Arbejdsmarkeds- og ansættelsesret

I Law

Enhver administrerende direktør ved, at et selskab kun kan udnytte sit potentiale fuldt ud via effektiv ledelse af selskabets medarbejdere. Dette er dog et område, hvor selv succesrige virksomheder er under pres og møder udfordringer.

Relaterede emner Law Tax

Sådan kan EY hjælpe

På baggrund af vores indgående kendskab til forholdet mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan vores team hjælpe virksomheder med at håndtere sådanne udfordringer. Vi yder nøgtern og praktisk juridisk bistand i relation til ansættelsesretlige forhold.

Vi yder rådgivning til vores kunder om komplekse arbejdsmarkeds- og ansættelsesretlige projekter på tværs af landegrænser. Vi leverer pragmatiske, forretningsorienterede løsninger, som vores kunder kan bruge i deres daglige virke som proaktive ledere for deres medarbejdere.

Vores ansættelsesretlige team understøtter kunderne under udviklingen af deres forretning, leverer rådgivning på hvert enkelt udviklingsstadie og hjælper dem med at håndtere personrelaterede forhold i forbindelse med omstruktureringer, fusioner, overtagelser og andre former for forretningsudvikling.

Vores services inkluderer:

 • Rådgivning og assistance ved ansættelse og opsigelse af medarbejdere, overholdelse af arbejdspladsrelaterede forhold, lovgivning om social sikring, fagforeninger samt samarbejdsudvalg
 • Rådgivning og assistance relateret til HR- og personalerelaterede forhold i forbindelse med køb og salg af virksomheder
 • Rådgivning og assistance i forbindelse med omstruktureringsprojekter og nedskæringer
 • Vurdering af risici ved manglende overholdelse af lokal arbejds- og ansættelsesret
 • Rådgivning om tvister og retssager


Labor & employment law guide

Få mere information om juridiske udfordringer ved udstationering af medarbejdere.

Læs mere (EN)
 

 • Rådgivning om ansættelseskontrakter

  Vi yder rådgivning om udarbejdelse af ansættelses­kontrakter for alle virksomhedens medarbejdergrupper - både paradigmaer og mere individu­elle ansættelseskontrakter for den enkelte medarbejder.

  Vi kan også hjælpe med at gennemgå virksomhedens eksisterende ansættelseskontrakter for at sikre, at den gældende lovgivning er opfyldt og for at identificere eventuelle optimeringsmulig­heder og faldgruber.

  Endelig rådgiver vi om, hvordan fx en ændring af medarbejdernes personalegoder og andre ansættelsesvilkår forpligter virksomheden til at udstede nye ansættelseskontrakter, tillæg til ansættelseskontrakter m.v.

 • Rådgivning om din virksomheds arbejdsmiljø

  Arbejdsmiljø spiller en stadig større rolle, når virksomhederne skal tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. EY har stor erfaring med rådgivning og bistand omkring virksomhedernes ar­bejdsmiljø. 

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af sygdoms- og stresspolitik, som er skræddersyet til netop din virksomhed
  • Værktøjer og me­toder, som giver mulighed for at nedbringe stress og sygefraværet
  • Hvordan udarbejder du en arbejdspladsvurdering (APV)?
  • Hvordan etablerer du en sikkerhedsorganisation/gruppe/udvalg?
  • Valg af sikkerhedsrepræsentant og den ansættelsesretlige særlige beskyttelse af sikkerhedsre­præsentanten
  • Arbejdsmiljøreglerne vedrørende løft og arbejdsstillinger
  • Særlige arbejdsmiljøregler for børn og unge
    
 • Det individuelle ansættelsesforhold

  Det kan være en udfordring af navigere igennem reglerne vedrørende det individuelle ansættelsesforhold. Vores team har mange års erfaring med det individuelle ansættelsesforhold og yder rådgiver inden for alle aspekter heraf.

