Trong thế giới của rất nhiều điều đang biến đổi, chuyển đổi là chìa khóa để duy trì, phát triển và tăng trưởng. Các sáng kiến chuyển đổi đang biến các chiến lược thành một kế hoạch hành động cân bằng mà ở đó hiệu suất được nâng cao nhờ vào các hoạt động quản trị rủi ro.

Phan Đằng Chương

Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Chuyên gia tư vấn cao cấp cho các tập đoàn trong nước và quốc tế. Chuyên gia Chuyển đổi doanh nghiệp, Tái cấu trúc, Chiến lược và Quản trị hiệu suất trên cơ sở quản trị rủi ro.

Ông Chương là Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam). Ông gia nhập EY Việt Nam sau nhiều năm làm việc tại Ernst & Young Pháp, văn phòng Paris.

Ông có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nhà nước, các tập đoàn lớn trong nước và các công ty đại chúng trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau như bất động sản xây dựng, sản xuất ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), ngành dược phẩm, truyền thông, giải trí và viễn thông. 

Ông Chương có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm thực hành kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập, như Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), Nguyên tắc chung được chấp nhận và thực hành (GAPP) của Pháp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro thông qua kinh nghiệm làm việc ở cả châu Âu và châu Á. Ông thực hiện tư vấn với sự hiểu biết chuyên sâu về các vấn đề thực tế trong quản trị doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam và các dự án tái cấu trúc công ty tư nhân. 

Ông Chương có bằng tiến sĩ kinh tế Pháp, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, của Học viện Montpellier. Ông là thành viên kỳ cựu của Hội Kế toán viên Công chứng Úc (FCPA Australia).

Ông Chương đang xây dựng một thế giới làm việc  tốt đẹp hơn như thế nào

Ông Chương thúc đẩy sự chuyển đổi ở quy mô lớn, tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và chương trình tăng trưởng khởi nghiệp tư nhân. Trên cương vị là chuyên gia tư vấn cho các cơ quan và tổ chức chính phủ, ông đóng góp tích cực  để xây dựng mảng Dịch vụ Quản trị rủi ro và Quản trị doanh nghiệp trên thị trường.

Liên hệ với ông Chương