21 mar. 2022
Behandling af en låneomlægning i regnskabet

Behandling af en låneomlægning i regnskabet

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

21 mar. 2022
Relaterede emner Assurance

De stigende renter medfører, at låneomlægninger er blevet meget aktuelt – også i forhold til korrekt håndtering heraf i regnskabet.

Opsummering: 
  • Den regnskabsmæssige behandling afhænger af, om der i regnskabsmæssig forstand er tale om et nyt lån eller en modifikation af det oprindelige lån.
  • Vurderingen af låneomlægningen skal foretages både kvantitativt ved en såkaldt 10 %-test og kvalitativt ud fra lånenes parametre.
  • Hvis låneomlægningen betragtes som en modifikation af det oprindelige lån, kan den efter EY's opfattelse behandles efter to forskellige modeller.

Den nuværende situation på lånemarkedet med stigende renter betyder, at mange virksomheder overvejer at foretage eller allerede har foretaget omlægning af lån, hvilket i øjeblikket typisk resulterer i en kursgevinst. Ved den regnskabsmæssige behandling af denne kursgevinst og af låneomlægningen i øvrigt er der en række forhold, som virksomheden skal være opmærksom på, hvilket er emnet for denne artikel.

Når en virksomhed foretager en låneomlægning, skal der som det første foretages en vurdering af, om der regnskabsmæssigt vil være tale om:

  • Et nyt lån (væsentligt anderledes betingelser)
  • En modifikation af det oprindelige lån

Kvantitativ vurdering af låneomlægningen

Denne vurdering af, om betingelserne på det nye hhv. det oprindelige lån anses for væsentligt anderledes, tager afsæt i en såkaldt 10 %-test. Denne test har til formål at beregne, hvorvidt nutidsværdien af det nye låns pengestrømme afviger mere end 10 % fra nutidsværdien af det eksisterende låns pengestrømme. Ved tilbagediskonteringen af begge låns pengestrømme anvendes den effektive rente på det eksisterende lån.

Hvis afvigelsen er større end 10 %, er der i regnskabsmæssig forstand tale om optagelse af et nyt lån. Hvis afvigelsen er 10 % eller derunder, betragtes låneomlægningen som udgangspunkt som en modifikation af det oprindelige lån.

Kvalitativ vurdering af låneomlægningen

Den nævnte kvantitative 10 %-test kan dog ikke altid stå alene, da det i visse tilfælde også kan være afgørende, hvis der ændres væsentligt i lånets kvalitative kriterier, herunder fx ændring af lånets valuta, ændring af renteberegningsgrundlaget, fx en ændring fra fast til variabel rente eller omvendt, indarbejdelse af konverteringselementer eller væsentlige ændringer i lånebetingelser, herunder covenants. I den forbindelse betragtes et skift af realkredit- eller pengeinstitut ikke i sig selv som en væsentlig ændring i lånets kriterier efter årsregnskabsloven. EY vurderer dog, at der vil være krav om, at det oprindelige og det nye lån er samme låntype, eksempelvis realkreditlån, for at der kan være tale om en modifikation af det oprindelige lån.

Ovenstående vurdering af, om der er tale om et nyt lån eller en modifikation af det oprindelige lån, er afgørende for den efterfølgende regnskabsmæssige behandling, da den er forskellig i de to tilfælde.

Et nyt lån

Hvis lånebetingelserne for det nye lån er væsentligt forskellige fra det oprindelige lån, skal låneomlægningen regnskabsmæssigt behandles som et ophør med indregning af det oprindelige lån og indregning af et nyt lån. Det medfører, at konstaterede kurstab eller kursgevinster samt omkostninger til indfrielse af det oprindelige lån indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster, idet det oprindelige lån ophører med at være indregnet i balancen.

Samtidig indregnes det nye lån i balancen til amortiseret kostpris efter de almindelige principper herfor, hvilket betyder, at låneomkostninger og kurstab/-gevinster relateret til optagelsen af det nye lån fradrages i kostprisen på det nye lån. Det indbefatter, at der opgøres en ny effektiv rente med udgangspunkt i det nye låns rentesatser justeret for låneomkostninger og kurstab/-gevinster relateret til optagelsen af det nye lån, og denne nye effektive rente anvendes til amortisering af det nye lån.

En modifikation af det oprindelige lån

Hvis lånebetingelserne på det nye lån ikke er væsentligt forskellige fra det oprindelige lån, skal låneomlægningen regnskabsmæssigt behandles som en modifikation af det oprindelige lån. Det kan efter EY's opfattelse foregå efter to modeller i form af enten IFRS 9- eller IAS 39-modellen.

IFRS 9-modellen
Efter denne model skal der indregnes en kursgevinst eller et kurstab i resultatopgørelsen under finansielle poster på tidspunktet for låneomlægningen. Kostprisen for det nye lån opgøres ved at tilbagediskontere pengestrømmene på det nye lån med den effektive rente på det oprindelige lån. I nutidsværdien af det nye låns pengestrømme fratrækkes endvidere direkte låneomkostninger, der kan henføres til optagelse af det nye lån. Forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af det oprindelige lån og kostprisen på det nye lån indregnes som et kurstab eller -gevinst i resultatopgørelsen under finansielle poster.

IAS 39-modellen
Efter denne model skal kurstab eller -gevinst ved omlægningen ikke indregnes i resultatopgørelsen, men videreføres i stedet i den amortiserede kostpris for det nye lån, når låneomlægningen betragtes som en modifikation af det oprindelige lån. Efter IAS 39-modellen indregnes der således ikke noget i resultatopgørelsen som følge af låneomlægningen. Låneomkostningerne ved omlægningen amortiseres ligeledes over det nye låns løbetid, som det også er tilfældet efter IFRS 9-modellen. 

Erhvervsstyrelsen har ikke taget officiel stilling til anvendelse af henholdsvis IAS 39- og IFRS 9-modellen vedrørende låneomlægninger, men det er EY's opfattelse, at begge modeller kan anvendes under årsregnskabsloven. Der vil være tale om et valg af regnskabspraksis, som skal anvendes konsistent for alle lignende transaktioner, og som skal omtales i beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af låneomlægninger, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 21.7 Ophør med indregning af finansielle forpligtelser og modifikation af låneaftaler, som også indeholder et beregningseksempel, der illustrerer metodikken og den regnskabsmæssige behandling af en låneomlægning efter IFRS 9-modellen.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Når en virksomhed foretager en låneomlægning, skal der som det første foretages en vurdering af, om der regnskabsmæssigt vil være tale om et nyt lån (væsentligt anderledes betingelser) eller en modifikation af det oprindelige lån. Hvis det betragtes som et nyt lån, skal låneomlægningen regnskabsmæssigt behandles som et ophør med indregning af det oprindelige lån og indregning af et nyt lån. Hvis det betragtes som en modifikation af det oprindelige lån, skal låneomlægningen regnskabsmæssigt behandles som en modifikation af det oprindelige lån. Det kan efter EY's opfattelse foregå efter to modeller i form af enten IFRS 9- eller IAS 39-modellen.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance