1 jun. 2022
Behandling af indefrosne feriemidler i regnskabet

Behandling af indefrosne feriemidler i regnskabet

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

1 jun. 2022
Relaterede emner Assurance

Virksomheder kan frit vælge, om de beholder de indefrosne feriemidler i eget regi, eller om de indbetaler dem til Lønmodtagernes Feriemidler.

For de virksomheder, som har valgt at beholde hele eller dele af de indefrosne feriemidler i virksomheden, er der nogle regnskabsmæssige forhold at være opmærksom på, herunder om midlerne skal præsenteres som lang- eller kortfristet gæld samt indeksering af feriemidlerne.

Præsentation som lang- eller kortfristet gæld

Hvis virksomheden beholder feriemidlerne i eget regi, har den en ubetinget ret til at udskyde betalingen af de indefrosne feriemidler til fonden, når der bortses fra de medarbejdere, der i perioden opnår folkepensionsalderen. For sidstnævnte vil fonden årligt (i juli måned) opkræve de pågældende feriemidler, hvorefter fonden forestår udbetaling til medarbejderen og tilbageholdelse af skat. Så længe virksomheden ønsker at beholde forpligtelsen, skal dette årligt bekræftes over for fonden.

At virksomheden har en ubetinget ret til at udskyde betalingen i mere end 12 måneder betyder, at de indefrosne midler vil være en langfristet gældsforpligtelse, bortset fra den del af gælden, der forfalder til betaling inden for de kommende 12 måneder.

Virksomheden kan til enhver tid ændre beslutningen om at beholde feriemidlerne i eget regi og frivilligt indbetale en del af eller hele sin indefrysningsforpligtelse til fonden. Hvis en sådan frivillig indbetaling af en langfristet indefrysningsforpligtelse først sker efter balancedagen, ændres klassifikationen i balancen som langfristet gæld ikke. Heller ikke selvom den frivillige indbetaling sker inden tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

Det skyldes, at det er forfaldstidspunktet, der er afgørende for klassifikationen, og at en førtidig indfrielse efter balancedagen betragtes som en ikke-regulerende begivenhed, som ikke skal indregnes, men alene oplyses som en efterfølgende begivenhed, hvis det er væsentligt for regnskabet. Heller ikke det forhold, at ledelsen på balancetidspunktet har en hensigt om at foretage en førtidig indfrielse af gælden, har nogen betydning for klassifikationen, da forfaldstidspunktet som nævnt er det afgørende.

Indeksering af feriemidler

Når virksomheden vælger at beholde midlerne, hvilket kan betragtes som et lån hos Lønmodtagernes Feriemidler, skal midlerne årligt indekseres med en nærmere bestemt indekseringssats, som afspejler lønudviklingen.

Indekseringen skal foretages fra 1. september 2020 til og med den måned, hvor der sker indbetaling. Indekseringssatsen er for perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021 fastsat til 1,5 % p.a. Satsen for perioden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 er fastsat til 2,1 % p.a., hvilket er fastlagt i bekendtgørelse nr. 707 af 19. maj 2022. Satsen for perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023 fastsættes først i foråret 2023 (senest 31. maj 2023). For årsregnskaber, som afsluttes inden offentliggørelse af satsen for den seneste periode, må der anvendes en skønsmæssigt ansat indekseringssats for den sidste del af regnskabsåret, ligesom der formentlig vil være behov for en justering af det foretagne regnskabsmæssige skøn, når indekseringen for perioden bliver offentliggjort.

Hvis virksomheden foretager en frivillig indbetaling af feriemidler, vil indekseringen af de frivillige indbetalinger blive opkrævet særskilt (i juli måned), hvorfor afregningen af indekseringen ikke sker samtidig med den frivillige indbetaling.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af de indefrosne feriemidler og feriepengeforpligtelser i øvrigt, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 32.2 Kortfristede medarbejderforpligtelser.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Virksomheder har frit valg mellem, om de ønsker at beholde de indefrosne feriemidler i eget regi, eller om de helt eller delvist vil indbetale dem til Lønmodtagernes Feriemidler (fonden). Hvis de indefrosne feriemidler beholdes i virksomheden, er der nogle regnskabsmæssige forhold at være opmærksom på, herunder om midlerne skal præsenteres som lang- eller kortfristet gæld og indeksering af feriemidlerne.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance