Chiến lược tăng trưởng

Duy trì tốc độ tăng trưởng và mức lợi nhuận bền vững là một mục tiêu quan trọng nhưng rất thách thức để thực hiện. Chiến lược tăng trưởng chính là nền tảng cốt lõi mà EY-Parthenon hỗ trợ khách hàng thực hiện mục tiêu trên.

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Tại EY-Parthenon, chúng tôi phản biện các giả thuyết về hiện trạng để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển, tối ưu hóa danh mục đầu tư và nâng cao lợi nhuận.

Chúng tôi hỗ trợ xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp và bộ phận kinh doanh, cải thiện chiến lược quản lý danh mục đầu tư, xác định và đánh giá các cơ hội tăng trưởng thị trường mới cũng như đánh giá mô hình kinh doanh. Thông qua khung chẩn đoán “Mô hình Tiềm năng Toàn diện”, chúng tôi hỗ trợ khách hàng thiết lập mục tiêu, ưu tiên đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

 • Khách hàng đã tối ưu hóa phát triển các hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa?
 • Khách hàng nên đánh giá, ưu tiên và theo đuổi những vấn đề bổ sung nào để tối ưu hóa mục tiêu tăng trưởng?
 • Trong thời điểm gián đoạn này, khách hàng nên xem xét sự tăng trưởng mang tính chuyển đổi nào, cả về mặt tự thân và mặt ngoại sinh?
 • Chiến lược từng đơn vị kinh doanh và doanh nghiệp

  Chúng tôi hỗ trợ xử lý và chuyển đổi dữ liệu, bao gồm thực hiện phân tích cạnh tranh, dự báo kinh tế, quy mô thị trường và hành vi khách hàng, để xây dựng các chiến lược có khả năng thực thi và có thể thành công. Chúng tôi đánh giá quy mô từng cơ hội và khả năng mà doanh nghiệp có thể nắm bắt sự tăng trưởng.

 • Chiến lược danh mục đầu tư

  Chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ hơn vai trò và, tiềm năng – cả về khía cạnh tăng trưởng và, doanh thu - của các bộ phận kinh doanh khác nhau và khuyến nghị khách hàng đưa ra các quyết định kinh doanh, quyết định phân bổ nguồn lực, từ đó xác định các cơ hội mua hoặc bán các danh mục phù hợp.

 • Cơ hội tăng trưởng ở thị trường mới

  Chúng tôi hỗ trợ khách hàng khám phá cơ hội kinh doanh ở những thị trường mới: mở rộng kinh doanh ở những khu vực địa lý mới, phát triển kênh phân phối mới, phân khúc khách hàng mục tiêu mới hoặc thiết lập danh mục sản phẩm mới. Chúng tôi xác định những khoảng thiếu hụt doanh nghiệp cần cải thiện nhằm tăng khả năng nắm bắt đầy đủ cơ hội thị trường và đánh giá các cách tiếp cận hiệu quả nhất để cải thiện khoảng thiếu hụt đó.

 • Đánh giá mô hình kinh doanh chiến lược

  Trong bối cảnh thế giới đang trải qua nhiều biến động và gián đoạn, chúng tôi đánh giá mô hình kinh doanh của khách hàng nhằm xác định mô hình tối ưu đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường.

 • Mô hình Tiềm năng Toàn diện

  Chúng tôi sử dụng khung chẩn đoán toàn diện và độc quyền “Mô hình Tiềm năng Toàn diện” (FPP) để hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp thiết lập mục tiêu hiệu suất, ưu tiên đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Giới thiệu về EY-Parthenon

Hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp thiết kế và triển khai các chiến lược chuyển đổi nhằm tạo dựng các giá trị lâu dài.

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.