Chuyển đổi rủi ro

Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp của EY giúp Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành xây dựng mô hình tổ chức cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả để đưa ra các quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.

Chủ đề liên quan Tư vấn An ninh Thông tin mạng

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp tăng trưởng và tạo ra giá trị thông qua một loạt các quyết định kinh doanh chiến lược. Các quyết định này đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp nhận rủi ro. Xác định, quản trị và ứng phó với những rủi ro này giúp doanh nghiệp có vị thế tốt để tăng trưởng và duy trì thành công.

Trước đây, các doanh nghiệp thường tập trung vào những rủi ro có thể được quản lý thông qua biện pháp kiểm soát. Tuy nhiên, các biện pháp này thường ít đem lại lợi ích về mặt tăng trưởng. Do đó, các doanh nghiệp nên mở rộng tầm nhìn vào toàn cảnh rủi ro, và xem xét toàn diện ba loại rủi ro: rủi ro nội tại, rủi ro do tác nhân bên ngoài và rủi ro thúc đẩy tăng trưởng.

Hoạch định chiến lược quản trị rủi ro của doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia Tư vấn Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp của chúng tôi giúp Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành xây dựng mô hình tổ chức cân bằng giữa rủi ro và hiệu quả để đưa ra quyết định tốt hơn và đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Chúng tôi giúp doanh nghiệp xác định sơ đồ rủi ro của mình dựa trên các mục tiêu chiến lược, tài chính và hoạt động (“khẩu vị rủi ro”) và phân loại các rủi ro mà doanh nghiệp nên chấp nhận, tránh hoặc giảm thiểu (“chiến lược rủi ro”). Tất cả điều này giúp sắp xếp rủi ro của doanh nghiệp hòa hợp với mục đích và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Cải tiến các chức năng và quy trình của doanh nghiệp

Thông thường, doanh nghiệp có một số chức năng được giao những nhiệm vụ liên quan đến các khía cạnh khác nhau của quản trị rủi ro. Thường thì các chức năng này hoạt động tách biệt, dẫn đến sự trùng lặp đáng kể các công việc quản trị rủi ro, nhầm lẫn trong báo cáo và cuối cùng là làm chậm quá trình ra quyết định.

Để tránh hoặc khắc phục nguy cơ về mặt tổ chức này, doanh nghiệp phải xây dựng sức mạnh tổng hợp, phát triển sự linh hoạt trong các chức năng và quy trình quản trị rủi ro, xác định và phân công nhiệm vụ cũng như trách nhiệm giải trình rõ ràng.

Thực hiện các giải pháp của doanh nghiệp

Để triển khai và quản lý các giải pháp trên toàn hệ thống, chúng ta cần phải có một cái nhìn tổng hợp về rủi ro.Tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện về công tác quản trị rủi ro của doanh nghiệp, nhóm Tư vấn Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ ưu tiên nắm bắt các cơ hội số hóa trong hoạt động quản trị rủi ro. Chẳng hạn, chúng tôi sẽ triển khai nhiều giải pháp theo kiểu lập trình, triển khai nền tảng tích hợp quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tuân thủ (GRC) hoặc chỉnh sửa có trọng tâm trong các vấn đề như phát triển và xác nhận mô hình rủi ro, tối ưu hóa các biện pháp kiểm soát, thực hiện các chương trình quản lý tuân thủ, hợp đồng và quản trị rủi ro liên quan đến các chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp.

Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro Doanh nghiệp giúp:

 • Cố vấn cho hội đồng quản trị
  Giúp doanh nghiệp xây dựng thông lệ quản trị doanh nghiệp hiệu quả.
 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp thế hệ kế thừa
  Giúp doanh nghiệp luôn linh hoạt, cắt giảm các yếu tố có thể thay đổi kết quả hoạt động và tăng cường khả năng phục hồi của doanh nghiệp bằng cách tích hợp tốt hơn các phân tích rủi ro trong quy trình quản trị rủi ro doanh nghiệp hiện tại (ERM) với quy trình phân tích hiệu quả kinh doanh.
 • Tối ưu hóa chức năng quản trị rủi ro
  Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các nỗ lực quản lý rủi ro bằng cách tăng cường mức độ nhận diện rủi ro tại các chức năng quản trị rủi ro khác nhau; giúp ban quản trị và ban lãnh đạo sắp xếp thống nhất các vai trò quản trị rủi ro và điều tiết khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp với kỳ vọng của các bên liên quan. Chúng tôi cũng sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá tác động của quá trình số hóa đối với chức năng quản trị rủi ro nói chung.
 • Quản trị rủi ro công nghệ số
  Giúp doanh nghiệp hiểu rõ, đánh giá và quản trị rủi ro trong quá trình chuyển đổi công nghệ số của mình. Điều này bao gồm các rủi ro trong suốt vòng đời của quá trình chuyển đổi và bao gồm việc triển khai các công nghệ mới như tự động hóa thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet Vạn vật (IoT) và công nghệ blockchain.
 • Phân tích rủi ro nâng cao và năng lực cảnh báo
  Tăng cường phân tích dữ liệu ngành khi đề xuất giải pháp với các khả năng mô phỏng dự đoán/dự đoán, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về độ sai lệch quy trình, thiếu hiệu quả hoạt động, rò rỉ thông tin tài chính, và đưa ra cảnh báo.
 • Ứng dụng công nghệ quản trị, rủi ro và tuân thủ
  Bằng cách phá vỡ các lớp ngăn cách truyền thống, và phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống kiểm soát và tuân thủ, chúng tôi giúp doanh nghiệp khai thác những rủi ro và cả cơ hội trong thế giới của công nghệ số, qua đó đánh giá các rủi ro một cách đồng bộ và hiệu quả hơn.
 • Bảo mật ứng dụng
  Giúp doanh nghiệp đánh giá, thiết kế và triển khai việc bảo mật ứng dụng một cách bền vững và linh hoạt, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các yêu cầu về quản trị rủi ro và tuân thủ.
  Giúp doanh nghiệp điều tiết hoạt động bảo mật ứng dụng để phù hợp với các quy trình kinh doanh nhằm thúc đẩy hiệu quả đồng thời giảm thiểu rủi ro.
 • Chuyển đổi chức năng kiểm soát
  Giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí kiểm soát bằng phương pháp cải tiến chức năng kiểm soát, phương pháp này có thể cắt giảm 20% đến 40% chi phí, đẩy nhanh việc thực hiện quy trình và điều chỉnh các nỗ lực quản trị rủi ro hài hòa với các mục tiêu chiến lược.
 • Quản trị rủi ro từ và cho bên thứ ba
  Giúp doanh nghiệp hiểu rõ tính chất phức tạp của công việc quản trị rủi ro đối với các bên thứ ba và cung cấp cho doanh nghiệp sự an toàn khi thực hiện hợp đồng. Chúng tôi sẽ quản trị những rủi ro này thông qua một nền tảng đám mây riêng biệt có khả năng số hóa việc đánh giá rủi ro một cách định tính và định lượng.
 • Quản trị rủi ro các chương trình chuyển đổi trong doanh nghiệp
  Giúp doanh nghiệp đạt được kết quả mong muốn đối với các chương trình và sáng kiến quan trọng và phức tạp nhất. Chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp nhận diện, quản trị và ứng phó với các rủi ro của chương trình nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình, xây dựng sự tự tin và tăng khả năng đạt được kết quả thành công.
 • Tuân thủ quy định
  Giúp doanh nghiệp tuân thủ đúng các quy định, bắt đầu bằng việc thiết lập một khung quản trị mạnh mẽ, tạo một khung theo dõi rủi ro liên tục, tự động hóa hoạt động theo dõi rủi ro thông qua một nền tảng robot, thực hiện đánh giá rủi ro thường xuyên và cập nhật về các quy định hiện hành để theo dõi rủi ro.
 • Dịch vụ quản trị rủi ro “thuê ngoài”
  Giúp doanh nghiệp cải thiện các hoạt động quản trị rủi ro và tuân thủ thông qua các phương pháp ưu việt cùng các chuyên gia quản trị rủi ro giàu kinh nghiệm và năng lực trên toàn cầu của chúng tôi. Các dịch vụ quản lý của chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu chiến lược với chi phí trong phạm vi ước tính được.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.