Sådan kan EY hjælpe

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport.

Hos EY hjælper vi en lang række små, mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Vi sikrer bl.a. overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler, og har solid praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

Indsigt i årsregnskabsloven

At anvende årsregnskabsloven på faktiske transaktioner og begivenheder kan i en række situationer være en udfordring, når loven principielt kun er en rammelov. Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer. Publikationen er endvidere suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor anvendelse af lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning. Vi har taget mange af de forespørgsler, som vi har modtaget gennem årene, og anvendt dem til praktisk vejledning for at hjælpe dig med at anvende årsregnskabsloven i din virksomhed.

 • Indsigt i årsregnskabsloven, 8. udgave 2021/22

  Vores publikation i 8. udgave, som er gældende for regnskabsåret 2021, er opdateret med vores seneste viden og nye fortolkninger, som er opstået i løbet af det seneste år.

  De væsentligste ændringer i 8. udgave af Indsigt i årsregnskabsloven er følgende:

  • Vi har indarbejdet de vejledninger og præciseringer, som fulgte efter den seneste store ændring af årsregnskabsloven (ÅRL 2020). Vi har arbejdet intenst med den praktiske implementering af disse ændringer, og erfaringer udledt heraf er indarbejdet i de relevante kapitler.
  • Kapitel 5 om dagsværdi og kapitel 22 om afledte finansielle instrumenter er begge blevet opdateret med de seneste fortolkninger vedrørende behandling af renteswaps i årsregnskabet, hvilket Erhvervsstyrelsen har præciseret i vejledninger i 2021.
  • Kapitel 19 om kapitalandele er udbygget vedrørende lovens nye type af kapitalandele, benævnt kapitalinteresser. Erhvervsstyrelsen har også udsendt en vejledning om kapitalinteresser, som ligeledes er indarbejdet i kapitlet.
  • Kapitel 44 om regnskabsmæssige udfordringer og konsekvenser som følge af COVID-19 er ajourført, da disse forhold fortsat vil udfordre 2021-regnskabsaflæggelsen for flere virksomheder.

  Publikationen findes i en trykt udgave, som kan rekvireres på vores kontorer, og i en elektronisk udgave, som kan downloades nedenfor. Den elektroniske udgave indeholder 1.300 sider mere i forhold til den trykte udgave, idet den elektroniske udgave er suppleret med følgende:

  • Alle lovbemærkninger til de enkelte paragraffer i årsregnskabsloven.
  • Erhvervsstyrelsens vejledninger, som er relevante til fortolkning af årsregnskabsloven.
  • EY’s årsrapportmodeller for regnskabsåret 2021 for de forskellige regnskabsklasser.
 • Indsigt i Indsigt

  Indsigt i Indsigt er vores nyhedsserie, som gennem korte artikler sætter fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som virksomheder omfattet af årsregnskabsloven ofte støder på og skal være opmærksomme på. Vi henviser i disse nyheder løbende til vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner, og på den måde skaber nyhederne også en indsigt i Indsigt i årsregnskabsloven. Vi har udgivet disse artikler i serien ind til videre:

   
  Indsigt i Indsigt bliver sendt på mail til dem, der abonnerer på vores regnskabsnyheder. Hvis du endnu ikke er tilmeldt vores nyhedsbreve om regnskab, kan du gøre det via dette link - vælg topic "Accounting and Reporting".

Hvis du ønsker Indsigt i årsregnskabsloven i trykt form, skal du kontakte din daglige revisor. Alternativt er du velkommen til at afhente et eksemplar på et af vores kontorer, hvor publikationen ligger klar til udlevering.

 • Tjekliste til årsrapporten 2020

  EY's tjekliste 2020 til kontrol af årsrapporten er nu klar til brug for årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven og til sikring af overholdelse af kravene i IFRS-bekendtgørelsen.

  Tjeklisten er opdateret med de gældende lovændringer for regnskabsåret 2020. Tjeklisten er også udarbejdet på engelsk, så den fx også kan udfyldes af medarbejdere i et Shared Service Center i udlandet.

  Tjeklisten er webbaseret, dvs. at tjeklisten ikke kræver installation på din computer.

  Brugeroprettelse

  Brugere, der ikke tidligere har benyttet "EY Tjeklisten", skal registrere sig som brugere i systemet. Dette gøres ved at trykke på "Ny bruger" under knappen "Log in".

  Brug af tjeklisten

  Tjeklisten udfyldes elektronisk. Ved brug af tjeklisten udfyldes først stamoplysninger, dernæst tilpasses tjeklisten til virksomhedens konkrete forhold ved en række filtreringsspørgsmål, og endelig udfyldes de egentlige tjeklistespørgsmål, der er opdelt efter årsrapportens bestanddele i den rækkefølge, som disse fremgår af årsrapporten.

  For at undgå en fejlagtig tilpasning af tjeklisten, bør filtreringsspørgsmålene udfyldes omhyggeligt og af en person med indsigt i virksomheden og dennes forhold. Tilpasningen kan efterfølgende ændres. 

  Tilpasning til virksomhedens konkrete forhold sikrer dels, at omfanget af tjeklistespørgsmål reduceres, og dels at alle tjeklistespørgsmål som udgangspunkt skal kunne besvares med "Ja". Besvares et spørgsmål med "Nej", indikerer dette, at der kan være en fejl eller forglemmelse i årsrapporten. Betydningen af eventuelle "Nej"-svar bør derfor nøje overvejes i forhold til årsrapporten.

  Tjeklisten til overholdelse af kravene i årsregnskabsloven kan udfyldes i en komplet version, der omfatter indregning, måling, præsentation og oplysninger, og en disclosure-version, der udelukkende omfatter spørgsmål vedrørende præsentation og oplysninger. Der kan desuden udfyldes en tjekliste til sikring af kravene i IFRS-bekendtgørelsen, hvis virksomheden aflægger årsrapport efter IFRS.

  Udfyldelse af tjeklisten sker elektronisk, og den nye tjeklisteapplikation viser bl.a., hvor langt man er nået med udfyldelsen af tjeklisten, og der er nu også mulighed for at videresende tjeklisten til review, dvs. tjeklisten kan udfyldes af en medarbejder, der efterfølgende videresender den til review hos en anden medarbejder eller til revisor, der gennemgår og godkender.

  Resultatet kan printes som dokumentation for udfyldelse af tjekliste og kontrol af virksomhedens årsrapport.

  Når en tjekliste er oprettet, kan der udskrives en samlet rapport over tjeklisten, indeholdende svarene på filtreringsspørgsmål og tjeklistespørgsmål samt eventuelle kommentarer.

  Tjeklisten ajourføres årligt og er gratis.

  Support: Hvis du oplever tekniske udfordringer i forbindelse med adgang til eller udfyldelse af tjeklisten, kan du kontakte vores support

  Benyt tjeklisteapplikationen

 • Årsrapportmodeller

 • Temaartikler

  Som en hjælp til forståelsen og implementering af de ændrede krav fra ændringen af loven i 2015, har vi udarbejdet en række temaartikler. Vi vil løbende udarbejde temaartikler om lovens specifikke ændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at opdatere artiklerne, hvis der måtte dukke ændrede fortolkninger op.

  Artikel 1: Ændringer til årsregnskabslovens størrelsesgrænser

  Artikel 2: Væsentlige ændringer til § 38 vedr. investeringsvirksomhed

  Artikel 3: Ændringer til regnskabsmæssig behandling af immaterielle aktiver

  Artikel 4: Ændringer til klassifikation af kort- og langfristet gæld

  Artikel 5: En række væsentlige ændringer for materielle aktiver

  Artikel 6: Book value-metoden - Ny metode ved koncerninterne virksomhedssammenslutninger

  Artikel 7: Praksisændringer og muligheder for lempelige overgangsregler

  Artikel 8: Lempelse for visse dattervirksomheder

  Artikel 9: Regnskabsmæssig behandling af fællesledede arrangementer

  Artikel 10: Klassifikation som gæld eller egenkapital?

  Artikel 11: Virksomhedssammenslutninger og visse koncernkrav

  Artikel 12: Indre værdis metode nu og i fremtiden

  Artikel 13: Regnskabsmæssige og administrative udfordringer i den nye ferielov

  Artikel 14: Årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

   

 • ÅRL 2020

  Folketinget har den 20. december 2018 vedtaget en række ændringer til årsregnskabsloven. Det er muligt at implementere ændringsloven allerede for årsregnskaber, som slutter 31. december 2018 eller senere

  Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018

  EY har som følge af Folketingets vedtagelse af L99 om ændringer til årsregnskabsloven udarbejdet publikationen Indsigt i årsregnskabsloven, Special Edition 2018, der først og fremmest består af en emneopdelt beskrivelse af lovændringerne i overensstemmelse med kapitelinddelingen i EY's årlige publikation, Indsigt i årsregnskabsloven. Special Edition 2018 er tillige suppleret med selve lovforslaget, som blev vedtaget uden ændringer, en opdateret lovbekendtgørelse, som loven kommer til at se ud efter indarbejdelse af ændringsloven og opdaterede lovbemærkninger, der er tilføjet lovens ændrede bestemmelser med vedtagelsen af L99.

  VI håber, at dette kan være en hjælp for virksomhederne i forbindelse med de kommende overvejelser om implementering af lovens nye og ændrede krav.

  Lovpakken er primært gennemført for at implementere og korrigere en række fejl, mangler og ændrede fortolkninger i loven, hvor kravene i EU's regnskabsdirektiv ikke blev korrekt implementeret i forbindelse med den seneste væsentlige ændring af loven tilbage i 2015.

  Samtidig har lovgiver heldigvis også indvilliget i at implementere mulighed for, at virksomheder kan anvende de nye regnskabsstandarder IFRS 15, IFRS 16 og visse dele af IFRS 9 til fortolkning af lovens rammebestemmelser om indregning af indtægter, leasingaftaler og finansielle instrumenter.

  Da IFRS 9 og 15 er obligatoriske for IFRS-aflæggere for regnskabsåret 2018, har lovgiver givet mulighed for at førtidsimplementere ændringsloven helt eller delvist allerede for årsregnskaber, der slutter 31. december 2018 eller senere. Generelt gælder i øvrigt, at ændringsloven først er obligatorisk for regnskabsår, der starter 1. januar 2020 eller senere.

  Har du eller din virksomhed behov for at få kortlagt effekten eller for at drøfte specifikke forhold i den ændrede årsregnskabslov, er du velkommen til at henvende dig til en af vores specialister på området eller til din daglige revisor.

EY – din rådgiver om årsregnskabsloven

Hos EY sætter vi en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelsen af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora, herunder FSR – Danske Revisorers Regnskabsudvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervsstyrelsens Regnskabsråd.

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske og nordiske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står over for, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau. 

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os