10 jun. 2022
Kvinde analyserer dokumenter

Behandling af udbytteindtægter i regnskabet

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

10 jun. 2022
Relaterede emner Assurance

Udbytteindtægter fra kapitalandele behandles forskelligt i regnskabet afhængigt af den valgte regnskabspraksis for kapitalandelene. 

Opsummering: 
  • Årsregnskabsloven indeholder i hovedtræk fire forskellige metoder for måling af kapitalandele, som har betydning for behandlingen af udbytteindtægterne.
  • Hvis kapitalandelene måles til kostpris eller dagsværdi, indregnes udbytte først i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet.
  • Efter indre værdis metode findes et samtidighedsprincip, som i visse tilfælde muliggør udlodning af udbytte hele vejen op igennem en koncern i det samme år.

Der findes i hovedtræk fire forskellige metoder for den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele, og i den tidligere nyhed Kapitalandele i regnskabet – overblik over typer og metoder giver vi et overblik over, hvornår en kapitalandel kan indregnes efter hvilken metode.

Kravene til behandling af udbytteindtægter i regnskabet i de forskellige situationer er opsummeret i nedenstående skema, efterfulgt af en nærmere gennemgang af reglerne. 

Regnskabspraksis for kapitalandele Behandling af udbytteindtægter i årsregnskabet
Kapitalandele efter indre værdis metode

Hovedregel: Udbytte fragår den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet.

Undtagelse for kapitalandele i dattervirksomheder: Udbytte kan passere fra de nederste dattervirksomheder og op til den øverste modervirksomhed i det samme år efter det såkaldte samtidighedsprincip.

Kapitalandele til kostpris Udbytte indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet.
Kapitalandele til dagsværdi over egenkapitalen Udbytte indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet.
Kapitalandele til dagsværdi over resultatopgørelsen Udbytte indregnes i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet.

Kapitalandele efter indre værdis metode

Udbytte fra kapitalandele, der måles til indre værdi, indregnes ikke i resultatopgørelsen, men fragår den regnskabsmæssige indre værdi af kapitalandelene i balancen samt den tilhørende reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode og overføres til de frie reserver. Det sker dog først i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet. Det betyder, at forventede udbytteindtægter i ejervirksomheden som udgangspunkt indgår i den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene.

Udbytter kan dog efter indre værdis metode passere fra de nederste dattervirksomheder i en koncern til den øverste modervirksomhed på ét år efter et såkaldt samtidighedsprincip. Det er efter denne fremgangsmåde forudsat, at de foreslåede udbytter vedtages på en generalforsamling i de underliggende dattervirksomheder inden generalforsamlingen i modervirksomheden. Der foretages efter denne fremgangsmåde ingen binding på nettoopskrivninger efter indre værdis metode i ejervirksomhederne af det udbytte, der forventes modtaget fra dattervirksomhederne, idet det forventede udbytte overføres fra nettoopskrivningsreserven til de frie reserver under egenkapitalen. Forklaring på den manglende binding skal oplyses i årsregnskabet, hvilket typisk vil ske i tilknytning til egenkapitalopgørelsen. Anvendelse af samtidighedsprincippet er alene muligt ved dattervirksomheder og kan ikke anvendes på kapitalinteresser eller associerede virksomheder.

Kapitalandele til kostpris

Når kapitalandele måles til kostpris, indregnes udbyttet først i ejervirksomhedens resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet i den underliggende virksomhed på en generalforsamling. Det har normalt den betydning, at det modtagne, ordinære udbytte ikke kan videreudloddes op gennem en koncern i det samme regnskabsår, når kapitalandelene måles til kostpris.

Når en kapitalandel måles til kostpris, skal det i forbindelse med indtægtsførsel af udbytte samtidig overvejes, om dette har betydning for kapitalandelenes kostpris. Loven indeholder i den forbindelse to alternative fremgangsmåder for indregning af udbytteindtægter efter kostprismetoden.

Alternativ 1
(IFRS-metoden)

Udbytter indregnes altid i resultatopgørelsen, men hvis årets udbytte overstiger årets resultat i den underliggende virksomhed, eller hvis kostprisen på kapitalandelene overstiger den forholdsmæssige andel af nettoaktiverne i den underliggende virksomhed, vil dette i sig selv være en indikation på værdiforringelse, som medfører krav om udarbejdelse af en nedskrivningstest. 
Alternativ 2
(Akkumuleret indtjeningsmetode)
Som udbytte kan alene indtægtsføres et beløb i resultatopgørelsen, svarende til virksomhedens akkumulerede indtjening optjent efter erhvervelsen af kapitalandelene. Modsætningsvis skal udbytter, der hidrører fra indtjening optjent før erhvervelsen, indregnes som en reduktion af kostprisen på kapitalandelene. En senere indtjening i forhold til udloddet udbytte medfører ikke, at en tidligere indregnet reduktion i kostprisen kan tilbageføres. I sådanne tilfælde fastholdes den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele, medmindre der er behov for yderligere nedskrivninger.

Valg mellem ovenstående to alternativer er et bindende valg af regnskabspraksis. Den valgte regnskabspraksis skal tydeligt fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og skal anvendes systematisk og konsistent.

Udbytteindtægterne præsenteres som udgangspunkt under indtægter af kapitalandele i resultatopgørelsen, medmindre der er tale om "Andre kapitalandele og værdipapirer", som henhører under omsætningsaktiver, idet udbyttet i så fald præsenteres under finansielle indtægter.

Kapitalandele til dagsværdi over egenkapitalen

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder kan måles til dagsværdi med løbende værdiregulering over en bunden reserve under egenkapitalen (ÅRL § 41). Når ejervirksomheden modtager udbytte fra den underliggende virksomhed, indregnes dette udbytte i resultatopgørelsen efter samme princip som for kapitalandele til kostpris, og udbyttet præsenteres under indtægter af kapitalandele. Modtagne udbytter behandles således særskilt fra opskrivningen og påvirker ikke direkte opskrivningsreserven under egenkapitalen.

Kapitalandele til dagsværdi over resultatopgørelsen

Kapitalandele i kapitalinteresser samt kapitalandele, som henhører under "Andre kapitalandele og værdipapirer", kan måles til dagsværdi med løbende værdiregulering over resultatopgørelsen, mens børsnoterede kapitalandele i denne kategori skal måles til dagsværdi. Når ejervirksomheden modtager udbytte fra den underliggende virksomhed, indregnes dette udbytte i resultatopgørelsen. Udbyttet præsenteres som udgangspunkt under indtægter af kapitalandele, medmindre der er tale om "Andre kapitalandele og værdipapirer", som henhører under omsætningsaktiver, idet udbyttet i så fald præsenteres under finansielle indtægter.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af udbytteindtægter fra kapitalandele, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer, som ligeledes behandler de enkelte typer af kapitalandele og metoder for måling mere detaljeret. 

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Kravene til behandling af udbytteindtægter i regnskabet afhænger af den valgte regnskabspraksis for kapitalandelene. Årsregnskabsloven indeholder i hovedtræk fire forskellige metoder for måling af kapitalandele. Hvis kapitalandelene måles til kostpris eller dagsværdi, indregnes udbytte først i det regnskabsår, hvor udbyttet er besluttet. Efter indre værdis metode findes et samtidighedsprincip, som under visse betingelser muliggør udlodning af udbytte hele vejen op igennem en koncern i det samme år.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance