Quảntrị rủi ro dịch vụ tài chính

Trong Dịch vụ tư vấn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị rủi ro và tư vấn thủ tục pháp lý tích hợp cho ngân hàng và thị trường vốn, bảo hiểm, quản lý tài sản và tích sản, và các lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân.

EY-Parthenon có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Các tổ chức tài chính đang hoạt động trong một môi trường pháp lý và rủi ro thay đổi về cơ bản, và đang phả cố gắng điều hướng trong bối cảnh cạnh tranh mới với các mô hình kinh doanh đang phát triển. Là nhà cung cấp hàng đầu dịch vụ quản trị rủi ro và tư vấn thủ tục pháp lý tích hợp, chúng tôi có thể giúp khách hàng giải quyết nhiều thách thức về quản trị rủi ro.

Sự hiểu biết của chúng tôi về các vấn đề xung quanh rủi ro – cả rủi ro khách hàng có thể nhìn thấy hoặc không thể nhìn thấy - truyền cảm hứng cho chúng tôi để đặt những câu hỏi tốt hơn. Bằng cách hợp tác trên quy mô toàn cầu với khách hàng, chúng tôi tạo ra các câu trả lời sáng tạo có thể giúp khách hàng xem quản trị rủi ro như một phương tiện để thúc đẩy hiệu suất.

Các nguồn lực tư vấn Quản trị Rủi ro Dịch vụ Tài chính của EY mang đến sự kết hợp của các kỹ năng định tính, định lượng, pháp lý và công nghệ. Các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ giúp các tổ chức tài chính thúc đẩy hiệu suất, hiệu quả và cân bằng bảo hiểm rủi ro trong các hoạt động quản trị, rủi ro và thỏa thuận của họ.

Các chuyên gia trong ngành, nhiều người trong số họ là các nhà quản lý và nhà phân tích định lượng trước đây, có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đo lường rủi ro và quản trị rủi ro tích hợp chuyên nghiệp trong môi trường pháp lý địa phương và toàn cầu, đồng thời xem xét các tác động của chuyển đổi công nghệ số trong các lĩnh vực rủi ro và quy định pháp lý.

EY có thể giúp bạn trong các vấn đề:

Rủi ro doanh nghiệp

Đội Dịch vụ Tư vấn Rủi ro Doanh nghiệp giúp tạo ra, nâng cao, triển khai và đánh giá các khung tích hợp để xác định, đo lường, giảm thiểu và theo dõi rủi ro từ tất cả các nguồn.

Rủi ro thanh khoản

Đội Rủi ro Ngân quỹ và Thanh khoản cung cấp các khuyến nghị chiến lược để xác định, đo lường và quản trị rủi ro thanh khoản, giúp các tổ chức tuân thủ các kỳ vọng pháp lý và nâng cao vị thế của họ trong bối cảnh cạnh tranh đang phát triển.

Rủi ro tín dụng

Đội Rủi ro Tín dụng cung cấp các dịch vụ hàng đầu tập trung vào hỗ trợ xác định, đo lường, quản trị và báo cáo rủi ro tín dụng.

Rủi ro hoạt động

Đội Dịch vụ Tư vấn Rủi ro Hoạt động hỗ trợ việc tạo ra, nâng cao, thực hiện và đánh giá các khung rủi ro hoạt động.

Rủi ro tuân thủ

Đội Tuân thủ Quy định hỗ trợ thiết kế các chương trình tuân thủ hiệu quả, linh hoạt và mạnh mẽ để giải quyết các yêu cầu kinh doanh, quy định, chấp nhận rủi ro, công nghệ và mô hình hoạt động độc đáo.

Ngoài ra, các chuyên gia Tuân thủ Tội phạm Tài chính của chúng tôi thiết kế, thực hiện và vận hành các chức năng chế tài Chống rửa tiền (AML), Hiểu về Khách hàng của Bạn (KYC) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Chúng tôi mang đến sự đổi mới hàng đầu thị trường kết hợp với kinh nghiệm kỹ thuật sâu rộng để giúp thúc đẩy hiệu quả mà không làm giảm chất lượng hoặc thực tiễn quản trị rủi ro tốt.

Quản lý vốn

Đội Quản lý Vốn cung cấp các dịch vụ để giúp bạn dự đoán và thích ứng với các thay đổi về quy định và đánh giá tác động của chúng đối với các mô hình kinh doanh và nhu cầu vốn của bạn.

Rủi ro thị trường

Đội Rủi ro Thị trường Vốn & Sản phẩm Thương mại tập trung vào các lĩnh vực như xác định, đo lường, giảm thiểu, theo dõi rủi ro tài chính và báo cáo mức độ phơi nhiễm rủi ro về lãi suất, hàng hóa, vốn chủ sở hữu và chuyển động ngoại hối.

Tài chính theo nhu cầu

Đội Dịch vụ Tư vấn Tài chính theo nhu cầu tham gia vào thị trường tài chính theo nhu cầu trong nước và toàn cầu và hỗ trợ thực hiện các thương vụ tài chính theo nhu cầu từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Dịch vụ định lượng

Đội Dịch vụ Tư vấn Định lượng áp dụng các kỹ thuật định lượng để giúp các tổ chức phát triển và xác nhận các phương pháp đo lường và định giá rủi ro.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.