An ninh Thông tin mạng, chiến lược, rủi ro, tuân thủ và hỗ trợ phụchồi

Các nhóm an ninh Thông tin mạng, chiến lược, rủi ro, tuân thủ và hỗ trợ phục hồi của EY có thể cung cấp cho các tổ chức một bức tranh tổng thể về hiện trạng an ninh Thông tin mạng và khả năng ứng phó, một tầm nhìn rõ ràng về cách thức, lĩnh vực và lý do tại sao các tổ chức nên đầu tư vào quản trị rủi ro an ninh Thông tin mạng.

Chủ đề liên quan Tư vấn An ninh Thông tin mạng

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các nhóm an ninh Thông tin mạng, chiến lược, rủi ro, tuân thủ và hỗ trợ khả năng phục hồi của EY giúp các tổ chức đánh giá tính hiệu quả và hiệu suất của các chương trình an ninh Thông tin mạng và các chương trình phục hồi hệ thống thông tin trong bối cảnh thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh và chiến lược hoạt động của doanh nghiệp. Các dịch vụ này được áp dụng nhất quán trong tất cả các lĩnh vực (Công nghệ thông tin, Internet vạn vật, Công nghệ vận hành, Điện toán đám mây, v.v.), cung cấp một phép đo đầy đủ về mức độ rủi ro và nắm bắt những rủi ro hiện tại của các tổ chức, và trình bày cách thức những rủi ro này sẽ được quản lý như thế nào. Mỗi dịch vụ có thể kết hợp với nhau để tạo thành một chương trình lớn hơn hoặc tạo thành các dự án chuyển đổi. Các nhóm an ninh Thông tin mạngcủa EY có thể giúp các tổ chức:

  • Cung cấp một bức tranh tổng thể về hiện trạng an ninh Thông tin mạng và khả năng ứng phó, giúp các tổ chức hiểu cách thức, lĩnh vực và lý do tại sao họ nên đầu tư vào quản lý rủi ro an ninh Thông tin mạng
  • Giúp hoạch định và thực thi chiến lược an ninh Thông tin mạng một cách tổng thể, cho phép đưa ra những quyết định chặt chẽ, có cơ sở và đánh giá được những ảnh hưởng về mặt tài chính của các rủi ro an ninh Thông tin mạng
  • Giúp khách hàng của EY đạt được và duy trì các yêu cầu về tuân thủ quy định thông qua việc thiết kế và thực thi tốt các chức năng an ninh Thông tin mạng
  • Giúp xây dựng văn hóa nhận thức cao hơn về rủi ro thông qua việc giáo dục và nâng cao nhận thức để giảm tác động từ các hành vi do thiếu hiểu biết
  • Vận hành một chương trình có khả năng hỗ trợ hồi phục khi đối mặt với các mối đe dọa an ninh Thông tin mạng đang ngày càng phát triển và khi thực thi các chiến lược số hóa của doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.