3 mar. 2023
Personer går i tunnel oplyst i lilla farver

Kapitalandele til indre værdi – konsoliderings- eller målemetode

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

3 mar. 2023
Relaterede emner Assurance

Virksomheden skal beslutte, om indre værdis metode anvendes som en konsoliderings- eller målemetode, hvilket kan have væsentlig betydning.

Opsummering: 
  • Valget mellem de to metoder er afgørende for den regnskabsmæssige behandling af en række forskellige transaktioner.
  • Det foretagne valg af metode er et valg af regnskabspraksis pr. kategori af kapitalandele, som skal beskrives i årsregnskabet.
  • I dette års udgave af Indsigt i årsregnskabsloven har vi udvidet beskrivelsen om forskellene mellem målemetoden og konsolideringsmetoden.

Mange virksomheder vælger at måle kapitalandele efter indre værdis metode, som generelt bygger på mange af de samme principper, som anvendes ved udarbejdelse af koncernregnskaber og virksomhedsovertagelser. Indre værdis metode kan anvendes på kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, kapitalinteresser og fællesledede virksomheder (joint ventures), og metoden er kendetegnet ved, at der efter første indregning til kostpris sker løbende indregning af virksomhedens andel af resultaterne i de underliggende virksomheder.

Valg mellem konsolideringsmetode og målemetode

Indre værdis metode skal anvendes som enten en konsoliderings- eller målemetode, hvilket Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet i deres udtalelse om virksomhedssammenslutninger fra 2018.

Historisk set har anvendelsen af indre værdis metode medført overensstemmelse mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapital i langt de fleste tilfælde, hvilket fortsat er en forventning hos mange regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Dette er imidlertid kun gældende, hvis indre værdis metode anvendes som konsolideringsmetode.

Anvendes indre værdis metode som målemetode, vil der ikke nødvendigvis være sammenhæng mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapital, da en række transaktioner behandles anderledes ved målemetoden end ved konsolidering.

Valg af regnskabspraksis

Valget mellem de to metoder er et bindende valg af regnskabspraksis pr. kategori af kapitalandele. Den valgte regnskabspraksis skal tydeligt fremgå af beskrivelsen af anvendt regnskabspraksis og skal anvendes systematisk og konsistent. Et skifte mellem de to metoder vil være en ændring af anvendt regnskabspraksis, som skal gennemføres med tilbagevirkende kraft efter hovedreglen i årsregnskabsloven, hvorfor konsekvenserne af en praksisændring skal overvejes i forhold til indvirkningen på tidligere regnskabsår.

Valget af regnskabspraksis skal anvendes konsekvent på de enkelte kategorier af kapitalandele, dvs. fx dattervirksomheder eller associerede virksomheder. Virksomheden kan i princippet anvende indre værdis metode forskelligt, så metoden fx anvendes som en konsolideringsmetode på dattervirksomheder og som en målemetode på associerede virksomheder. Selvom loven tillader forskellige metoder for de enkelte kategorier, anbefaler EY, at virksomheder vælger den samme metode for de forskellige typer af kapitalandele.

Væsentlig betydning for visse transaktionstyper

Valget mellem, om indre værdis metode skal betragtes som en konsolideringsmetode eller målemetode er afgørende for den regnskabsmæssige behandling af flere typer af transaktioner både i forbindelse med første indregning og efterfølgende måling af kapitalandelen. Særligt den regnskabsmæssige behandling af en række transaktioner forbundet med virksomhedsovertagelser er forskellig under de to metoder.

Efter EY's opfattelse anvender de fleste virksomheder indre værdis metode som en konsolideringsmetode, da virksomhederne historisk set har anskuet metoden som sådan, og fordi mange virksomheder har et ønske om at anvende metoden på en måde, hvor resultat og egenkapital så vidt muligt afspejles på samme måde i både modervirksomhedens årsregnskab og koncernregnskabet.

Få et overblik over forskellene

Valget af indre værdi som en konsolideringsmetode eller målemetode har som nævnt en række konsekvenser. Vi har nedenfor opstillet en oversigt over den regnskabsmæssige behandling af forskellige typer af transaktioner efter enten indre værdis metode som en konsolideringsmetode eller en målemetode.

Den regnskabsmæssige behandling af de 15 oplistede transaktioner i oversigten er enkeltvis nærmere beskrevet i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 19.4 Indre værdis metode. I dette års udgave af publikationen har vi desuden udvidet disse beskrivelser for at give mere vejledning om forskellene mellem målemetoden og konsolideringsmetoden.

Nr. Udfordringer Indre værdis metode som konsolideringsmetode Indre værdis metode som målemetode
1 Transaktionsomkostninger

Alt. 1: Indregnes som en del af kostprisen.

Alt. 2: Indregnes i resultatopgørelsen.

Valg af regnskabspraksis. 

Indregning som en del af kostprisen for kapitalandelene.
2 Betingede købsvederlag på overtagelsestidspunktet Indregnes til dagsværdi som en del af købsvederlaget. 
3 Efterfølgende ændringer til betingede købsvederlag Efterfølgende ændringer til betingede købsvederlag indregnes i resultatopgørelsen.

Alt. 1: Indregnes som en korrektion til kostprisen (under forudsætning af at det variable vederlag relaterer sig til kostprisen for aktivet).

