dyktować program tworzenia polityki w UE przez najbliższe lata. Oczekuje się również, że pociągną one za sobą ogromne inwestycje i przekierowanie przepływów kapitałowych, szacowane na 1 bilion euro.

Czym jest Europejski Zielony Ład?

EZŁ stworzy podstawy dla nowej europejskiej strategii wzrostu, w której cele zrównoważonego rozwoju są napędzane przez polityki i regulacje. Ponadto oczekuje się, że posłuży on jako laboratorium innowacyjnej polityki w zakresie klimatu i środowiska, torując drogę dla podobnych inicjatyw podejmowanych w innych częściach świata. 

EZŁ opiera się na kilku kluczowych elementach. Są nimi:

 • Zwiększenie działań na rzecz klimatu
 • Czysta energia
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym
 • Zrównoważony przemysł
 • Zrównoważone budynki/renowacje
 • Zrównoważony transport
 • Transformacja rolnictwa
 • Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej
 • Eliminacja zanieczyszczeń
 • Zrównoważone finanse
 • Zrównoważony ład korporacyjny

Zestaw narzędzi Europejskiego Zielonego Ładu

obejmuje wiele różnych instrumentów i podejść:

 • narzędzia administracyjne (ograniczenia dotyczące stosowania substancji niebezpiecznych, wymogi dotyczące etykietowania, a także cele w zakresie redukcji emisji lub recyklingu)
 • środki zarządzania (nowe obowiązki dla zarządów, wymogi dotyczące należytej staranności oraz rozszerzona odpowiedzialność producenta)
 • interwencje ekonomiczne (dotacje, podatki od materiałów/emisji, system pułapów emisji dwutlenku węgla i handlu ich przydziałami lub taryfy węglowe, systemy refundacji, zbywalne kredyty recyklingowe i kompensacje emisji na wyższym szczeblu łańcucha dostaw)
 • zachęty finansowe i rynkowe (zielone zamówienia, premie cenowe za zielone inwestycje, kontrakty różnicowe na emisję dwutlenku węgla)

Implikacje dla biznesu

Europejski Zielony Ład nie pozostanie bez wpływu na żaden sektor gospodarki, stając się siłą napędową dla nowych modeli biznesowych, a także dyktując nowe obowiązki w zakresie przestrzegania przepisów. Dzięki eksterytorialnemu zasięgowi środków takich jak CBAM lub rozszerzeniu EU ETS na międzynarodowy sektor morski, skutki EZŁ będą miały charakter globalny.

W Unii Europejskiej i poza nią Europejski Zielony Ład skłoni przedsiębiorstwa do zmniejszenia śladu węglowego, stworzenia modeli biznesowych uwzględniających ramy gospodarki o obiegu zamkniętym oraz do inwestowania i wprowadzania innowacji w zakresie energii odnawialnej i innych czystych technologii. Ponadto EZŁ zobowiąże przedsiębiorstwa do uwzględniania zarówno skutków środowiskowych, jak i społecznych w ich całych łańcuchach dostaw.

Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu EY

Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu jest globalnym liderem w zakresie kompleksowego doradztwa regulacyjnego Europejskiego Zielonego Ładu.

Ze względu na to, że Europejski Zielony Ład nie jest koncepcją monolityczną, tradycyjne linie pomiędzy energetyką, finansami, ładem korporacyjnym i środowiskiem zacierają się, a to wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Nasze Centrum Kompetencyjne jest centralnym punktem kontaktowym wokół działań EZŁ i oferuje pełen pakiet rozwiązań, które pomogą klientom w poruszaniu się po zawiłościach regulacyjnych.

Warsztaty na zamówienie na temat Europejskiego Zielonego Ładu

Oferujemy dedykowane sesje podczas których omawiamy, co Europejski Zielony Ład oznacza dla organizacji.

Diagnostyka Europejskiego Zielonego Ładu

Pomagamy określić główne wektory wpływu EZŁ, podkreślając ryzyka i szanse, a także oceniając gotowość do nadchodzących zmian w politykach organizacji.

Monitoring legislacyjny Europejskiego Zielonego Ładu

Ze względu na to, że EZŁ będzie się rozwijać, wspieramy klientów w śledzeniu zmian w przepisach. Oferujemy również regularne sesje statusowe / aktualizacyjne w celu omówienia ostatnich zmian i ich wpływu na organizację. 

Predykcyjne modelowanie regulacyjne

Pomagamy organizacjom zrozumieć wpływ polityki EZŁ w kategoriach ilościowych i jakościowych oraz ocenić implikacje tej polityki dla modeli biznesowych, planowanych inwestycji i strategii korporacyjnych.

Rzecznictwo

Rzecznictwo jest często procesem o szybkim tempie, który pozostawia niewiele czasu na reakcję na propozycje polityczne. Wymaga zasobów do śledzenia rozwoju sytuacji i poruszania się po zawiłościach politycznych i legislacyjnych. Wsparcie zaplecza jest potrzebne do szybkiego analizowania i wielokrotnego obliczania wpływu różnych opcji projektowanych polityk, w miarę ich pojawiania się. Możemy wspierać organizacje w formułowaniu i uzasadnianiu ich stanowisk w procesach konsultacji legislacyjnych.

Specjalista/Dyrektor ds. Zielonego Ładu UE

Jako rozwiązanie tymczasowe lub stałe, możemy służyć jako zewnętrzny specjalista/dyrektor ds. Europejskiego Zielonego Ładu dla organizacji, które nie ustanowiły takiej funkcji, ale chciałyby skorzystać z dostępu do najwyższej klasy ekspertyzy.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.