16 aug. 2021
Erhvervsstyrelsens årsberetning 2020

Erhvervsstyrelsens årsberetning 2020

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

16 aug. 2021
Relaterede emner Assurance

Årsberetningen giver et overblik over den erhvervsrettede kontrol og fokusområder 2020 samt et indblik i styrelsens fokusområder for 2021. 

Opsummering: 
 • Årsberetningen belyser bl.a. Erhvervsstyrelsens regnskabs- og selskabsretskontrol
 • Erhvervsstyrelsen foretager af egen drift kontrol af regnskaber
 • Styrelsen har beskrevet en række områder, som de vil have fokus på i 2021  

Årsberetningen giver et indblik i Erhvervsstyrelsens kontrolarbejde, herunder den styrkede fokus på de ifølge styrelsen få virksomheder, der ikke har vilje til at overholde reglerne, og som derfor vil opleve en øget risiko for at blive udtaget til kontrol.

Vi har nedenfor kort opsummeret afsnittene om henholdsvis selskabs- og regnskabskontrol, tilsynet med erhvervsdrivende fonde samt fokuspunkter 2021. Herudover indeholder årsberetningen omtale af styrelsens arbejde med revisortilsyn og hvidvasktilsyn. Disse er ikke omtalt i opsummeringen.

1. Selskabskontrol

Erhvervsstyrelsens selskabskontrol omfatter kontrol af kapitalselskaber og andre virksomhedsformer, hvor ingen fysiske personer hæfter for virksomhedens forpligtelser.

Kontrollen omfatter generel overholdelse af selskabslovgivningen, men har særligt fokus på stiftelser og senere selskabsretlige ændringer i virksomhederne i CVR, der registreres eller anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning på virk.dk.

Antallet af virksomheder, omfattet af selskabskontrollen, er ifølge årsberetningen stigende.

1.1 Registreringskontrol

Registreringskontrol omfatter stiftelser og senere ændringer i et selskab og består af flere elementer. I selve registreringsfasen omfatter den indledende registreringskontrol en automatisk, digital kontrol på mere end 20 punkter af, om de indtastede oplysninger opfylder minimumsbetingelserne, før registrering kan gennemføres (hård kontrol).

Når en registrering opfylder minimumsbetingelserne, kan registreringen umiddelbart gennemføres, medmindre registreringen derefter udtages til manuel kontrol. Hvis anmeldelsen ikke opfylder kravene i selskabsloven, kan styrelsen i nogle tilfælde anmode anmelder om yderligere dokumentation, før anmeldelsen kan registreres. Alternativt vil styrelsen nægte at registrere anmeldelsen.

1.2 Datadrevne kontroller

Datadrevne kontroller omfatter sager, som er blevet udtaget til manuel sagsbehandling på baggrund af digitale værktøjer som machine learning. Med hjælp fra machine learning har Erhvervsstyrelsen udtaget de sager, hvor der var størst sandsynlighed for, at registreringen indeholdt forhold i strid med selskabsloven. Indsatsen i 2020 har bl.a. haft fokus på, om stiftelserne og ændringerne levede op til selskabslovens regler, herunder om der var behørig dokumentation for, at selskabskapitalen var til stede.

1.3 Øvrige kontroller

Ud over kontrol på grund af anmelder, som er de sager hvor Erhvervsstyrelsen tidligere har spærret for en anmelders adgang til at foretage straks-registreringer, og hvor et forsøg på en ny registrering derfor kræver kontrol, har styrelsen en række kontroller, hvor man på baggrund af de indberettede oplysninger har vurderet, at sagen skal gennem manuel behandling, inden anmeldelsen kan registreres. Det er fx sager, hvor de tilknyttede personer har en CPR-status, som angiver, at de er registreret uden at have en kendt adresse, eller sager hvor der er anvendt en ledelseserklæring i stedet for en vurderingsberetning ved omdannelse af et selskab. Styrelsen har også haft fokus på at stoppe anmeldere, der gentagne gange foretager mangelfulde registreringer eller bevidst misbruger styrelsens selvbetjeningsløsning.

Erhvervsstyrelsen har fortsat i 2020 haft fokus på selskaber, hvor mindreårige er blevet registreret som selskabets ejere med henblik på at undersøge, hvorvidt den mindreårige er berettiget til at udøve sine stemmerettigheder i selskabet.

1.4 Efterfølgende kontrol

Som supplement til registreringskontrollen foretager Erhvervsstyrelsen en efterfølgende kontrol af registreringer, hvor sager udtages til efterfølgende kontrol på baggrund af datatræk, suppleret med kontrol hvor styrelsen bliver bekendt med, at der er, eller kan være, foretaget en eller flere uretmæssig(e) registrering(er) i et selskab, herunder i forbindelse med stiftelsen af selskabet. I den efterfølgende kontrol har styrelsen i 2020 fortsat haft fokus på, om selskabers ledelse og ejere er registreret med en lovlig og korrekt bopælsadresse.

Erhvervsstyrelsen reagerer også på indberetninger af uoverensstemmelser om reelle ejere. Disse kommer typisk når personer og virksomheder, der skal gennemføre kundekendskabsprocedure efter hvidvasklovens regler, opdager uoverensstemmelser i forhold til oplysninger i Erhvervsstyrelsens register.

2. Regnskabskontrol  

Erhvervsstyrelsen modtog i 2020 ca. 300.000 årsrapporter for regnskabspligtige virksomheder omfattet af årsregnskabsloven. Ca. 95 % af de modtagne årsrapporter er aflagt af små virksomheder i regnskabsklasse B, mens 124 er aflagt af børsnoterede virksomheder omfattet af årsregnskabsloven.

Første fase af regnskabskontrollen sker i forbindelse med indberetningen af årsrapporten, hvor styrelsen har en række digitale modtagekontroller, som allerede ved indberetningen kontrollerer, om visse nærmere definerede fejl – eller meget stærke indikatorer på fejl – optræder i årsrapporterne. Den efterfølgende fase er manuel kontrol, hvor der udtages et antal af de offentliggjorte årsrapporter til nærmere kontrol, som udgangspunkt på et risikobaseret grundlag eller fokuseret, temabaseret indsats.

2.1 Digitale modtagekontroller

Erhvervsstyrelsen benytter digitale modtagekontroller, og har primo 2020 sat de sidste modtagekontroller i drift vedrørende korrekt fravalg af revision. Konkret betyder det, at virksomheden bliver mødt af en modtagekontrol, hvis der sendes et ikke-revideret regnskab ind, hvor revision ikke er blevet korrekt fravalgt i den foregående årsrapport.

EU-Kommissionen har offentliggjort en forordning, der fastsætter regler for de filformater, som børsnoterede virksomheders årsrapporter, der aflægges efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS), skal udarbejdes i – European Single Electronic Format (ESEF). Erhvervsstyrelsen har fundet det naturligt at indtage en aktiv rolle i den forbindelse. Forordningen vil derfor også få betydning for de årsrapporter, som skal indberettes til styrelsen. Det er muligt at indberette årsrapporter, som er aflagt efter ESEF fra den 1. januar 2021. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udviklet en række modtagekontroller, som er målrettet indberetninger via ESEF.

2.2 Efterfølgende, manuelle kontroller

Den efterfølgende, manuelle regnskabskontrol består dels af en række målrettede og fokuserede indsatser, hvor væsentlige fejl eller indikationer på væsentlige fejl udsøges direkte på baggrund af de digitalt indberettede årsrapporter, og dels af den risikobaserede kontrol, hvor de kontrollerede årsrapporter udsøges på baggrund af andre faktorer. Udviklingen fra 2017 til 2020 er vist i en tabel i årsberetningen. I alle år vedrører de fleste sager ulovlige kapitalejerlån.

Udvikling i antallet af sager baseret på efterfølgende, manuelle kontroller 2017 2018 2019 2020
Ulovlige kapitalejerlån 521* 1.311 1.322 911
Overtrædelser af bogføringsloven 211 102 245 132
Modificeret konklusion i revisors påtegning 14 335 151 82
Øvrige risikobaserede sager 227 105 763 362
Sager i alt 973 1.853 2.481 1.487

* Heraf er ca. 500 sager videreført fra tidligere. Årsagen til de få nye sager i 2017 er, at Erhvervsstyrelsen i 2017 primært har fokuseret på at få genoptaget og afsluttet sager fra 2016. Sagerne var blevet sat i bero, da nye regler i december 2016 betød, at lån, der tidligere var ulovlige, under visse betingelser kunne lovliggøres.

Styrelsen havde i 2020 en indsats rettet mod årsrapporter aflagt af virksomheder omfattet af regnskabsklasse C med henblik på at afdække væsentlige fejl og mangler i disse. 

Desuden iværksatte Erhvervsstyrelsen i 2020 en særlig kontrol af virksomheder, der har udloddet ordinært udbytte, uden der i regnskabet var tilstrækkelige frie reserver hertil. I efteråret 2020 er rejst 42 kontrolsager. I hovedparten af kontrolsagerne har Erhvervsstyrelsen truffet afgørelse om, at virksomhederne skal tilbagebetale de ulovlige udbytter inkl. den lovpligtige rente. Derudover skal ledelsen for virksomheden samt en godkendt revisor erklære sig om, at dette er sket, og at det ulovlige forhold dermed er bragt til ophør.

Den øvrige risikobaserede regnskabskontrol tager udgangspunkt i sager, hvor Erhvervsstyrelsen konstaterer væsentlige fejl eller mangler i årsrapporten, herunder: 

 • Sager om forfalskede revisionspåtegninger.
 • Sager med indikationer på, at regnskaberne kan være anvendt som led i organiseret svindel.
 • Sager som led i indsatser på tværs af flere kontrolområder.
 • Sager vedrørende ikke-korrekt fravalg af revision.
 • Henvendelser fra forskellige interessenter, bl.a. virksomheder, borgere og andre myndigheder.

Hvis Erhvervsstyrelsen konstaterer, at årsrapporten indeholder en forfalsket revisionspåtegning, trækker styrelsen straks årsrapporten tilbage fra offentliggørelse. Virksomheden er herefter stillet som om, årsrapporten ikke er indberettet og skal indberette den på ny. Derudover er reaktionen i en stor del af sagerne, at virksomheden får påbud om at berigtige årsrapporten og bliver frataget muligheden for at fravælge revision for indeværende og de to følgende regnskabsår.

2.3 Kontrol af børsnoterede virksomheder

Erhvervsstyrelsen kontrollerer, at børsnoterede virksomheder, omfattet af årsregnskabsloven, overholder reglerne om finansiel information i årsrapporter og delårsrapporter efter årsregnskabsloven og IFRS. 

3. Tilsyn med de erhvervsdrivende fonde

Som selvejende institutioner har erhvervsdrivende fonde ikke en generalforsamling, en ejerkreds eller anden kreds af påtaleberettigede, der fører tilsyn med, at bestyrelsen varetager fondens forhold. De erhvervsdrivende fonde er derfor underlagt et fondsretligt tilsyn af Erhvervsstyrelsen.

Tilsynet indebærer bl.a., at de erhvervsdrivende fonde på eget initiativ skal anmode styrelsen om forudgående tilladelse eller samtykke til en lang række fondsretlige beslutninger som fx vedtægtsændringer, ekstraordinære dispositioner, kapitalnedsættelse, fusion, sammenlægning og likvidation. Ud af 1.702 afsluttede sager i 2020 udgjorde sager om

 • Ændring af ledelse eller revisor – 47,5 %
 • Øvrige* – 27,8 %
* Øvrige sager omhandlede bl.a. sager vedrørende samtykke til ekstraordinære dispositioner, forhåndsgodkendelse af vedtægtsændringer, aktindsigt, indsendelse af legatarfortegnelse og diverse henvendelser.

Erhvervsstyrelsen bemærker, at man i flere sager – bl.a. i forbindelse med tilladelse til likvidation – kunne konstatere, at bestyrelsen for den pågældende fond har solgt en virksomhed eller en ejendom, som fonden har til formål at eje, eller hvor salget kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes, uden at anmode styrelsen om den nødvendige, forudgående tilladelse. Dette er ifølge årsberetningen alvorligt.

3.1 Kontrol med de erhvervsdrivende fonde

I forhold til årsrapporter foretager Erhvervsstyrelsen af egen drift kontrol af de erhvervsdrivende fonde. Det drejer sig især om kontrol af, at noterne vedrørende vederlag m.v. til ledelsen, redegørelsen for god fondsledelse samt redegørelsen for fondens uddelingspolitik indgår i årsrapporten, og at årsregnskabet er revideret. Den risikobaserede kontrol af de erhvervsdrivende fonde har i 2020 haft fokus på nedenstående forhold, mens den temabaserede kontrol i 2020 har haft fokus på ledelsesvederlag og registrering af bestyrelsesformænd. 


Fokus for risikobaserede kontroller af de erhvervsdrivende fonde i 2020

 • Fonde med kapitaltab, dvs. fonde, som har tabt mere end halvdelen af grundkapitalen
 • Fonde, som har foretaget uddelinger uden tilstrækkelige frie reserver
 • Fonde, hvor den godkendte revisor har fremhævet forhold i årsregnskabet eller givet oplysninger vedrørende andre forhold
 • Fonde, hvor den registrerede grundkapital ikke stemmer overens med grundkapitalen i årsregnskabet

I forhold til ledelsesvederlag har styrelsen, på baggrund af en analyse fra 2019 over vederlag i fonde, anmodet ni fonde, hvor størrelsen på ledelsesvederlaget adskilte sig væsentligt fra andre sammenlignelige fonde, om at redegøre nærmere for fondens vederlag til dens ledelse. Styrelsen har derudover påbudt 23 fonde at angive de lovpligtige noteoplysninger om vederlag til fondens ledelse i de kommende årsrapporter.

