8 jun. 2023
Forskellige landeflag uden for kontorbygning

De nye regler om land-for-land-skatterapportering er vedtaget

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

8 jun. 2023
Relaterede emner Assurance

Fremadrettet skal en række store virksomheder årligt offentliggøre en såkaldt land-for-land-rapportering med selskabsskatteoplysninger. 

Opsummering: 
 • Folketinget har netop vedtaget de nye regler, som får virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.
 • Land-for-land-rapporteringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens skatteforhold specificeret på aktiviteter i de enkelte lande.
 • Rapporteringen skal offentliggøres og indberettes særskilt til Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter afslutningen af regnskabsåret. 

Formålet med de nye regler er at skabe gennemsigtighed om virksomheders skattepraksis, herunder i hvilke lande virksomhederne har deres indtjening, og i hvilke lande de har betalt skat.

Vi giver nedenfor en gennemgang af de nye regler, herunder hvem der omfattes, hvilke oplysninger der skal rapporteres, hvordan rapporteringen skal udformes, og hvornår reglerne træder i kraft.

 • De omfattede virksomheder

  De virksomheder, som omfattes af de nye regler, er i hovedtræk følgende:

  • Modervirksomheder, der aflægger koncernregnskab, og hvor koncernens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år. Land-for-land-rapporteringen skal udarbejdes for koncernen.
  • Virksomheder, der ikke indgår i en koncern, men hvor virksomhedens nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år. Land-for-land-rapporteringen skal udarbejdes for virksomheden.
  • En dattervirksomhed i regnskabsklasse C eller D, hvis øverste modervirksomhed er hjemmehørende uden for EU/EØS, og hvor den øverste koncerns samlede nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år. Land-for-land-rapporteringen skal udarbejdes for den øverste koncern.
  • Visse filialer af udenlandske virksomheder, der er hjemmehørende uden for EU/EØS. Land-for-land-rapporteringen skal udarbejdes for den udenlandske virksomhed eller koncernen.

  De omfattede virksomheder består af alle de virksomhedsformer, som oplistes i årsregnskabslovens § 3, stk. 1, hvilket ud over aktie- og anpartsselskaber også omfatter erhvervsdrivende fonde, andelsselskaber m.fl. 
   

 • Virksomheder, der kan undlade rapporteringen

  Visse virksomheder kan undlade at udarbejde en særskilt land-for-land-rapportering.

  Det gælder fx en modervirksomhed, som selv er en dattervirksomhed af en modervirksomhed beliggende i et EU-/EØS-land, som aflægger en land-for-land-rapportering for koncernen efter regnskabsdirektivets regler. Det skyldes, at land-for-land-rapporteringen fra denne højereliggende modervirksomhed vil indeholde oplysninger om alle koncernens aktiviteter, herunder også en eventuel underliggende koncern i Danmark.

  En modervirksomhed, som aflægger koncernregnskab, og som samtidig selv er dattervirksomhed i en højereliggende koncern, hvor den øverste modervirksomhed er etableret uden for EU/EØS, skal jf. ovenfor udarbejde en land-for-land-rapportering for den øverste koncern, hvis den øverste koncerns samlede nettoomsætning overskrider 5,6 mia. kr. årligt i to på hinanden følgende år. Virksomheden vil dog være undtaget fra at udarbejde en land-for-land-rapportering for den øverste koncern, hvis den øverste modervirksomhed eller en anden dattervirksomhed af den øverste modervirksomhed har udarbejdet en land-for-land-rapportering.

  Herudover er der ikke krav om rapportering for virksomheder, som udelukkende er etableret eller har erhvervsaktiviteter i Danmark, og dermed alene vil generere overskud og betale skat i Danmark. I denne sammenhæng skal det forstås sådan, at koncernen/virksomheden skal have aktiviteter i et eller flere andre lande end Danmark, og disse aktiviteter skal være genstand for fuld eller delvis skattepligt i de pågældende lande for at blive omfattet af kravet om at udarbejde en land-for-land-rapportering. En koncern, der udelukkende er etableret eller har erhvervsmæssig aktivitet i Danmark, kan have samhandel via fx eksport til andre lande uden at blive pligtig til at udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger.
   

 • De krævede oplysninger

  Land-for-land-rapporteringen skal indeholde følgende oplysninger om virksomhedens eller koncernens skatteforhold:

  1. En kort beskrivelse af aktiviteten
  2. Antal beskæftigede opgjort som heltidsbeskæftigede
  3. Indtægter inkl. transaktioner med nærtstående parter, herunder:
   1. nettoomsætning, andre driftsindtægter, indtægter af kapitalinteresser ekskl. udbytte fra tilknyttede virksomheder, indtægter af andre værdipapirer og tilgodehavender, der udgør en del af anlægsaktiverne, andre renteindtægter og tilsvarende indtægter eller
   2. indtægter som defineret af den regnskabsmæssige begrebsramme, der ligger til grund for udarbejdelsen af regnskaberne
  4. Resultat før skat
  5. Beregnet betalbar indkomstskat i den enkelte skattejurisdiktion for det regnskabsår, rapporten vedrører
  6. Betalt indkomstskat i den enkelte skattejurisdiktion i det regnskabsår, rapporten vedrører
  7. Akkumuleret overskud.

  De enkelte oplysninger skal gives separat for aktiviteter i hvert land inden for EU og for aktiviteter i lande, der er optaget på EU-listerne over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner. Oplysninger om øvrige aktiviteter uden for EU kan gives samlet. 

  Oplysningerne skal alene gives for det aktuelle år, og der er således ikke krav om sammenligningstal for foregående år.

  I tillæg til ovenstående specifikke oplysninger, skal land-for-land-rapporteringen indeholde følgende stamoplysninger:

  1. Navn og cvr-nummer på den virksomhed eller filial, der offentliggør rapporten, og navn, hjemsted og eventuelt cvr-nummer på den virksomhed, som rapporten vedrører.
  2. Det regnskabsår, som rapporten vedrører.
  3. Den valuta, der er anvendt ved udarbejdelsen af rapporten.
  4. De dattervirksomheder, der indgår i koncernregnskabet, og som er etableret i et EU-/EØS-land eller i et land, der er optaget på EU-listerne over ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, hvis rapporten vedrører en koncern.
    
 • Særlige krav til oplysningerne

  Skattelovgivningen kræver i forvejen, at visse store virksomheder med aktiviteter i EU/EØS skal indgive en land-for-land-rapportering til skattemyndighederne. Denne rapportering har dog ikke været offentligt tilgængelig. De omfattede virksomheder kan opgøre ovennævnte skatteoplysninger på samme grundlag som den rapport, der måtte være indgivet til told- og skatteforvaltningen om deres økonomiske aktiviteter i hvert enkelt land i hele verden efter skattekontrollovens §§ 48-52, hvor der er sammenfald mellem de specifikke oplysningskrav.

  De ovennævnte specifikke oplysninger relateret til virksomhedernes skatteforhold er behæftet med en skadesklausul, hvorfor en eller flere af oplysningerne undtagelsesvist kan udelades af rapporten, hvis offentliggørelse heraf kan volde betydelig skade for den virksomhed, som oplysningerne vedrører. Hvis oplysninger udelades, skal det tydeligt angives, hvilke oplysninger der er udeladt, og der skal gives en begrundet forklaring i rapporten herom. Det er dog ikke muligt at udelade oplysninger vedrørende ikke-samarbejdsvillige skattejurisdiktioner, ligesom udeladte oplysninger senest 5 år regnet fra tidspunktet for udeladelsen skal medtages i en rapport om indkomstskatteoplysninger.
   

 • Indberetning, offentliggørelse og påtegning på rapporteringen

  De nye regler er indarbejdet i årsregnskabsloven, men selve rapporteringen skal ikke indgå som en integreret del af årsrapporten. Derimod skal rapporteringen offentliggøres og indberettes særskilt til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen skal være foretaget senest 12 måneder efter afslutningen af det regnskabsår, som rapporteringen vedrører. Det forventes i den forbindelse, at Erhvervsstyrelsen vil oprette en særlig indberetningsløsning til rapporteringen, ligesom oplysningerne i rapporterne skal præsenteres ved hjælp af en fælles skabelon og et elektronisk maskinlæsbart rapporteringsformat, som fastsættes af Europa-Kommissionen.

  I de tilfælde, hvor en virksomhed ikke selv har udarbejdet en rapport, fx fordi den øverste modervirksomhed eller en anden dattervirksomhed i koncernen har udarbejdet en land-for-land-rapport, der opfylder kravene, vil denne rapport ligeledes skulle være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 12 måneder efter afslutningen af det regnskabsår, som rapporten vedrører.

  Herudover skal de omfattede virksomheder og filialer i minimum 5 år på deres hjemmeside henvise til land-for-land-rapporteringen, som vil ligge på datacvr.virk.dk. Dette skal sikre, at rapporterne er let tilgængelige, så brugerne enkelt kan finde frem til en rapport ved enten at gå på virksomhedens eller filialens hjemmeside eller på cvr.dk.

  Det bliver desuden et krav, at revisionspåtegningen på et årsregnskab og eventuelt koncernregnskab for en virksomhed i regnskabsklasse C og D skal indeholde en udtalelse om, hvorvidt virksomheden for det foregående regnskabsår var forpligtet til at udarbejde en rapport om indkomstskatteoplysninger og i bekræftende fald, om rapporten er offentliggjort. 
   

Lovforslagets ikrafttræden 

Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget den 1. juni 2023 og træder i kraft den 22. juni 2023 med virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere. For virksomheder, der aflægger årsrapport efter kalenderåret, gælder de nye krav således for regnskabsåret 2025, og disse virksomheder skal dermed indberette deres første land-for-land-rapportering til Erhvervsstyrelsen senest den 31. december 2026.

Det vedtagne lovforslag (L 118) kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside

Sammendrag

Fremadrettet skal en række store virksomheder årligt offentliggøre en såkaldt land-for-land-rapportering med selskabsskatteoplysninger. Land-for-land-rapporteringen skal indeholde oplysninger om virksomhedens skatteforhold specificeret på aktiviteter i de enkelte lande. Formålet med de nye regler er at skabe gennemsigtighed om virksomheders skattepraksis, herunder i hvilke lande virksomhederne har deres indtjening, og i hvilke lande de har betalt skat. Folketinget har vedtaget de nye regler den 1. juni 2023, og reglerne får virkning for regnskabsår, der begynder den 22. juni 2024 eller senere.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance