Kế toán thuế

Các chuyên gia kế toán thuế của chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết giúp doanh nghiệp quản lý các yêu cầu phức tạp về kế toán thuế trong bối cảnh ngành thuế ngày nay.

Trong một môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và các quy định thuế luôn đổi mới, tính minh bạch ngày càng được chú trọng. Các bộ phận nội bộ về thuế cũng chịu áp lực phải hoạt động hiệu quả hơn trong khi khó tuyển dụng các chuyên gia ở trình độ cao.

Nhằm giúp doanh nghiệp đáp ứng những yêu cầu này, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong ba lĩnh vực ưu tiên:

  • Kế toán thuế: hỗ trợ tính toán các khoản dự phòng thuế hằng quý và hằng năm, xác thực các tài khoản trên bảng cân đối thuế và triển khai thực hiện các chuẩn mực kế toán mới theo IFRS và GAAP địa phương
  • Tăng cường hiệu quả hoạt động bộ phận thuế: giúp nâng cao chiến lược hoạt động, tổ chức hoạt động, các quy trình tuân thủ và việc kiểm soát về thuế, quản lý dữ liệu và tăng cường hiệu quả hệ thống
  • Quản trị rủi ro về thuế:nhận diện và lập thứ tự ưu tiên các rủi ro chính, sau đó hỗ trợ việc theo dõi kiểm soát và biện pháp khắc phục.

Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao để giải quyết các nhu cầu đặc thù của doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời thuế từ giai đoạn lập kế hoạch, tính toán các khoản dự phòng, cho đến tuân thủ và làm việc với cơ quan thuế.

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Luôn cập nhật thông tin do  biên tập viên của EY chọn lựa. 

Đăng ký

Image of abstract ceiling modern architecture

Luôn cập nhật về môi trường và các quy định liên quan đến thuế

Nhấp vào nút bên dưới để truy cập Cập nhật thuế, Tin vắn thuế và Tiêu điểm thuế của chúng tôi.

 

Tìm hiểu thêm

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.