Årsregnskabsloven og praktisk guide

I Assurance

Årsregnskabsloven kan i en række situationer være en udfordring at forstå. Få indsigt i årsregnskabsloven og læs om EY’s erfaringer.

Relaterede emner Assurance

Sådan kan EY hjælpe

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport.

Hos EY hjælper vi en lang række små, mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Vi sikrer bl.a. overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler, og har solid praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

Overvejelser vedr. årsregnskabsloven

Nedenstående overvejelser kan være relevante i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten:

 • Lever min årsrapport op til kravene i dansk regnskabsregulering?
 • Er vores økonomi- og regnskabsmanualer samt koncernrapporteringspakker ajour?
 • Er vores forretningsgange, registreringsrutiner og it-systemer tilpasset årsregnskabsloven?
 • Tolker vi regnskabsmæssige udfordringer korrekt og i overensstemmelse med loven?
 • Er vores it-værktøjer, fx konsolideringssoftware, tilpasset årsregnskabsloven?
 • Har virksomheden adgang til nødvendige kompetencer inden for dansk regnskabslovgivning?

Indsigt i årsregnskabsloven

At anvende årsregnskabsloven på faktiske transaktioner og begivenheder kan i en række situationer være en udfordring, når loven principielt kun er en rammelov. Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer. Publikationen er endvidere suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor anvendelse af lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning. Vi har taget mange af de forespørgsler, som vi har modtaget gennem årene, og anvendt dem til praktisk vejledning for at hjælpe dig med at anvende årsregnskabsloven i din virksomhed.

Indsigt i årsregnskabsloven, 6. udgave 2019/20

Vores publikation er emneopdelt og indeholder i stort omfang krydsreferencer til lovens bestemmelser og bekendtgørelser, der er gældende for regnskabsåret 2019. 6. udgave er opdateret med vores seneste viden og nye fortolkninger, som er opstået i løbet af de forgangne år.

6. udgaven er særligt blevet opdateret med vejledning omkring kapitalandele efter indre værdis metode, herunder betydningen af praksisvalget mellem konsoliderings- og målemetode. Lovens nye muligheder for anvendelse af IFRS 15 og IFRS 16 samt IFRS 9 på visse områder har betydet en udvidelse med nye kapitler vedrørende indregning og måling af omsætning og leasing. Publikationen er også opdateret med seneste viden om regnskabsmæssig effekt af ny ferielov, hvor implementering af overgangsordningen er påbegyndt i 2019. Endelig er kommende ændringer fra ÅRL 2020 indarbejdet i publikationen, da ændringsloven kan førtidsimplementeres.   

Publikationen indeholder i år to lovbekendtgørelser (en der er gældende for 2019 og en efter implementeringen af ÅRL 2020) og desuden alle tilknyttede bekendtgørelser til loven.

Vi udgiver samtidig en elektronisk version af Indsigt i årsregnskabsloven, der ud over de 1027 sider, der findes i den trykte publikation version også indeholder "Årsregnskabsloven med lovbemærkninger" på i alt 831 sider. Denne del af publikationen dokumenterer alle lovændringer med tilhørende bemærkninger, der er vedtaget siden den oprindelige lovs vedtagelse i 2000 med masser af nyttige links mellem de to dele. Den elektroniske version har vi ligeledes suppleret med EY's seneste årsrapportmodeller 2019 samt relevante notater og vejledninger udsendt af Erhvervsstyrelsen.

 

 • Tjekliste til årsrapporten 2019

  EY's tjekliste 2019 til kontrol af årsrapporten er nu klar til brug for årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven og til sikring af overholdelse af kravene i IFRS-bekendtgørelsen.

  Tjeklisten er opdateret med de gældende lovændringer for  regnskabsåret 2018. Tjeklisten er også udarbejdet på engelsk, så den fx også kan udfyldes af medarbejdere i et Shared Service Center i udlandet.

  Som noget nyt er tjeklisten nu webbaseret, dvs. at tjeklisten ikke kræver installation på din computer.

  Brugeroprettelse

  Brugere, der ikke tidligere har benyttet "EY Tjeklisten", skal registrere sig som brugere i systemet. Dette gøres ved at trykke på "Ny bruger" under knappen "Log in".

  Brug af tjeklisten

  Tjeklisten udfyldes elektronisk. Ved brug af tjeklisten udfyldes først stamoplysninger, dernæst tilpasses tjeklisten til virksomhedens konkrete forhold ved en række filtreringsspørgsmål, og endelig udfyldes de egentlige tjeklistespørgsmål, der er opdelt efter årsrapportens bestanddele i den rækkefølge, som disse fremgår af årsrapporten.

  For at undgå en fejlagtig tilpasning af tjeklisten, bør filtreringsspørgsmålene udfyldes omhyggeligt og af en person med indsigt i virksomheden og dennes forhold. Tilpasningen kan efterfølgende ændres. 

  Tilpasning til virksomhedens konkrete forhold sikrer dels, at omfanget af tjeklistespørgsmål reduceres, og dels at alle tjeklistespørgsmål som udgangspunkt skal kunne besvares med "Ja". Besvares et spørgsmål med "Nej", indikerer dette, at der kan være en fejl eller forglemmelse i årsrapporten. Betydningen af eventuelle "Nej"-svar bør derfor nøje overvejes i forhold til årsrapporten.

  Tjeklisten til overholdelse af kravene i årsregnskabsloven kan udfyldes i en komplet version, der omfatter indregning, måling, præsentation og oplysninger, og en disclosure-version, der udelukkende omfatter spørgsmål vedrørende præsentation og oplysninger. Der kan desuden udfyldes en tjekliste til sikring af kravene i IFRS-bekendtgørelsen, hvis virksomheden aflægger årsrapport efter IFRS.

  Udfyldelse af tjeklisten sker elektronisk, og den nye tjeklisteapplikation viser bl.a., hvor langt man er nået med udfyldelsen af tjeklisten, og der er nu også mulighed for at videresende tjeklisten til review, dvs. tjeklisten kan udfyldes af en medarbejder, der efterfølgende videresender den til review hos en anden medarbejder eller til revisor, der gennemgår og godkender.

  Resultatet kan printes som dokumentation for udfyldelse af tjekliste og kontrol af virksomhedens årsrapport.

  Når en tjekliste er oprettet, kan der udskrives en samlet rapport over tjeklisten, indeholdende svarene på filtreringsspørgsmål og tjeklistespørgsmål samt eventuelle kommentarer.

  Tjeklisten ajourføres årligt og er gratis.

  Benyt tjeklisteapplikationen

 • Årsrapportmodeller

 • Temaartikler

  Som en hjælp til forståelsen og implementering af de ændrede krav fra ændringen af loven i 2015, har vi udarbejdet en række temaartikler. Vi vil løbende udarbejde temaartikler om lovens specifikke ændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at opdatere artiklerne, hvis der måtte dukke ændrede fortolkninger op.

  Artikel 1: Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

  Artikel 2: Væsentlige ændringer til § 38 vedr. investeringsvirksomhed

  Artikel 3: Ændringer til regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver

  Artikel 4: Ændringer til klassifikation af kort- og langfristet gæld

  Artikel 5: En række væsentlige ændringer for materielle aktiver

  Artikel 6: Book value-metoden - Ny metode ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger

  Artikel 7: Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

  Artikel 8: Lempelse for visse dattervirksomheder

  Artikel 9: Regnskabsmæssig behandling af fællesledede arrangementer

  Artikel 10: Klassifikation som gæld eller egenkapital?

  Artikel 11: Virksomhedssammenslutninger og visse koncernkrav

  Artikel 12: Indre værdis metode nu og i fremtiden

  Artikel 13: Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

   

 • ÅRL 2020

  Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven. Det er muligt at implementere ændringsloven allerede for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere

  Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

  EY har som følge af Folketingets vedtagelse af L99 om ændringer til årsregnskabsloven udarbejdet publikationen Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018, der først og fremmest består af en emneopdelt beskrivelse af lovændringerne i overensstemmelse med kapitelinddelingen i EY's årlige publikation, Indsigt i årsregnskabsloven. Special Edition 2018 er tillige suppleret med selve lovforslaget, som blev vedtaget uden ændringer, en opdateret lovbekendtgørelse, som loven kommer til at se ud efter indarbejdelse af ændringsloven og opdaterede lovbemærkninger, der er tilføjet lovens ændrede bestemmelser med vedtagelsen af L99.

  VI håber, at dette kan være en hjælp for virksomhederne i forbindelse med de kommende overvejelser om implementering af lovens nye og ændrede krav.

  Lovpakken er primært gennemført for at implementere og korrigere en række fejl, mangler og ændrede fortolkninger i loven, hvor kravene i EU's regnskabsdirektiv ikke blev korrekt implementeret i forbindelse med den seneste væsentlige ændring af loven tilbage i 2015.

  Samtidig har lovgiver heldigvis også indvilliget i at implementere mulighed for, at virksomheder kan anvende de nye regnskabsstandarder IFRS 15, IFRS 16 og visse dele af IFRS 9 til fortolkning af lovens rammebestemmelser om indregning af indtægter, leasingaftaler og finansielle instrumenter.

  Da IFRS 9 og 15 er obligatoriske for IFRS-aflæggere for regnskabsåret 2018, har lovgiver givet mulighed for at førtidsimplementere ændringsloven helt eller delvist allerede for årsregnskaber, der slutter 31. december 2018 eller senere. Generelt gælder i øvrigt, at ændringsloven først er obligatorisk for regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere.

  Har du eller din virksomhed behov for at få kortlagt effekten eller for at drøfte specifikke forhold i den ændrede årsregnskabslov, er du velkommen til at henvende dig til en af vores specialister på området eller til din daglige revisor.

Regnskabsmæssige problemstillinger

Som din aktive sparringspartner kan vi også bistå din virksomhed med komplekse regnskabsmæssige problemstillinger eller transaktioner - eller når nye regnskabskrav skal vurderes i forhold til din virksomhed. Vi rådgiver bl.a. om:

 • Virksomhedssammenslutninger, købesumsallokering, værdiansættelse m.v.
 • Finansielle instrumenter, sikringsforhold, oplysninger m.v.
 • Nedskrivningstest af aktivers værdi
 • Aktiebaseret vederlæggelse, pensionsforpligtelser m.v.
 • Indregning af omsætning (IAS 11/18, IFRS 15)
 • Indregning af leasing (IAS 17, IFRS 16)
 • Fastlæggelse af dagsværdier

Vores specialister kan ligeledes hjælpe med løsning af både konkrete problemstillinger og regnskabsmæssige udfordringer inden for specifikke virksomhedstyper eller brancher, fx den finansielle sektor, energisektoren, den offentlige sektor, entreprenørbranchen, transportsektoren og ejendomsbranchen. 

EY – din rådgiver om årsregnskabsloven

Hos EY sætter vi en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelsen af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora, herunder FSR – Danske Revisorers Regnskabsudvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervsstyrelsens Regnskabsråd.

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske og nordiske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står over for, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau.

Hvis du ønsker Indsigt i årsregnskabsloven i bogform, skal du kontakte din daglige revisor. Alternativt er du velkommen til at afhente et eksemplar på et af vores kontorer. Publikationen kan ikke bestilles og bliver ikke udsendt pr. post. 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores e-nyheder.

Abonner

Kontakt os