Alt. 2: Indregnes i resultatopgørelsen.

Valg af regnskabspraksis.

4 Regnskabsmæssig behandling af goodwill

Goodwill som en del af den samlede regnskabsmæssige værdi af kapital­andele afskrives og nedskrivningstestes ved indikation på værdiforringelse.

Nedskrivninger på kapitalandele, der indeholder goodwill, anses for at være en del af den regnskabsmæssige værdi af kapitalandelene og kan derfor tilbage­føres.

5 Regnskabsmæssig behandling af negativ goodwill  Indregnes i resultatopgørelsen.
6 Måling af minoritetsinteresser og goodwill ved første indregning Goodwill måles på basis af forholdsmæssigt ejerskab (krav om oplysning).
7 Omvendte overtagelser Den juridiske overtager/”køber” skal ved anvendelse af indre værdis metode måle nettoaktiverne i den juridisk overtagne virksomhed til dagsværdi.
8 Skreven put-option over minoritetsinteresser

Der indregnes ikke en bruttogældforpligtelse i selskabsregnskabet, da forpligtelsen udgør en investeringsforpligtelse, der medfører senere indregning af et aktiv.

En skreven put-option udgør et afledt finansielt instrument, der måles til dagsværdi med værdiregulering gennem resultatopgørelsen.

9 Yderligere investering i kapitalinteresser eller associerede virksomheder under fortsat betydelig indflydelse Kostprisbaseret tilgang, hvilket betyder merværdier og goodwill opgøres hver gang, der sker tilgang af kapitalandele (trinvise erhvervelser).
10 Køb og salg af kapitalandele, hvor kontrol bibeholdes

Køb: Investering til andel af regnskabsmæssig indre værdi og forskel mellem kostpris og andel af indre værdi indregnes som egenkapitaltransaktion.

Salg: Afgang til andel af indre værdi og forskel mellem salgspris og andel af indre værdi indregnes som egenkapitaltransaktion.

Køb: Investering, der tillægges kostprisen. Merværdier indregnes som goodwill. Negativ goodwill indregnes i resultatopgørelsen.

Salg: Opgørelse af forholdsmæssig gevinst/tab efter en kostprisbaseret tilgang med indregning i resultatopgørelsen.

11 Delvis afhændelse af kapitalinteresser eller kapitalandele i associerede virksomheder under fortsat betydelig indflydelse Kostprisbaseret tilgang med opgørelse af forholdsmæssig gevinst/tab. Den regnskabsmæssige værdi af bibeholdte kapitalandele danner grundlag for en fortsættelse af indre værdis metode.
12 Tab af kontrol men under fortsat betydelig indflydelse Kostprisbaseret tilgang med opgørelse af forholdsmæssig gevinst/tab. Den regnskabsmæssige værdi af de bibeholdte kapitalandele danner grundlag for fortsat anvendelse af indre værdis metode.
13 Trinvis virksomhedsovertagelse – opnåelse af bestemmende indflydelse/kontrol Genmåling af hidtidig ejede kapitalandele med indregning i resultatopgørelsen
(IFRS 3.41 + 3.42).

Kostprisbaseret tilgang, hvilket betyder merværdier og goodwill opgøres hver gang, der sker yderligere tilgang af kapital­andele.

Som alternativ indregnes en justering af eksisterende nettoaktiver på egenkapitalen, hvor justeringen bindes.

14 Eliminering af koncerninterne
gevinster og tab 

Fuld eliminering af koncerninterne gevinster og tab i dattervirksomheder, uanset ejerbesiddelse, jf. § 43 a.

For kapitalandele i kapitalinteresser, associerede og fællesledede virksomheder foretages alene forholdsmæssig eliminering i forhold til ejerbesiddelse, jf. § 43 a.

15 Omregning af regnskaber i fremmed valuta Forskelle for omregning af investering primo og resultatandele omregnet til gennemsnitskurs indregnes direkte i egenkapitalen.

Ønsker du mere indsigt?

Hvis du ønsker mere indsigt i den regnskabsmæssige behandling af kapitalandele efter indre værdis metode, kan du læse mere i vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven i afsnit 19.4 Indre værdis metode, som behandler både indre værdis metode og den underliggende konsoliderings- og målemetode mere detaljeret.

Denne nyhed er en del af serien Indsigt i Indsigt, som er regnskabsnyheder med fokus på aktuelle regnskabsemner og praktiske problemstillinger, som er relevante for virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Vi henviser til publikationen Indsigt i årsregnskabsloven for yderligere omtale af de enkelte emner. Vi samler artiklerne på vores side om Årsregnskabsloven under Indsigt i Indsigt.

Sammendrag

Historisk set har anvendelsen af indre værdis metode medført overensstemmelse mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapital i langt de fleste tilfælde, hvilket fortsat er en forventning hos mange regnskabsaflæggere og regnskabsbrugere. Dette er imidlertid kun gældende, hvis indre værdis metode anvendes som konsolideringsmetode. Anvendes indre værdis metode som målemetode, vil der ikke nødvendigvis være sammenhæng mellem modervirksomhedens og koncernens resultat og egenkapital, da en række transaktioner behandles anderledes ved målemetoden end ved konsolidering.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance