23 feb. 2022
Ændringer i årsregnskaberne vedrørende kapitalinteresser

Ændringer i årsregnskaberne vedrørende kapitalinteresser

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

23 feb. 2022
Relaterede emner Assurance

Få overblik over betydningen for årsregnskaberne af denne nye type kapitalandele, som er benævnt kapitalandele i kapitalinteresser.

Opsummering: 
  • Kapitalinteresser minder på mange måder om associerede virksomheder, men adskiller sig dog på et væsentligt punkt - den betydelige indflydelse.
  • Introduktionen af kapitalandele i kapitalinteresser vil i visse tilfælde medføre en ændret klassifikation af eksisterende kapitalandele i årsregnskabet.
  • Hvis en virksomhed kun har kapitalandele i associerede virksomheder, skal virksomheden i årsregnskabet præsentere disse som kapitalandele i kapitalinteresser.

Der er blevet tilføjet en ny type af kapitalandele til årsregnskabsloven, som er benævnt kapitalandele i kapitalinteresser. Disse kom til med ændringerne for regnskabsåret 2020, og i forlængelse heraf udgav Erhvervsstyrelsen i maj 2021 en vejledning om kapitalinteresser, som vi har beskrevet nærmere i artiklen Erhvervsstyrelsens vejledning til årsregnskabslovens bestemmelser om kapitalinteresser.

Som følge af udgivelsestidspunktet for vejledningen nåede en række virksomheder ikke at implementere de anviste præciseringer fra vejledningen i deres 2020-årsrapport. Det skal derfor gøres i 2021-årsrapporten. Vi ser i denne nyhed på, hvilken betydning introduktionen af denne nye type kapitalandel samt Erhvervsstyrelsens vejledning herom kan have for årsregnskaberne.

Hvornår er der tale om en kapitalinteresse?

Kapitalinteresser defineres på følgende måde i årsregnskabsloven, hvor de tre centrale dele af definitionen er markeret:

En virksomheds eller en virksomhed og dennes dattervirksomheders ret over egenkapital i en anden virksomhed, når formålet med besiddelsen er at fremme virksomhedens egne aktiviteter gennem en varig tilknytning til den anden virksomhed. Ret over egenkapital i en anden virksomhed formodes at være en kapitalinteresse, når rettigheden udgør mindst 20 % af egenkapitalen i den anden virksomhed.

Kapitalinteresser minder på mange måder om associerede virksomheder, men adskiller sig dog på et væsentligt punkt, idet ejeren af kapitalandele i kapitalinteresser ikke har betydelig indflydelse herover – hvilket omvendt er et krav, for at der kan være tale om kapitalandele i associerede virksomheder.

Nedenstående figur kan sammen med ovennævnte artikel anvendes som vejledning til, hvornår en kapitalandel skal klassificeres som en kapitalinteresse.

Det er relevant at være opmærksom på, at der ikke er krav om 20 % i ejerandel, før der er tale om en kapitalinteresse. De 20 % i ejerandel er en formodningsregel, som udtrykker, hvornår det krævede formål med besiddelsen af kapitalinteressen kan forventes at være opfyldt, men denne formodningsregel kan afkræftes gennem dokumentation af andre forhold. I mange tilfælde vil formålet med investeringen være det centrale ved vurdering af, om der er tale om en kapitalinteresse.

Omklassifikation af kapitalandele til kapitalinteresser

Introduktionen af kapitalandele i kapitalinteresser vil i visse tilfælde medføre en ændret klassifikation af eksisterende kapitalandele, typisk kapitalandele som har henhørt under regnskabsposten "Andre værdipapirer og kapitalandele", som i visse tilfælde skal skifte kategori til kapitalinteresser.

Hvis der foretages en omklassifikation af en kapitalandel fra fx "Andre værdipapirer og kapitalandele" til "Kapitalandele i kapitalinteresser", er dette en ændring i anvendt regnskabspraksis. Det samme er tilfældet, hvis der samtidig med omklassifikationen ændres metode for måling. For en nærmere beskrivelse af den korrekte regnskabsmæssige behandling af en ændring i anvendt regnskabspraksis henviser vi til vores artikel Behandling af praksisændringer i årsregnskabet.

Kapitalandele i kapitalinteresser kan måles til enten kostpris, indre værdi eller dagsværdi med regulering over resultatopgørelsen, og disse muligheder er de samme i henholdsvis selskabsregnskabet og koncernregnskabet. Det kan opleves som en af fordelene ved den nye type kapitalandele, at de kan måles til indre værdi i modsætning til kapitalandele under "Andre værdipapirer og kapitalandele", som kun kan måles til kostpris (for unoterede kapitalandele) eller dagsværdi.

Herudover gælder der det, at kapitalinteresser (uanset ejerandelens størrelse) rent definitionsmæssigt ikke betragtes som nærtstående parter, hvorfor de ikke omfattes af de oplysningskrav, der gælder for transaktioner med nærtstående parter.

Omdøbning af regnskabslinjer for kapitalandele i associerede virksomheder

I Erhvervsstyrelsens vejledning om kapitalinteresser blev det præciseret, at hvis en virksomhed kun har kapitalandele i associerede virksomheder (og dermed ikke har kapitalandele i kapitalinteresser), skal virksomheden i resultatopgørelse og balance præsentere kapitalandele i associerede virksomheder som kapitalandele i kapitalinteresser. Hvis virksomheden besidder kapitalandele i både associerede virksomheder og i kapitalinteresser, må virksomheden i følge Erhvervsstyrelsens vejledning præsentere de to kategorier i hver sin post.

For de mange 2020-årsrapporter, som blev afsluttet inden Erhvervsstyrelsens vejledning udkom, vil ovennævnte skulle tilpasses i de igangværende 2021-årsrapporter. Hvor det er påkrævet, skal regnskabsposter vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder derfor omdøbes til kapitalandele i kapitalinteresser. Det er i den forbindelse vores anbefaling, at omdøbningen omtales kort i indledningen til anvendt regnskabspraksis.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele i kapitalinteresser, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i kapitel 19 Kapitalandele i dattervirksomheder, kapitalinteresser, associerede virksomheder og fællesledede arrangementer. Som det fremgår, behandler kapitlet også den regnskabsmæssige behandling af de andre typer af kapitalandele.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Der er blevet tilføjet en ny type af kapitalandele til årsregnskabsloven, som er benævnt kapitalandele i kapitalinteresser. Disse kom til med ændringerne for regnskabsåret 2020, og i forlængelse heraf udgav Erhvervsstyrelsen i maj 2021 en vejledning om kapitalinteresser. Som følge af udgivelsestidspunktet for vejledningen nåede en række virksomheder ikke at implementere de anviste præciseringer fra vejledningen i deres 2020-årsrapport. Det skal derfor gøres i 2021-årsrapporten.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance