Prawo zrównoważonego rozwoju

Rozumiemy zasady prowadzenia biznesu w dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym zrównoważony rozwój i ESG są nie tylko kwestią dobrych praktyk, ale – przede wszystkim –przedmiotem wiążących przepisów.

Powiązane tematy Doradztwo prawne

Rosnące wymagania

Kilka dekad temu uważano, że rozwój i ochrona środowiska nie mogą iść ze sobą w parze, a działalność gospodarcza musi nieuchronnie prowadzić do eksploatacji zasobów naturalnych. Dziś mamy do czynienia z radykalną zmianą postrzegania kwestii zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego czy ESG. Wzrost i rozwój biznesowy muszą następować przy jednoczesnym działaniu na rzecz społeczeństwa i ochronie zasobów naturalnych. Kwestie środowiskowe, społeczne czy dotyczące ładu korporacyjnego stały się częścią strategii przedsiębiorstw, wyznacznikiem możliwości rozwoju czy pozyskiwania finansów.

Firmy, które ignorują odpowiedzialność społeczną, środowiskową czy korporacyjną mogą się narazić na kary nakładane przez organy regulacyjne, odrzucenie przez konsumentów poszukujących marek spełniających standardy zrównoważonego rozwoju i trudności w uzyskaniu finansowania swojej działalności.

Chcesz sprawdzić czy działalność Twojej firmy jest zgodna z normami prawa zrównoważonego rozwoju?

Umów się na bezpłatną rozmowę z ekspertem

Formularz kontaktowy

Prawo zrównoważonego rozwoju - obszary wsparcia

W kancelarii EY Law wierzymy, że polityki i regulacje dotyczące zrównoważonego rozwoju powinny być punktem wyjściowym dla wszelkich dyskusji na temat roli zrównoważonego rozwoju w strategii biznesowej, gdyż każda strategia musi mieścić się w obowiązujących normach prawnych. 

Jako minimum, strategia zrównoważonego rozwoju powinna być zaprojektowana w taki sposób, by osiągnąć zgodność z istniejącymi i przyszłymi zobowiązaniami prawnymi, a po ich spełnieniu przedsiębiorstwo lub organizacja może zdecydować, czy chce pójść o krok dalej w kwestii zwiększenia ambicji lub przyspieszenia realizacji celów wyznaczonych przez prawo. W takiej sytuacji pomagamy zidentyfikować dobrowolne standardy lub dobre praktyki wspierające cele zrównoważonego rozwoju dostosowane do profilu biznesowego danego klienta.

Czym jest zrównoważony rozwój i ESG (Environmental, Social and Governance)? 

Zrównoważonym można określić taki rozwój, w którym przedsiębiorstwa i inne organizacje przyjmują odpowiedzialność za wpływ na otoczenie w wymiarze środowiskowym, społecznym i korporacyjnym. ESG to natomiast sposób w jaki te podmioty zarządzają tymi kwestiami oraz jak włączają je do wszystkich swoich działań biznesowych. Europejski Zielony Ład jest sztandarowym przykładem kompleksowej strategii wzrostu gospodarczego opartego o zasady zrównoważonego rozwoju i ESG.

Prawo ESG - Zrównoważony rozwój

W systemie prawa polskiego zasada zrównoważonego rozwoju została uregulowana w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Przepis ten stanowi iż: „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.

Nasze profesjonalne doradztwo prawne pozwala przedsiębiorcom, organizacjom pożytku publicznego, a także podmiotom administracji państwowej i samorządowej uzyskać potrzebne wsparcie w zakresie dostosowania się do obowiązujących lub przyszłych polityk i regulacji dotyczących zrównoważonego rozwoju i ESG. Co więcej, dzięki naszemu doradztwu Klienci będą mogli również ocenić korzyści dla swojego biznesu w zakresie budowania długoterminowych celów oraz wartości w oparciu o dobrowolne standardy i dobre praktyki zielonej transformacji. Będą mogli ponadto zarządzać ryzykiem związanym z funkcjonowaniem w obecnym krajobrazie biznesowo-regulacyjnym gdzie nie uwzględnianie zasad zrównoważonego rozwoju może być szkodliwe wizerunkowo, jak również kosztowne.

 • Warsztaty dotyczące zrównoważonego rozwoju i ESG

  Prowadzimy indywidualne warsztaty dotyczące znaczenia założeń zrównoważonego rozwoju oraz ESG w kontekście biznesu prowadzonego przez naszych Klientów. Stanowi to często punkt wyjścia do due diligence w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 • Due diligence w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG

  Prowadzimy przegląd wewnętrznej dokumentacji prawnej ESG dotyczącej polityk i regulacji przedsiębiorstwa w zakresie:

  •  praw człowieka, 
  • niedyskryminacji, 
  • zrównoważenia środowiskowego, 
  • etyki biznesowej, 
  • zrównoważonego zarządzania zasobami, 
  • zrównoważonego ładu korporacyjnego, 
  • identyfikowalności łańcucha dostaw pozostających poza zakresem standardowego, prawnego DD. 

  Porównujemy wyniki z regulacjami w dziedzinie zrównoważonego rozwoju w celu oceny dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów oraz standardów i zidentyfikowania obszarów do udoskonalenia. Stanowi to często wstęp do przygotowania Strategii lub polityki ESG przedsiębiorstwa.

   

 • Przygotowanie strategii lub/i polityki ESG

  Kryteria ESG możemy traktować jako zestaw standardów umożliwiających ocenę poziomu zrównoważenia działalności biznesowej danej organizacji, dlatego mogą być wykorzystane do stworzenia planu transformacji biznesowej oraz przygotowania dokumentu opisującego założenia przedsiębiorstwa w zakresie środowiskowym, społecznym i korporacyjnym czyli polityki ESG.

   

 • Doradztwo w zakresie Zrównoważonego Rozwoju

  Oferujemy usługę weryfikacji dostosowania spółki do obecnie obowiązujących przepisów lub standardów regulujących wybrane zagadnienia, w tym m.in.:

  • obecne i przyszłe standardy raportowania ESG odpowiednie dla sektora i zakresu działalności klienta, 
  • norm dotyczących zrównoważonego finansowania, zrównoważonych łańcuchów dostaw, ładu korporacyjnego czy przygotowania dojścia do neutralności klimatycznej firmy, etc. 

  Taka weryfikacja pozwala wyznaczyć obszary wymagające działań po stronie spółki. 

   

 • Strategia wejścia na rynek dobrowolnych kredytów węglowych

  Dla klientów zainteresowanych budową własnego portfolio dobrowolnych kredytów węglowych opracowujemy strategię wejścia na rynek. Strategia ta obejmuje:

  •  analizę prawną i regulacyjną dostępnych opcji uzyskania dobrowolnych kredytów węglowych oraz 
  • ocenę szans i ryzyka związanych z każdą z opcji.

   

 • Finansowanie projektów redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez dobrowolne kredyty węglowe

  Pomagamy klientom w budowaniu strategii finansowania ich projektów offsetowych poprzez dobrowolne kredyty węglowe. Analizujemy strukturę prawną projektu i dopasowujemy ją do procesu certyfikacji projektu i wymagań, aby uzyskać kredyty węglowe dla projektu.

   

 • Monitoring Legislacyjny

  Przy szybkim tempie rozwoju legislacji wspieramy klientów w śledzeniu zmian legislacyjnych. Oferujemy regularne sesje dotyczące rozwoju i zmian legislacyjnych, na których omawiamy ich wpływ na funkcjonowanie biznesu klienta. Prowadzimy również monitoring trendów regulacyjnych w zakresie dotyczącym kluczowych aspektów dla danej branży, biznesu czy zagadnienia legislacyjnego.

   

 • Badanie otoczenia regulacyjnego planowanych inwestycji

  W przypadku planowania inwestycji związanych z obniżeniem emisyjności, kancelaria EY Law może opracować analizę przepisów wpływających na proces inwestycyjny, w szczególności regulacje dedykowane konkretnym inwestycjom, np. w OZE lub PPA. 

  Badamy również trendy inwestycyjne w danej branży wyznaczane przez UE, Polskę i międzynarodowe instytucje finansowe w celu określenia przyszłościowych kierunków rozwoju biznesu. 

  Przeprowadzamy analizy porównawcze planów inwestycyjnych podmiotów o podobnym profilu działalności w Polsce i za granicą. 

  Na podstawie potrzeb inwestycyjnych dokonujemy przeglądu dostępnych źródeł finansowania planowanych inwestycji, tak na poziomie europejskim jak i krajowym. Przegląd obejmuje wskazanie kryteriów oceny, horyzont czasowy, poziom wsparcia, a także opis procesu ubiegania się o wsparcie.

   

 • Kompleksowe wsparcie spółki podczas procesów konsultacji aktów prawnych

  Wspieramy firmy w przedstawianiu i promowaniu ich stanowiska w ramach procesów konsultacji aktów prawnych i na forach dedykowanych sektorowi. Pomagamy także określić i uszeregować kluczowych interesariuszy spółki, oraz wypracować strategię komunikacji z każdą z grup. 

  Wspieramy przedsiębiorstwo w określeniu obszarów, gdzie działalność wymaga pozyskania partnerów do współpracy, prowadzimy przegląd potencjalnych partnerów i opracowujemy proces kształtowania współpracy z wybranymi podmiotami.

  Wspieramy firmy w budowaniu relacji i strategicznej komunikacji z władzami publicznymi, ustawodawcami, organizacjami pozarządowymi lub branżowymi działającymi na rzecz transformacji klimatycznej.

 • Wsparcie firm w przygotowaniu strategii dekarbonizacji i redukcji emisji metanu

  Przygotowanie strategii obejmuje analizę najlepszych praktyk w zakresie standardów raportowania emisji oraz oszacowanie wpływu polityki ograniczania emisji dwutlenku węgla lub metanu na przedsiębiorstwo oraz przedstawienie zaleceń dotyczących działań w tym zakresie. 

  Opcjonalnie pomożemy w stworzeniu Grupy Roboczej zajmującej się redukcją emisji i zalecimy w jaki sposób najlepiej zintegrować ją z istniejącymi strukturami firmy. 

   

 • Zapewnienie Zintegrowanego Specjalisty ds. Zrównoważonego rozwoju i ESG

  Zintegrowany Specjalista ds. Zrównoważonego Rozwoju i ESG to usługa, która łączy w sobie korzyści zatrudnienia dyrektora ds. zrównoważonego rozwoju – osoby stającej się częścią organizacji klienta – oraz wartość jaką niesie współpraca z EY, czyli dostępu do szeregu specjalistów poszczególnych dziedzin zrównoważonego rozwoju.

  Połączenie długotrwałej znajomości klienta i zaplecza różnorodnych kompetencji globalnego lidera Sustainability pozwoli w innowacyjnej formule zrealizować cele zrównoważonego rozwoju w sposób wykraczający ponad rynkowy standard.

   

Co nas wyróżnia

Indywidualne podejście i zorientowanie na klienta

Analizujemy indywidualną ekspozycję, ryzyko i możliwości każdej firmy. Oferujemy strategiczne doradztwo prawne i regulacyjne tak, aby pomóc klientom w poruszaniu się po stale zmieniających się politykach i przepisach. 

Znajomość regulacji i trendów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

Nasze holistyczne podejście i znajomość szerszego kontekstu pozwala na zaprojektowanie wewnętrznych procedur zgodności w oparciu nie tylko o zidentyfikowane zobowiązania regulacyjne w celu ograniczenia ryzyka prawnego dla organizacji, ale także pozwalające na zbudowanie długoterminowej wartości na podstawie dobrych praktyk i trendów.

Wsparcie w transformacji biznesowej opartej na założeniach zrównoważonego rozwoju i ESG

Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie zidentyfikowania wymogów regulacyjnych i standardów zrównoważonego rozwoju wspierając ich podczas wdrażania nowych rozwiązań.

Dostosowanie strategii do konkretnej branży i sytuacji klienta

Widzimy, że w poszczególnych sektorach istnieją zróżnicowane obszary, na których skupia się zrównoważony rozwój. Mamy doświadczenie we wdrażaniu strategii ESG u klientów przemysłowych, firm naftowo-gazowych, spożywczych, rolniczych, telekomunikacyjnych, technologicznych czy nawet z branży kosmetycznej.  

Usługa oddelegowania specjalisty EY 

Oferujemy wsparcie dedykowanego specjalisty z ramienia EY do spraw zrównoważonego rozwoju i ESG,  który na etapie wdrażania nowych procedur lub docelowo może pełnić obowiązki dyrektora do spraw zrównoważonego rozwoju. 

Lider usług doradczych w zakresie zrównoważonego rozwoju według Verdantix

Jesteśmy jedną z 15 firm świadczących usługi w zakresie zrównoważonego rozwoju, które zostały ocenione i umieszczone w kwadrancie Verdantix i zajął #1 miejsce pod względem dynamiki i możliwości. Zajmujemy najwyższą pozycję w zakresie strategii ESG i programów zrównoważonego rozwoju oraz zarządzania wydajnością, znajduje się również w pierwszej trójce jeśli chodzi o strategię i zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi.

Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu EY

Ze względu na to, że Europejski Zielony Ład nie jest koncepcją monolityczną, tradycyjne linie pomiędzy energetyką, finansami, ładem korporacyjnym i środowiskiem zacierają się, a to wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Nasze Centrum Kompetencyjne jest centralnym punktem kontaktowym wokół działań EZŁ i oferuje pełen pakiet rozwiązań, które pomogą klientom w poruszaniu się po zawiłościach regulacyjnych.

Dowiedz się więcej

Okiem eksperta EY Law: 

Europejski plan RePowerUE

Przeczytaj artykuł

Naszą siłą jest wieloletnie doświadczenie na globalnym rynku

Łączymy wieloletnie doświadczenie radców prawnych i adwokatów ze znajomością biznesowych zasad działania naszych usługobiorców, dzięki czemu zwiększamy wydajność ich działań, obniżając przy tym koszty prowadzonej przez nich działalności.

Nasza oferta doradztwa prawnego dotycząca kwestii związanych z transformacją na rzecz zrównoważonego rozwoju dotyczy trzech obszarów: prawa zrównoważonego rozwoju i ESG, prawa energetycznego, prawa ochrony środowiska. Ponadto posiadamy wyspecjalizowane Centrum Kompetencyjne Europejskiego Zielonego Ładu,  które zajmuje się doradztwem związanym z regulacjami i politykami tej największej inicjatywy legislacyjnej w Unii Europejskiej dotyczącej zrównoważonego rozwoju i ESG.

Zespół Doradztwa Regulacyjnego EY łączy znajomość prawa, ekonomii oraz aspektów technicznych i środowiskowych, co pozwala kreować najlepsze rozwiązania w zakresie przemysłu, energetyki, ochrony środowiska, handlu międzynarodowego i zrównoważonego rozwoju.

Nasze działania koncentrują się zarówno na tematyce krajowej, jak i unijnej i mają wpływ na otoczenie biznesowe największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców. 

Sprawiamy, aby biznes działał na rzecz zrównoważonego rozwoju i aby zrównoważony rozwój działał na rzecz biznesu.