26 maj 2021
Landmand såning

Investeringsvindue for grønne driftsmidler i landbruget – 116 %

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

26 maj 2021
Relaterede emner Tax Agribusiness

Investeringsvinduet giver mulighed for at afskrive 116 % af anskaffelsessummen på grønne driftsmidler, erhvervet i perioden fra 23. november 2020 til 31. december 2022.

Opsummering: 
  • Mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen på grønne driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.
  • For at gøre brug af ordningen om forhøjet afskrivningsgrundlag, er det væsentligt, at reglerne om straksfradrag ikke må være anvendt for det pågældende aktiv.

Den politiske aftale om grøn omstilling har allerede budt på en række initiativer, som har til formål at motivere dansk erhvervsliv til at tænke og handle mere klimavenligt.

Én af incitamentsordningerne er investeringsvinduet for såkaldte ”grønne driftsmidler”, som giver erhvervsdrivende mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen på grønne driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, og som er erhvervet i perioden fra den 23. november 2020 til 31. december 2022.

Det vil sige, hvis et driftsmiddel har en omkostning på 100.000, vil afskrivningsgrundlaget blive på 116.000 kr. I nettokroner er det en ekstra skattebesparelse for et selskab på 3.520 kr. (22 %) og for en personlig erhvervsdrivende en ekstra skattebesparelse på ca. 6.800 – 9.000 kr. (42 – 56 %) pr. 100.000 kr. i investering.

Betingelser for anvendelse af ordningen

Loven gælder med tilbagevirkende kraft, men opstiller samtidig en række betingelser for anvendelse af ordningen. Som nævnt skal aktivet udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, hvorved blandede benyttede aktiver ikke er omfattet. Dernæst kræves det, at driftsmidlerne er fabriksnye og ”grønne”.

Med fabriksny menes, at driftsmidlet ikke tidligere har indgået i en igangværende virksomhed. Det er således fx ikke muligt at flytte aktiver mellem koncernforbundne selskaber for at opnå retten til det forhøjede afskrivningsgrundlag.

”Grønne driftsmidler” er defineret som driftsmidler, der alene kan drives via en ekstern energiforsyning, som fx tilslutning til elnettet eller en generator. Ønsket er, at driftsmidler, som drives helt eller delvist af fossile brændsler (fx gas, kul, koks og olie, herunder gasolie, diesel og benzin mv.) løbende skal udfases/reduceres med henblik på at reducere Danmarks CO2-udledning.

Fradraget gælder også fabriksnye maskiner uden motor såsom såmaskiner, plove m.m.

Ved anskaffelse af visse driftsmidler, kan der dog være adgang til at forhøje afskrivningsgrundlaget til 116 %, selvom driftsmidlet er drevet af fossile brændsler. Begrundelsen herfor er, at der for denne type køretøjer ikke findes grønne alternativer til de fossile brændsler som drivmiddel.

Andre køretøjer end personbiler

Udgangspunktet er, at udgifter til anskaffelse af personbiler eller maskiner drevet af fossile brændsler ikke er omfattet af investeringsvinduet. Undtagelsen hertil er, at andre køretøjer end personbiler, kan være omfattet af ordningen, hvis disse er registreret i Køretøjsregisteret (traktorer, vare- og lastvogne).

Der lægges afgørende vægt på, om køretøjet er forsynet med nummerplader eller ej. Et køretøj uden nummerplader vil således ikke være omfattet af investeringsvinduet, hvis det via egen energikilde drives eller kan drives af fossile brændsler.

Nummerpladekravet

Køretøjet skal som udgangspunkt registreres i Køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, inden det tages i brug på færdselslovens område. Disse køretøjer – på nær personbiler – er omfattet af investeringsvinduet.

Derimod er køretøjer, som er undtaget fra registrerings- og nummerpladepligten, enten ved lov, fordi disse ikke – eller kun i ubetydeligt omfang – anvendes på privat fællesvej eller offentlige veje, fx en gaffeltruck – eller køretøjerne efter anmodning til Skattestyrelsen er fritaget for registreringspligten. Sådanne køretøjer falder således uden for ordningen.

Særligt for traktorer og blokvogne

En traktor, som efter Køretøjsregistreringsloven ikke skal registreres, omfattes ikke af investeringsvinduet. Som eksempler herpå kan nævnes en traktor, som alene anvendes på offentlige veje som træk- og drivkraft for arbejdsredskabers til og fra et arbejdssted, til egentransport til og fra arbejdssted eller som trækkraft for tom påhængsvogn mv.

For visse traktorer og blokvogne gælder, at disse under visse betingelser kan anvendes til transport på offentlig vej, hvis de er godkendt hertil. Dette gælder fx for traktor, som tilhører ejeren eller brugeren af en landbrugs-, gartneri-, eller skovejendom, hvor traktoren anvendes til transport af arbejdsredskaber eller produkter mellem dele af den pågældende ejendom, selvom traktoren ikke anvendes som træk- og drivkraft. I begge tilfælde skal køretøjet registreres i køretøjsregisteret og forsynes med nummerplader, hvorved køretøjer i denne kategori herved vil være omfattet af investeringsvinduet.

Forsyning med nummerplader – hvornår?

Ønsker virksomheden at gøre brug af det forhøjede afskrivningsgrundlag på 116 %, skal køretøjet, hvis det er omfattet af registrerings- og nummerpladepligten, forsynes med nummerplader inden udgangen af det indkomstår, hvor driftsmidlet er anskaffet. Hvis køretøjet er erhvervet kort før indkomstårets udløb, skal forsyning med nummerplader ske senest tre måneder efter anskaffelsen.

Den skattemæssige behandling af fradraget

For at gøre brug af ordningen om forhøjet afskrivningsgrundlag, er det væsentligt at bemærke, at reglerne om straksfradrag ikke må være anvendt for det pågældende aktiv, ligesom køretøjet skal føres på en særskilt konto til og med 2026, hvorefter aktivet fra 2027 skal indgå i den almindelige driftsmiddelsaldo.

Sælges et driftsmiddel, der har opnået forhøjet afskrivningsgrundlag, vil afståelsessummen efter loven ligeledes skulle forhøjes med 16 %. Hermed genbeskattes de forhøjede afskrivninger. Aktivet skal således beholdes af virksomheden, indtil den særlige saldo med forhøjet afskrivningsgrundlag kan sammenlægges med den almindelige driftsmiddelsaldo (ved udgangen af indkomståret 2026), hvis der skal opnås en permanent skattefordel. Afhændes driftsmidlet efter 2026, skal afståelsessummen fragå med 100 % som normalt.

Kontakt: Jan Carstensen, tlf. 2529 6439

Sammendrag

Én af incitamentsordningerne efter den politiske aftale om grøn omstilling er et investeringsvindue for såkaldte ”grønne driftsmidler”, som giver erhvervsdrivende mulighed for at afskrive på 116 % af anskaffelsessummen på grønne driftsmidler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, og som er erhvervet i perioden fra den 23. november 2020 til 31. december 2022. Loven gælder med tilbagevirkende kraft, men opstiller samtidig en række betingelser for anvendelse af ordningen.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Agribusiness