29 nov. 2023
Skovtårnet set nedefra

Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

Bidragsydere
29 nov. 2023
Relaterede emner Assurance

10. udgave af publikationen er udgivet, og den er opdateret med lovændringer og en række nye fortolkninger og problemstillinger.

Opsummering: 
 • Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer med fortolkning af loven.
 • Publikationen er suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning.
 • Publikationen lanceres i år i et nyt digitalt format, som gør det langt nemmere at navigere rundt og søge i publikationen.

De væsentligste ændringer

De væsentligste ændringer i 10. udgave af Indsigt i årsregnskabsloven er følgende:

 • Et nyt afsnit 1.7 om den kommende forhøjelse af størrelsesgrænserne for regnskabsklasserne, som betyder, at en række danske virksomheder vil gå et trin ned i regnskabsklasse. Ændringen forventes at få virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2024 eller senere.
 • Et opdateret afsnit 6.4 om redegørelsen for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen, hvor de skærpede krav, som gælder fra og med regnskabsåret 2023, er indarbejdet.
 • Et opdateret afsnit 6.9 om kravene til redegørelsen om økonomiske aktiviteter efter taksonomiforordningen, som beskriver de udvidede rapporteringskrav, der gælder for regnskabsårene 2023 og 2024.
 • Et opdateret afsnit 6.10 om de gennemgribende ændringer, der er på vej til ledelsesberetningens redegørelse om samfundsansvar som følge af kravene i direktivet om bæredygtighedsrapportering (CSRD) og det udsendte lovudkast med implementering af CSRD i lovens § 99 a.
 • Et nyt afsnit 6.11 om det kommende krav om en land-for-land-rapportering med selskabsskatteoplysninger, som kommer til at gælde for de største danske virksomheder.
 • Et nyt afsnit 17.10 om den kommende ændring for investeringsejendomme, hvor der er stillet forslag om, at investeringsejendomme fremover ikke længere kan måles til dagsværdi over egenkapitalen.
 • En udvidelse af kapitel 24 om værdiforringelse af langfristede aktiver med yderligere vejledning vedrørende indikationer på nedskrivninger og gennemførsel af nedskrivningstests.
 • Et nyt afsnit 27.17 om de kommende ændringer vedrørende Pillar II, hvor der indføres en midlertidig undtagelse til at indregne og give oplysninger om udskudt skat som følge af implementering af Pillar II.
 • Et nyt kapitel 36 om de regnskabsmæssige fokusområder for årsrapporten 2023. Kapitlet sætter fokus på de væsentligste aktuelle regnskabsområder, som det er vigtigt at være opmærksom på for 2023-årsrapporten, herunder lovændringer, opmærksomhedspunkter i ledelsesberetningen, nye vejledninger og fortolkninger af de gældende regler samt de regnskabsmæssige konsekvenser af udviklingen i de geopolitiske og makroøkonomiske forhold.
 • Et nyt afsnit 40.13 om de kommende ændringer til formatet for digital indberetning af årsrapporten, hvor der fremadrettet skal indberettes i iXBRL-format (og ikke længere i XBRL- og pdf-format).
 • Et nyt afsnit 40.14 om den kommende oplysningspligt om anvendte bogføringssystemer, som virksomhederne skal oplyse om i forbindelse med indberetning af årsrapporten.

Herudover er publikationen udbygget og ajourført på en række områder, som efter EY's opfattelse har givet anledning til hyppige spørgsmål, problemstillinger og fortolkninger i praksis. Det omfatter bl.a. yderligere omtale af den regnskabsmæssige behandling af følgende forhold:

 • Betingede betalinger (earn outs) til tidligere ejere ved overtagelse af en virksomhed (afsnit 10.7)
 • Vurdering af væsentlighed i forhold til redegørelsen om anvendt regnskabspraksis (afsnit 12.3)
 • Cloud-aftaler (afsnit 15.11)
 • Sondringen mellem egenkapitalinstrumenter og finansielle forpligtelser, sammensatte finansielle instrumenter og låneomlægninger (kapitel 21)
 • Regnskabsmæssig sikring (afsnit 22.6)
 • Udskudt skat for transaktioner, hvori der indregnes et aktiv og en forpligtelse, som giver anledning til lige store skattepligtige og fradragsberettigede midlertidige forskelle (afsnit 27.7)
 • Subleasing, variable leasingydelser og leasingaftaler (kapitel 34A)
 • Notekravet om segmentoplysninger (afsnit 37.3)
 • Notekravet om ledelsesvederlag (afsnit 37.6)
 • Kommende og mindre ændringer til lovens oplysningskrav mv. (afsnit 37.15)

De væsentlige ændringer, som er beskrevet ovenfor, er nærmere beskrevet i publikationens forord.

Et opslagsværk og hjælpeværktøj – i et nyt digitalt format

Indsigt i årsregnskabsloven er tiltænkt som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, den seneste udvikling i praksis og EY's erfaringer med loven. Publikationen er endvidere suppleret med EY's holdninger, fortolkninger og forslag til praktisk anvendelse på mange af de områder, hvor anvendelse af lovens bestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning.

Indsigt i årsregnskabsloven lanceres igen i år som en ren digital publikation, og dette års udgave præsenteres i et nyt digitalt format, som gør det langt nemmere at navigere rundt i publikationen. Dette tilgodeser i høj grad formålet med publikationen i form af et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj. Navigationen er bl.a. forbedret gennem en langt bedre visning og navigation mellem søgeresultater, mulighed for individuel tilpasning af visningen af publikationen og mulighed for at indsætte og gemme individuelt udformede noter, ligesom det stadig er muligt at downloade publikationen i pdf.

Det nye digitale format har også den fordel, at publikationen har en rigtig god visning på andre enheder såsom mobilen og iPad'en, hvor du derfor også nemt kan tilgå og navigere i publikationen via enten søgefunktionen eller indholdsfortegnelsen, som du også kan på pc'en.

I denne vejledning kan du læse mere om de mest centrale funktioner i det nye digitale format.

Publikationen består af følgende:

 • Publikationens 47 kapitler, der skaber indsigt i årsregnskabsloven.
 • Oversigt med den gældende årsregnskabslov for 2023 og tilhørende bekendtgørelser.
 • Oversigt over internationale regnskabsstandarder – IFRS-standarder.
 • Oversigt over Erhvervsstyrelsens vejledninger, som er relevante til fortolkning af loven.
 • Oversigt over EY's årsrapportmodeller for de forskellige regnskabsklasser, der findes under Årsregnskabsloven.
 • Alle lovbemærkninger til de enkelte paragraffer i den gældende årsregnskabslov.

Se Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24

 

Sammendrag

Vores regnskabspublikation, Indsigt i årsregnskabsloven, er udgivet i 2023/24-udgaven – 10. udgave. Publikationen er tiltænkt som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af årsregnskabslovens bestemmelser. Publikationen gennemgår årsregnskabslovens bestemmelser, den seneste udvikling i praksis og EY's erfaringer med loven.

Om denne artikel

Af Trine Kønigsfeld Sitch

Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Kombination af revision og faglighed. Erfaring inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision af mellemstore virksomheder og store koncerner.

Bidragsydere
Related topics Assurance