26 jan. 2022
Behandling af praksisændringer i regnskabet

Behandling af praksisændringer i regnskabet

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

26 jan. 2022
Relaterede emner Assurance

Når en virksomhed ændrer regnskabspraksis, er der en række krav, som skal overholdes i forhold til indregning og oplysning herom i årsrapporten.

Opsummering: 
  • Når en virksomhed ændrer regnskabspraksis, skal virksomhedens ledelse have en relevant begrundelse for ændringen.
  • En ændring i anvendt regnskabspraksis foretages med tilbagevirkende kraft, så årsregnskabet præsenteres, som om den nye regnskabspraksis altid har været anvendt.
  • Der stilles en række specifikke krav til oplysning om praksisændringen i årsrapporten. 

Begrundelse for ændringen

Som udgangspunkt skal virksomhedens anvendte regnskabspraksis være den samme fra ét regnskabsår til det næste, men der er forskellige situationer, hvor en ændring i anvendt regnskabspraksis kan foretages. Det gælder bl.a., hvis årsregnskabet efter ændringen bedre giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og forpligtelser, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. I den forbindelse kan indgåelse i et nyt koncernforhold være en relevant begrundelse for at ændre regnskabspraksis med henblik på at tilpasse til den nye koncerns anvendte regnskabspraksis.

I andre tilfælde kan en ændring i anvendt regnskabspraksis udspringe af eller endda være påkrævet ifølge lovgivningen, enten som følge af lovændringer eller hvis virksomheden skifter fra en regnskabsklasse til en anden.

Eksempler på praksisændringer kan fx være ændring i måling af investeringsejendomme fra kostpris til dagsværdi eller ændring i regnskabsmæssig behandling af udviklingsprojekter fra løbende indregning i resultatopgørelsen til indregning i balancen og afskrivning over resultatopgørelsen.

Indregning af en praksisændring i årsregnskabet

Ved ændring af anvendt regnskabspraksis skal de regnskabsposter, der berøres af ændringen, som hovedregel korrigeres i overensstemmelse med den nye regnskabspraksis. Den akkumulerede effekt af praksisændringen indregnes direkte på egenkapitalen primo, og sammenligningstal skal ændres i overensstemmelse med den nye praksis. Det gælder både sammenligningstal i resultatopgørelse, balance, noter og eventuel pengestrømsopgørelse. Der skal ligeledes tages højde for skatteeffekten af ændringen. På den måde bliver årsregnskabet præsenteret, som om den nye regnskabspraksis altid har været anvendt.

For virksomheder, som medtager en hoved- og nøgletalsoversigt, skal oversigten som udgangspunkt tilpasses den nye regnskabspraksis for alle fem år. Virksomheden kan dog undlade at tilpasse sammenligningstal for de tre ældste år i oversigten ved ændringer i anvendt regnskabspraksis, hvis den manglende tilpasning oplyses i tilknytning til oversigten samtidig med, at der medtages en overordnet omtale af, hvilken indvirkning den ændrede regnskabspraksis ville have haft på tallene for de tre ældste år i oversigten.

Oplysningskrav ved en praksisændring

Ændringer i anvendt regnskabspraksis skal beskrives i indledningen til afsnittet om anvendt regnskabspraksis. Beskrivelsen skal omfatte følgende:

  • At der er sket en ændring i anvendt regnskabspraksis.
  • En beskrivelse af ændringen, herunder såvel den hidtidige som den nye praksis.
  • Begrundelse for ændringen.
  • Den beløbsmæssige indvirkning for virksomhedens aktiver, passiver, egenkapital og resultat (både for indeværende års tal og sammenligningstal).
  • Skatteeffekten, både på årets skat og den udskudte skat.
  • At der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for tidligere år.

Foretages der flere ændringer samtidigt, kræver lovens bruttoprincip, at den beløbsmæssige indvirkning af hver ændring beskrives særskilt, med samtidig angivelse af den beløbsmæssige indvirkning samlet set for de pågældende ændringer. I sådanne tilfælde kan en opstilling i tabelform give regnskabslæseren et mere overskueligt overblik over den beløbsmæssige indvirkning af ændringerne.

Hvis en praksisændring har en væsentlig betydning for årsregnskabet, hvilket typisk vil være tilfældet, skal der også oplyses herom i ledelsesberetningen.

Manglende sammenlignelighed

Hvis det ikke er muligt at fremskaffe informationer til brug for tilpasning af sammenligningstallene, skal der oplyses herom og om den manglende sammenlignelighed med tidligere år. Herunder skal virksomheden så vidt muligt angive et skøn over indvirkningen, så regnskabsbruger kan danne sig et nogenlunde indtryk af konsekvenserne af den manglende tilpasning.

Tilpasning af sammenligningstal kan ofte i praksis give udfordringer, hvis virksomhedens registreringssystemer ikke har været tilrettelagt, så de kan generere de nødvendige data med tilbagevirkende kraft. Det kan eksempelvis være tilfældet ved praksisændringer af IPO-tillæg på varebeholdninger og indregning af udviklingsomkostninger i balancen. Ligeledes kan det ved en praksisændring fra kostpris til dagsværdi på investeringsejendomme være vanskeligt at foretage en dagsværdiansættelse med tilbagevirkende kraft.

Der findes også tilfælde, hvor loven ikke stiller krav om tilpasning af sammenligningstal ved en praksisændring, da ændringen undtagelsesvist ikke skal foretages med tilbagevirkende kraft. Det gælder fx ved visse overgangsbestemmelser i forbindelse med lovændringer, ligesom der ved overgang til ny regnskabsklasse findes en række lempelser for tilpasning af sammenligningstal ved praksisændringer.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af ændringer i anvendt regnskabspraksis, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 12.3 Ændring af anvendt regnskabspraksis

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Når en virksomhed ændrer regnskabspraksis, er der en række formalia, som skal overholdes i forhold til indregning og oplysning om praksisændringen i årsrapporten, ligesom virksomhedens ledelse skal have en relevant begrundelse for ændringen.

Om denne artikel

Af Ditte Mosegaard Jørgensen

Senior Manager i EY Danmarks faglige afdeling for finansiel rapportering

Regnskabsfaglig specialist med fokus på rådgivning inden for årsregnskabsloven og faglig nyhedsformidling.

Related topics Assurance