Prowadzenie postępowań wyjaśniających (audyt śledczy)

Pomagamy przedsiębiorcom w podejmowaniu szybkich i precyzyjnych działań w odpowiedzi na podejrzenia wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości. W sytuacjach kryzysowych, wspieramy naszych klientów w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, w oparciu o sprawdzone techniki dochodzeniowe, biały wywiad i narzędzia z zakresu śledczej analizy danych (FDA) oraz informatyki śledczej (eDiscovery). 

Nadużycia gospodarcze są kosztowne

Roczne straty spowodowane nadużyciami wynoszą średnio 5% przychodów firm (ACFE Report to the Nations 2022). Decyzja o zwolnieniu pracownika, otrzymanie zgłoszenia od sygnalisty, rozwiązanie umowy z kontrahentem, skierowanie sprawy do sądu z roszczeniem o odszkodowanie lub zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa wymagają starannego sprawdzenia i wiarygodnego udokumentowania.

Wsparcie zewnętrznych ekspertów w prowadzeniu postępowań wyjaśniających (audytów śledczych) jest wyrazem dochowania należytej staranności przez spółki w dążeniu do przeprowadzenia bezstronnych i rzetelnych działań następczych i naprawczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości.

Potrzebujesz wsparcia w przypadku wystąpienia nadużyć lub nieprawidłowości?

Umów się na rozmowę z ekspertem, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Formularz kontaktowy

Obszary wsparcia - audyt śledczy

 1. Prowadzenie postępowań wyjaśniających po otrzymaniu zgłoszeń od sygnalistów;
 2. Prowadzanie audytów dochodzeniowych dotyczących podejrzewanych nadużyć;
 3. Weryfikację powiązań pomiędzy pracownikami a kontrahentami lub firmami konkurencyjnymi np. pod kątem możliwego konfliktu interesów, zawyżenia wartości kontraktów lub zmowy;
 4. Weryfikację nieprawidłowości na rynkach finansowych (w tym m.in. wykorzystania informacji poufnych);
 5. Analizę danych finansowych lub dokumentów źródłowych pod kątem fałszowania lub manipulacji danymi;
 6. Analizę prawną oraz doradztwo prawne - reprezentacja w postępowaniach przed organami ścigania i innymi organami, w postępowaniach sądowych (sprawy karne, karne skarbowe, cywilne i gospodarcze) oraz w postępowaniach administracyjnych (regulacyjnych) i w postępowaniach sądowo-administracyjnych;
 7. Prowadzenie dochodzeń dotyczących nadużyć związanych z upadłością i bankructwem;
 8. Wsparcie w zebraniu i opracowaniu dowodów na potrzeby współpracy z organami ścigania lub niezbędnych do prowadzenia postępowań sądowych;
 9. Zapewnienie objęcia wyników postępowania tajemnicą adwokacką i obrończą;
 10. Udział w postępowaniach sądowych w charakterze świadka i niezależnego eksperta;
 11. Wsparcie w prowadzeniu rozmów wyjaśniających z osobami podejrzewanymi o popełnienie nadużyć;
 12. Badanie domniemanych naruszeń praw własności intelektualnej i tajemnicy handlowej.

Wspieramy naszych klientów poprzez:

 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających i audytów śledczych

  • Identyfikacja potencjalnych przypadków nadużyć, nieprawidłowości, manipulacji danymi, konfliktów interesów lub zachowań korupcyjnych oraz
  • Weryfikacja podejrzeń dotyczących nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, niedochowania warunków kontraktowych przez kontrahentów czy nadużyć klienckich.
 • Biały wywiad

  • Pozyskiwanie i analiza informacji pochodzących z ogólnodostępnych źródeł (open-source intelligence; OSINT) jako forma wywiadu gospodarczego, może służyć m.in. do weryfikacji powiązań pracowników z dostawcami, klientami i innymi interesariuszami, a także np. identyfikacji źródła negatywnych publikacji medialnych.
  • Informacje źródłowe mogą pochodzić zarówno z publicznych rejestrów (w tym m.in. KRS, CEIDG, CRBR) jak i źródeł nieustrukturyzowanych (takich jak media społecznościowe, fora dyskusyjne czy inne strony internetowe).
 • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi IT

  • Śledcza analiza danych (Forensic Data Analytics, FDA) pochodzących z systemów informatycznych klienta (np. danych finansowo-księgowych) m.in. w celu identyfikacji zdarzeń, transakcji i kontrahentów o podwyższonym ryzyku, anomalii dotyczących trendów lub znamion manipulacji danymi.
  • Narzędzia z zakresu informatyki śledczej (eDiscovery) służące m.in. zabezpieczeniu, przetworzeniu i przygotowaniu do przeglądu danych pochodzących m.in. z serwerów, dysków twardych lub urządzeń mobilnych oraz analizie dokumentacji elektronicznej, w tym m.in. korespondencji w sposób umożliwiający wykorzystanie jej w postępowaniach sądowych.
686290600

Czy wiesz wszystko o postępowaniach wyjaśniajacych? Sprawdź najczęstsze mity dotyczące ich prowadzenia.

 

 

Co nas wyróżnia

Kontekst prawny poszerzony o perspektywę biznesową

Posiadamy bogate praktyczne doświadczenie rynkowe pozwalające na przełożenie wymogów formalnych na język biznesu. Zapewniamy objęcie wyników postępowania tajemnicą adwokacką obrończą. Nasi konsultanci często wywodzą się z biznesu, dzięki czemu rozumieją perspektywę i oczekiwania klientów.

Wieloletnie doświadczenie wynikające z szeregu zrealizowanych projektów

Dysponujemy profesjonalnym zapleczem merytorycznym, które umożliwia nam udzielenie wsparcia klientom na każdym etapie prowadzonego projektu. Począwszy od wdrożenia systemu raportowania naruszeń, skończywszy na  kompleksowym rozpatrywaniu zgłoszeń nadesłanych przez sygnalistów i prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Lider na rynku usług śledczych

Jesteśmy krajowym i światowym liderem w obszarze doradztwa związanego z zarządzaniem ryzykiem nadużyć i compliance. Posiadamy unikalne kompetencje wypracowane na bazie bezpośredniego kontaktu z sygnalistami.

Kompleksowość obsługi

Obsługujemy szerokie spektrum zagadnień z obszaru compliance, prowadzenia audytów śledczych a także kompleksowej analizy prawnej. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie, zarówno w trakcie weryfikacji podejrzeń, jak i wdrażania niezbędnych działań naprawczych, w tym budowania świadomości compliance w organizacji. 

Profesjonalizm

W ciągu kilkunastu lat zrealizowaliśmy ponad 800 projektów, gromadząc unikalny know-how dochodzeniowy i bogate doświadczenie w prowadzeniu rozmów z sygnalistami. 

Globalny zasięg

Dzięki współpracy z oddziałami EY zlokalizowanymi na całym świecie mamy możliwość udzielenia wsparcia naszym klientom we wszystkich dziedzinach niezależnie od tematyki i lokalizacji.

O Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć (EY Forensic & Integrity Services) to największy w Polsce zespół specjalizujący się w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć. Nasi eksperci to doświadczeni audytorzy, informatycy śledczy, analitycy danych, oficerowie compliance, specjaliści ds. sankcji i przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz biegli sądowi.

Dzięki naszemu podejściu one-stop-shop nasi klienci mogą otrzymać całościową pomoc w działaniach przed właściwymi organami, przy jednoczesnym wsparciu ekspertów z Zespołu White Collar Crime Advisory EY lub doradców podatkowych z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.

Pomagamy organizacjom w osiągnięciu równowagi pomiędzy dążeniem do zrealizowania celów biznesowych, a związanym z tym ryzykiem.

Świadczymy usługi z zakresu reakcji, detekcji, a także przeciwdziałania nadużyciom obejmujące m.in.: wsparcie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, białego wywiadu, zaawansowane metody analizy danych oraz informatyki śledczej, doradztwo z zakresu compliance w tym wykorzystania programów z zakresu zapobiegania nadużyciom, przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, a także usługi doradcze dotyczące roszczeń, sporów i sankcji.