6 min. czytania 13 lis 2023
ulga na innowacyjnych pracowników 2023/2024

Ulga na innowacyjnych pracowników. Czy rozliczenie ulgi jest skomplikowane i czy warto z niej skorzystać?

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

6 min. czytania 13 lis 2023

Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową coraz częściej stają przed wyzwaniem, jakim jest konieczność zaangażowania do współpracy wysokiej klasy specjalistów i ekspertów. Rozwijanie i promowanie działalności innowacyjnej najczęściej wymaga dodatkowych środków finansowych. Skąd je pozyskać? Warto przyjrzeć się uldze na innowacyjnych pracowników. Preferencja ta, wdrożona bezpiecznie, daje podatnikom dodatkowe korzyści podatkowe. 

Co to jest ulga na innowacyjnych pracowników?

Ulga na innowacyjnych pracowników jest to jedna z form wsparcia podatkowego przewidzianego przez polskiego ustawodawcę. Dla rozwijających się firm jest ona coraz popularniejszym rozwiązaniem wspierającym zatrudnienie innowacyjnych pracowników. Dodatkowo warto zauważyć, że ulga ta jest ściśle powiązana z ulgą B+R. Warunkiem skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników jest skorzystanie najpierw z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Preferencja skierowana jest do przedsiębiorców, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub w przypadku których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R. 

Zgodnie z konstrukcją tej ulgi firmy korzystające z preferencji związanych z działalnością badawczo-rozwojową będące płatnikiem podatku dochodowego mają prawo pomniejszyć zaliczki na podatek pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w przypadku, gdy ich pracownik/usługodawca jest bezpośrednio zaangażowany w działalność B+R i gdy jego czas pracy przeznaczony na realizację działalności B+R lub czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności B+R wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy/wykonania usługi.

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Ważne!

Ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjną preferencją podatkową. Przeznaczona jest ona dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ale u których nie ma możliwości jej odliczenia ze względu na zbyt niski dochód albo poniesioną stratę. Zastosowanie preferencji niejako rekompensuje brak odliczenia ulgi B+R.

Więcej na temat: Komu przysługuje ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, kiedy przysługuje preferencja i jak wygląda proces skorzystania z ulgi, można przeczytać w artykule eksperckim pt. "Ulgi wspierające zatrudnienie innowacyjnych pracowników – kalkulator".

Czy skorzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników jest skomplikowane?

Ulga na innowacyjnych pracowników jest ściśle powiązana z prawem do skorzystania z ulgi B+R i jest jej pewnego rodzaju rozszerzeniem. Z preferencji tej można skorzystać tylko w odniesieniu do pracownika, który przeznaczył na prace badawczo-rozwojowe co najmniej 50% czasu pracy w danym miesiącu (w stosunku do ogólnego czasu pracy). Firmy będące beneficjentami tej preferencji podatkowej muszą więc zadbać o odpowiednie udokumentowanie czasu pracy pracownika. Precyzyjne informacje w tym zakresie powinny być zbierane i analizowane przez działy księgowe na bieżąco. W sytuacji ewentualnej kontroli podatnik musi bowiem wykazać słuszność swojej interpretacji. Z perspektywy firmy ważnym krokiem jest także weryfikacja, czy suma niezapłaconych zaliczek nie przekroczyła maksymalnej możliwej w danym roku wysokości odliczenia. Suma ta wynikać powinna ze złożonego zeznania podatkowego.

Ulga na innowacyjnych pracowników a interpretacje KIS

Ulga na innowacyjnych pracowników będzie po raz pierwszy rozliczana w 2023 r. i może być źródłem potencjalnych sporów z organami podatkowymi. W ostatnim czasie wydano kilka interpretacji indywidualnych w zakresie ulgi na innowacyjnych pracowników (zobacz: 0114-KDIP2-1.4010.497.2023.2.MR1,0111-KDIB1-3.4010.357.2023.2.JKU,0111-KDIB1-3.4010.234.2023.2.AN). Analiza linii interpretacyjnej wskazuje, że organy podatkowe dążą do zawężenia możliwości korzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników. Doskonałym przykładem tego podejścia jest zakwestionowanie przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej możliwości skorzystania z ulgi poprzez złożenie korekty zeznań podatkowych czy możliwości skorzystania z preferencji w miesiącach poprzedzających złożenie zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy.

