Chiến lược giao dịch

EY-Parthenon hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình thực hiện các thương vụ đầu tư, các thương vụ mua bán sáp nhập. Chúng tôi song hành với doanh nghiệp để đánh giá, xác định các ưu tiên đầu tư và mục tiêu tối đa hóa giá trị.Khi giao dịch được thực hiện, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch chiến lược sau khi kết thúc thương vụ thông qua việc triển khai và thực hiện quy trình tích hợp sau sáp nhập.

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

 • Vai trò của M&A trong chiến lược của khách hàng và cấu trúc phù hợp là gì?
 • Doanh nghiệp đã lập kế hoạch hậu sáp nhập và chuẩn bị ứng phó với những thách thức sau khi thương vụ hoàn thành chưa?
 • Doanh nghiệp đã thực hiện các thẩm định cần thiết để đưa ra quyết định giao dịch đúng đắn nhất chưa?
 • Chiến lược M&A

  Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược M&A phù hợp với chiến lược kinh doanh và mục tiêu kinh doanh tổng thể. Chúng tôi hỗ trợ xác định cấu trúc M&A phù hợp. Chúng tôi cũng xác định và đánh giá mục tiêu dựa trên các mục tiêu chiến lược của khách hàng.

  Tìm hiểu thêm

 • Thẩm định thương mại (bên mua)

  Sử dụng phân tích định hướng dữ liệu, bao gồm phương pháp nghiên cứu dữ liệu sơ cấp, thứ cấp và phương pháp phân tích kinh tế lượng, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp trong quy trình thẩm định bao gồm đánh giá mức độ hấp dẫn của ngành mục tiêu, vị thế cạnh tranh, và các cơ hội tăng trưởng.

 • Chiến lược thoái vốn (bên bán)

  Chúng tôi đưa ra đánh giá cho khách hàng trong giai đoạn thoái vốn, xác định tình trạng của danh mục đầu tư của doanh nghiệp và các cơ hội tăng trưởng trong tương lai

 • Lập kế hoạch hậu sáp nhập doanh nghiệp

  Chúng tôi hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch hậu sáp nhập cho các doanh nghiệp trong danh mục đầu tư, bao gồm thiết lập ưu tiên chiến lược để tạo ra giá trị, thực hiện các mục tiêu và triển khai quy trình.

 • Hợp nhất doanh nghiệp sau sáp nhập

  Chúng tôi hỗ trợ khách hàng xuyên suốt quá trình hợp nhất và sắp xếp lại doanh nghiệp sau khi sáp nhập để hiện thực hóa các tiềm năng và hiệu quả.

Giới thiệu về EY-Parthenon

Hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chiến lược chuyển đổi nhằm tạo dựng các giá trị lâu dài.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.