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Ansættelse af medarbejdere, fx hvad du må spørge ansøgeren om, og hvad du skal lægge vægt på ved ansættelsessamtalen
  • Hvilke ansættelsesformer der er relevante for din virksomhed. Fx hvad du må som arbejdsgiver ved tidsbegrænset ansættelse, deltidsansættelse, fleksjob og andre ansættelses­former med tilknytning til socialretten
  • Medarbejdernes lønpakker - flek­sible lønpakker, benefitsprogrammer og incitamentsordninger
  • Tildeling, beregning og udbetaling af bonus og aktieoptioner m.v., når medarbejderen fratræder
  • Virksomhedens adgang til at ændre medarbejdernes ansættelsesvil­kår, fx ændring af medarbejdernes stilling eller bonusmål
  • Hvornår en advarsel, opsigelse eller bortvisning er saglig og retmæssig, og hvordan du udarbejder et advarsels-/opsigelses-/bortvisningsbrev og/eller en fratrædelsesaftale
  • Hvordan I gennemfører en rationaliseringsrunde mest optimalt, og hvilke medarbejdere der er sær­ligt beskyttede ved en sådan afskedigelsesrunde
  • Hvilken beskyttelse anti-diskriminationslovgivningen giver medarbejderne
  • Identificering af eventuelle optimeringsmuligheder og faldgruber ved din virksomheds barselspolitik
  • Hvad reglerne om lige løn til kvinder og mænd for samme arbejde betyder for din virksom­hed, og hvornår din virksomhed er forpligtet til at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik - og hvad statistikken skal indeholde
    
 • Sammensætningen af din virksomheds ferie-, fraværs- og orlovspolitik

  Sammensætningen og udarbejdelsen af din virksomheds ferie-, fraværs- og orlovspolitik vil ofte have stor betydning for både virksomhedens drift og medarbejdernes oplevelse af virksomhe­dens værdier og kultur. Føler medarbejderne sig hjemme på den rigtige arbejdsplads?

  EY oplever stor efterspørgsel på juridisk og HR-mæssig rådgivning på dette område og har stor erfaring med rådgivning og bistand omkring virksomhedens feriepolitik og feriefridage. Det gælder også andre former for fravær og orlov.

 • Ansættelsesretlig og skattemæssig rådgivning om international arbejdskraft

  Danmark er med helt fremme i globaliseringskapløbet, hvor serviceydelser leveres på tværs af landegrænser. EY oplever i kølvandet på den stadigt voksende globalisering et øget behov for ansættelsesretlig og skattemæssig rådgivning på tværs af landegrænser, når virksomhederne skal benytte sig af den internationale arbejdskraft.

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Virksomhedens brug af udenlandsk arbejdskraft arbejds- og opholds­tilladelse, og er den udenlandske medarbejder omfattet af dansk arbejdsretlig lov­givning og evt. danske kollektive overenskomster?
  • Ud- eller indstationeringskontrakter
  • Udstationeringspolitik for din virksomhed
  • Skattemæssige forhold ved brug af international arbejdskraft
  • I hvilket land skal der betales social sikring, hvilke rettigheder har den ansatte, og hvilke forpligtelser har arbejdsgiveren m.v.?

  Internationalt samarbejde
  Vi rådgiver ofte i samarbejde med EY's kontorer i udlandet for at sikre den mest optimale rådgivning.

 • Kollektiv arbejdskraft og fortolkning af kollektive overenskomster

  Kollektive overenskomster og kollektive aftaler har på afgørende vis sat sit præg på det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel.

  Vi har indgående kendskab til den kollektive arbejdsret og rådgiver bl.a. om:

  • Forhandlinger om indgåelse af kollektive overenskomster
  • Fortolkning af kollektive overenskomster: Hvilke rettigheder har din virksomheds medarbej­dere som følge af en kollektiv overenskomst?
  • Hvilke arbejdstidsregler, ferieregler, opsigelsesregler, høringsregler, samarbejdsregler m.v. der følger af den kollektive overenskomst
  • Hvordan kollektive overenskomster håndteres ved virksomhedens opsigelse af medarbejdere og virksomhedsoverdragelser
  • Medarbejders særlige overenskomstbaseret opsigelsesbeskyt­telse (tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter m.v.).
  • Forhandling, information og høring af medarbejdere
    
 • Rådgivning om indgåelse og håndhævelse af konkurrencebegrænsende klausuler

  De juridiske problemstillinger, der opstår ved at indgå og håndhæve konkurrencebegræn­sende klausuler, bliver stadigt mere komplekse. De vil ofte have stor betydning for de involve­rede parter.

  I sparring med virksomhedens ledelse og HR-funktion rådgiver vi bl.a. om:

  • Hvordan konkurrence-, kunde- og medarbejderklausuler udformes
  • I hvilket omfang virksomheden kan håndhæve allerede indgåede klausuler, og hvad vil være mest hensigtsmæssigt for virksomheden i en situation, hvor ansættelsesforholdet ophø­rer
  • Hvad medarbejdernes loyalitetsforpligtelse indebærer over for arbejdsgiveren under ansættelsesforholdet, og når ansættelsesforholdet ophører
  • Konkurrencebegrænsningerne, der ligger i markeds­føringslovens bestemmelser om god markedsføringsskik og om at beskytte erhvervshemmeligheder
    
 • Lønpakker og incitamentsprogrammer

  Mange arbejdsgivere har betydelige vanskeligheder med at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det er derfor af afgørende betydning at sammensætte den rigtige lønpakke for at kunne rekruttere, fastholde og motivere medarbejderne til at yde en optimal arbejdsindsats.

  EY oplever i disse år en stor efterspørgsel på ansættelsesretlig og skattemæssig rådgivning samt HR-rådgivning i relation til at sammensætte den rigtige lønpakke.

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Udarbejdelse af effektivitetsfremmende bonus- eller incita­mentsprogrammer
  • Udarbejdelse af bonus- og incitamentsprogrammer der er i overensstemmelse med lovgivningen
  • Gennemgang af virksomhedens eksisterende incitamentsprogrammer
  • I hvilket omfang er medarbejderen berettiget til at få udbetalt bonus og anden incitamentsaf­lønning m.v., når medarbejderen fratræder? Kan virksomheden indgå en fratrædelsesaftale med medarbejderen om dette?
  • Hvilken adgang har virksomheden til at ændre medarbejderens bonusmål?
  • Implementering og ændringer i incitamentsprogrammer og personalegoder
  • Hvordan udarbejder, implementerer og håndterer virksomheden fleksible lønpakker?
  • Aktielønsaftaler, herunder aktieoptionsaftaler – i hvilket omfang er medarbejderen berettiget til aktieoptioner, når medarbejderen fratræder? Kan virksomheden indgå en fratrædelsesaf­tale med medarbejderen om dette?
  • Sammensætning af individuelle lønpakker for den enkelte medar­bejder
    
 • Rådgivning til at nedbringe sygefraværet i din virksomhed

  Sygefravær koster hvert år samfundet 37 mia. kroner i udgifter til løn og sygedagpenge. I en virksomhed med 200 medarbejdere, der har et gennemsnitligt sygefravær på 8 %, koster sygefraværet ca. 3,5 mio. kr. hvert år. Hvis fraværet nedbringes med tre procentpoint, kan virksomheden i gennemsnit spare 1,3 mio. kr.

  Vores team har mange års erfaring med projekter om nedbringelse af sygefravær og tilbyder rådgivning til virksomheder, som vil igangsætte et projekt om nedbringelse af sygefravær. Vi har indsamlet og bearbejdet en lang række erfaringer, som virksomheden modtager i takt med, at projektet bliver gennemført. På den måde bliver projektet afviklet efter en overordnet projektplan, hvor vi sikrer, at sygefraværsprojektet bliver gennemført sikkert og professionelt.

  Projekter om nedbringelse af sygefravær omfatter:

  • Analyse af medarbejdernes fravær
  • Implementering af projekt om nedbringelse af sygefravær
  • Opfølgning på fravær
  • Fokus på fravær
  • Samtaler med sygemeldte medarbejdere
  • Fastholdelse af langtidssyge
  • Syge- og fraværspolitikker
  • Stresspolitikker

  Herudover tilbyder vi ansættelsesretlig rådgivning om:

  • 120-dages-reglen
  • Opsigelse af medarbejdere med højt fravær, herunder advarselsprocedurer
  • Sygedagpengereglerne, indgåelse af § 56-aftaler
  • Indgåelse og ophør af særlige ansættelsesforhold for syge medarbejdere, herunder fleksjob

  Vil du vide mere om, hvilke fordele din virksomhed kan opnå ved samarbejde med EY's HR- og personalejuridiske rådgivere, er du meget velkommen til at kontakte os.

 • Rådgivning om ophør af ansættelsesforhold

  Det er vores erfaring, at de senere års udvikling har medført en stærkt øget kompleksitet i de juridiske problemstillinger, der opstår ved ansættelsesforholdets ophør. Fx er der gen­nem retspraksis og lovgivning på nationalt og EU-niveau gennemført en udvidet beskyttelse på ligebehandlings- og antidiskriminationsområdet.

  Det kan koste virksomhederne dyrt, hvis de ikke sørger for nøje at overholde lovgivningens regler samt retspraksis ved afskedigelser af medarbejdere.

  Få rådgivning om ophør af ansættelsesforhold
  I sparring med virksomhedens HR-funktion leverer vi bl.a. rådgivning om:

  • Hvornår er en advarsel, opsigelse eller bortvisning saglig og retmæssig, og hvordan skal du udarbejde et advarsels-/opsigelses-/bortvisningsbrev og/eller en fratrædelsesaftale?
  • Hvordan gennemfører du en rationaliseringsrunde mest optimalt, og hvilke medarbejdere er sær­ligt beskyttede ved en sådan afskedigelsesrunde?
  • Hvilken beskyttelse yder antidiskriminationslovgivningen medarbejderne på din virksom­hed?
  • Forhandling, information og høring af medarbejdere
    
 • Rådgivning om persondatabehandling og personoplysninger

  Det er en stor udfordring at håndtere personoplysninger korrekt. Det gælder både i forhold til nuværende og tidligere ansatte samt jobansøgere. Vi rådgiver om, hvordan personoplysninger håndteres korrekt bl.a. inden for HR-området.

  Vi rådgiver bl.a. om:

  • Persondatabehandling ved ansættelse af medarbejdere og personaleadministration
  • Dataopbevaringstid
  • Medarbejderes brug af mail og nettet
  • It-sikkerhedspolitik
  • Whistleblowing
  • Persondatabehandling ved virksomhedsoverdragelse
  • Overførsel af personoplysninger til andre lande
  • Tv-overvågning
  • Privacy Compliance
    
 • Rådgivning ved virksomhedsoverdragelse og udlicitering

  De seneste års talrige virksomhedsoverdragelser, udliciteringer samt in- og outsourcinger af serviceydelser har skabt stor efterspørgsel efter juridisk spidskompe­tence især i relation til at håndtere medarbejderne og deres rets­stilling.

  Få rådgivning og sparring
  Vi kan rådgive din virksomhed i forbindelse med alle ansættelsesretlige aspekter af en virksomhedsoverdragelse, in/outsourcing eller fusion m.v.

  Det kan fx indebære rådgivning og sparring med HR-funktionen omkring:

  • Due diligence samt rådgivning og bistand om at udarbejde overdragelsesaftale, garantier, indeståelser m.v.
  • Hvilke rettigheder og forpligtelser overtager virksomheden ved overdragelsen?
  • Hvilke medarbejdere er din virksomhed forpligtet til at overtage i forbindelse med overdragel­sen?
  • Kan medarbejderne nægte at lade sig virksomhedsoverdrage?
  • Hvordan gennemfører du opsigelser retmæssigt i forbindelse med en overdragelse, og hvilke med­arbejdergrupper er særligt beskyttede?
  • Hvordan håndterer du eventuelle kollektive overenskomster i forbindelse med overdragelsen?
  • Hvordan gennemfører du harmoniseringer af ansættelsesvilkår for de forskellige medarbejder­grupper i forbindelse med overdragelsen?
  • Hvordan sikrer du en optimal gennemførsel, integration og implementering af overdragelsen for at undgå et HR-"meltdown"?
  • Forhandling, information og høring af medarbejdere
  • Udarbejdelse af nye ansættelseskontrakter, kontrakttillæg eller varslingsbreve til medarbejderne
    
 • Personalepolitikker og personalehåndbøger

  Virksomhedens personalepolitikker og personalehåndbog er et af de vigtigste redskaber dels til at skabe ensartede retningslinier for medarbejderne, og dels til at fortælle nuværende og potentielle medarbejdere om virksomheden som arbejdsplads. Personalepolitikker er derfor et vigtigt redskab for virksomheden i kampen om de bedste medarbejdere og til at sikre en ansvarlig ledelse.

  En personalehåndbog samler virksomhedens vigtigste regler og tilbud til medarbejderne og sætter den ledelsesmæssige ramme. En personalehåndbog skal derfor også ses i en større sammenhæng – som en del af virksomhedens personalepolitik.

  Få hjælp til personalepolitik og personalehåndbog
  Vi kan – i sparring med virksomhedens HR-funktion – være med til at sikre, at virksomhedens personalepolitikker overholder gældende lovgivning, herunder anti-diskriminationslovgivningen, og at de understøtter virksomhedens forretningsmål og -strategi.

  Vi tilbyder rådgivning om udarbejdelse og implementering af virksomhedens personalehåndbog og personalepolitikker, herunder:

  • Arbejdsmiljøpolitik
  • Trivselspolitik
  • Sygefraværs- og stresspolitik
  • Mobbepolitik
  • Seniorpolitik
  • Ryge- og alkoholpolitik
  • E-mail- og internetpolitik
  • Etiske retningslinjer og code of conduct
    

Kontakt os