Warto pamiętać, że ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników może być stosowana dopiero po złożeniu zeznania rocznego CIT za poprzedni rok podatkowy. W przypadku złożenia zeznania podatkowego do dnia 31 marca roku podatkowego podatnik będzie uprawniony do zastosowania ww. ulgi od kwietnia do końca roku podatkowego. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy mogą znacznie tracić finansowo. Podatnicy rozliczający się CIT, którzy składają zeznanie roczne w marcu, tracą 25% oszczędności. W przypadku podatników podatku PIT składających zeznania w kwietniu straty sięgają 33% w roku podatkowym.

Wymogi przy rozliczaniu kosztów osobowych

W celu określenia zaangażowania pracownika w prace innowacyjne i rozwojowe firmy powinny prowadzić odpowiednią i zgodną z wymogami US ewidencję czasu pracy. W ustawach podatkowych (art. 18db pkt 3.1 CIT oraz art. 26eb pkt 3.1 PIT) zawarto jednak bardzo krótką i lakoniczną informację dotyczącą wymogu ewidencji czasu pracy. Zgodnie z brzmieniem przepisów podatnicy oznaczają osoby, „których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%”. W interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS podkreśla, że sposób wyodrębnienia takiego czasu pracy jest kwestią techniczną i to podatnik jest zobowiązany, aby podczas kontroli karno-skarbowej udowodnić kontrolującemu poprawność przyjętej metody ewidencji czasu pracy. Należy jednak podkreślić, że ustawodawca nie narzucił przedsiębiorcom sztywnej formy takiego podziału/wyodrębnienia. Wybór sposobu udokumentowania wydatków pozostawiony został podatnikom, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Dlatego wymagane jest, aby dla celów dowodowych ewidencja czasu pracy poświęconego przez pracowników na działalność badawczo-rozwojową była prowadzona przez podatnika korzystającego z ulgi na innowacyjnych pracowników na bieżąco. Wynika to z faktu, iż pomniejszenie podlegającej przekazaniu na rachunek urzędu skarbowego kwoty zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego następuje na bieżąco w każdym miesiącu roku podatkowego. Więcej o prowadzeniu ewidencji czasu pracy w przypadku preferencji związanych z działalnością badawczo-rozwojową można przeczytać w artykule pt. „Ulga B+R: sposoby potwierdzenia zaangażowania pracownika w działalność badawczo-rozwojową”.

 

Okiem eksperta EY

Polski system ulg proinnowacyjnych budowany jest w sposób bardzo konsekwentny już od 2016 r. System ten stanowi doskonałe narzędzie dające pozytywne efekty oszczędnościowe. Często efekty stosowania preferencji podatkowych związanych z działalnością badawczo-rozwojową mogę obserwować we współpracy z klientami. Wiedza o tym, co to jest działalność badawczo-rozwojowa, jest coraz szerzej dostępna. Coraz częściej też z preferencji dotyczących rozliczania ulgi B+R oraz ulgi na innowacyjnych pracowników korzystają nawet niewielkie podmioty. Ulga na innowacyjnych pracowników to ciekawe rozwiązanie podatkowe, które jest rozszerzeniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Należy jednak pamiętać, że przy korzystaniu z preferencji podatkowych warto zachować podejście ostrożnościowe. Polskie przepisy podatkowe często są uznawane za bardzo skomplikowane i złożone, a firmy dodatkowo obciążone są licznymi obowiązkami ewidencyjnymi. We wdrożeniu rozwiązań wspierających możliwość korzystania z systemu ulg proinnowacyjnych warto skorzystać ze wsparcia doświadczonej firmy doradczej. 

Podsumowanie

Ulga na innowacyjnych pracowników jest atrakcyjną preferencją podatkową. Przeznaczona jest ona dla firm, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ale u których nie ma możliwości jej odliczenia ze względu na zbyt niski dochód albo poniesioną stratę. Rozwiązanie to może okazać się szczególnie interesujące dla firm  inwestujących znaczne środki finansowe w rozwój czy badania.

Kalkulator ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi i ile możesz zyskać.

Przejdź do kalkulatora

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Informacje

Autor Paweł Perzyński

EY Polska, People Advisory Services, Senior

Specjalizuje się w doradztwie finansowym pod kątem działalności innowacyjnej oraz w zakresie optymalizacji wysokości podatku dochodowego poprzez ponoszenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)