HR-undersøkelsen 2023 - Å navigere i ulendt terreng

Årets HR-undersøkelse har hatt fokus på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i krevende tider.

HR-undersøkelsen 2023

 Les mer om gjeldende trender innenfor organisasjon og HR.
 
HR-undersøkelsen 2023 i samarbeid med HR Norge. Bilde av et kompass i vakker natur og solnedgang i bakgrunn. Logo av HR Norge og EY øverst i høyre hjørne.

Organisajoner må navigere og tilpasse seg et stadig skiftende landskap med økt kompleksitet og uforutsigbarhet.

I årets HR-undersøkelse har vi hatt fokus på nettopp dette, og sett nærmere på situasjonen organisasjonene befinner seg i, og hvordan HR posisjonerer seg og støtter opp organisasjonen i krevende tider. Resultatene fra HR-undersøkelsen 2023 kan oppsummeres under fire hovedtemaer:

Å navigere i ulendt terreng

Organisasjoner møter økende kompleksitet og endringer, som krever smidighet og rask adaptasjon. Årets HR-undersøkelse viser at over halvparten av organisasjonene opplever krevende utsikter. Dette skyldes hovedsakelig redusert økonomisk handlingsrom og tilgang på kompetanse i markedet. De fleste organisasjonene har planlagt eller iverksatt tiltak for å håndtere situasjonen.

Organisasjonenes strategi

Under Covid-19 pandemien ble organisasjoners strategiske fleksibilitet testet. Blant annet på grunn av økt uforutsigbarhet har mange organisasjoner redusert sin strategiske planleggingshorisont. Dette ser vi også gjennom resultatene av årets HR-undersøkelse. Resultatene av undersøkelsen viser at HR i stor grad involveres i utviklingen av organisasjonens strategi, men det er fortsatt en del som oppgir at HR er avkoblet utviklingsarbeidet. Dette indikerer at HRs strategiske betydning fortsatt kan styrkes hos flere organisasjoner.

Fra strategi til praksis og effekt

Vel så viktig som en velutformet strategi, er organisasjonenes evne til å omsette strategien til konkrete tiltak og handlinger som bidrar til organisasjonens måloppnåelse. Årets undersøkelse har undersøkt hvilket grunnlag som blir benyttet for å prioritere HR-områder og tiltak, samt hva som topper listen til over prioriterte områder de neste 12 månedene.

Involvering av organisasjonen er viktig for å lykkes med implementering av ulike tiltak i organisasjonen. HR-undersøkelsen har undersøkte hvordan organisasjonen blir involvert i utvikling og implementering av HR-tiltak. Vi har også sett på hvilke informasjonskilder som blir benyttet for å måle effekten av HR-tiltakene som iverksettes. Viktigheten av å sette tydelige mål for prioriterte områder og tiltak, og samtidig måle fremdrift med bakgrunn i både kvalitative og kvantitative datakilder, trekkes frem som viktig. Det er viktig at HR evner å vise verdien av sitt arbeid, samt spisse tiltak basert på organisasjonens behov og strategi – spesielt i krevende tider hvor ressurser er knappere.

Organisasjoners evner og kapabiliteter

HR har en sentral rolle i å sikre riktige evner og kapabiliteter for å oppnå strategiske mål. Funnene fra årets HR-undersøkelse tyder på at organisasjoner med positive utsikter ser ut til å ha et mer helhetlig fokus på å styrke de menneskelige kapabilitetene i organisasjon.
Videre understreker funnene fra årets undersøkelse viktigheten av å styrke modenhetsnivået på HR-arbeidet. Organisasjonene med modent HR-arbeidet har et tydeligere målbilde for områder og tiltak som prioriteres og større strategisk påvirkning.

Undersøkelsen viser også at organisasjonene som evner å omsette tilgjengelig data til innsikt, anvender denne innsikten for å beslutte HR tiltak og handlinger. Samtidig viser årets undersøkelse at mange HR-funksjoner fortsatt har en vei å gå for å bli tilstrekkelig innsiktsdrevne. Når HR skal prioritere innsatsen sin er det viktig å satse på områder og tiltak som gir antatt størst verdi for organisasjonen, og med bakgrunn i årets funn kan vi derfor argumentere for viktigheten av å styrke HRs analytiske evner.

HR-undersøkelsen 2023

Les mer om gjeldende trender innenfor organisasjon og HR.

Last ned

Se opptak her!

(Event List - Manual)
Image Alt Text

HR-undersøkelsen 2023 - Å navigere i ulendt terreng

Bli med når vi dypdykker i HR-undersøkelsen 2023 sammen med HR-Norge.
Webcast
Tid
din tid

Foredragsholdere

Anja Undrum Enge

Partner, People Advisory Services, EY Norge

Morten Sars

Senior Manager, Consulting, HR Transformation, EY Norge