Kế toán thuế và dịch vụ tư vấn rủi ro

Các chuyên gia của chúng tôi giúp doanh nghiệp có số liệu đúng bằng cách chuẩn bị các tính toán kế toán thuế, nghiên cứu các vấn đề mang tính kỹ thuật và rà soát các giao dịch, các bút toán và điều chỉnh kế toán có thể có các ảnh hưởng về thuế.

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn về các vấn đề kế toán thuế, chính sách, quy trình, thủ tục và kiểm soát thuế. Chúng tôi cũng có thể thực hiện đào tạo nhân sự của doanh nghiệp về những phát triển của kế toán thuế.

Các chuyên gia của EY có thể hỗ trợ công việc kinh doanh của doanh nghiệp trên tất cả các khía cạnh của báo cáo tài chính cho mục đích thuế. Thông qua kinh nghiệm, nghiên cứu và tư vấn, chúng tôi giúp doanh nghiệp giải quyết các chi tiết trong kế toán thuế thu nhập, quy trình và kiểm soát nội bộ đối với kế toán và báo cáo thuế.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.