I forhold til registrering af bestyrelsesformænd fandt styrelsen i alt 126 fonde, som ikke havde registeret en formand i styrelsens register. I forbindelse med gennemgangen konstaterede styrelsen også, at 61 af fondene havde angivet en formand et andet sted, fx i fondens årsrapport, hvor et medlem af bestyrelsen underskriver som formand, eller at formanden angives med navn i fondens redegørelse vedrørende anbefalinger for god fondsledelse.

4. Kontrol- og tilsynsaktiviteter i 2021

Erhvervsstyrelsen oplyser i årsberetningen, at styrelsen i 2021 fortsat vil have fokus på at digitalisere kontrol- og tilsynsindsatsen og derved blive endnu bedre til at målrette indsatsen både i forhold til at vejlede virksomheder til rette adfærd og i forhold til at forebygge og imødegå svig.

Styrelsen vil også i 2021 have fokus på at informere og vejlede om regler og praksis, både generelt og direkte til de relevante parter, herunder brancheorganisationer.

I årsberetningen indgår nedenstående tabel med oversigt over aktiviteter i 2021.

Område Aktivitet
Selskabskontrol

Fokus på:

 • Svigs-sager, frem for sager med formelle fejl
 • Anvendelse af nye hjemler i kontrolloven om forbud mod stråmænd og nye muligheder for identitetskontrol
Regnskabskontrol

Kontroltryk vil i stigende grad blive fokuseret efter risiko og væsentlighed. Det betyder bl.a.:

 • Fortsat udvikling af digitale modtagekontroller
 • Videreudvikling af Machine Learning-model, der udsøger fiktive regnskaber, og kontrol af udsøgte sager
Tilsyn med erhvervsdrivende fonde

Fokus på:

 • Ejendomsfonde (indregning og måling af ejendomme samt brug af administrator)
 • Rettidig og korrekt registrering af ledelsesmedlemmer m.v.

Foruden ovenstående er der aktiviteter inden for tilsyn med revisorer, revisionsvirksomheder og hvidvasktilsyn.

4.1 Særligt om regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheder

Uden at være omtalt i årsberetningen er det i forhold til regnskabskontrol af de børsnoterede virksomheder værd at bemærke, at ESMA i februar 2020 offentliggjorde en opdateret version af retningslinjerne for håndhævelse af finansiel information.

Ændringerne vedrører hovedsageligt de nationale kompetente myndigheders metoder til udvælgelse af virksomheder til kontrol og de procedurer, der anvendes, når regnskabskontrollen gennemføres. Ændringerne træder i kraft 1. januar 2022 og kræver bl.a., at de nationale kompetente myndigheder yderligere harmoniserer:

 • Udvalg af virksomheder til kontrol, som skal være baseret på en kombination af
  • En risikobaseret tilgang
  • En tilfældig udvælgelse
  • Rotation
 • Tidsperioden, inden for hvilken alle virksomheder skal kontrolleres
 • Den måde, hvorpå kontrollen gennemføres, herunder krav om at en vis andel af kontrollerne skal dække hele regnskabet og medføre interaktion med virksomheden.

I forhold til risikobaseret tilgang vil virksomhederne fx kunne opleve, at der spørges ind til væsentlige og komplekse poster i regnskabet, uden at der er konkrete indikationer på, at posten er fejlbehæftet.

I forhold til interaktion med virksomheden er det EY's erfaring, at det fx kan bestå i, at virksomheden aflægges et besøg i forbindelse med en regnskabskontrol, eller at Erhvervsstyrelsen indhenter virksomhedens revisionsprotokol og anden dokumentation, fx for den foretagne nedskrivningstest. 

Der bliver større fokus på de store virksomheder, ikke på grund af større risiko for fejl, men fordi en fejl kan få stor betydning for det samlede børsmarked. De små børsnoterede virksomheder bliver dog ikke glemt som følge heraf. Risikoen for fejl vurderes som udgangspunkt størst i de mindste virksomheder, der ofte har færre ressourcer og specialister til at udarbejde regnskabet. Her vil en fejl have begrænset betydning for det samlede børsmarked, men kan have stor betydning for virksomheden.

EY mener

EY finder det positivt, at Erhvervsstyrelsen fortsætter med at styrke fokus i kontrollen på de forholdsvis få virksomheder, der ikke kan – eller vil – overholde reglerne. På den måde vil det store flertal af virksomheder, som overholder reglerne, opleve en mindre byrdefuld kontrol. 

 

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen vil i 2021 fortsat vil have fokus på at digitalisere kontrol- og tilsynsindsatsen. 

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance